Предложение за обща резолюция - RC-B8-0885/2016Предложение за обща резолюция
RC-B8-0885/2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно стратегическите приоритети за работната програма на Комисията за 2017 г.

  5.7.2016 - (2016/2773(RSP))

  съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия
  вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
  ALDE (B8-0885/2016)
  PPE (B8-0892/2016)
  S&D (B8-0893/2016)

  Йожеф Сайер от името на групата PPE
  Енрике Гереро Салом, Мария Жуан Родригеш от името на групата S&D
  София ин 'т Велд от името на групата ALDE


  Процедура : 2016/2773(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B8-0885/2016
  Внесени текстове :
  RC-B8-0885/2016
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно стратегическите приоритети за работната програма на Комисията за 2017 г.

  (2016/2773(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид политическите насоки на Европейската комисия, озаглавени „Ново начало за Европа: моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“, представени от Жан-Клод Юнкер на 15 юли 2014 г.,

  –  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2015 г., озаглавено „Работна програма на Комисията за 2016 г. – Време е за промяна“ (COM(2015)0610), и приложения 1 — 6 към него,

  –  като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.,

  –  като взе предвид обобщения доклад на Съвета на председателите на комисии, в който се съдържат допълнителни данни за настоящата резолюция от гледна точка на парламентарните комисии, които Комисията следва да вземе надлежно предвид при изготвянето и приемането на своята работна програма за 2017 г.,

  –  като взе предвид своята резолюция от 28 юни 2016 г. относно решението за оттегляне от ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство[1],

  –  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28—29 юни 2016 г.,

  –  като взе предвид приноса на Комитета на регионите към работната програма на Комисията за 2017 г.,

  –  като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

  Въведение

  A.  като има предвид, че процесът на европейска интеграция донесе мир и допринесе за сигурността и благоденствието в Европа в продължение на десетилетия;

  Б.  като има предвид, че понастоящем Европа е изправена пред множество общи и световни предизвикателства, но също така се засилва и чувството на неудовлетвореност и безпокойство сред много граждани във връзка с несигурните перспективи за бъдещето и липсата на възможности, като гражданите очакват решение на тези проблеми от лицата, вземащи решения; като има предвид, че за да бъде успешен, Европейският съюз не може да се сведе до икономически проект; като има предвид, че сърцата на европейските граждани трябва незабавно да се спечелят отново за европейския проект и за засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване;

  В.  като има предвид, че застъпващите се кризи в ЕС изискват ефективни европейски решения в един по-демократичен процес чрез общностния метод, с пълното участие на Европейския парламент и националните парламенти, и в съответствие с член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

  Г.  като има предвид, че Европейският съюз е нашият общ дом и че той трябва да осигурява безопасно място и стабилна икономическа среда за своите граждани; като има предвид, че устойчивостта и икономическият растеж са съвместими и могат да се подсилват взаимно; като има предвид, че е важно ЕС да бъде изваден от продължителната икономическа криза чрез ускоряване на устойчивите инвестиции, намаляване на различията, прилагане на съгласувани политики и разработване на по-добри политики, по-конкретно чрез задълбочаване на вътрешния пазар и подобряване на икономическия и паричен съюз;

  Д.  като има предвид, че ние решихме да се стремим към общо бъдеще като общност, основана на споделени ценности, която грижливо пази богатството и разнообразието на нашите традиции и история; като има предвид, че искаме Европа да играе своята роля и да поема своята отговорност на международната сцена, като се ангажира със солидарността, многостранните отношения, както и с нашите външни партньорства, и като насърчава сближаването към по-високи стандарти; като има предвид, че искаме да запазим нашия общ проект на споделен мир, благоденствие и демокрация с оглед на създаването на привлекателно бъдеще за всички поколения;

  Подобряване на условията на живот и труд за европейските граждани

  1.  припомня, че икономическото възстановяване в Европа е слабо и неравномерно и че множество региони в Съюза все още страдат от неприемливи равнища на безработица, бедност, неравенство и остра липса на перспективи за по-младите поколения; подчертава, че за целта ЕС трябва да работи за изграждането на динамичен и приобщаващ пазар на труда, залегнал в европейския модел на социална пазарна икономика, с цел подобряване на условията на живот за гражданите и осигуряване на справедлива мобилност; изразява убеждението си, че всички граждани на ЕС трябва да могат да разчитат на основен набор от справедливи условия на труд и достъп до качествено образование, социална защита и основни услуги, които позволяват постигане на баланс между работата и личния живот и отговарят на потребностите на съвременния пазар на труда в ЕС; признава, че една конкурентоспособна и приобщаваща икономика се базира на капацитета за използване на таланта на жените и мъжете във всички дейности;

  2.  призовава Комисията за целта да се базира на текущите обществени консултации и предстоящия доклад на Парламента, като представи, в съответствие с принципа на субсидиарност и целите на Договора, предложение относно европейския стълб на социалните права, което да бъде превърнато в конкретни инициативи, и по-специално:

  –  насърчаване на достъпността и качеството на образованието в ранна детска възраст, грижите за деца и здравните грижи, които са от съществено значение, за да се гарантира, че нито едно дете не изостава; поради това Комисията следва да обмисли по-нататъшни действия за развитие на социалните инвестиции, по-специално за намаляване на детската бедност;

  –  преодоляване на недостига на умения и гарантиране на достъп до качествено образование, обучение и учене през целия живот за всички;

  –  намаляване на социалните неравенства и насърчаване на качествени работни места, особено за младите хора и дългосрочно безработните лица, с цел стимулиране на икономическия растеж;

  –  справяне с предизвикателствата, свързани с баланса между професионалния и личния живот, и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите;

  3.  подчертава, че Комисията следва да контролира, насърчава и подкрепя държавите членки при ефективното и ефикасно разходване на средства за стимулиране на младежката заетост и създаването на качествени работни места, по-специално в регионите с високи нива на безработица, чрез програми за работни места и растеж, като например програмите, финансирани по линия на инициативата за младежка заетост, европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейския фонд за стратегически инвестиции и Европейската инвестиционна банка;

  4.  подчертава, че Комисията, в сътрудничество с държавите членки и социалните партньори, следва също така да засили европейския социален диалог, с оглед на по-добро съгласуване на пазарите на труда и исканията за социална закрила, с цел преодоляване на социалните неравенства и предизвикателствата, свързани с конкурентоспособността;

  Засилване на икономическото възстановяване и дългосрочната конкурентоспособност с оглед на създаването на работни места и осигуряването на благоденствие

  5.  изразява убеждението си, че ЕС може да изпълнява ролята на световен лидер чрез разгръщане на пълния потенциал на своя единен пазар и насърчаване на предприемачеството, лоялната конкуренция и инвестициите в областта на иновациите;

  6.  счита, че ЕС трябва да стимулира създаването на силна и диверсифицирана европейска бизнес среда; подчертава, че политиката на ЕС в областта на конкуренцията способства за функционирането на неговата социална пазарна икономика; подчертава, че за да може европейската промишленост да остане конкурентоспособна, да изпълнява своите функции и да бъде ориентирана към бъдещето, тя трябва да стане устойчива и да премине към използването на цифрови технологии; споделя философията на Комисията, че Европа трябва да бъде голяма за големите неща и малка за малките неща;

  7.  призовава за възобновяване на стратегията „Европа 2020“ за устойчив растеж и заетост, с истинска амбиция за бъдещето, по-специално за подобряване на европейския модел на социална пазарна икономика и прилагане на структурни реформи за модернизиране на икономиките на държавите членки и осигуряване на широко споделено благоденствие; изразява убеждението си, че стимулирането на заетостта и производителността остава основен приоритет и че ЕС се нуждае от целенасочени инвестиции за ускоряване на прехода към иновативна и ресурсно ефективна цифрова икономика с цел реиндустриализация на Европа и връщане на работни места;

  8.  призовава Комисията да разработи нова амбициозна стратегия за промишлеността, която да се основава на пакета за кръговата икономика и да го допълва; посочва, че са необходими допълнителни частни и публични инвестиции за енергийния преход, иновационните в екологично отношение МСП, научните изследвания и образованието;

  9.  призовава Комисията да предложи повече мерки, които ще насърчават научните изследвания и развойната дейност, иновациите, културното многообразие и творчеството като основен двигател за създаването на работни места, като същевременно се има предвид, че достъпът на предприятията, и по-специално на МСП, до капитал е от решаващо значение, за да се стимулират разработването и производството на нови продукти и услуги в традиционните и нововъзникващите сектори и ефективната защита на правата върху интелектуалната собственост;

  10.  счита, че единният пазар се нуждае от допълнително интегриране, по-специално в цифровата област, като се създадат справедливи условия за потребителите и МСП и се премахнат необоснованите пречки; изразява дълбоко убеждение, че съществуването на един конкурентоспособен в световен план, иновативен и ориентиран към гражданите цифров единен пазар е възможен начин за посрещане на предизвикателствата на ХХІ век;

  11.  очаква Комисията да мобилизира всички свои правомощия и компетентности, за да насърчи прехода към по-добър модел на растеж, съвместим с принципите на устойчиво развитие, като се вземат предвид неговите икономически, социални и екологични измерения;

  Действия в отговор на изменението на климата и обезпечаване на енергийна сигурност

  12.  припомня, че трябва да се положат допълнителни усилия за постигане на целите на енергийния съюз, който ще гарантира енергийна сигурност и устойчива енергия на достъпни цени за всички граждани и предприятия;

  13.  отбелязва последиците за хората и икономиката от климатичните бедствия в Европа; подчертава, че е важно да се продължи работата за справяне с първопричините за изменението на климата, като се запази конкурентоспособността на европейската промишленост, с амбициозна стратегия за климата, включително и енергийна ефективност;

  14.  призовава за определяне на необходимите амбициозни цели на равнището на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове, за възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност за периода след 2020 г. в съответствие с Парижкото споразумение (COP 21);

  15.  призовава Комисията да разработи обща стратегия за дипломация в областта на енергетиката и климата, в която да се разглеждат тези глобални проблеми;

  16.  призовава Комисията да определи усилията за постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива, като същевременно се смекчи евентуалното икономическо и социално въздействие;

  Осигуряване на съгласуван отговор на нарасналия приток на бежанци

  17.  счита, че Европейският съюз трябва да намери конкретни решения за справяне с извънредната ситуация с бежанците, най-вече чрез преодоляване на първопричините, укрепване на сътрудничеството с държавите на транзитно преминаване и на произход на миграционните потоци, както и чрез използване на всички налични политики и инструменти, с цел гарантиране на тяхното стабилизиране, възстановяване и развитие;

  18.  насърчава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да предоставя необходимата хуманитарна помощ и да гарантира достойни условия на живот в бежанските лагери, съчетани с дългосрочни програми за развитие, по-специално в областта на образованието;

  19.  подчертава, че политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията не отговаря на целите си и се нуждае от радикално преосмисляне, въз основа на член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз; счита, че нито една реформа на общата европейска система за убежище не следва да води до намаляване на степента на защита, заложена в правото на ЕС в областта на убежището;

  20.  призовава за разработването на системни, приложими програми за директно презаселване и преместване на лицата, търсещи убежище;

  21.  призовава да се създадат условия в рамките на ЕС за добро управление на приема на лицата, търсещи убежище, което би гарантирало тяхната безопасност и хуманното отношение към тях, като се обръща специално внимание на потребностите на уязвимите групи; същевременно подчертава, че трябва да бъдат осигурени достатъчно ресурси за гарантиране на интегрирането на пазара на труда и социалното приобщаване на бежанците;

  22.  призовава Комисията да представи предложения за установяване на подходяща икономическа и правна имиграционната политика на ЕС, която да се основава на съществуващите инструменти за студенти, научни работници и висококвалифицирани работници, а в дългосрочен план – за създаването на повече общи правила, уреждащи влизането и пребиваването на граждани на трети държави, търсещи работа в Съюза, с цел попълване на празнините в пазара на труда на ЕС;

  23.  счита, че миграцията е световно явление, чийто обхват, сложност и въздействие се разрастват, и следователно ЕС и останалата част от международната общност трябва да поемат своите респективни отговорности в тази област;

  Намиране на решение във връзка с опасенията на гражданите по отношение на сигурността

  24.  подчертава, че вътрешната и външната сигурност са все по-тясно свързани;

  25.  настоятелно призовава Комисията, след приемане на предложението за европейска гранична и брегова охрана, да гарантира бързото му стартиране и осигуряването на необходимите човешки и логистични ресурси;

  26.  призовава Комисията, с оглед на преодоляването на заплахите, свързани с тероризма и екстремисткото насилие, да следи отблизо транспонирането и прилагането на мерките на ЕС за борба с тероризма, включително ефективното полицейско и съдебно сътрудничество и навременния обмен на информация между националните органи и чрез Европол и Евроюст, както и мерките за справяне с новите тенденции при финансирането на тероризма;

  27.  призовава Комисията да мобилизира експертен опит и технически и финансови ресурси с цел на равнището на ЕС да се осигури координация и обмен на най-добри практики в борбата срещу съпроводения с насилие екстремизъм и срещу терористичната пропаганда, радикалните мрежи и набирането на хора от страна на терористични организации чрез офлайн и онлайн средства, със специален акцент върху стратегиите за превенция, интеграция и реинтеграция;

  28.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират пълно прилагане на вече приетото законодателство в областта на сигурността; повтаря призива си за задълбочена оценка на стратегията на ЕС за борба с тероризма, като се оценяват прилагането на приетите мерки и тяхната ефективност; очаква Комисията да актуализира програмата за сигурност, при необходимост, с оглед на променящата се терористична заплаха;

  29.  призовава Комисията да представи обявените предложения за подходящо правно основание за Европейския център за борба с тероризма в рамките на Европол, предложения за подобряване и развитие на съществуващите информационни системи, преодоляване на липсата на информация и постигане на оперативна съвместимост, както и предложения за задължителен обмен на информация на равнището на ЕС, придружени от необходимите гаранции за защита на данните;

  Разгръщане на амбициозна програма за външна дейност: съседство и глобална система

  30.  призовава за изготвянето на амбициозна стратегия на ЕС, която поставя ЕС като геополитически участник в един бързо променящ се свят, и очаква от Комисията и Европейската служба за външна дейност да мобилизират по съгласуван начин всички инструменти на ЕС за външна дейност с оглед постигане на по-добро глобално управление, широко сближаване в областта на по-добрите стандарти, подобряване на сигурността и засилване на зачитането на правата на човека по света; за тази цел подчертава, че следните ключови елементи следва да бъдат преместени на централно място в програмата на ЕС в областта на външните работи:

    –  насърчаване на стабилност и просперитет в съседните на ЕС региони чрез инициативи за насърчаване на развитието, демокрацията, доброто управление и принципите на правовата държава чрез подобряване на предотвратяването на граждански конфликти и мерки за съвместяване, както и дейности в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, в т.ч. с участието на НАТО, която, за държавите, които са нейни членове, остава основата на тяхната колективна отбрана и форум за нейното прилагане;

    –  възраждане, с подкрепата на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на общата политика за сигурност и отбрана, която не може повече да бъде най-слабата брънка в процеса на интеграция на ЕС; обстановката във връзка със сигурността налага европейската отбрана да се превърне в пълноценна политика, която да обезпечава еднаква степен на сигурност за всички държави членки и да третира с еднаква степен на важност основните проблеми със сигурността във всички страни; структурите, механизмите или инструментите, които вече съществуват, трябва да се превърнат в оперативна действителност;

    –  постигане на напредък в процеса на преговори във връзка с разширяването чрез укрепване на социалната, политическата и икономическата стабилност и демокрация в страните кандидатки, без отстъпки по отношение на критериите за присъединяване от Копенхаген;

    –  подобряване на ефективността и координираността на политиката на сътрудничество за развитие, както и на нейната съгласуваност с другите инструменти на външната дейност на ЕС; осигуряване на съгласуваност и последователност между политиката за развитие и политиката на сигурност, тъй като те са свързани помежду си, зависят една от друга и се подкрепят взаимно;

    –  интегриране на програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и съгласуваността на политиките за развитие (СПР) в действията на ЕС за външни и вътрешни политики; настоятелно призовава Комисията да докладва за своя план за изпълнение, мониторинг, последващи действия и включването на „Програма 2030“ и целите за устойчиво развитие;

    –  насърчаване на търговията като важен инструмент за насърчаване на икономическия растеж, създаването на работни места и конкурентоспособността и популяризиране на стандартите на ЕС, свързани с правата на човека и устойчивото развитие; инструментите на Европейския съюз за търговска защита трябва да бъдат модернизирани и енергично да се прилагат, както и да се използват нестандартни методологии при целесъобразност;

    –  приемане на решения за преодоляване на хибридните заплахи и засилване на устойчивостта на ЕС и на държавите членки, както и на партньорите на ЕС, по-специално в съседните на ЕС държави;

  Справедливи данъчни политики за достатъчно ресурси

  31.  подчертава, че никога не е съществувала по-спешна необходимост от засилване на борбата срещу данъчните измами и избягването на данъци, които представляват потенциални приходи за националните бюджети в размер на приблизително 1 трилион евро; счита, че тези средства биха могли да се изразходват за инвестиране в бъдещето, увеличаване на заетостта и намаляване на неравенствата;

  32.  подчертава, че Комисията трябва да продължи да действа незабавно, за да гарантира, че печалбата се облага в европейските държави, където стопанската дейност действително се осъществява и се създава стойност; ЕС следва да работи за създаването на задължителна обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, да увеличи усилията за разследване на нарушенията при държавна помощ, свързана с данъчно облагане, да прилага общите правила за използването и прозрачността на данъчните постановления и да прилага определен общ подход за премахване на данъчните убежища;

  33.  призовава Комисията да включи във водената от нея борба срещу данъчните измами и избягването на данъци външно измерение, включително по отношение на печалбите, които напускат ЕС, без да бъдат облагани;

  Укрепване на бюджета на ЕС и на финансовите инструменти

  34.  изразява становището, че за да може да действа ефективно, ЕС се нуждае от нова финансова и фискална стратегия; счита, че за тази цел Комисията следва да предложи мерки, които се основават на следните принципи и елементи:

    –  бързо мобилизиране на достатъчно ресурси; неизбежно е да се реформира системата на финансиране на Съюза чрез укрепване на истински собствени ресурси или въвеждане на нови такива, така че бюджетът на Съюза да стане по-стабилен, по-устойчив и по-предвидим; в същото време е важно да се спазва принципът на универсалност и да се подобрява прозрачността;

    –  с оглед постигане на максимални резултати бюджетните инструменти трябва да се управляват с голямо внимание към постигнатите резултати и икономическата ефективност, като същевременно се гарантира спазване и защита на финансовите интереси на ЕС;

    –  ЕС следва да предприеме стъпки за обединяването на ресурси, за да се отговори на предизвикателствата на високия ръст на безработицата сред младите хора и на дългосрочната безработица, а също така и на вътрешните и външните измерения на извънредната ситуация с бежанците;

    –  само две години след началото на изпълнението на многогодишната финансова рамка (МФР), тя достигна границите на своите възможности; освен това, без цялостен средносрочен преглед на МФР, бюджетът на ЕС няма да бъде в състояние да посрещне допълнителните финансови потребности и новите политически приоритети и да избегне повторение на кризата на плащанията; призовава Комисията да представи преглед на функционирането на МФР до края на 2016 г. и да предприеме решителни действия за преразглеждане във възходяща посока на таваните на МФР и увеличаване на гъвкавостта й с оглед на обстоятелства, които не бяха предвидени през 2013;

    –  Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) трябва да бъде управляван по начин, който дава възможност на всички държави членки да предприемат високи равнища на стратегически инвестиции в съответствие с Регламента за ЕФСИ и да гарантира, че финансирането за инвестиции допринася за прехода към устойчиви икономика и общество; предложението на Комисията за следващия етап на ЕФСИ следва да се основава на тези цели;

    –  ефективното изпълнение на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. следва да бъде придружавано от подготовката за периода след 2020 г., като се спазва нейното истинско естество, както е определено в Договорите, нейното значение за развитието на единния пазар и нейния потенциал като инвестиционен инструмент, достъпен за всички региони на ЕС; полезните взаимодействия между европейските структурни и инвестиционни фондове, ЕФСИ и други финансови инструменти на ЕС следва да бъдат увеличени с оглед ускоряване на интелигентния, екологосъобразен и приобщаващ растеж, с надежден баланс между субсидиите и финансовите инструменти в процес на разработване и с оглед избягване на всяко намаляване на бюджета на политиката на сближаване;

    –  Комисията следва да представи предложения за намаляване на сложността на бюрократичните процедури на ОСП за земеделските производители; освен това Комисията следва да разработи усъвършенствани инструменти с оглед справяне с извънредни кризи на селскостопанските пазари; счита, че е необходимо рамково законодателство на равнището на ЕС с цел справяне с нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни, за да се гарантира, че европейските земеделски производители и европейските потребители могат да имат равни условия за покупка и продажба;

  Завършване на изграждането на икономическия и паричен съюз

  35.  настоява за спазване на изискванията в правото на Съюза по отношение на демократичната отчетност за решенията в контекста на европейското икономическо управление;

  36.  застъпва становището, че ЕС трябва да работи в насока към възходящо икономическо и социално сближаване, в пълно съответствие с правилата на Пакта за стабилност и растеж и с рамката за управление на европейския семестър;

  37.  счита, че Комисията следва последователно да подобри мониторинга на дълговете, дефицитите и макроикономическите дисбаланси по начин, по който се спазва Пактът за стабилност и растеж и се насърчава икономическият растеж и създаването на работни места, с повишеното внимание към съвкупната фискална позиция на еврозоната;

  38.  счита, че ЕС трябва да повиши правдоподобността, последователността, националната ангажираност и демократичната легитимност на европейския семестър, за да гарантира, че държавите членки изпълняват специфичните за всяка държава препоръки със структурни реформи и инвестиции, насочени към модернизиране на техните икономики и повишаване на конкурентоспособността, следват фискална отговорност и преодоляват неравенствата и дисбалансите;

  39.  призовава за по-тясна координация на икономическата политика с оглед преодоляване на недостига на инвестиции в еврозоната и засилване на усилията за реформа с цел повишаване на конкурентоспособността и поддържане на търсенето;

  40.  счита, че банковият съюз трябва да бъде доизграден, като мерките за намаляване на риска вървят ръка за ръка с поделянето на риска;

  41.  отбелязва, че резултатите от текущото обсъждане на разработването на бюджетен капацитет на икономическия и паричен съюз следва да бъдат взети предвид;

  42.  призовава Комисията да представи съгласувани и добре обосновани предложения относно завършването на изграждането на икономическия и паричен съюз, определени в доклада на петимата председатели;

  Укрепване на основните права и на демокрацията

  43.  изразява загриженост, че съществуващите кризи не само са нанесли вреди на сближаването на европейските общества, но и са разклатили доверието на европейските граждани в техните демократични институции на равнището на ЕС и, в някои случаи, на национално равнище; поради това счита, че засилването на демократичната легитимност на ЕС и възстановяването на доверието в неговите способности да обслужва интересите на гражданите на Европа трябва да бъде основен приоритет;

  44.  припомня, че много от днешните предизвикателства — от изменението на климата до убежището и миграцията, от финансовите пазари до веригите за доставка на корпоративните предприятия, както и от терористичните мрежи до провалените и неблагонадеждни държави, са транснационални и се нуждаят от европейски решения, определени чрез общностния метод, с пълното участие на Комисията и на Европейския парламент;

  45.  припомня на Комисията, че в качеството си на пазител на Договорите, тя е отговорна за общия интерес на Съюза (член 17 от ДЕС), а именно мира, ценностите на Съюза и благоденствието на неговите народи (член 3 от ДЕС); посочва, че Парламентът също има определена политическа отговорност при оказването на помощ за преодоляване на разделението между държавите членки, защитата на общия интерес на европейските граждани и гарантирането на демократична легитимност на решенията, взети на европейско равнище; призовава Комисията да гарантира, че всички инициативи, включително тези на Европейския съвет, са в съответствие с разпоредбите на договорите;

  46.  призовава Комисията да предприеме инициативи с оглед укрепване на европейските институции и насърчаване на по-голямо участие на гражданите в европейския политически живот; призовава всички институции на ЕС да се свържат по-добре с по-младите поколения и техните платформи за дебат; счита, че са възможни също така по-силни действия за информиране на гражданите на ЕС относно техните права, използване на потенциала на европейската гражданска инициатива и укрепване на ролята на омбудсмана на ЕС;

  47.  подчертава, че Комисията следва да представи предложения в подкрепа на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, като вземе предвид предстоящия доклад на Парламента; счита, че Комисията следва да продължи своите усилия за напредък по отношение на присъединяването на ЕС към Европейска конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), като се вземе предвид становището на Съда по този въпрос и се вземат мерки във връзка с останалите правни предизвикателства;

  48.  призовава всички институции на ЕС да се стремят към възможно най-високите стандарти за прозрачност, отчетност и почтеност и да се борят с конфликтите на интереси;

  49.  поема ангажимент да използва всички инструменти и ресурси, за да действа като движеща сила за възобновен демократичен процес за реформа на Европейския съюз;

  °

  °  °

  50.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.