Διαδικασία : 2016/2808(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0900/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0900/2016

Συζήτηση :

PV 07/07/2016 - 7.2
CRE 07/07/2016 - 7.2

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2016 - 9.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0315

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 165kWORD 102k
6.7.2016
PE585.341v01-00}
PE585.343v01-00}
PE585.344v01-00}
PE585.346v01-00}
PE585.347v01-00}
PE585.348v01-00} RC1
 
B8-0900/2016}
B8-0902/2016}
B8-0903/2016}
B8-0905/2016}
B8-0906/2016}
B8-0907/2016} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-0900/2016)

Verts/ALE (B8-0902/2016)

EFDD (B8-0903/2016)

PPE (B8-0905/2016)

S&D (B8-0906/2016)

ALDE (B8-0907/2016)


σχετικά με το Μπαχρέιν (2016/2808(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Λευτέρης Χριστοφόρου, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Deirdre Clune εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Νότης Μαριάς, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Μπαχρέιν (2016/2808(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπαχρέιν, ιδίως αυτό της 9ης Ιουλίου 2015 για το Μπαχρέιν, και ειδικότερα σχετικά με την περίπτωση του Nabeel Rajab (1)και της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το Μπαχρέιν: η περίπτωση του Mohammed Ramadan(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Μπαχρέιν της 5ης Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την από 31η Μαΐου 2016 δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini, σχετικά με την καταδίκη του γενικού γραμματέα του al-Wefaq, Ali Salman στο Μπαχρέιν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσητης 1ης Ιουνίου 2016 του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, David Kaye, σχετικά με την καταδίκη του ηγέτη της αντιπολίτευσης Sheikh Ali al-Salman, τη δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 16ης Ιουνίου 2016 και τη δήλωση του εκπροσώπου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 21 Ιουνίου 2016, σχετικά με το Μπαχρέιν,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει ως σκοπό να τεθεί η προστασία και η παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπαχρέιν, του Φεβρουαρίου 2002, ιδίως το κεφάλαιο 3, άρθρο 364 του Ποινικού Κώδικα και του νόμου περί ιθαγένειας του 1963,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Νοεμβρίου 2011 της ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του Μπαχρέιν (BICI),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τον Αραβικό Χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πράξεις στις οποίες το Μπαχρέιν είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 135(5) και 123 (4) του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαχρέιν αποτελεί βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Περσικό Κόλπο, μεταξύ άλλων στους τομείς των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, της ενέργειας και της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης είναι αμοιβαία επωφελής για την καλύτερη ανταπόκριση σε μελλοντικές προκλήσεις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση του Μπαχρέιν εντατικοποίησε την εκστρατεία καταστολής και δίωξης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κομμάτων της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι αποτελούν απαραίτητους πυλώνες μιας δημοκρατικής και πολυφωνικής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα του Μπαχρέιν που εγκρίθηκε το 2002 κατοχυρώνει τις θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Ιουνίου 2016 συνελήφθη εκ νέου από την αστυνομία ο Nabeel Rajab, εξέχων υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την κατηγορία της «διασποράς ψευδών φημών σε καιρό πολέμου» και «προσβολής των δημόσιων αρχών» εξαιτίας σχολίων του στο Twitter το 2015, κατηγορίες που επισύρουν από κοινού ποινή έως 13 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nabeel Rajab είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών μεταξύ του 2012 και του 2014 σε σχέση με την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης και του συνέρχεσθαι, και ότι η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση απεφάνθη το 2013 ότι είχε φυλακιστεί αυθαίρετα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από 15 ημέρες σε απομόνωση, ο κ. Rajab εξαιτίας των κακών συνθηκών κράτησης, σημείωσε επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στις 27 Ιουνίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταφέρθηκε αμέσως πίσω στη φυλακή στις 29 Ιουνίου 2016, παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας του·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπαχρέιν υποχρέωσε την Zainab Al-Khawaja σε εξορία μετά από απειλές για επανασύλληψή της και επ’ αόριστον κράτηση, και επέβαλε ταξιδιωτικές απαγορεύσεις σε ομάδα ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ταξίδευαν για να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Μπαχρέιν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την ανάκληση της ιδιότητας του πολίτη ως μέσο πολιτικής καταπίεσης, με αποκορύφωμα την πρόσφατη αφαίρεση της ιθαγένειας του κληρικού Ayatollah Sheikh Isa Qassim· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Μπαχρέιν· έχουν αφαιρέσει τα πολιτικά δικαιώματα σε παραπάνω από 300 πολίτες, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών, δημοσιογράφων και ανώτερων θρησκευτικών εκπροσώπων, καθιστώντας το μεγαλύτερο μέρος αυτών απάτριδες, κατά παράβαση του άρθρου 15 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Ιουνίου οι αρχές του Μπαχρέιν ανέστειλαν τη λειτουργία της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Βασιλείου, της Εθνικής Ισλαμιστικής Ένωσης al-Wefaq, δέσμευσαν τα περιουσιακά της στοιχεία και κατέλαβαν τα κεντρικά της γραφεία, υπέβαλλαν δε δικαστική παραγγελία για ταχεία διάλυσης της πολιτικής ομάδας τον Ιούλιο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Sheikh Ali Salman, ο επικεφαλής της ομάδας της αντιπολίτευσης al-Wefaq, έχει φυλακιστεί από το Ιούλιο του 2015 χωρίς δίκαιη δίκη, και η ποινή του τον Μάιο 2016 παρατάθηκε μετά από έφεση, από τέσσερα έτη σε εννέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προστασίας των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του εθνικού Συντάγματος του Μπαχρέιν και του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2015, η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κράτησή του ήταν αυθαίρετη·

