Postup : 2016/2773(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0885/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0885/2016

Rozpravy :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0312

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 186kWORD 114k
5.7.2016
PE585.324v01-00}
PE585.333v01-00}
PE585.334v01-00} RC1
 
B8-0885/2016}
B8-0892/2016}
B8-0893/2016} RC1

v súlade s článkom 37 ods. 3 rokovacieho poriadku a rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ALDE (B8-0885/2016)

PPE (B8-0892/2016)

S&D (B8-0893/2016)


o strategických prioritách v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP))


József Szájer v mene skupiny PPE
Enrique Guerrero Salom, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D
Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o strategických prioritách v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na politické usmernenia pre Európsku komisiu s názvom Nový začiatok pre Európu: Moja agenda pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu, ktorú predstavil Jean-Claude Juncker 15. júla 2014,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2015 s názvom Pracovný program Komisie na rok 2016 – Bežný prístup už nestačí (COM(2015)0610) a prílohy I až VI,

–  so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016,

–  so zreteľom na súhrnnú správu Konferencie predsedov výborov, ktorá obsahuje doplňujúce informácie k tomuto uzneseniu z hľadiska parlamentných výborov a ktorú by Komisia mala náležite zohľadniť pri navrhovaní a prijímaní pracovného programu na rok 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. júna 2016 o rozhodnutí o vystúpení z EÚ na základe z referenda v Spojenom kráľovstve(1),

–  so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2016,

–  so zreteľom na príspevok Výboru regiónov k pracovnému programu Komisie na rok 2017,

–  so zreteľom na článok 37 ods. 3 rokovacieho poriadku,

Úvod

A.  keďže európsky integračný proces priniesol mier a po desaťročia prispieva k bezpečnosti a prosperite v Európe;

B.  keďže Európa sa dnes borí s mnohými spoločnými a globálnymi problémami, ako aj s rastúcou frustráciou a obavami mnohých občanov vyplývajúcimi z neistých životných vyhliadok a nedostatku príležitostí, na čo občania očakávajú reakciu od politických činiteľov; keďže ak má byť úspešná, Európsku úniu nemôže obmedziť iba na hospodársky projekt; keďže naliehavo treba opäť získať srdcia Európanov pre európsky projekt a posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť;

C.  keďže prekrývajúce sa krízy EÚ si vyžadujú účinné európske riešenia pevne ukotvené v demokratickejšom procese prostredníctvom metódy spoločenstva a za plného zapojenia Európskeho parlamentu a národných parlamentov a v súlade s článkom 5 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ) o zásadách subsidiarity a proporcionality;

D.  keďže EÚ je naším spoločným domovom a pre svojich občanov musí predstavovať bezpečný prístav a stabilné hospodárske prostredie; keďže udržateľnosť a hospodársky rast sú zlučiteľné a môžu sa navzájom posilňovať; keďže je dôležité, aby sa EÚ dostala z dlhotrvajúcej hospodárskej krízy vystupňovaním udržateľných investícií, zmenšovaním rozdielov a realizáciou dohodnutých politík a vytváraním lepších politík, najmä prehlbovaním vnútorného trhu a posilňovaním hospodárskej a menovej únie;

E.  keďže sme sa rozhodli, že sa budeme usilovať o spoločnú budúcnosť ako spoločenstvo založené na spoločných hodnotách a ceniace si bohatstvo a rôznorodosť našich tradícií a histórie; keďže chceme, aby Európa zohrávala svoju úlohu a prevzala vlastnú zodpovednosť na svetovej scéne, zostala verná solidarite, multilateralizmu, externým partnerstvám a podporovala zbližovanie v záujme lepších štandardov; keďže chceme zaručiť náš spoločný projekt spoločného mieru, prosperity a demokracie s cieľom vytvorenia príťažlivej budúcnosti pre všetky generácie;

Zlepšovanie pracovných a životných podmienok európskych občanov

1.  pripomína, že európske hospodárske oživenie je pomalé a nerovnomerné, pričom mnohé regióny Únie stále zápasia s neprijateľnou nezamestnanosťou, chudobou, nerovnosťou a vážnym nedostatkom dobrých vyhliadok pre mladšie generácie; EÚ musí preto budovať dynamický a inkluzívny pracovný trh pevne zasadený do európskeho sociálneho modelu trhového hospodárstva, čím sa zlepšia životné podmienky občanov a umožní mobilita za spravodlivých podmienok; je presvedčený, že všetci občania EÚ sa musia spoliehať na základný súbor spravodlivých pracovných podmienok a prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, sociálnej ochrane a k základným službám, ktoré umožňujú zladenie pracovného a súkromného života a uspokojovanie potrieb moderného pracovného trhu v rámci EÚ; uznáva, že jadrom konkurencieschopného a inkluzívneho hospodárstva je jeho schopnosť využívať talent žien a mužov vo všetkých činnostiach;

2.  vyzýva Komisiu, aby v záujme naplnenia tohto cieľa nadviazala na pokračujúce verejné konzultácie a nadchádzajúcu správu Parlamentu tým, že v súlade so zásadou subsidiarity a s cieľmi zmluvy predloží ambiciózny návrh na európsky pilier sociálnych práv, ktorý by sa pretransformoval do konkrétnych iniciatív, najmä:

–  do podpory dostupnosti a kvality predškolského vzdelávania, starostlivosti o deti a zdravotníckej starostlivosti, čo je mimoriadne dôležité na zdravý všeobecný rozvoj každého dieťaťa; Komisia by preto mala zvážiť ďalšie kroky v oblasti rozvoja sociálnych investícií, a to najmä v otázke obmedzovania chudoby detí;

–  do odstránenia nedostatku zručností a zabezpečenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, k odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu pre všetkých;

–  do zmenšovania sociálnych rozdielov a podpory kvalitných pracovných miest, najmä pre mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných, v záujme hospodárskeho oživenia;

–  do riešenia problémov vyváženosti medzi pracovným a súkromným životom a rodových rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch;

3.  zdôrazňuje, že Komisia by mala monitorovať, podnecovať a podporovať členské štáty v tom, aby efektívne a účinne vynakladali prostriedky na podporu zamestnanosti mladých ľudí a vytváranie kvalitných pracovných miest, najmä v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, prostredníctvom programov vytvárania pracovných miest a rastu, ako sú programy financované prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, európskych štrukturálnych a investičných fondov, Európskeho fondu pre strategické investície a Európskej investičnej banky;

4.  zdôrazňuje, že Komisia v spolupráci s členskými štátmi a sociálnymi partnermi by mala takisto posilniť európsky sociálny dialóg, aby sa mohli lepšie zladiť pracovné trhy a systémy sociálnej ochrany v záujme riešenia sociálnych rozdielov a problémov konkurencieschopnosti;

Posilňovanie hospodárskej obnovy a dlhodobej konkurencieschopnosti v záujme vytvárania pracovných miest a prosperity

5.  vyjadruje presvedčenie, že EÚ sa môže stať svetovým lídrom, keď uvoľní celý potenciál jednotného trhu a podporí podnikanie, spravodlivú hospodársku súťaž a investovanie do inovácií;

6.  zastáva názor, že EÚ musí podporovať silné a rôznorodé európske podnikateľské prostredie; poukazuje na to, že politika EÚ v oblasti hospodárskej súťaže napomáha fungovanie sociálneho trhového hospodárstva; zdôrazňuje, že ak európsky priemysel má zostať konkurencieschopným, plniť svoj účel a byť nadčasovým, musí sa stať udržateľným a prejsť do digitálnej sféry; súhlasí s filozofiou Komisie, že Európa musí robiť veľké kroky vo veľkých veciach a malé kroky v malých veciach;

7.  požaduje opätovné naštartovanie stratégie udržateľného rastu a zamestnanosti Európa 2020 so skutočnou ambíciou do budúcnosti, najmä na zlepšenie nášho sociálneho modelu trhového hospodárstva a realizáciu štrukturálnych reforiem na modernizáciu ekonomík členských štátov a dosiahnutie všeobecnej prosperity; vyjadruje presvedčenie, že podpora zamestnanosti a oživenie produktivity zostáva najvyššou prioritou a že EÚ v záujme opätovnej industrializácie Európy a obnovy pracovných miest potrebuje cielené investície na urýchlenie prechodu na inovatívne, zdrojovo efektívne a digitálne hospodárstvo;

8.  žiada Komisiu, aby vypracovala novú ambicióznu priemyselnú stratégiu, ktorá bude vychádzať z balíka opatrení zameraného na obehové hospodárstvo a bude ho dopĺňať; poukazuje na to, že na energetickú transformáciu, ekologicky inovatívne malé a stredné podniky, výskum a vzdelávanie sú potrebné ďalšie verejné a súkromné investície;

9.  vyzýva Komisiu, aby navrhla ďalšie opatrenia na podporu výskumu a vývoja, inovácií, kultúrnej rozmanitosti a tvorivosti ako centrálnych hnacích síl tvorby pracovných miest, a aby zároveň zohľadnila skutočnosť, že prístup spoločností, a najmä malých a stredným podnikov ku kapitálu je životne dôležitý na podporu rozvoja a výroby nových výrobkov a služieb v tradičných aj novovznikajúcich odvetviach a na účinnú ochranu práv duševného vlastníctva;

10.  domnieva sa, že jednotný trh sa musí ďalej integrovať najmä v oblasti digitálnych technológií, čím sa vytvoria spravodlivé podmienky pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky a odstránia neopodstatnené prekážky; vyjadruje hlboké presvedčenie, že globálne konkurencieschopný, inovatívny a jednotný digitálny trh zameraný na občanov je možným riešením na zvládnutie nových úloh 21. storočia;

11.  očakáva, že Komisia zmobilizuje všetky svoje sily a kompetencie na podporu prechodu na lepší model rastu v súlade so zásadami udržateľného rozvoja, ktorý má hospodársky, sociálny a environmentálny rozmer;

Reakcia na zmenu klímy a zaistenie energetickej bezpečnosti

12.  pripomína, že treba vystupňovať úsilie o dosiahnutie energetickej únie, ktorá zaručí energetickú bezpečnosť a cenovo dostupnú a udržateľnú energiu pre všetkých občanov a podniky;

13.  berie na vedomie ľudské a hospodárske dôsledky prírodných pohrôm v Európe; zdôrazňuje, že treba pokračovať v riešení hlavných príčin zmeny klímy a zároveň zabezpečovať konkurencieschopnosť nášho priemyslu ambicióznou stratégiou v oblasti klímy vrátane energetickej účinnosti;

14.  požaduje nevyhnutné vytyčovanie ambicióznejších cieľov na úrovni EÚ v oblasti obmedzovania emisií skleníkových plynov, využívania obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovania energetickej účinnosti na obdobie po roku 2020 v súlade s parížskej dohody COP 21;

15.  žiada Komisiu, aby vypracovala spoločnú stratégiu pre diplomaciu v oblasti energetiky a klímy, v ktorej by sa riešili tieto globálne problémy;

16.  žiada Komisiu, aby určila snahy na postupné odstraňovanie dotácií na fosílne palivá a zároveň na zmierňovanie prípadných ekonomických a sociálnych dôsledkov;

Zabezpečovanie konzistentnej reakcie na väčší prílev utečencov

17.  zastáva názor, že Európska únia musí vypracovať konkrétne riešenia utečeneckej krízy, najmä riešením jej základných príčin, a to posilnením spolupráce s krajinami tranzitu a pôvodu migračných tokov s využitím všetkých dostupných politík a nástrojov na zabezpečenie stabilizácie, obnovy a rozvoja týchto krajín;

18.  vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi pokračovala v poskytovaní nevyhnutnej humanitárnej pomoci a zabezpečila slušné podmienky na život v utečeneckých táboroch, a to aj v kombinácii s dlhodobými rozvojovými programami, predovšetkým v oblasti vzdelávania;

19.  poukazuje na to, že azylová a prisťahovalecká politika EÚ nezodpovedá svojmu účelu a treba ju zásadne prehodnotiť na základe článku 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; zastáva názor, že žiadna reforma spoločného európskeho azylového systému by nemala viesť k oslabeniu súčasnej úrovne ochrany v azylovom práve EÚ;

20.  požaduje systematické a vynútiteľné programy na priame presídľovanie a premiestňovanie žiadateľov o azyl;

21.  požaduje, aby sa v rámci EÚ vytvorili podmienky na dobré zvládnutie prijímania žiadateľov o azyl, ktoré by zaručili ich bezpečnosť a humánne zaobchádzanie, pričom by sa osobitná pozornosť venovala potrebám zraniteľných skupín; zároveň zdôrazňuje, že sa musia zaručiť dostatočné zdroje, aby sa zabezpečilo začleňovanie utečencov a migrantov do pracovného trhu a do spoločnosti;

22.  žiada Komisiu, aby predložila návrhy na vytvorenie riadnej politiky EÚ v oblasti hospodárskej a legálnej migrácie, ktorá vychádza z existujúcich nástrojov pre študentov a výskumných pracovníkov a vysokokvalifikovaných pracovníkov, a v dlhodobom horizonte na vytvorenie všeobecnejších pravidiel upravujúcich vstup a pobyt tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí hľadajú zamestnanie v Únii, s cieľom vyplnenia medzier zistených na pracovných trhoch EÚ;

23.  je presvedčený, že medzinárodná migrácia je celosvetovým fenoménom, ktorého rozsah, zložitosť a vplyv rastú, a preto EÚ a celé medzinárodné spoločenstvo musia prevziať zodpovednosť v tejto oblasti;

Riešenie bezpečnostných obáv občanov

24.  zdôrazňuje, že vnútorná a vonkajšia bezpečnosť sú čoraz užšie prepojené;

25.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby po prijatí návrhu na zriadenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže zabezpečila jej rýchla začatie činnosti a pridelenie potrebných ľudských a logistických kapacít;

26.  vyzýva Komisiu, aby v záujme riešenia hrozieb terorizmu a násilného extrémizmu pozorne sledovala transponovanie a uplatňovanie opatrení EÚ na boj proti terorizmu, ktoré zahrnujú účinnú policajnú a súdnu spoluprácu, včasnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi, ako aj prostredníctvom Europolu a Eurojustu a opatrenia na riešenie vznikajúcich trendov pri financovaní terorizmu;

27.  vyzýva Komisiu, aby mobilizovala odborné a technické a finančné zdroje, čím by sa zabezpečila koordinácia na úrovni EÚ a výmena osvedčených postupov v boji proti násilnému extrémizmu a teroristickej propagande, radikálnym sieťam a náboru teroristickými organizáciami prostredníctvom prostriedkov offline a online, s osobitným zameraním na prevenciu a na stratégie integrácie a reintegrácie;

28.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili uplatňovanie už prijatých právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti, a to v plnom rozsahu; pripomína svoju požiadavku na hĺbkové hodnotenie protiteroristickej stratégie EÚ, ktorým by sa mala hodnotiť aplikácia prijatých opatrení a ich efektívnosť; očakáva, že Komisia podľa potreby aktualizuje bezpečnostný program vzhľadom na rastúcu hrozbu terorizmu;

29.  vyzýva Komisiu, aby predložila avizované návrhy na vhodný právny základ Európskeho centra na boj proti terorizmu v rámci Europolu, návrhy na zlepšenie a rozvoj existujúcich informačných systémov, riešenie problému nedostatku informácií a posun smerom k interoperabilite, ako aj návrhy na povinnú výmenu informácií na úrovni EÚ spolu s nevyhnutnými zárukami ochrany údajov;

Zavedenie ambiciózneho programu vonkajšej činnosti: o susedných krajinách a o globálnom systéme

30.  požaduje vypracovanie globálnej stratégie, v ktorej EÚ zaujíma úlohu geopolitického aktéra v rýchlo sa meniacom svete, a očakáva, že Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť uceleným spôsobom zmobilizujú všetky nástroje vonkajšej činnosti EÚ v záujme dosiahnutia lepšej globálnej správe, rozsiahleho zbližovania k lepším normám, posilnenia bezpečnosti a úpornejšieho dodržiavania ľudských práv vo svete; zdôrazňuje, že na tento účel by sa za priority programu EÚ v oblasti vonkajších vzťahov mali považovať tieto kľúčové prvky:

  –  podpora stability a prosperity v susedstve EÚ prostredníctvom iniciatív na podporu rozvoja, demokracie, dobrej verejnej správy a právneho štátu posilnením civilného predchádzania konfliktom a zmierovacích opatrení, ako aj činností v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, a to aj vhodným zapájaním NATO, ktorá je základom kolektívnej obrany jej členských štátov a fórom na jej uskutočňovanie;

  –  oživenie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, ktorá už ďalej nemôže byť najslabším článkom v procese integrácie EÚ, za podpory podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku; bezpečnostná situácia si vyžaduje, aby sa európska obrana stala plnohodnotnou politikou, ktorá rovnako zaisťuje bezpečnosť všetkým členským štátom a venuje pozornosť ich kľúčovým bezpečnostným otázkam; štruktúry, mechanizmy alebo nástroje, ktoré už existujú, sa musia stať akcieschopnou realitou;

  –  dosahovanie pokroku v rokovaniach o rozšírení posilňovaním sociálnej, politickej a hospodárskej stability a demokracie v kandidátskych krajinách bez toho, aby sa oslabili kodanské prístupové kritériá;

  –  zefektívňovanie politiky rozvojovej spolupráce a zlepšovanie jej koordinácie a súladu s ostatnými nástrojmi vonkajšej činnosti EÚ; zabezpečovanie súdržnosti a jednotnosti medzi vývojom a bezpečnostnými politikami, pretože sú prepojené, závislé od seba a vzájomne sa posilňujú;

  –  začleňovanie programu udržateľného rozvoja do roku 2030 a súdržnosti politík v záujme rozvoja (PCD) do vonkajších a vnútorných politík EÚ; naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila správu o pláne na uplatňovanie, monitorovanie, prijatie nadväzujúcich krokov a začlenenie programu udržateľného rozvoja do roku 2030 a cieľov udržateľného rozvoja;

  –  podpora obchodu ako dôležitého nástroja na posilnenie rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti a presadzovanie noriem EÚ týkajúcich sa ľudských práv a udržateľného rozvoja; treba modernizovať a dôsledne uplatňovať ochranné obchodné nástroje Únie a podľa potreby využívať neštandardné metodiky;

  –  prijímanie riešení na boj proti hybridným hrozbám a na posilňovanie odolnosti EÚ a členských štátov, ako aj partnerov EÚ, najmä v susedstve EÚ;

Spravodlivé daňové politiky pre primerané zdroje

31.  zdôrazňuje, že potreba zintenzívnenia boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, ktoré predstavujú potenciálny príjem do rozpočtov členských štátov až vo výške 1 bilióna EUR, nebola nikdy predtým naliehavejšou; domnieva sa, že tieto zdroje by sa mohli využiť na investovanie do budúcnosti, na podporu zamestnanosti a zmenšovanie rozdielov;

32.  zdôrazňuje, že Komisia musí bezodkladne prijať kroky na zabezpečenie toho, aby sa zisky zdaňovali v európskych krajinách, kde sa realizuje skutočná hospodárska činnosť a kde sa vytvárajú hodnoty; EÚ by mala postupovať k povinnému spoločnému konsolidovanému základu dane z príjmov právnických osôb, vystupňovať úsilie o vyšetrovanie porušení štátnej pomoci daňovej povahy, uplatňovať spoločné pravidlá týkajúce sa používania a transparentnosti daňových rozhodnutí a uplatňovať spoločný prístup k zrušeniu daňových rajov;

33.  vyzýva Komisiu, aby do boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zahrnula vonkajší rozmer, a to aj vrátane ziskov, ktoré opúšťajú EÚ bez zdanenia;

Posilňovanie rozpočtu a finančných nástrojov EÚ

34.  zastáva názor, že EÚ potrebuje novú finančnú a daňovú stratégiu na to, aby mohla účinne konať; domnieva sa, že Komisia by mala na tento účel navrhnúť opatrenia na základe týchto zásad a prvkov:

  –  urýchlená mobilizácia primeraných zdrojov; je nevyhnutná v záujme reformy systému financovania EÚ prostredníctvom posilňovania skutočných vlastných zdrojov alebo zavedenia nových zdrojov, aby sa rozpočet Únie stal stabilnejším, udržateľnejším a predvídateľnejším; zároveň je dôležité, aby sa dodržiavala zásada univerzálnosti a posilňovala transparentnosť;

  –  v záujme maximalizácie výsledkov sa rozpočtové nástroje EÚ musia spravovať veľmi pozorne, čo sa týka hospodárnosti a efektívnosti nákladov, a súčasne sa musí zabezpečiť dodržiavanie a ochrana finančných záujmov EÚ;

  –  EÚ by mala podniknúť kroky v záujme získania prostriedkov na reagovanie na problémy, ako sú napríklad vysoká nezamestnanosť mladých ľudí a dlhodobá nezamestnanosť, ako aj na vnútorný a vonkajší rozmer utečeneckej krízy;

  –  viacročný finančný rámec (VFR) po iba dvoch rokoch realizácie dosiahlo svoje hranice; okrem toho bez komplexnej revízie VFR v polovici obdobia rozpočet EÚ nebude môcť riešiť dodatočné finančné potreby a nové politické priority, a nedokáže zabrániť obnoveniu platobnej krízy; vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2016 predložila preskúmanie fungovania VFR a prijala rozhodné kroky na revíziu stropov VFR smerom nahor a zvýšila jeho flexibilitu, aby mohol reagovať na okolnosti, ktoré sa v roku 2013 nepredpokladali;

  –  Európsky fond pre strategické investície (EFSI) sa musí riadiť tak, aby všetky členské štáty mohli realizovať vysokú úroveň strategických investícií v súlade s ESFI a aby sa zabezpečilo, že financovanie investícií prispieva na prechod k udržateľnému hospodárstvu a spoločnosti; návrh Komisie na ďalšiu fázu fungovania EFSI by mal vychádzať z týchto cieľov;

  –  účinné uplatňovanie politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 by mala sprevádzať príprava jeho fungovania vo fáze po roku 2020, ktorá bude rešpektovať jeho skutočnú povahu, ako je stanovené v zmluvách, jeho význam pre rozvoj jednotného trhu a jeho potenciál ako investičného nástroja dostupného pre všetky regióny v EÚ; mala by sa posilniť súčinnosť medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, Európskym fondom pre strategické investície (EFSI) a ďalšími finančnými nástrojmi EÚ v záujme urýchlenia inteligentného, ekologického a inkluzívneho rastu, čím sa vytvorí vierohodná rovnováha medzi grantmi a finančnými nástrojmi a zároveň sa zabráni znižovaniu prostriedkov rozpočtu politiky súdržnosti;

  –  Komisia by mala predložiť návrhy na obmedzenie byrokratickej zložitosti spoločnej poľnohospodárskej politiky pre poľnohospodárov; Komisia by mala ďalej navrhnúť lepšie nástroje na riešenie extrémnej krízy na poľnohospodárskych trhoch; domnieva sa, že na riešenie nekalých obchodných praktík v potravinárskom dodávateľskom reťazci sú veľmi potrebné rámcové právne predpisy na úrovni EÚ, aby sa zabezpečilo, že európski poľnohospodári a spotrebitelia budú mať spravodlivé podmienky predaja a nákupu;

Dobudovanie hospodárskej a menovej únie

35.  trvá na rešpektovaní požiadaviek práva Únie týkajúcich sa demokratickej zodpovednosti pri rozhodnutiach v kontexte európskeho hospodárskeho riadenia;

36.  zastáva názor, EÚ by mala pracovať na vzostupe hospodárskej a sociálnej konvergencie že v úplnom súlade s pravidlami Paktu stability a rastu a s rámcom európskeho semestra verejnej správy;

37.  domnieva sa, že Komisia by mala dôsledne zlepšovať monitorovanie dlhov, deficitov a makroekonomickej nevyváženosti tak, aby sa rešpektoval Pakt stability a rastu a podporoval hospodársky rast a vytváranie pracovných miest, pričom väčšiu pozornosť treba venovať súhrnným zámerom fiškálnej politiky eurozóny;

38.  je presvedčený, že EÚ musí posilniť dôveryhodnosť, súdržnosť, zodpovednosť na vnútroštátnej úrovni a demokratickú legitimitu európskeho semestra, aby zabezpečila, že členské štáty budú realizovať odporúčania pre jednotlivé krajiny v oblasti štrukturálnych reforiem a investícií zameraných na modernizáciu hospodárstva a zvyšovanie konkurencieschopnosti, budú sa usilovať o fiškálnu zodpovednosť a riešenie problémov nerovností a nerovnováhy;

39.  požaduje užšiu koordináciu hospodárskych politík s cieľom riešenia medzier v investíciách eurozóny a posilňovania reformného úsilia, aby sa zvyšovala konkurencieschopnosť a aby sa udržal dopyt;

40.  domnieva sa, že treba dobudovať bankovú úniu, pričom opatrenia na zmenšovanie rizík pôjdu ruka v ruke s rozdelením rizika;

41.  konštatuje, že by sa mali brať do úvahy výsledky pokračujúcej diskusie o rozvoji fiškálnej kapacity hospodárskej a menovej únie;

42.  žiada Komisiu, aby predložila konzistentný a dobre zdôvodnený súboru návrhov týkajúcich sa dobudovania hospodárskej a menovej únie tak, ako sa uvádza v správe piatich predsedov;

Posilňovanie základných práv a demokracie

43.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že pretrvávajúce krízy nielenže poškodzujú súdržnosť európskych spoločností, ale otriasajú aj dôverou európskych občanov v demokratické inštitúcie na úrovni EÚ a v niektorých prípadoch aj na vnútroštátnej úrovni; domnieva sa preto, že posilnenie demokratickej legitímnosti EÚ a obnovenie dôvery v jej schopnosť slúžiť záujmom občanov Európy musí byť najvyššou prioritou;

44.  pripomína, že mnohé súčasné problémy od zmeny klímy k azylu a migrácii, od finančných trhov k dodávateľským reťazcom spoločností, od teroristických sietí k zbankrotovaným a neposlušným štátom, majú nadnárodný charakter a vyžadujú si európske riešenia vymedzené pomocou metódy spoločenstva, pri plnom zapojení Komisie a Parlamentu;

45.  pripomína, že Komisia ako ochrankyňa zmlúv musí podporovať všeobecné záujmy Únie (článok 17 Zmluvy o EÚ), najmä mier, jej hodnoty a blaho jej národov (článok 3 Zmluvy o EÚ); poukazuje na to, že Parlament nesie aj osobitnú politickú zodpovednosť pri prekonávaní rozdielov medzi členskými štátmi, v ochrane všeobecných záujmov Európanov a pri zabezpečovaní demokratickej legitimity pri rozhodnutiach prijatých na európskej úrovni; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetky iniciatívy vrátane iniciatív Európskej rady sú v súlade s ustanoveniami zmlúv;

46.  žiada Komisiu, aby prevzala iniciatívu v záujme posilňovania európskych inštitúcií a povzbudzovania občanov EÚ, aby sa viac zapájali do európskeho politického života; žiada všetky inštitúcie EÚ, aby si vytvorili lepšie puto s mladšími generáciami a ich diskusnými platformami; je presvedčený, že možno podniknúť aj rozhodnejšie kroky na zlepšenie informovanosti občanov EÚ o ich právach, na využívanie potenciálu európskej iniciatívy občanov a posilňovanie úlohy Európskeho ombudsmana;

47.  zdôrazňuje, že Komisiu by mala predložiť návrhy týkajúce sa dodržiavania demokracie, zásad právneho štátu a základných práv so zreteľom na nadchádzajúcu správu Parlamentu; je presvedčený, že by mala pokračovať v postupe k pripojeniu EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach (EDĽP), pričom bude brať do úvahy stanovisko Súdneho dvora v tejto veci a riešiť zostávajúce právne problémy;

48.  žiada, aby sa všetky inštitúcie EÚ usilovali o dosiahnutie čo najvyšších štandardov v oblasti transparentnosti, zodpovednosti a integrity a aby bojovali proti konfliktom záujmov;

49.  vyjadruje odhodlanie využiť všetky svoje nástroje a zdroje, aby pôsobil ako hnacia sila v obnovenom demokratickom procese smerom k reforme Európskej únie;

°

°  °

50.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0294.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia