Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0885/2016Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0885/2016

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017

5.7.2016 - (2016/2773(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B8-0885/2016)
PPE (B8-0892/2016)
S&D (B8-0893/2016)

József Szájer εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Enrique Guerrero Salom, Maria João Rodrigues εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sophia in ‘t Veld εξ ονόματος της Ομάδας ALDE


Διαδικασία : 2016/2773(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0885/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0885/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2017

(2016/2773(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα αρχή για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή», τις οποίες παρουσίασε ο Jean-Claude Juncker στις 15 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016: Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό» (COM(2015)0610) και τα Παραρτήματά της I έως VI,

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, η οποία παρέχει συμπληρωματικά στοιχεία για το παρόν ψήφισμα από την οπτική γωνία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, και τα οποία οφείλει η Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη κατά την εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος εργασίας της για το 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου[1],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμβολή της Επιτροπής των Περιφερειών στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Εισαγωγή

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έφερε την ειρήνη και συνέβαλε στην ασφάλεια και την ευημερία στην Ευρώπη επί δεκαετίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει πολλές κοινές και παγκόσμιες προκλήσεις αλλά και αυξανόμενη απογοήτευση και ανησυχία πολλών πολιτών σχετικά με αβέβαιες προοπτικές ζωής, καθώς και έλλειψη ευκαιριών που οι πολίτες αναμένουν από τους παράγοντες λήψης αποφάσεων να την αντιμετωπίσουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να είναι επιτυχής, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα οικονομικό πρόγραμμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επείγον να ξανακερδίσουμε τις καρδιές των Ευρωπαίων πολιτών υπέρ του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ επιτάσσουν αποτελεσματικές ευρωπαϊκές λύσεις ισχυρά εδραιωμένες σε μια πιο δημοκρατική διαδικασία με βάση την κοινοτική μέθοδο και με την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι το κοινό μας σπίτι και ότι πρέπει να προσφέρει έναν ασφαλή χώρο και ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον για τους πολίτες της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη είναι μεταξύ τους συμβατές και μπορούν να αλληλοενισχύονται· ότι είναι σημαντικό να βγει η ΕΕ από την παρατεταμένη οικονομική κρίση μέσω της ενίσχυσης των βιώσιμων επενδύσεων, της μείωσης των ανισοτήτων και της υλοποίησης των συμφωνημένων πολιτικών και της χάραξης καλύτερων πολιτικών, ιδίως με την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και τη βελτίωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε επιλέξει να επιδιώξουμε ένα κοινό μέλλον, ως μια κοινότητα που βασίζεται σε κοινές αξίες και που τιμά τον πλούτο και την ποικιλομορφία των παραδόσεων και της ιστορίας μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θέλουμε η Ευρώπη να διαδραματίσει τον ρόλο της και να αναλάβει τις ευθύνες της στην παγκόσμια σκηνή, προσηλωμένη στην αλληλεγγύη, την πολυμερή προσέγγιση, τις εξωτερικές σχέσεις συνεργασίας και την προώθηση της σύγκλισης για βελτίωση των προτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε το κοινό εγχείρημα της κοινής ειρήνης, ευημερίας και δημοκρατίας, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό μέλλον για όλες τις γενιές·

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών

1.  υπενθυμίζει ότι η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης υπήρξε περιορισμένη και μη ισορροπημένη, με πολλές περιφέρειες της Ένωσης να εξακολουθούν να βρίσκονται σε απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας, φτώχειας, ανισότητας και σοβαρής έλλειψης προοπτικής για τις νεότερες γενιές· η ΕΕ πρέπει ως εκ τούτου να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας δυναμικής και χωρίς αποκλεισμούς αγοράς εργασίας ενσωματωμένης στο ευρωπαϊκό μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών και επιτρέποντας τη δίκαιη κινητικότητα· είναι πεπεισμένο ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε ένα θεμελιώδες σύνολο δίκαιων συνθηκών εργασίας και σε πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, κοινωνική προστασία και βασικές υπηρεσίες που καθιστούν δυνατό τον συνδυασμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ικανοποιούν τις ανάγκες μιας σύγχρονης αγοράς εργασίας εντός της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι στον πυρήνα μιας ανταγωνιστικής και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία είναι η ικανότητά της να αξιοποιεί το ταλέντο των γυναικών και ανδρών σε όλες τις δραστηριότητες·

2.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να αξιοποιήσει την εν εξελίξει δημόσια διαβούλευση και την επικείμενη έκθεση του Κοινοβουλίου, προβάλλοντας, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και με τους στόχους της Συνθήκης μια φιλόδοξη πρόταση για έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τα οποία πρέπει να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ιδίως με σκοπό:

–  να προωθηθεί η προσβασιμότητα και η ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης, της φροντίδας των παιδιών και της υγειονομικής περίθαλψης, που είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα εγκαταλείπεται· επομένως, η Επιτροπή πρέπει να προβληματιστεί σχετικά με περαιτέρω δράσεις για την ανάπτυξη των κοινωνικών επενδύσεων, και ειδικότερα για μείωση της παιδικής φτώχειας·

–  τον περιορισμό στο χάσμα δεξιοτήτων και τη διασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση για όλους·

–  τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης, ιδίως για τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους, ώστε να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη·

–  να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και το χάσμα μεταξύ των φύλων στους μισθούς και τις συντάξεις

3.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί, να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την αποδοτική και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη για την τόνωση της απασχόλησης των νέων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, ιδίως στις περιοχές με υψηλά επίπεδα ανεργίας, μέσω προγραμμάτων για δημιουργία θέσεων εργασίας και μεγέθυνσης, όπως εκείνα που χρηματοδοτούνται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

4.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, πρέπει επίσης να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο με στόχο την καλύτερη συμφιλίωση των αγορών εργασίας και των απαιτήσεων κοινωνικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές ανισότητες και οι προκλήσεις ανταγωνιστικότητας·

Ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης και της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη δημιουργία ευημερίας

5.  είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ μπορεί να κατακτήσει ηγετική θέση παγκοσμίως με την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς της και με την προώθηση της επιχειρηματικότητας, του θεμιτού ανταγωνισμού και επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας·

6.  είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να καλλιεργήσει ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό τοπίο· επισημαίνει ότι η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ έχει καθοριστική σημασία για τη λειτουργία της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς· τονίζει ότι, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική, κατάλληλη για τον σκοπό που υπηρετεί και ανθεκτική στο χρόνο, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να καταστεί βιώσιμη και να μεταβεί στην ψηφιακή εποχή· συμφωνεί με τη φιλοσοφία της Επιτροπής ότι η ΕΕ πρέπει να είναι μεγάλη στα μεγάλα θέματα και μικρή στα μικρά·

7.  ζητεί την επανεκκίνηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, με πραγματικές φιλοδοξίες για το μέλλον, ιδίως για τη βελτίωση του μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών των κρατών μελών και την επίτευξη ευρέως διαδεδομένης ευημερίας· είναι πεπεισμένο ότι η αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα και ότι η ΕΕ χρειάζεται στοχευμένες επενδύσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση προς μια καινοτόμο, ψηφιακή οικονομία, με αποδοτική χρήση των πόρων, με στόχο την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και επαναπατρισμό των θέσεων απασχόλησης·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να σχεδιάσει μια νέα φιλόδοξη βιομηχανική στρατηγική που να βασίζεται και να συμπληρώνει τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία· επισημαίνει ότι απαιτούνται επιπλέον ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση, τις καινοτόμες οικολογικά ΜΜΕ, την έρευνα και την εκπαίδευση·

9.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει περαιτέρω μέτρα που θα ευνοήσουν την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία, την πολιτιστική πολυμορφία και τη δημιουργικότητα ως κεντρικές κινητήριες δυνάμεις της δημιουργίας θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι η πρόσβαση των εταιρειών, και ιδίως των ΜΜΕ, σε κεφάλαια είναι ζωτικής σημασίας για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στους αναδυόμενους όσο και στους παραδοσιακούς τομείς, και της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

10.  θεωρεί ότι η ενιαία αγορά πρέπει να ενοποιηθεί περαιτέρω, ιδίως στον ψηφιακό τομέα, με τη δημιουργία ενός δίκαιου περιβάλλοντος για τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ και την άρση των αδικαιολόγητων φραγμών· είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι μια παγκοσμίως ανταγωνιστική, καινοτόμος, προσανατολισμένη στον πολίτη, ψηφιακή ενιαία αγορά, είναι ένας εφικτός τρόπος για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα·

11.  αναμένει από την Επιτροπή να κινητοποιήσει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές της για να προωθήσει τη μετάβαση σε ένα καλύτερο αναπτυξιακό μοντέλο συνεπές με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις.

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας

12.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης, η οποία θα εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια και οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση τις ανθρώπινες και οικονομικές συνέπειες των κλιματικών καταστροφών στην Ευρώπη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των κλιματικών αλλαγών, με παράλληλη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας, με μια φιλόδοξη στρατηγική για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης·

14.  ζητεί να καθοριστούν κατ' ανάγκη φιλόδοξοι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση για την περίοδο μετά το 2020, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού COP 21·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια κοινή στρατηγική για την ενεργειακή και κλιματική διπλωματία, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αυτές οι ανησυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τις προσπάθειες για σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, με μετριασμό των ενδεχόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων·

Διασφάλιση συνεκτικής ανταπόκρισης στην αυξημένη εισροή προσφύγων

17.  είναι της γνώμης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επεξεργαστεί συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ιδίως με την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας με τις χώρες διέλευσης και προέλευσης των μεταναστευτικών ροών και χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πολιτικές και τα μέσα που θα διασφαλίζουν την σταθεροποίηση, την αποκατάσταση και την ανάπτυξή τους·

18.  προτρέπει την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να συνεχίσει την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια και να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς των προσφύγων, σε συνδυασμό με πιο μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά προγράμματα, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης·

19.  επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση δεν είναι κατάλληλη για τον συγκεκριμένο σκοπό και χρειάζεται ριζική αναθεώρηση, με βάση το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ότι καμία μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του υφιστάμενου επιπέδου προστασίας στο δίκαιο της ΕΕ για το άσυλο·

20.  ζητεί την οργάνωση συστηματικών και εφαρμόσιμων προγραμμάτων για την άμεση μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο·

21.  ζητεί να δημιουργηθούν συνθήκες εντός της ΕΕ για την ορθή διαχείριση της υποδοχής των αιτούντων άσυλο που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την ανθρώπινη μεταχείρισή τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων· τονίζει, ταυτόχρονα, ότι πρέπει να διασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη χάραξη μιας πραγματικής πολιτικής της ΕΕ για την οικονομική και τη νόμιμη μετανάστευση με βάση τα υφιστάμενα μέσα για τους σπουδαστές, τους ερευνητές και τους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης, και πιο μακροπρόθεσμα για τη θέσπιση γενικότερων κανόνων που να διέπουν την είσοδο και τη διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών που αναζητούν εργασία στην Ένωση για να καλυφθούν τα κενά που εντοπίζονται στις αγορές εργασίας της ΕΕ·

23.  πιστεύει ότι, καθώς η διεθνής μετανάστευση αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο αυξάνεται σε εύρος, πολυπλοκότητα και αντίκτυπο, η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβουν τις αντίστοιχες ευθύνες τους στον τομέα αυτό·

Αντιμετώπιση των ανησυχιών ασφαλείας των πολιτών

24.  τονίζει ότι η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια είναι όλο και περισσότερο αλληλένδετες·

25.  παροτρύνει την Επιτροπή, μετά την έγκριση της πρότασης για Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, να διασφαλίσει την ταχεία εκκίνησή της και τη διάθεση των αναγκαίων ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων·

26.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απειλές της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη μεταφορά και την εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών και μέσω της Europol και της Eurojust, καθώς και μέτρων για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων τάσεων στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

27.  καλεί την Επιτροπή να κινητοποιήσει εμπειρογνωμοσύνη και τεχνικούς και οικονομικούς πόρους με σκοπό να εξασφαλίσει τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατικής προπαγάνδας, των ριζοσπαστικών δικτύων και της στρατολόγησης, εντός και εκτός διαδικτύου, από τρομοκρατικές οργανώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές πρόληψης, ενσωμάτωσης και επανένταξης·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της ήδη υιοθετηθείσας νομοθεσίας για την ασφάλεια· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια εις βάθος αξιολόγηση της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της ΕΕ, με αξιολόγηση τόσο της εφαρμογής των θεσπισθέντων μέτρων όσο και της αποτελεσματικότητάς τους· αναμένει από την Επιτροπή να επικαιροποιήσει, ανάλογα με τις ανάγκες, το θεματολόγιο για την ασφάλεια, υπό το πρίσμα της εξελισσόμενης τρομοκρατικής απειλής·

29.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τις προτάσεις που έχει εξαγγείλει για κατάλληλη νομική βάση για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας εντός της Ευρωπόλ, προτάσεις για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών, την αντιμετώπιση κενών στην πληροφόρηση και την πορεία προς τη διαλειτουργικότητα, καθώς και προτάσεις για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ, συνοδευόμενες από τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων·

Αναπτύσσοντας ένα φιλόδοξο θεματολόγιο εξωτερικής δράσης: για την πολιτική γειτονίας και για το παγκόσμιο σύστημα

30.  ζητεί μια φιλόδοξη παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ, η οποία τοποθετεί την ΕΕ ως γεωπολιτικό παράγοντα μέσα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και αναμένει από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να κινητοποιήσουν κατά συνεκτικό τρόπο όλα τα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ με στόχο να επιτευχθεί βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης, ευρεία σύγκλιση σχετικά με καλύτερα πρότυπα, βελτίωση της ασφάλειας και ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει, προς το σκοπό αυτό, ότι τα ακόλουθα βασικά στοιχεία πρέπει να μετακινηθούν στην κορυφή του θεματολογίου εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ:

  –  προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στη γειτονία της ΕΕ, μέσω πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, με ενίσχυση των μέτρων πρόληψης των συγκρούσεων και της συμφιλίωσης, καθώς και με δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, μεταξύ άλλων με την κατάλληλη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, το οποίο, για τα κράτη που είναι μέλη του, παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας και ο φορέας υλοποίησής της·

  –  αναζωογόνηση, με την υποστήριξη της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, η οποία δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο ασθενέστερος κρίκος στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ· το περιβάλλον ασφάλειας επιτάσσει τη μετατροπή της ευρωπαϊκής άμυνας σε μια ολοκληρωμένη πολιτική που θα παρέχει ισότιμη ασφάλεια και θα ενδιαφέρεται εξίσου για τους ζωτικής σημασίας προβληματισμούς όλων των κρατών μελών στο θέμα της ασφάλειας· δομές, μηχανισμοί και μέσα που ήδη υπάρχουν πρέπει να καταστούν επιχειρησιακή πραγματικότητα·

  –  συνέχιση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων διεύρυνσης, μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και της δημοκρατίας στις υποψήφιες χώρες, χωρίς παραχωρήσεις σχετικά με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την προσχώρηση·

  –  να γίνει η πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας αποτελεσματικότερη και να αποκτήσει καλύτερο συντονισμό και συνέπεια με τα άλλα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ· να εξασφαλιστεί η συνοχή και η συνέπεια μεταξύ των πολιτικών ανάπτυξης και ασφάλειας, δεδομένου ότι είναι αλληλένδετες, αλληλοεξαρτώμενες και αλληλοενισχυόμενες·

  –  ενσωμάτωση του Θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) στις εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να αναφέρει το σχέδιό της για την υλοποίηση, την παρακολούθηση, την επακολούθηση και την ενσωμάτωση του θεματολογίου για το 2030 και των ΣΒΑ·

  –  προώθηση του εμπορίου ως σημαντικού μέσου για την προαγωγή της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας και για την προώθηση των προτύπων της ΕΕ που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη· τα μέσα εμπορικής άμυνας της Ένωσης πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να εφαρμόζονται αυστηρά και να χρησιμοποιούνται μη τυποποιημένες μεθοδολογίες, όπου αρμόζει·

  –  υιοθέτηση λύσεων για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών και την προώθηση της ανθεκτικότητας της ΕΕ και των κρατών μελών της, καθώς και των εταίρων της, ιδίως στη γειτονία της ΕΕ·

Πολιτικές δίκαιης φορολόγησης για επαρκείς πόρους

31.  τονίζει ότι ποτέ δεν υπήρχε περισσότερο επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, η οποία αντιπροσωπεύει πιθανά έσοδα μέχρι και ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ για τους εθνικούς προϋπολογισμούς· θεωρεί ότι οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν να είχαν δαπανηθεί για επενδύσεις στο μέλλον, την τόνωση της απασχόλησης και τη μείωση των ανισοτήτων·

32.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να ενεργεί χωρίς καθυστέρηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κέρδη θα φορολογούνται στις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες ασκείται πράγματι η οικονομική δραστηριότητα και δημιουργείται αξία · η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει μια υποχρεωτική κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, να εντείνει τις προσπάθειες για τη διερεύνηση παραβάσεων των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων παραβάσεις που συνδέονται με τη φορολογία, να εφαρμόζει κοινούς κανόνες για τη χρήση και τη διαφάνεια των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» και να επιδιώκει μια αποφασιστική κοινή προσέγγιση για το κλείσιμο των φορολογικών παραδείσων·

33.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και μια εξωτερική διάσταση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα κέρδη που εξέρχονται από την ΕΕ χωρίς να φορολογούνται·

Ενίσχυση του προϋπολογισμού και των χρηματοπιστωτικών μέσων της ΕΕ

34.  είναι της γνώμης ότι, για να υπάρξει αποτελεσματική δράση, η ΕΕ χρειάζεται μια νέα χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική στρατηγική· θεωρεί ότι προς τούτο η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέτρα με βάση τις παρακάτω αρχές και στοιχεία:

  –  ταχεία κινητοποίηση επαρκών πόρων· Είναι αναπόφευκτο να μεταρρυθμιστεί το σύστημα χρηματοδότησης της Ένωσης με την ενίσχυση των πραγματικών ιδίων πόρων ή με εισαγωγή νέων, προκειμένου να καταστεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης περισσότερο σταθερός, βιώσιμος και προβλέψιμος· ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να τηρείται η αρχή της καθολικότητας και να βελτιωθεί η διαφάνεια·

  –  για βέλτιστα αποτελέσματα, η διαχείριση των δημοσιονομικών μηχανισμών της ΕΕ πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στις επιδόσεις και την οικονομική αποδοτικότητα, με παράλληλη διασφάλιση της συμμόρφωσης και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·

  –  η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα για να συγκεντρώσει πόρους ώστε να δοθεί απάντηση στις προκλήσεις της υψηλής ανεργίας των νέων και μακροχρόνιας ανεργίας, και στις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις της κατάστασης έκτακτης ανάγκης με τους πρόσφυγες·

  –  ύστερα από δύο μόλις χρόνια εφαρμογής, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) έχει φτάσει στα όριά του· επιπλέον, εάν δεν υπάρξει ολοκληρωμένη ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν θα είναι σε θέση να καλύπτει πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες και νέες πολιτικές προτεραιότητες, γεγονός που θα καταστήσει αναπόφευκτη μια νέα κρίση πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει την επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ πριν από το τέλος του 2016 και να προχωρήσει αποφασιστικά για την αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ προς τα πάνω και για επέκταση της ευελιξίας ώστε να υπάρξει ανταπόκριση σε συνθήκες δεν προβλέφθηκαν το 2013·

  –  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) πρέπει να τύχει τέτοιας διαχείρισης ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν υψηλότερα επίπεδα στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΤΣΕ και να διασφαλιστεί ότι η παροχή χρηματοδότησης για τις επενδύσεις συνεισφέρει στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία· η πρόταση της Επιτροπής για την επόμενη φάση του ΕΤΣΕ πρέπει να βασίζεται στους στόχους αυτούς·

  –  η αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 πρέπει να συνοδεύεται από την προετοιμασία για τη φάση μετά το 2020, με σεβασμό προς την πραγματική της φύση, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, τη σημασία της για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και του δυναμικού της ως επενδυτικού εργαλείου, προσβάσιμου σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· οι συνέργειες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του ΕΤΣΕ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ πρέπει να ενισχυθούν, με στόχο να επιταχυνθεί μια έξυπνη, πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με διαμόρφωση μιας βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων και αποφεύγοντας οποιαδήποτε μείωση του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής·

  –  η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις για να μειωθεί η γραφειοκρατική πολυπλοκότητα της ΚΓΠ για τους γεωργούς· η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω βελτιωμένα μέσα για την αντιμετώπιση ακραίων κρίσεων στις γεωργικές αγορές· πιστεύει ότι η ύπαρξη νομοθεσίας πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες και καταναλωτές μπορούν να επωφελούνται από δίκαιους όρους αγοράς και πώλησης·

Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

35.  επιμένει στην τήρηση των απαιτήσεων του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τη δημοκρατική λογοδοσία για τις αποφάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης·

36.  είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώκει την ανοδική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και με το πλαίσιο διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

37.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την παρακολούθηση που ασκεί σχετικά με χρέη, τα ελλείμματα και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες κατά τρόπο που να συνάδει με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και να ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με αυξημένη προσοχή στον συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ·

38.  πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει την αξιοπιστία, τη συνοχή, τον εθνικό ενστερνισμό και τη δημοκρατική νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών τους, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την άσκηση δημοσιονομικής υπευθυνότητας και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και ανισορροπιών·

39.  ζητεί στενότερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής με στόχο την αντιμετώπιση των επενδυτικών χασμάτων της ζώνης του ευρώ και την ενίσχυση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να στηριχθεί η ζήτηση·

40.  θεωρεί ότι η τραπεζική ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί, με μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων που να συμβαδίζουν με τον επιμερισμό του κινδύνου·

41.  σημειώνει ότι τα αποτελέσματα του συνεχιζόμενου προβληματισμού όσον αφορά την ανάπτυξη δημοσιονομικής ικανότητας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική και καλά τεκμηριωμένη σειρά προτάσεων για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως προσδιορίζεται στην έκθεση των πέντε προέδρων·

Ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας

43.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες κρίσεις όχι μόνο έχουν βλάψει τη συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών, αλλά έχουν επίσης κλονίσει την πίστη των Ευρωπαίων πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς σε ενωσιακό και ενίοτε σε εθνικό επίπεδο· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας της ΕΕ και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ικανότητά της να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα της Ευρώπης·

44.  υπενθυμίζει ότι πολλές από τις σημερινές προκλήσεις, από την αλλαγή του κλίματος έως το άσυλο και τη μετανάστευση, από τις χρηματοπιστωτικές αγορές έως τις αλυσίδες εφοδιασμού των μεγάλων επιχειρήσεων, και από τα τρομοκρατικά δίκτυα έως τα αποτυχημένα κράτη και τα κράτη παρίες, έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις που να έχουν οριστεί μέσω της κοινοτικής μεθόδου, με πλήρη συμμετοχή της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου·

45.  υπενθυμίζει ότι, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να προωθεί το γενικό συμφέρον της Ένωσης (Άρθρο 17 ΣΕΕ), ήτοι την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της (Άρθρο 3 ΣΕΕ)· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης ιδιαίτερη πολιτική ευθύνη όσον αφορά την παροχή βοήθειας για την υπέρβαση των διαιρέσεων μεταξύ κρατών μελών, την προάσπιση του γενικού συμφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών και την εξασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι συμβατές με τις διατάξεις των Συνθηκών·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες με σκοπό την ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και την ενθάρρυνση των πολιτών της ΕΕ να συμμετέχουν περισσότερο στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή· ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνδεθούν καλύτερα με τις νεότερες γενιές και τα βήματα συζήτησής τους· θεωρεί ότι είναι επίσης δυνατό να αναληφθούν ισχυρότερες δράσεις για να ενημερωθούν οι πολίτες της ΕΕ για τα δικαιώματά τους, να αξιοποιηθεί το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

47.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει προτάσεις για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη έκθεση του Κοινοβουλίου· πιστεύει ότι πρέπει επίσης να συνεχίσει τις προσπάθειες για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με το θέμα και αφού επιλυθούν οι εναπομένουσες νομικές εκκρεμότητες·

48.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταβάλουν προσπάθειες για τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας και για καταπολέμηση των συγκρούσεων συμφερόντων·

49.  είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τους πόρους για να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την ανανέωση της δημοκρατικής διαδικασίας με στόχο τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

°

°  °

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.