1.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη εκστρατεία καταστολής εις βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και για τους περιορισμούς των θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, του πολιτικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου στο Μπαχρέιν· ζητεί να τεθεί τέρμα σε όλες τις πράξεις βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού, μεταξύ άλλων σε δικαστικό επίπεδο, και λογοκρισίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών αντιπάλων, των ειρηνικών διαδηλωτών και των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών εκ μέρους των κρατικών αρχών, και των υπηρεσιών και δυνάμεων ασφαλείας·

2.  σέβεται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν και παροτρύνει για συνεχή διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης του Μπαχρέιν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της ΕΕ·

3.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Nabeel Rajab και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν φυλακιστεί βάσει ισχυρισμών που αφορούν τα δικαιώματά τους της ελεύθερης έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, εκτός την απόσυρση όλων των εις βάρος τους κατηγοριών· ζητεί από τις αρχές να εγγυηθούν τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα του Nabeel Rajab και να του παράσχουν κάθε αναγκαία ιατρική περίθαλψη·

4.  καταδικάζει την επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων στην αντιπροσωπεία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προσπαθούν να παραστούν στη 32η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη και καλεί την κυβέρνηση να άρει αυτές τις απαγορεύσεις· υπογραμμίζει ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός να παρεμποδίζεται η συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης στις εργασίες των διεθνών οργανισμών, και επιμένει ότι οι αρχές του Μπαχρέιν οφείλουν να σέβονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών του Μπαχρέιν·

5.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση του Μπαχρέιν την ευθύνη της να επιτύχει την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από πολιτικές απόψεις, κομματική ένταξη ή θρήσκευμα· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια στο Μπαχρέιν μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την οικοδόμηση μιας πραγματικά πλουραλιστικής κοινωνίας που σέβεται την ποικιλομορφία, και, εν προκειμένω, απευθύνει έκκληση για την απελευθέρωση του Sheikh Ali Salman και άλλων ακτιβιστών που κρατούνται αυθαίρετα στις φυλακές του Μπαχρέιν·

6.  πιστεύει ότι πρέπει να επιτραπεί η ελεύθερη έκφραση των νόμιμων και ειρηνικών παραπόνων· σημειώνει με ανησυχία την καταστολή από την κυβέρνηση του Μπαχρέιν της πολιτικής αντιπολίτευσης, την αύξηση της ποινής του Sheikh Ali Salman, την αναστολή λειτουργίας της Εθνικής Ισλαμιστικής ΄Ένωσης Al-Wefaq και τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της· ζητεί περισσότερες θεμελιώδεις ελευθερίες για όλους τους πολίτες του Μπαχρέιν· επιμένει για την άμεση παύση της καταστολής των διαφορετικών πολιτικών απόψεων στη χώρα και την καταπίεση των κύριων εκπροσώπων τους, ανεξάρτητα από τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις τους·

7.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με την κατάχρηση των αντιτρομοκρατικών νόμων στο Μπαχρέιν και, ιδίως, την αφαίρεση της ιθαγένειας ως μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης και τιμωρίας· καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρχές του Μπαχρέιν να ανακαλέσουν την απόφαση αφαίρεσης της ιθαγένειας του Ayatollah Sheikh Issa Qassim, να τροποποιήσουν το νόμο περί ιθαγένειας, και να αποκαταστήσουν τα πολιτικά δικαιώματα στους πολίτες του Μπαχρέιν στους οποίους άδικα αφαιρέθηκαν, ώστε να συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα και το διεθνές δίκαιο·

8.  καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του Συντάγματος του 2002 και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται σε αυτήν, καθώς και τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς πράξεις που έχουν επικυρωθεί από το Μπαχρέιν· ιδίως, ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή των συστάσεων της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για το Μπαχρέιν, της οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης και του εθνικού ιδρύματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  υπενθυμίζει στις αρχές του Μπαχρέιν ότι το άρθρο 15 της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας απαγορεύει τη χρήση δήλωσης που έγινε μετά από βασανιστήρια ως αποδεικτικού στοιχείου σε οιαδήποτε διαδικασία· καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να κυρώσουν το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων·

10.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της χώρας στον διεθνή συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για την αποκατάσταση της θανατικής ποινής στο Μπαχρέιν και ζητεί την επαναφορά του μορατόριουμ για τη θανατική ποινή·

12.  χαιρετίζει τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που συμπεριλήφθηκαν στο πεδίο εφαρμογής του εργατικού νόμου του Μπαχρέιν του 2012, και πιστεύει ότι αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου·

13.  συγχαίρει το Μπαχρέιν για τον γενικό σεβασμό του δικαιώματος των πολιτών και των αλλοδαπών κατοίκων να ασκούν τη θρησκεία τους· καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να σεβαστούν το Σύνταγμα της χώρας που ορίζει ότι δεν γίνεται καμία διάκριση όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών λόγω θρησκείας, και να θέσουν τέλος στις διακρίσεις εις βάρος του πληθυσμού Σιιτών·

14.  σημειώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν στον τομέα της μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα της χώρας και των νομικών διαδικασιών και προτρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή· καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να τηρεί τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη· υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης προς το Μπαχρέιν, ιδίως όσον αφορά το δικαστικό του σύστημα, με στόχο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί την ενίσχυση του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του Μπαχρέιν·

15.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τις προσβολές της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι στο Μπαχρέιν και άλλες χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και με τις πολυμερείς πλατφόρμες, όπως η επικείμενη υπουργική σύνοδος ΕΕ-ΣΣΚ στις 18-19 Ιουλίου, 2016·

16.  ενθαρρύνει με σθένος την σύσταση μιας ομάδας εργασίας ΕΕ-Μπαχρέιν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τονίζει ότι ένας διάλογος ΕΕ-Μπαχρέιν για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν διεξοδικό διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης στο ίδιο το Μπαχρέιν·

17.  προτρέπει την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να συνεργασθεί με τους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ (συγκεκριμένα όσον αφορά τα βασανιστήρια, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικηγόρων και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) και να τους γνωστοποιήσει ότι είναι ευπρόσδεκτοι σε μόνιμη βάση·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέϊν, καθώς και στα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0279.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2016)0044.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου