Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0897/2016Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0897/2016

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la situația persoanelor din Africa care suferă de albinism, în special în Malawi

6.7.2016 - (2016/2807(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ECR (B8-0897/2016)
Verts/ALE (B8-0898/2016)
EFDD (B8-0899/2016)
PPE (B8-0901/2016)
S&D (B8-0904/2016)
ALDE (B8-0908/2016)
GUE/NGL (B8-0911/2016)

Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke în numele Grupului ECR
Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar, Dita Charanzová în numele Grupului ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou în numele Grupului GUE/NGL
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Agea în numele Grupului EFDD

Procedură : 2016/2807(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0897/2016
Texte depuse :
RC-B8-0897/2016
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația persoanelor din Africa care suferă de albinism, în special în Malawi

(2016/2807(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluția sa din 4 septembrie 2008 privind uciderea albinoșilor în Tanzania[1],

–  având în vedere raportul din 18 ianuarie 2016 al expertului independent al ONU privind exercitarea drepturilor omului de către persoanele care suferă de albinism,

–  având în vedere comunicatul de presă al UE din 13 iunie 2015 referitor la Ziua internațională de sensibilizare cu privire la albinism,

–  având în vedere Rezoluția Adunării Generale a ONU 69/170 din 18 decembrie 2014 referitoare la o zi internațională de sensibilizare cu privire la albinism,

–  având în vedere Rezoluția 263 din 5 noiembrie 2013 a Comisiei africane pentru drepturile omului și ale popoarelor privind prevenirea atacurilor și a discriminării îndreptate împotriva persoanelor care suferă de albinism,

–  având în vedere Rezoluția 23/13 din 13 iunie 2013 a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU privind atacurile și discriminarea împotriva persoanelor care suferă de albinism,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului,

–  având în vedere Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap,

–  având în vedere Convenția internațională a ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială,

–  având în vedere Declarația ONU privind drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale, etnice, religioase sau lingvistice din 18 decembrie 1992,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–  având în vedere Acordul de parteneriat de la Cotonou,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât albinismul este o afecțiune congenitală care afectează aproximativ o persoană din 20 000 în lume; întrucât acest procent este mult mai mare în țările din Africa sub-sahariană, Tanzania, Malawi și Burundi având una din cele mai mari concentrații de persoane care suferă de albinism (PWA);

B.  întrucât PWA se confruntă cu unele din cele mai extreme forme de persecuție și de încălcări ale drepturilor omului pe scară largă, variind de la discriminarea socială pe scară largă, insulte verbale și excludere de la serviciile publice, la asasinate, răpiri, violuri și mutilări; întrucât observatorii pentru drepturile omului au raportat 448 de atacuri asupra acestora numai în 2015, în 25 de țări africane; întrucât este foarte probabil că aceste cifre sunt subestimate, întrucât autoritățile nu monitorizează și nu documentează în mod sistematic astfel de infracțiuni sau nu dispun de capacitatea și resursele pentru a efectua anchete aprofundate;

C.  întrucât cea mai mare amenințare la adresa persoanelor care suferă de albinism în Africa o constituie superstițiile larg răspândite și sistemele de credințe înșelătoare cu privire la afecțiunea lor, inclusiv mitul potrivit căruia PWA au puteri magice, având ca rezultat faptul că PWA sunt uciși în mod regulat de bande criminale și traficanți pentru a le fi prelevate organele, care se crede că vor aduce noroc, sănătate și bogăție; întrucât, în mai multe țări, mormintele în care erau îngropate PWA au fost deschise și au fost furate părți ale corpului sau oase;

D.  întrucât, în Malawi, unde se estimează că trăiesc 10 000 de persoane care suferă de albinism, poliția a raportat 69 de atacuri din noiembrie 2014, dintre care 18 au fost asasinate; întrucât patru persoane au fost ucise în aprilie 2016, inclusiv un copil de doi ani, ceea ce a făcut că autoritățile să declare PWA o „specie pe cale de dispariție”;

E.  întrucât președintele Republicii Malawi, Peter Mutharika, a condamnat în mod public recentul val de atacuri;

F.  întrucât, pe lângă Malawi, au fost semnalate atacuri împotriva PWA și în alte țări din Africa de Est, în special în Tanzania, Burundi, Kenya și Mozambic;

G.  întrucât femeile și copiii care suferă de albinism sunt deosebit de vulnerabili la excluderea socială; întrucât femeile albino sunt adesea ținta violenței sexuale datorită convingerii răspândite că raporturile sexuale cu o femeie care suferă de albinism pot vindeca HIV/SIDA și întrucât femeile care dau naștere la copii albino sunt respinse și discriminate la locul de muncă; întrucât copiii reprezintă o mare parte din victimele atacurilor rituale și se confruntă cu un risc ridicat de abandon; întrucât teama de atacuri a avut drept consecință faptul că copiii de vârstă școlară nu pot beneficia de dreptul lor la instruire școlară;

H.  întrucât guvernul Tanzaniei s-a angajat în acțiuni serioase și concrete de combatere a vrăjitoriei în țară, inclusiv suspendarea licențelor pentru vracii tradiționali și numeroase arestări în rândul șamanilor; întrucât președintele Tanzaniei a numit în 2008 primul deputat în parlament care suferă de albinism, iar in decembrie 2015 a numit pentru prima oară un ministru adjunct albino;

I.  întrucât, în pofida creșterii vizibilității pe plan internațional și adoptarea unor noi acte legislative în țările afectate, numărul urmăririlor penale și al condamnărilor rămâne foarte scăzut, iar crimele și tortura continuă să fie comise cu impunitate totală în multe țări africane;

J.  întrucât, la 1 martie 2016, în sudul statului Malawi, o mulțime furioasă a linșat și a ars șapte presupuși „vânători de albino”; întrucât inspectorul general al poliției din Malawi a ordonat agenților săi să tragă și să ucidă pe oricine este prins răpind PWA;

K.  întrucât discriminarea, hărțuirea și stigmatizarea PWA a împins sute de persoane să își părăsească locuințele și să caute refugiu în adăposturi temporare; întrucât această situație a cauzat o mare precaritate și insecuritate pentru PWA, limitându-le accesul la serviciile de bază, cum ar fi îngrijirea medicală și educația, șansele lor de angajare, precum și participarea deplină în societate;

L.  întrucât această discriminare poate conduce la traume pe tot parcursul vieții și la probleme psihosociale și provoacă o mare îngrijorare și frică în rândul comunității albino, întrucât PWA au, în mod normal, dificultăți mai mari de acces la asistență medicală corespunzătoare, inclusiv la medicamente pentru prevenirea cancerului pielii,

M.  întrucât, în martie 2015, ONU a numit primul său expert independent pentru situația drepturilor omului în cazul persoanelor care suferă de albinism și a declarat oficial ziua de 13 iunie ca Zi internațională de sensibilizare cu privire la albinism;

N.  întrucât, în iunie 2016, ONU a sponsorizat primul forum regional de acțiune cu privire la albinism în Africa, care a stabilit o foaie de parcurs a măsurilor specifice, simple și eficiente pentru combaterea încălcărilor drepturilor omului îndreptate împotriva PWA;

O.  întrucât UE a desfășurat campanii de promovare pentru o sensibilizare pe scară largă cu privire la această temă și a sprijinit angajamentul organizațiilor societății civile și eforturile de consolidare a capacităților autorităților locale pentru a combate omorurile ale căror victime sunt persoanele cu albinism;

1.  reamintește că persoanele cu albinism au dreptul de a trăi ca oricine altcineva, fără niciun fel de teamă, astfel cum se menționează la articolele 2 și 3 din Declarația universală a drepturilor omului din 1948;

2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la discriminarea și persecutarea continue și pe scară largă cu care se confruntă persoanele care suferă de albinism în Africa, în special după recenta intensificare a violenței în Malawi; condamnă ferm toate omorurile, răpirile, mutilările și alte tratamente inumane și degradante de care suferă PWA și își exprimă condoleanțele și solidaritatea cu familiile victimelor; condamnă, de asemenea, orice tranzacții speculative cu părți ale corpului provenind de la PWA;

3.  deplânge tăcerea și inerția din jurul acestor evenimente; reamintește că responsabilitatea principală a unui stat este protejarea cetățenilor, inclusiv a grupurilor vulnerabile, și îndeamnă guvernul din Malawi și autoritățile din toate țările afectate să ia toate măsurile necesare pentru eliminarea tuturor formelor de violență și discriminare îndreptate împotriva PWA și să protejeze demnitatea, drepturile omului și bunăstarea acestora, precum și cele ale membrilor lor de familie;

4.  îndeamnă autoritățile din Malawi să pună capăt impunității și să caute de urgență sprijin internațional pentru a desfășura anchete imparțiale și eficace ale tuturor atacurilor semnalate împotriva PWA pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției și a-i trage la răspundere;

5.  salută declarația președintelui Mutharika, prin care au fost condamnate atacurile, și solicită agențiilor de securitate să ofere protecție maximă persoanelor cu albinism; avertizează totuși cu privire la orice escaladare și reamintește că incitarea la ură și violență nu poate fi răspunsul la actuala discriminare îndreptată împotriva PWA; condamnă, în special, orice tentativă a unor anumiți cetățeni de a lua legea în propriile mâini;

6.  invită guvernul din Malawi să răspundă mai bine nevoilor medicale, psihologice și sociale ale PWA, garantându-le accesul egal la servicii de sănătate și educație, ca parte a politicilor de incluziune;

7.  salută planul de răspuns național din Malawi din martie 2015, care vizează sensibilizarea, sporirea securității interne și îmbunătățirea monitorizării drepturilor omului, administrarea justiției și legislației, precum și consolidarea capacităților persoanelor cu albinism; invită guvernul din Malawi să pună în aplicare planul de acțiune în cinci puncte și solicită ca un volum mai mare de resurse să fie alocate acestui proiect;

8.  salută eforturile depuse de guvernul Tanzaniei în vederea combaterii discriminării îndreptate împotriva PWA și decizia sa de a scoate în afara legii șamanii, în încercarea de a opri omorurile săvârșite împotriva PWA, recunoscând în același timp că prea puține cazuri sunt aduse în fața justiției; invită guvernul din Malawi, în consecință, să modifice normele existente pentru a reflecta gravitatea infracțiunilor săvârșite împotriva PWA;

9.  consideră că ar trebui depuse mai multe eforturi pentru abordarea cauzelor profunde ale acestui tip de discriminare și violență prin campanii de sensibilizare a publicului; subliniază rolul esențial al autorităților locale și al organizațiilor societății civile în promovarea drepturilor PWA, în informarea și educarea populației și distrugerea miturilor și prejudecăților cu privire la albinism;

10.  este preocupat de provocările specifice cu care se confruntă femeile și copiii cu albinism, ceea ce îi face mai expuși la sărăcie, insecuritate și izolare; insistă asupra faptului că toate victimele trebuie să aibă acces la asistență medicală și psihologică adecvată, și că ar trebui instituite politici adaptate pentru a facilita reintegrarea lor în comunitățile lor;

11.  invită autoritățile din țările afectate, în cooperare cu partenerii lor internaționali și regionali, să se angajeze să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și a combate comerțul ilegal cu părți ale corpului provenite de la albinoși, să reexamineze cazurile de furturi grave suspectate, să urmărească și să identifice sursa cererii de astfel de părți ale corpului și să aducă „vânătorii de albinoși” în fața justiției;

12.  consideră că procurorii, anchetatorii și agenții de poliție ar trebui să beneficieze de formare profesională specială care să le ofere cunoștințele necesare pentru a se ocupa de cazuri care implică PWA;

13.  subliniază că lipsa generală de înțelegere și de informare sanitară cu privire la albinism tinde să agraveze starea de sănătate a PWA; subliniază necesitatea de a asigura accesul PWA la asistență medicală, în special în zonele rurale și îndepărtate; consideră că personalul medical ar trebui să beneficieze de formare în vederea sensibilizării cu privire la albinism;

14.  solicită o mai bună formare a cadrelor didactice și a administrațiilor cu privire la albinism, iar autoritățile din Malawi să faciliteze accesul și participarea PWA la educație;

15.  salută instituirea de către Consiliul ONU pentru drepturile omului, a postului de expert independent în exercitarea drepturilor omului de către persoanele care suferă de albinism în 2015, și lansarea ulterioară a primului forum regional de acțiune pentru albinism în Africa, la Dar es Salaam, care a avut loc între 17 și 19 iunie 2016;

16.  invită UE și statele sale membre să continue să se angajeze în țările afectate pentru a sprijini în mod eficient eforturile acestora de a elabora politici adaptate nevoilor specifice și drepturilor albinoșilor, bazate pe nediscriminare și includere socială, prin furnizarea de asistență financiară și tehnică necesară;

17.  încurajează toate statele afectate să facă schimb de cele mai bune practici în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu albinism;

18.  solicită UE să monitorizeze îndeaproape situația drepturilor omului în ceea ce privește PWA din Africa, în special prin intermediul rapoartelor periodice și a activității de monitorizare a delegațiilor sale, și să promoveze în continuare îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește protecția și integrarea socială a acestora;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor din Malawi și Tanzania, Uniunii Africane, precum și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.