Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0885/2016Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0885/2016

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om de strategiske prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2017

  5.7.2016 - (2016/2773(RSP))

  forretningsordenens artikel 37, stk. 3, og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen
  til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
  ALDE (B8-0885/2016)
  PPE (B8-0892/2016)
  S&D (B8-0893/2016)

  József Szájer for PPE-Gruppen
  Enrique Guerrero Salom, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen
  Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen


  Procedure : 2016/2773(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B8-0885/2016
  Indgivne tekster :
  RC-B8-0885/2016
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om de strategiske prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2017

  (2016/2773(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til de politiske retningslinjer for Europa-Kommissionen, med titlen "En ny start for Europa: Min dagsorden for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring", som blev fremlagt af Jean-Claude Juncker den 15. juli 2014,

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2015 med titlen "Kommissionens arbejdsprogram 2016 – Tiden er ikke til "business as usual"" (COM(2015)0610) og bilag I og VI dertil,

  –  der henviser til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016,

  –  der henviser til Udvalgsformandskonferencens sammenfattende rapport, der giver supplerende input til denne beslutning fra de parlamentariske udvalgs synspunkter, og som Kommissionen bør tage behørigt hensyn til, når den udarbejder og vedtager sit arbejdsprogram for 2017,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 28. juni 2016 om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige[1],

  –  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2016,

  –  der henviser til Regionsudvalgets bidrag til Kommissionens arbejdsprogram for 2017,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 37, stk. 3,

  Indledning

  A.  der henviser til, at den europæiske integrationsproces har skabt fred og bidraget til sikkerhed og fremgang i Europa i årtier;

  B.  der henviser til, at Europa nu står over for mange fælles og globale udfordringer, men også voksende frustration og bekymring blandt mange borgere om et usikkert eksistensperspektiv og manglende muligheder, som borgerne forventer, at beslutningstagerne reagerer på; der henviser til, Den Europæiske Union, hvis den skal lykkes, ikke kan reduceres til et økonomisk projekt; der henviser til, at det haster med at genvinde europæernes hjerte og få dem til at bakke op om det europæiske projekt og med at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed;

  C.  der henviser til, at EU's overlappende kriser kræver effektive europæiske løsninger, som er stærkt forankrede i en mere demokratisk proces ved hjælp af fællesskabsmetoden, under fuld inddragelse af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter og i overensstemmelse med artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

  D.  der henviser til, at EU er vores fælles hjem, som skal give borgerne et sikkert sted at være og et stabilt økonomisk miljø; der henviser til, at bæredygtighed og økonomisk vækst er kompatible størrelser, som kan styrke hinanden gensidigt; der henviser til, at det er vigtigt at få bragt EU ud af den langvarige økonomiske krise ved at øge bæredygtige investeringer, mindske uligheder og gennemføre vedtagne politikker og udvikle bedre politikker, navnlig ved at uddybe det indre marked og forbedre Den Økonomiske og Monetære Union;

  E.  der henviser til, at vi har valgt at stræbe efter en fælles fremtid som et fællesskab baseret på fælles værdier, som værdsætter vores traditioners og histories rigdom og mangfoldighed; der henviser til, at vi ønsker, at Europa skal spille sin rolle og påtage sig sit ansvar på den globale scene, og være forpligtet til solidaritet, multilateralisme og vores eksterne partnerskaber og fremme global konvergens hen imod bedre standarder; der henviser til, at vi vil sikre vores fælles projekt om fælles fred, fremgang og demokrati med henblik på at skabe en attraktiv fremtid for alle generationer;

  Forbedring af arbejds- og levevilkårene for de europæiske borgere

  1.  minder om, at Europas økonomiske opsving har været begrænset og ubalanceret, med mange regioner i EU, der stadig står over for en uacceptabelt høj arbejdsløshed, fattigdom, ulighed og en alvorlig mangel på fremtidsudsigter for de yngre generationer; der henviser til, at EU derfor må arbejde hen imod et dynamisk og inklusivt arbejdsmarked, der er rodfæstet i den europæiske sociale markedsøkonomiske model, og som forbedrer borgernes levevilkår og mulighed for fair mobilitet; er overbevist om, at alle EU-borgere skal kunne regne med et grundlæggende sæt af retfærdige arbejdsvilkår og adgang til uddannelse af høj kvalitet, social beskyttelse og væsentlige tjenester, der sikrer balance mellem arbejds- og privatliv og opfylder behovene på et moderne arbejdsmarked i EU; anerkender, at det er afgørende for en konkurrencedygtig og inklusiv økonomi, at den kan udnytte kvinders og mænds talent inden for alle aktiviteter;

  2.  opfordrer Kommissionen til med henblik herpå at tage udgangspunkt i den igangværende offentlige høring og Parlamentets kommende betænkning ved i overensstemmelse med nærhedsprincippet og traktatens mål at fremsætte forslag om en europæisk søjle for sociale rettigheder, som skal udmøntes i konkrete initiativer, navnlig for at:

  –  fremme tilgængeligheden og kvaliteten af tidlig uddannelse, børnepasning og sundhedspleje, der er afgørende for at sikre, at intet barn lades i stikken; Kommissionen bør derfor overveje yderligere tiltag for at udvikle sociale investeringer og navnlig for at begrænse børnefattigdom;

  –  afhjælpe manglen på færdigheder og sikre adgang til uddannelse af høj kvalitet, erhvervsuddannelse og livslang læring for alle;

  –  reducere sociale uligheder og fremme kvalitetsbeskæftigelse, især for unge og langtidsledige, med henblik på at fremme økonomisk vækst;

  –  tackle udfordringer vedrørende balancen mellem arbejds- og privatliv og den kønsbestemte forskel i løn og pension;

  3.  understreger, at Kommissionen bør overvåge, fremme og støtte medlemsstaternes effektive anvendelse af midler til at fremme ungdomsbeskæftigelsen og skabe kvalitetsjob, især i områder med høj arbejdsløshed, gennem programmer for job og vækst såsom dem, der finansieres via ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, de europæiske struktur- og investeringsfonde, Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og Den Europæiske Investeringsbank;

  4.  understreger, at Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter også bør styrke den europæiske sociale dialog med henblik på en bedre forening af arbejdsmarkedernes behov og behovet for social beskyttelse, således at sociale uligheder og udfordringerne for konkurrenceevnen kan imødegås;

  Styrkelse af den økonomiske genopretning og konkurrenceevne på lang sigt med henblik på at skabe job og velstand

  5.  er overbevist om, at EU kan indtage en førerposition på verdensplan ved at udnytte det fulde potentiale i det indre marked og fremme iværksætteri, fair konkurrence og investering i innovation;

  6.  er af den opfattelse, at EU skal fremme et stærkt og diversificeret europæisk erhvervsliv; påpeger, at EU's konkurrencepolitik bidrager til, at dets sociale markedsøkonomi er velfungerende; understreger, at den europæiske industri for at forblive konkurrencedygtig, egnet til sit formål og fremsikret må blive bæredygtig og digitaliseret; deler Kommissionens filosofi om, at Europa skal være stort, når det gælder store ting, og lille, når det gælder små ting;

  7.  opfordrer til, at Europa 2020-strategien for bæredygtig vækst og beskæftigelse relanceres med en egentlig ambition for fremtiden, navnlig for at forbedre vores model for social markedsøkonomi og gennemføre strukturreformer til modernisering af medlemsstaternes økonomi og skabe udbredt fælles fremgang; er overbevist om, at førsteprioriteten fortsat er at øge beskæftigelsen og produktiviteten, og at EU har behov for målrettede investeringer for at fremskynde overgangen til en innovativ, ressourceeffektiv og digital økonomi med henblik på at genindustrialisere Europa og flytte arbejdspladser tilbage;

  8.  anmoder Kommissionen om at udforme en ny, ambitiøs industristrategi, som bygger på og supplerer pakken om cirkulær økonomi; påpeger, at yderligere private og offentlige investeringer er nødvendige for en energiomstilling, miljømæssigt innovative SMV'er, forskning og uddannelse;

  9.  opfordrer Kommissionen til at foreslå yderligere foranstaltninger for at fremme forskning og udvikling, innovation, kulturel mangfoldighed og kreativitet som centrale drivkræfter for jobskabelse under hensyntagen til, at virksomhedernes og især SMV'ernes adgang til kapital er afgørende for at tilskynde til udvikling og produktion af nye produkter og tjenester i både traditionelle og nye vækstsektorer og effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder;

  10.  mener, at det indre marked bør yderligere integreres, særlig på det digitale område, således at der skabes et fair miljø for forbrugere og SMV'er, og uberettigede barrierer nedbrydes; er stærkt overbevist om, at et globalt, konkurrencedygtigt, innovativt, borgerorienteret indre digitalt marked er en mulig vej frem med henblik på at imødegå det 21. århundredes udfordringer;

  11.  forventer, at Kommissionen mobiliserer alle sine beføjelser og kompetencer med henblik på at fremme en overgang til en bedre vækstmodel, der er i overensstemmelse med principperne om bæredygtig udvikling, som omfatter dens økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner;

  Reaktion på klimaændringer og sikring af energisikkerhed

  12.  minder om, at bestræbelserne må intensiveres for at skabe en energiunion, der vil garantere energisikkerhed og prismæssigt overkommelig og bæredygtig energi for alle borgere og virksomheder;

  13.  bemærker de menneskelige og økonomiske konsekvenser af klimakatastrofer i Europa; understreger, at det er vigtigt fortsat at tackle de grundlæggende årsager til klimaændringer, samtidig med at vores industris konkurrenceevne sikres med en ambitiøs klimastrategi, herunder energieffektivitet;

  14.  opfordrer til, at der fastsættes nødvendige ambitiøse mål på EU-plan for reduktion af drivhusgasemissioner, vedvarende energikilder og energieffektivitet i overensstemmelse med Paris COP21-aftalen;

  15.  anmoder Kommissionen om at udarbejde en fælles strategi for energi- og klimadiplomati, som tager fat på disse globale problemer;

  16.  opfordrer Kommissionen til at pege på bestræbelser, der kan udfase subsidier til fossile brændstoffer, samtidig med at eventuelle økonomiske og sociale virkninger mildnes;

  Sikring af en konsekvent reaktion på den stigende tilstrømning af flygtninge

  17.  mener, at Den Europæiske Union skal udarbejde konkrete løsninger for at imødegå flygtningekrisen, navnlig ved at gøre noget ved de årsager, der ligger til grund for den, ved at styrke samarbejdet med flygtningestrømmenes transit- og oprindelseslande og ved at anvende alle til rådighed værende politikker og instrumenter til at sikre stabilisering, rehabilitering og udvikling af disse lande;

  18.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at yde den nødvendige humanitære bistand og sikre anstændige levevilkår i flygtningelejrene, kombineret med mere langsigtede udviklingsprogrammer, navnlig på uddannelsesområdet;

  19.  påpeger, at EU's asyl- og migrationspolitik ikke er egnet til formålet, og at der er brug for en fundamental nytænkning heraf, baseret på artikel 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; fastholder, at en reform af det fælles europæiske asylsystem ikke må føre til, at det nuværende beskyttelsesniveau i EU's asyllovgivning sænkes;

  20.  opfordrer til, at der hurtigst muligt tilrettelægges systematiske og gennemførlige programmer med henblik på direkte genbosættelse og flytning af asylansøgere;

  21.  kræver, at der skabes rammevilkår i EU for en veladministreret modtagelse af asylansøgere, som garanterer deres sikkerhed og en human behandling med særligt fokus på de særlige behov hos udsatte grupper; understreger, at der skal sikres tilstrækkelige ressourcer til integration på arbejdsmarkedet og social inklusion af flygtninge;

  22.  opfordrer Kommissionen til at stille forslag om at indføre en egentlig EU-politik for økonomisk og lovlig migration, som bygger på eksisterende instrumenter for studerende, forskere og højt uddannede arbejdstagere og på længere sigt om at fastsætte mere generelle regler vedrørende indrejse og ophold for de tredjelandsstatsborgere, der søger beskæftigelse i EU, med henblik på at udfylde de huller, der er konstateret på EU's arbejdsmarked;

  23.  mener, at da den internationale migration er et globalt fænomen, hvis omfang, kompleksitet og konsekvenser er tiltagende, må EU og resten af det internationale samfund påtage sig deres respektive ansvar på dette område;

  Håndtering af borgernes sikkerhedsmæssige betænkeligheder

  24.  påpeger, at intern og ekstern sikkerhed i stigende grad hænger sammen;

  25.  opfordrer indtrængende Kommissionen til efter vedtagelse af forslaget om en europæisk grænse- og kystvagt at sikre, at den hurtigt kommer i gang og får tildelt den nødvendige menneskelige og logistiske kapacitet;

  26.  opfordrer Kommissionen til med henblik på at imødegå truslerne fra terrorisme og voldelig ekstremisme nøje at overvåge gennemførelsen og anvendelsen af EU's foranstaltninger til bekæmpelse af terror, herunder et effektivt samarbejde mellem politi og retsvæsen, rettidig udveksling af oplysninger mellem nationale myndigheder og gennem Europol og Eurojust, og foranstaltninger til imødegåelse af nye tendenser inden for finansiering af terrorisme;

  27.  opfordrer Kommissionen til at benytte sig af ekspertise og tekniske og finansielle ressourcer for at sikre samordning på EU-plan og udveksling af bedste praksis for bekæmpelse af voldelig ekstremisme og terrorpropaganda, radikale netværk og terrororganisationers rekruttering ved hjælp af offline- og online-midler, idet der sættes særligt fokus på strategier for forebyggelse, integration og reintegration;

  28.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre fuld gennemførelse af den sikkerhedslovgivning, der allerede er vedtaget; gentager sin opfordring til en dybdegående evaluering af EU's terrorbekæmpelsesstrategi, der både vurderer anvendelsen af de vedtagne foranstaltninger og deres effektivitet; forventer, at Kommissionen om nødvendigt opdaterer dagsordenen om sikkerhed i lyset af den voksende terrortrussel;

  29.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge de bebudede forslag til et ordentligt retsgrundlag for det europæiske center for bekæmpelse af terrorisme i Europol, forslag til at forbedre og udvikle eksisterende informationssystemer, løse problemet med manglende oplysninger og gå i retning af interoperabilitet samt forslag om obligatorisk udveksling af oplysninger på EU-plan ledsaget af nødvendige databeskyttelsesregler;

  Etablering af en ambitiøs dagsorden for EU's optræden udadtil: om naboskab og om det globale system

  30.  opfordrer til en ambitiøs global EU-strategi, der præsenterer EU som en geopolitisk aktør i en verden i hastig forandring, og forventer, at Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil på en sammenhængende måde mobiliserer alle EU's udenrigspolitiske instrumenter med henblik på at opnå en bedre global styring, bred enighed om højere standarder, øget sikkerhed og større respekt for menneskerettighederne i verden; understreger i den forbindelse, at følgende centrale elementer bør stå øverst på EU's udenrigspolitiske dagsorden:

    –  fremme af stabilitet og velstand i EU's naboskabsområde gennem initiativer til fremme af udvikling, demokrati, god regeringsførelse og retsstatsprincippet ved at forbedre civil konfliktforebyggelse og forsoningstiltag, og aktiviteter i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, herunder med passende inddragelse af NATO, der - for de stater, der er medlemmer - fortsat er grundlaget for deres fælles forsvar og forum for gennemførelsen af det;

    –  med støtte fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik at genoplive den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som ikke længere kan være det svageste led i EU's integrationsproces; de sikkerhedsmæssige forhold kræver, at europæisk forsvar bliver en fuldt funktionsdygtig politik, der giver samme sikkerhed for og tager samme hensyn til alle medlemsstaternes vitale sikkerhedsmæssige bekymringer; strukturer, mekanismer eller redskaber, der allerede findes, skal anvendes i praksis;

    –  fremskridt i udvidelsesforhandlingerne ved at styrke social, politisk og økonomisk stabilitet og demokrati i kandidatlandene, uden at slække på København-kriterierne for tiltrædelse;

    –  at gøre politikken for udviklingssamarbejde mere effektiv og forbedre dens koordinering og sammenhæng med andre af EU's udenrigspolitiske instrumenter; at sikre konsekvens og sammenhæng mellem udvikling og sikkerhedspolitikker, da de alle er indbyrdes forbundne, indbyrdes afhængige og gensidigt forstærkende;

    –  at integrere 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og udviklingsvenlig politikkohærens i EU's eksterne og interne politikker; opfordrer indtrængende Kommissionen til at aflægge rapport om sin plan for gennemførelse, overvågning, opfølgning og integrering af 2030-dagsordenen og målene for bæredygtige udvikling;

    –  at fremme handel som et vigtigt instrument til at fremme vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne og fremme EU's standarder vedrørende menneskerettigheder og bæredygtig udvikling; EU's instrumenter til beskyttelse af handlen skal moderniseres og anvendes på overbevisende måde, og ikke-standardiserede metoder må om nødvendigt tages i brug;

    –  at finde løsninger til at modvirke hybride trusler og styrke modstandsdygtigheden hos EU og dets medlemsstater samt hos EU's partnere, navnlig i EU's nabolande;

  Retfærdige skattepolitikker for tilstrækkelige ressourcer

  31.  understreger, at der aldrig har været et mere presserende behov for at intensivere kampen mod skatteunddragelse og skatteundgåelse, som repræsenterer potentielle indtægter til de nationale budgetter på op mod 1 billion EUR; mener, at disse midler kunne have været brugt på at investere i fremtiden, fremme beskæftigelsen og mindske uligheder;

  32.  understreger, at Kommissionen fortsat hurtigst muligt skal sikre, at overskud beskattes i de europæiske lande, hvor den økonomiske aktivitet faktisk finder sted, og værdien skabes; mener, at EU bør arbejde hen imod et obligatorisk fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, øge indsatsen for at efterforske overtrædelser af skatterelateret statsstøtte, anvende fælles regler om anvendelse af og gennemsigtighed i forbindelse med skatteafgørelser og følge en konsekvent fælles tilgang til at lukke skattely;

  33.  opfordrer Kommissionen til i sin kamp mod skatteunddragelse og skatteundgåelse at medtage en ekstern dimension, herunder hvad angår overskud, der føres ud af EU uden at være beskattet;

  Styrkelse af EU's budget og finansielle instrumenter

  34.  er af den opfattelse, at EU for at kunne fungere effektivt har brug for en ny finansiel og finanspolitisk strategi; mener, at Kommissionen derfor bør foreslå foranstaltninger på grundlag af de følgende principper og elementer:

    –  hurtig tilvejebringelse af tilstrækkelige ressourcer; det er uundgåeligt at reformere systemet for finansiering af Unionen ved at styrke reelt egne indtægter eller indføre nye med henblik på at gøre EU-budgettet mere bæredygtigt og mere forudsigeligt; det er samtidig vigtigt at respektere princippet om bruttoopgørelse og øge gennemsigtigheden

    –  EU's budgetinstrumenter skal – med henblik på at kunne opnå de bedst mulige resultater – håndteres med særlig vægt på resultater og omkostningseffektivitet, idet der samtidig sikres overholdelse og beskyttelse af EU's finansielle interesser

    –  EU bør tage skridt til at sammenlægge ressourcer for at tackle udfordringerne ved den høje ungdomsarbejdsløshed og langtidsledighed samt de interne og eksterne dimensioner af flygtningenødsituationen

    –  den flerårige finansielle ramme (FFR) har efter kun to års gennemførelse nået sine grænser; EU-budgettet vil desuden ikke være i stand til at håndtere yderligere finansielle behov og nye politiske prioriteter eller være i stand til at forhindre en ny betalingskrise uden en omfattende midtvejsrevision af FFR; opfordrer Kommissionen til at forelægge en gennemgang af, hvordan FFR fungerer, inden udgangen af 2016 og til at træffe afgørende foranstaltninger til at revidere FFR's lofter og udvide dens fleksibilitet for at reagere på de omstændigheder, der ikke var forudset i 2013;

    –  Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) skal forvaltes på en måde, der giver alle medlemsstaterne mulighed for at foretage strategiske investeringer på et højt niveau i overensstemmelse med EFSI-forordningen og sikrer, at finansieringen af investeringer bidrager til overgangen til en bæredygtig økonomi og et bæredygtigt samfund; Kommissionens forslag om EFSI's næste fase bør være baseret på disse mål

    –  effektiv gennemførelse af samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 bør ledsages af forberedelser til perioden efter 2020 og respektere dens sande natur som fastsat i traktaterne, dens betydning for udviklingen af det indre marked og dens potentiale som et investeringsredskab, der er tilgængeligt for alle regioner i EU; synergier mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde, EFSI og andre EU-finansieringsinstrumenter bør styrkes med henblik på at fremskynde intelligent, grøn og inklusiv vækst, idet der skabes en troværdig balance mellem tilskud og finansielle instrumenter, og enhver nedskæring på budgettet for samhørighedspolitikken undgås

    –  Kommissionen bør fremsætte forslag til at reducere den fælles landbrugspolitiks bureaukratiske kompleksitet for landbrugerne; Kommissionen bør endvidere udforme bedre instrumenter til at håndtere ekstreme kriser på landbrugsmarkederne; mener, at rammelovgivning på EU-plan er nødvendig for at bekæmpe illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden, således at det sikres, at de europæiske landbrugere og forbrugere kan nyde godt af retfærdige salgs- og købsvilkår;

  Fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union

  35.  insisterer på overholdelse af kravene i EU-lovgivningen om demokratisk ansvarlighed for afgørelser inden for rammerne af den europæiske økonomiske styring;

  36.  er af den opfattelse, at EU er nødt til at arbejde hen imod stigende økonomisk og social konvergens i fuld overensstemmelse med stabilitets- og vækstpagten og forvaltningsrammen for det europæiske semester;

  37.  mener, at Kommissionen konsekvent bør forbedre sin overvågning af gæld, underskud og makroøkonomiske ubalancer på en måde, der respekterer stabilitets- og vækstpagten og fremmer økonomisk vækst og jobskabelse, med øget opmærksomhed på euroområdets samlede finanspolitiske kurs;

  38.  mener, at EU må forbedre troværdigheden, sammenhængen, det nationale ejerskab og den demokratiske legitimitet af det europæiske semester for at sikre, at medlemsstaterne gennemfører de landespecifikke henstillinger med strukturreformer og investeringer, der har til formål at modernisere deres økonomier og styrke konkurrencedygtigheden, forfølge finanspolitisk ansvarlighed og tackle uligheder og ubalancer;

  39.  opfordrer til tættere samordning af de økonomiske politikker for at håndtere euroområdets investeringsmangler og styrke reformindsatsen med henblik på at styrke konkurrenceevnen og understøtte efterspørgslen;

  40.  mener, at bankunionen skal fuldendes med risikobegrænsende foranstaltninger, der går hånd i hånd med risikodelingen;

  41.  bemærker, at der bør tages hensyn til resultaterne af de igangværende overvejelser om at udvikle en finanspolitisk kapacitet til den Økonomiske og Monetære Union;

  42.  anmoder Kommissionen om at forelægge en række sammenhængende og velfunderede forslag med henblik på at fuldføre Den Økonomiske og Monetære Union som angivet i de fem formænds rapport;

  Styrkelse af de grundlæggende rettigheder og demokratiet

  43.  er bekymret over, at de aktuelle kriser ikke kun har skadet samhørigheden i de europæiske samfund, men også rystet tilliden blandt de europæiske borgere til demokratiske institutioner på EU-plan og nogle gange på nationalt plan; mener derfor, at styrkelsen af EU's demokratiske legitimitet og genoprettelsen af tilliden til dets evne til at tjene borgernes interesser skal være Europas højeste prioritet;

  44.  minder om, at mange af nutidens udfordringer – fra klimaændringer til asyl- og migrationsspørgsmål, fra de finansielle markeder til selskabers forsyningskæder og fra terrornetværk til stater i opløsning og slyngelstater – er tværnationale og kræver europæiske løsninger fastlagt gennem fællesskabsmetoden, med fuld inddragelse af Kommissionen og Europa-Parlamentet;

  45.  minder om, at Kommissionen som traktaternes vogter skal fremme Unionens almene interesser (artikel 17 i TEU), nemlig fred, dens værdier og befolkningernes velfærd (artikel 3 i TEU); påpeger, at Parlamentet også har et særligt politisk ansvar for at hjælpe med at overvinde uenighed mellem medlemsstater, forsvare europæernes almene interesse og sikre demokratisk legitimitet af beslutninger, der træffes på EU-plan; opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle initiativer, bl.a. fra Det Europæiske Råd, er i overensstemmelse med traktaternes bestemmelser;

  46.  anmoder Kommissionen om at tage initiativer til at styrke EU-institutionerne og tilskynde EU-borgerne til at deltage mere i det politiske liv på EU-plan; opfordrer alle EU-institutioner til at skabe bedre kontakt med de yngre generationer og deres debatfora; mener, at stærkere foranstaltninger også er en mulighed med hensyn til at oplyse EU-borgerne om deres rettigheder, udnytte det europæiske borgerinitiativs potentiale og styrke Den Europæiske Ombudsmands rolle;

  47.  understreger, at Kommissionen bør fremsætte forslag om demokrati, retsstatsforhold og grundlæggende rettigheder, idet den tager hensyn til Parlamentets kommende betænkning; mener, at Kommissionen også bør fortsætte med at gøre fremskridt i retning af EU's tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), idet der tages hensyn til Domstolens udtalelse i sagen, og de resterende retlige udfordringer tackles;

  48.  opfordrer alle EU-institutionerne til at stræbe efter de højeste standarder for gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet og til at bekæmpe interessekonflikter;

  49.  er fast besluttet på at anvende alle sine redskaber og ressourcer til at fungere som en drivkraft for en fornyet demokratisk proces hen imod en reform af Den Europæiske Union;

  °

  °  °

  50.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen.