Menettely : 2016/2808(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0900/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0900/2016

Keskustelut :

PV 07/07/2016 - 7.2
CRE 07/07/2016 - 7.2

Äänestykset :

PV 07/07/2016 - 9.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0315

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 79k
6.7.2016
PE585.341v01-00}
PE585.343v01-00}
PE585.344v01-00}
PE585.346v01-00}
PE585.347v01-00}
PE585.348v01-00} RC1
 
B8-0900/2016}
B8-0902/2016}
B8-0903/2016}
B8-0905/2016}
B8-0906/2016}
B8-0907/2016} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

ECR (B8-0900/2016)

Verts/ALE (B8-0902/2016)

EFDD (B8-0903/2016)

PPE (B8-0905/2016)

S&D (B8-0906/2016)

ALDE (B8-0907/2016)


Bahrainista (2016/2808(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Deirdre Clune PPE-ryhmän puolesta
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bahrainista (2016/2808(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Bahrainista, erityisesti 9. heinäkuuta 2015 Bahrainista, erityisesti Nabeel Rajabin tapauksesta(1) ja 4. helmikuuta 2016 Bahrainista ja Mohammed Ramadanin tapauksesta (2) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 5. heinäkuuta 2016 antaman julkilausuman Bahrainin viimeaikaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon kuolemanrangaistusta, kidutusta, ilmaisunvapautta ja YK:n ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin tiedottajan 31. toukokuuta 2016 antaman julkilausuman al-Wefaqin pääsihteerin Ali Salmanin Bahrainissa saamasta tuomiosta,

–  ottaa huomioon mielipiteen- ja sananvapauden suojelusta ja edistämisestä vastaavan YK:n erityisedustajan David Kayen 1. kesäkuuta 2016 antaman julkilausuman oppositiojohtaja šeikki Ali Salmanin tuomiosta, YK:n pääsihteerin tiedottajan 16. kesäkuuta 2016 Bahrainista antaman julkilausuman ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan 21. kesäkuuta 2016 Bahrainista antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman, joiden tarkoituksena on ottaa ihmisoikeuksien suojelu ja tarkkailu kaikkien unionin politiikkojen keskiöön,

–  ottaa huomioon helmikuussa 2002 hyväksytyn Bahrainin perustuslain ja erityisesti sen 3 osaston, Bahrainin rikoslain 364 artiklan sekä Bahrainin kansalaisuuslain vuodelta 1963,

–  ottaa huomioon Bahrainin riippumattoman tutkintakomission (BICI) marraskuussa 2011 antaman raportin,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, lapsen oikeuksien yleissopimuksen sekä ihmisoikeuksista tehdyn Arabiliiton peruskirjan, joiden kaikkien sopimuspuolena Bahrain on,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Bahrain on Persianlahden alueella merkittävä unionin kumppani muun muassa poliittisten ja taloudellisten suhteiden, energia-asioiden ja turvallisuuden saralla; toteaa, että kumppanuuden syventäminen on kummankin osapuolen etujen mukaista, jotta tulevaisuuden haasteisiin kyetään reagoimaan paremmin;

B.  ottaa huomioon, että viimeksi kuluneen kuukauden aikana Bahrainin hallitus on kiihdyttänyt ihmisoikeuksien puolustajiin ja poliittiseen oppositioon kohdistuvaa sortoa ja vainoa; toteaa, että ilmaisunvapaus ja kokoontumisvapaus ovat demokraattisen ja moniarvoisen yhteiskunnan välttämättömiä tukipilareita; toteaa, että vuonna 2002 hyväksyttyyn Bahrainin perustuslakiin on kirjattu perusvapauksia, muun muassa ilmaisunvapaus ja kokoontumisvapaus;

C.  ottaa huomioon, että poliisi pidätti 13. kesäkuuta 2016 uudelleen tunnetun ihmisoikeuksien puolustajan Nabeel Rajab, jota syytettiin virheellisten huhujen levittämisestä sota-aikana ja viranomaisten loukkaamisesta hänen kahden vuonna 2015 julkistamansa Twitter-päivityksen vuoksi, ja että tuomioksi tulee yhteensä 13 vuotta; ottaa huomioon, että Nabeel Rajab kärsi aiemmin vuosina 2012–2014 kahden vuoden vankeustuomion käytettyään oikeuttaan ilmaisun- ja kokoontumisvapauteen ja että mielivaltaista vangitsemista käsittelevä YK:n työryhmä totesi vuonna 2013, että hänet oli pidätetty mielivaltaisesti;

D.  ottaa huomioon, että Rajabin kehnot vankeusolot johtivat 15 päivän eristyssellituomion jälkeen siihen, että hänen terveytensä heikkeni ja hänet siirrettiin sairaalaan 27. kesäkuuta 2016; toteaa, että jatkuvista terveysongelmista huolimatta hänet siirrettiin takaisin vankilaan 29. kesäkuuta 2016;

E.  ottaa huomioon, että Bahrainin hallitus pakotti Zainab Al-Khawajan maanpakoon uhattuaan häntä uudella pidätyksellä ja määräämättömän pituisella vangitsemisella ja asetti ryhmän Genevessä pidettävään YK:n ihmisoikeusneuvoston kokoukseen matkustavia aktivisteja matkustuskieltoon;

F.  ottaa huomioon, että Bahrainin viranomaiset käyttävät yhä kansalaisuuden peruuttamista poliittisen sorron välineenä ja että räikein esimerkki tästä oli hengellisen johtajan ajatollah šeikki Isa Qassimin kansalaisuuden peruuttaminen äskettäin; panee merkille, että Bahrainin viranomaiset ovat peruuttaneet kansalaisuuden yli 300 henkilöltä, joiden joukossa on ihmisoikeuksien puolustajia, poliitikkoja, toimittajia ja korkeita uskonnollisia johtajia, joten enemmistö heistä on nyt valtiottomia ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 15 artiklan vastaisesti;

G.  ottaa huomioon, että 14. kesäkuuta 2016 Bahrainin viranomaiset kielsivät maan suurimman poliittisen ryhmän, Al-Wefaqin kansallisen islamilaisen yhdistyksen, jäädyttivät sen varat, ottivat haltuunsa sen toimitilat ja toimittivat tuomioistuimeen kyseisen poliittisen yhdistyksen nopeutettua lakkauttamista koskevan pyynnön;

H.  ottaa huomioon, että oppositioryhmä Al-Wefaqin johtaja šeikki Ali Salman on ollut vankilassa heinäkuusta 2015 lähtien ilman oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja että hänen tuomiotaan jopa jatkettiin toukokuussa 2016 esitetyn valituksen perusteella neljästä vuodesta yhdeksään; toteaa, että syytetyn oikeuksien suojelun puuttuminen on selvästi ristiriidassa Bahrainin perustuslain ja kansainvälisen oikeuden kanssa; ottaa huomioon, että syyskuussa 2015 mielivaltaista vangitsemista käsittelevä YK:n työryhmä tuli siihen tulokseen, että kyseinen pidätys oli mielivaltainen;

1.  on erittäin huolestunut jatkuvasta sortokampanjasta ihmisoikeuksien puolustajia, poliittista oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan sekä demokraattisten perusoikeuksien, varsinkin ilmaisun-, yhdistymis- ja kokoontumisvapauden, poliittisen pluralismin ja oikeusvaltioperiaatteen rajoituksista Bahrainissa; kehottaa lopettamaan kaiken valtion viranomaisten sekä turvallisuusjoukkojen ja -yksiköiden harjoittaman ihmisoikeuksien puolustajiin, poliittisiin vastustajiin, rauhanomaisiin mielenosoittajiin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoihin kohdistuvan väkivallan, häirinnän ja pelottelun, myös oikeuslaitoksessa, sekä sensuurin;

2.  kunnioittaa Bahrainin itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta ja kannustaa jatkamaan Bahrainin hallituksen sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden välistä vuoropuhelua;

3.  kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Nabeel Rajabin ja muut ihmisoikeuksien puolustajat, jotka on vangittu ilmaisun-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen liittyviä oikeuksia koskevien syytösten perusteella, ja kehottaa hylkäämään kaikki heitä vastaan esitetyt syytteet; kehottaa viranomaisia takaamaan Nabeel Rajabin fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden ja tarjoamaan hänelle kaikkea tarvittavaa lääketieteellistä hoitoa;

4.  tuomitsee matkustuskieltojen asettamisen ihmisoikeusaktivistien valtuuskunnalle, joka oli matkalla Genevessä pidettävään YK:n ihmisoikeusneuvoston 32. istuntoon, ja kehottaa hallitusta kumoamaan kiellot; ei pidä hyväksyttävänä, että kansalaisyhteiskunnan ja tiedotusvälineiden edustajia estetään osallistumista kansainvälisten elinten työhön, ja vaatii Bahrainin viranomaisia noudattamaan maan kansalaisyhteiskunnan edustajien perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia;

5.  muistuttaa Bahrainin hallitusta siitä, että se on vastuussa kaikkien kansalaisten turvallisuuden varmistamisesta riippumatta näiden poliittisista näkemyksistä, yhteyksistä tai vakaumuksesta; katsoo, että vain luomalla Bahrainiin moninaisuutta kunnioittava, aidosti moniarvoinen yhteiskunta voidaan varmistaa maan vakaus ja turvallisuus pitkällä aikavälillä, ja kehottaa siksi vapauttamaan šeikki Ali Salmanin ja muut tällä hetkellä mielivaltaisesti maan vankiloissa pidettävät aktivistit;

6.  katsoo, että oikeutettuja ja rauhanomaisia valituksia on voitava esittää vapaasti; panee huolestuneena merkille, että Bahrainin hallitus sortaa laillista poliittista oppositiota, mihin sisältyy šeikki Ali Salmanin tuomion jatkaminen ja Al-Wefaqin kansallisen islamilaisen yhdistyksen kieltäminen ja sen varojen jäädyttäminen; vaatii kaikille Bahrainin kansalaisille suurempia perusvapauksia; vaatii lopettamaan välittömästi erilaisten poliittisten näkemysten tukahduttamisen maassa ja niiden edustajien johtajien sortamisen riippumatta poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta;

7.  on erityisen huolestunut terrorismin vastaisten lakien väärinkäytöstä Bahrainissa ja varsinkin kansalaisuuden peruuttamisesta poliittisen painostuksen keinona ja rangaistuksena; kehottaa painokkaasti Bahrainin viranomaisia kumoamaan päätöksen peruuttaa ajatollah šeikki Issa Qassimin kansalaisuus, muuttamaan maan kansalaisuuslakia ja palauttamaan maan kansalaisuuden niille, joilta se on epäoikeudenmukaisesti viety, jotta Bahrain noudattaisi asiaa koskevia kansainvälisiä normeja ja kansainvälistä lainsäädäntöä;

8.  kehottaa Bahrainin viranomaisia varmistamaan vuonna 2002 hyväksytyn perustuslain täydellisen täytäntöönpanon ja kunnioittamaan siinä vahvistettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia sekä Bahrainin ratifioimia kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja kansainvälisiä välineitä; kehottaa erityisesti panemaan tehokkaasti täytäntöön Bahrainin riippumattoman tutkintakomission, yleisen määräaikaisarvioinnin ja kansallisen ihmisoikeuslaitoksen suositukset, jotta ihmisoikeustilannetta voidaan parantaa;

9.  muistuttaa Bahrainin viranomaisia siitä, että kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen 15 artiklassa kielletään käyttämästä menettelyissä näyttönä lausuntoja, jotka on annettu kidutuksen tuloksena; kehottaa Bahrainin viranomaisia ratifioimaan kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan;

10.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Bahrain osallistuu kansainväliseen Daeshin vastaiseen liittoumaan;

11.  ilmaisee huolensa siitä, että Bahrain on jälleen ryhtynyt käyttämään kuolemantuomiota, ja kehottaa jälleen keskeyttämään kuolemantuomioiden täytäntöönpanon;

12.  suhtautuu myönteisesti vuonna 2012 hyväksytyssä Bahrainin työlainsäädännössä käyttöön otettuihin toimiin työntekijöiden suojelemiseksi ja katsoo, että tämä voi olla esimerkkinä muille Persianlahden yhteistyöneuvoston maille;

13.  antaa Bahrainille tunnustusta siitä, että maassa kunnioitetaan yleisesti kansalaisten ja ulkomaisten asukkaiden oikeuksia harjoittaa uskontoaan; kehottaa Bahrainin viranomaisia noudattamaan maan perustuslakia, jossa säädetään, että kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin ei saa liittyä uskontoon perustuvaa syrjintää, ja kehottaa lopettamaan šiiaväestön kaiken syrjinnän;

14.  panee merkille Bahrainin hallituksen käynnissä olevat toimet maan rikoslain ja oikeudellisten menettelyjen uudistamiseksi ja rohkaisee sitä jatkamaan tätä prosessia; kehottaa Bahrainin hallitusta noudattamaan kansainvälisiä normeja, jotka koskevat oikeutta puolueettomaan oikeudenkäyntiin; korostaa, että on tärkeää tukea Bahrainia etenkin sen oikeuslaitoksen suhteen, jotta voidaan varmistaa kansainvälisten ihmisoikeusnormien noudattaminen; kehottaa lujittamaan unionin ja Bahrainin välistä ihmisoikeusvuoropuhelua;

15.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita ottamaan sitkeästi esille huolenaiheita, jotka koskevat ilmaisun- ja yhdistymisvapauteen ja rauhanomaista kokoontumista koskevaan vapauteen kohdistuvia hyökkäyksiä Bahrainissa ja muissa Persianlahden yhteistyöneuvoston maissa, sekä kahdenvälisellä tasolla että käyttäen monenvälisiä foorumeita, kuten tulevaa EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston ministerikokousta 18.–19. heinäkuuta 2016:

16.  kannustaa voimakkaasti perustamaan EU:n ja Bahrainin ihmisoikeustyöryhmän mutta toteaa, että EU:n ja Bahrainin ihmisoikeusvuoropuhelu ei korvaa syvällistä vuoropuhelua hallituksen, opposition ja kansalaisyhteiskunnan välillä itse Bahrainissa;

17.  kannustaa Bahrainin hallitusta tekemään yhteistyötä YK:n erityisraportoijien (varsinkin kidutusta, kokoontumisvapautta, tuomareiden ja asianajajien riippumattomuutta sekä ihmisoikeuksien puolustajia käsittelevien erityisraportoijien) kanssa ja esittämään heille pysyvän vierailukutsun;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Bahrainin kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0279.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0044.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö