Predlog skupne resolucije - RC-B8-0853/2016Predlog skupne resolucije
RC-B8-0853/2016

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016

4.7.2016 - (2016/2600(RSP))

v skladu s členoma 128(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
GUE/NGL (B8-0853/2016)
PPE, S&D, ECR, ALDE (B8-0855/2016)
EFDD (B8-0862/2016)
Verts/ALE (B8-0863/2016)

Renate Sommer v imenu skupine PPE
Renata Briano, Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D
Julie Girling v imenu skupine ECR
Frédérique Ries v imenu skupine ALDE
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL
Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD


Postopek : 2016/2600(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0853/2016
Predložena besedila :
RC-B8-0853/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016

(2016/2600(RSP))

Evropski parlament,

–  upoštevanju sporazuma Mednarodne komisije za kitolov o popolni omejitvi komercialnega kitolova (moratorij), ki je začel veljati leta 1986,

–  ob upoštevanju resolucije 2014–5, ki jo je sprejela Mednarodna komisija za kitolov na svojem 65. zasedanju septembra 2014,

–  ob upoštevanju ciljev iz Aičija na področju biotske raznovrstnosti, o katerih so se dogovorili na Mednarodni konvenciji o biološki raznovrstnosti,

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (direktiva o habitatih)[1],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. februarja 2009 o ukrepih Skupnosti v zvezi s kitolovom[2],

–  ob upoštevanju sodbe Meddržavnega sodišča z dne 31. marca 2014 v zadevi kitolov na Antarktiki (Avstralija proti Japonski: posredovanje Nove Zelandije),

–  ob upoštevanju demarše v zvezi z japonsko obnovo kitolova v Južnem oceanu na podlagi novega programa znanstvenih raziskav o kitih (NEWREP-A), ki jo je EU podpisala decembra 2015,

–  ob upoštevanju členov 128(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je Mednarodna komisija za kitolov leta 1982 uvedla moratorij za komercialni kitolov, ki še vedno velja, da bi zaščitila staleže pred izumrtjem in jim omogočila obnovo; ker Mednarodna konvencija o ureditvi kitolova vsebuje posebne določbe, ki dopuščajo kitolov omejenega števila živali v izključno znanstvene namene, znan kot kitolov s posebnim dovoljenjem;

B.  ker se v številnih državah komercialni kitolov še vedno izvaja kljub moratoriju; ker se je po uvedbi moratorija dejansko povečalo število kitov, ubitih na podlagi posebnih dovoljenj za domnevno znanstvene raziskave; ker Japonska že desetletja izvaja kitolov na podlagi posebnih dovoljenj;

C.  ker je Japonska, kljub tej mednarodni prepovedi, ki je začela veljati leta 1986, nadaljevala svoje kitolovne dejavnosti in do leta 2014 pobila več kot 20.000 kitov[3];

D.  ker kitolov povzroča hudo in dolgotrajno trpljenje posameznih živali ter ogroža varstveno stanje vseh populacij kitov;

E.  ker so v Prilogi I h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) navedene vse vrste velikih kitov;

F.  ker je Meddržavno sodišče v svoji sodbi z dne 31. marca 2014 odredilo, naj Japonska preneha izvajati letni kitolov na podlagi svojega programa Jarpa II zaradi „pomanjkanja znanstvene vrednosti“ in ker dovoljenj niso izdali za znanstvene raziskave, kot trdi Japonska;

G.  ker znanstvena dovoljenja omogočajo prodajo ali oddajo kitovega mesa, čeprav je znanstvene potrebe mogoče izpolniti s povsem neškodljivo alternativo; ker jemanje vzorcev DNK in daljinsko spremljanje znanstvenikom omogočata, da se učijo o kitih in zbirajo njihove vzorce brez pobijanja;

H.  ker je Japonska oktobra 2014 pri Organizaciji združenih narodov deponirala izjavo o priznanju pristojnosti Meddržavnega sodišča, a z izjemo sporov, ki izhajajo ali so povezani z raziskavami ali ohranjanjem, upravljanjem in izkoriščanjem živih morskih virov, s čimer je dejansko preprečila prihodnje pritožbe na Meddržavno sodišče v zvezi z izdajo posebnih dovoljenj za kitolov;

I.  ker je Japonska agencija za ribištvo novembra 2015 obvestila Mednarodno komisijo za kitolov, da bo v okviru programa NEWREP-A obnovila kitolov;

J.  ker Japonska že več let trguje s kitovim mesom in izdelki iz kitov, čeprav so na seznamu v Prilogi I h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami;

K.  ker je strokovna skupina znanstvenikov Mednarodne komisije za kitolov, ki je obravnavala in pregledala program NEWREP-A, ugotovila, da v predlogu ni dokazano, da bi bilo za doseganje zastavljenih ciljev potrebno smrtonosno vzorčenje;

L.  ker mora biti varovanje biotske raznovrstnosti in ohranjanje vrst glavni cilj; ugotavlja, da direktiva o habitatih, ki določa stališče Skupnosti glede kitov (in delfinov), ne dovoljuje obnovitve komercialnega kitolova za katerikoli stalež kitov v vodah EU;

M.  ker so EU in države članice kritizirale Japonsko, ker je ponovno začela kitolovne dejavnosti in ni dovolj upoštevala smernic iz mnenja Meddržavnega sodišča iz leta 2014; ker so se decembra 2015 pridružile Novi Zelandiji pri demarši za japonsko vlado;

N.  ker je Japonska strateška partnerica EU, njun dvostranski odnos pa temelji na skupnih vrednotah, tudi na trdnem zaupanju v učinkovito večstransko sodelovanje in mednarodni red, ki temelji na predpisih;

1.  poziva Japonsko, naj nemudoma ustavi vse svoje kitolovne dejavnosti in naj spoštuje ugotovitve Mednarodne komisije za kitolov;

2.  odločno podpira ohranitev svetovnega moratorija za komercialni kitolov ter prepoved mednarodne komercialne trgovine z izdelki iz kitov; si prizadeva za ukinitev „kitolova v znanstvene namene“ in podpira določitev znatnih območij oceanov in morij za zaščitena območja, v katerih bo kitolov prepovedan za nedoločen čas;

3.  je močno zaskrbljen, da bo odločitev o obnovi kitolova po novem programu NEWREP-A pomenila, da lahko v v sezoni 2015–2016 v Južnem oceanu ubijejo 333 ščukastih kitov, med njimi 200 brejih samic, in da namerava Japonska v 12-letnem obdobju uloviti skupno skoraj 4000 kitov;

4.  obžaluje, da Japonska z obnovitvijo kitolova očitno ne upošteva sodbe Meddržavnega sodišča; meni, da kitolov zato krši standarde Mednarodne komisije za kitolov in mednarodno pravo ter ogroža varstvo biotske raznovrstnosti in morskih ekosistemov; poudarja, da resnično znanstveno raziskovanje ne zahteva obsežnega in rednega pobijanja kitov;

5.  pozdravlja sodelovanje EU pri demarši z namenom, da bi Japonski sporočila svoje resne pomisleke; poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in Svet, naj Japonsko spodbujajo k zavezi, da bo spoštovala svoje mednarodne obveznosti glede varstva morskih sesalcev;

6.  obžaluje, da Japonska kljub diplomatski demarši in obširnim mednarodnim protestom še vedno ni znova pretehtala svoje odločitve; poziva EU in njene države članice, naj si po svojih najboljših močeh prizadevajo za rešitev tega vprašanja s političnim dialogom in prek Mednarodne komisije za kitolov;

7.  poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj prek dvo- in večstranskih kanalov trajno sodelujejo z Japonsko pri vprašanju kitolova v znanstvene namene, da bi odpravili to prakso;

8.  podpira resolucijo št. 2014–5 Mednarodne komisije za kitolov, v skladu s katero ne bi smeli izdajati dodatnih dovoljenj za kitolov brez predhodnega mednarodnega nadzora, tudi znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov, poziva Mednarodno komisijo za kitolov, naj vključi sodbo Meddržavnega sodišča v svojo delovno prakso ter ustrezno prilagodi svoja pravila; poudarja, da je treba pri tem nujno okrepiti Mednarodno komisijo za kitolov in poziva države članice, naj si prizadevajo za sprejetje potrebnih odločitev na naslednjem zasedanju te komisije, ki bo oktobra;

9.  poziva Svet in Komisijo, naj pri pripravi posodobljenega skupnega stališča EU o kitolovu po 66. zasedanju Mednarodne komisije za kitolov oktobra 2016 sprejmeta pristop, ki bo vsaj toliko preventiven, kot je sedanje skupno stališče (Sklep Sveta o določitvi stališča, ki ga je treba sprejeti v imenu Evropske unije v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti, na naslednjih treh zasedanjih Mednarodne komisije za kitolov (2011/0221 (NLE));

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Japonske.