Eljárás : 2016/2808(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0900/2016

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0900/2016

Viták :

PV 07/07/2016 - 7.2
CRE 07/07/2016 - 7.2

Szavazatok :

PV 07/07/2016 - 9.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0315

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 158kWORD 99k
6.7.2016
PE585.341v01-00}
PE585.343v01-00}
PE585.344v01-00}
PE585.346v01-00}
PE585.347v01-00}
PE585.348v01-00} RC1
 
B8-0900/2016}
B8-0902/2016}
B8-0903/2016}
B8-0905/2016}
B8-0906/2016}
B8-0907/2016} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B8‑0900/2016)

Verts/ALE (B8‑0902/2016)

EFDD (B8‑0903/2016)

PPE (B8‑0905/2016)

S&D (B8‑0906/2016)

ALDE (B8‑0907/2016)


on Bahrain (2016/2808(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Deirdre Clune a PPE képviselőcsoport nevében
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke az ECR képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová az ALDE képviselőcsoport nevében
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

az Európai Parlament állásfoglalása Bahreinről (2016/2808(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bahreinről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Nabíl Radzsab ügyéről szóló, 2015. július 9-i állásfoglalására(1), és a „Bahrein: Mohamed Ramadan ügye” című, 2016. február 3-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 2016. július 5-i nyilatkozatára a Bahreinben bekövetkezett közelmúltbeli fejleményekről,

–  tekintettel a halálbüntetésre, a kínzásra, a véleménynyilvánítás szabadságára és az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az alelnök/külügyi és biztonságpolitikai főképviselő, Federica Mogherini szóvivőjének 2016. május 31-i nyilatkozatára az al-Vifák főtitkára, Ali Szalmán elítéléséről Bahreinben,

–  tekintettel az ENSZ lelkiismereti és véleménynyilvánítási szabadsághoz való jog előmozdításával és védelmével foglalkozó különleges előadója, David Kaye 2016. június 1-jei nyilatkozatára Ali Szalmán ellenzéki vezető elítéléséről, valamint az ENSZ-főtitkár szóvivőjének 2016. június 16-i, és az ENSZ emberi jogi főbiztosa szóvivőjének 2016. június 21-i nyilatkozatára Bahreinről,

–  tekintettel az emberi jogokra vonatkozó uniós stratégiai keretre és cselekvési tervre, amely az uniós szakpolitikák középpontjába kívánja helyezni az emberi jogok védelmét és felügyeletét;

–  tekintettel a 2002 februárjában elfogadott bahreini alkotmányra, különös tekintettel a bahreini büntetőtörvénykönyv 3. fejezetének 364. cikkére és az 1963-as bahreini állampolgársági törvényre,

–  tekintettel a Bahreini Független Vizsgálóbizottság (BICI) 2011. novemberi jelentésére,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (1966), a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni ENSZ-egyezményre, a gyermek jogairól szóló egyezményre, valamint az Emberi Jogok Arab Chartájára, amelyek mindegyikének Bahrein is részes fele,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (1948) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel Bahrein az Európai Unió kulcsfontosságú partnere a Perzsa-öbölben, többek között a politikai és gazdasági kapcsolatok, az energia és a biztonság vonatkozásában; mivel kölcsönös érdekünk tovább mélyíteni partnerségünket, hogy jobban tudjunk válaszolni a jövőbeli kihívásokra;

B.  mivel az elmúlt hónapban a bahreini kormány fokozta az emberijog-védők és a politikai ellenzék elnyomását és üldözését; mivel a véleménynyilvánítás és gyülekezés szabadsága egy demokratikus és pluralista társadalom elengedhetetlen pillérei; mivel a 2002-ben elfogadott bahreini alkotmány alapvető szabadságokat rögzít, köztük a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságát;

C.  mivel 2016. június 13-án a rendőrség újból letartóztatta Nabíl Radzsab prominens emberijog-védőt, azzal a váddal, hogy „háború idején hamis híreszteléseket terjesztett”, és „megsértette az állami hatóságokat” 2015-ben közzétett Twitter-bejegyzéseiben, ami miatt összesen akár 13 év börtönbüntetésre is ítélhetik; mivel Nabíl Radzsab 2012 és 2014 között már letöltött egy kétéves börtönbüntetést, amiért gyakorolta szabad véleménynyilvánítási és gyülekezési jogát, és mivel az ENSZ önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportja 2013-ban arra a következtetésre jutott, hogy önkényesen tartották fogva;

D.  mivel 15 nap magánzárkát követően Radzsab úr egészsége a rossz fogva tartási körülmények következtében megromlott, és 2016. június 27-én kórházba kellett szállítani; mivel 2016. június 29-én visszaszállították a börtönbe, annak ellenére, hogy továbbra is egészségügyi problémákkal küzdött;

E.  mivel a bahreini kormány száműzetésbe kényszerítette Zainab al-Havadzsát, miután azzal fenyegette, hogy újra fogva fogja tartani határozatlan időre, és utazási tilalmat szabott ki az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához (Genf) készülő emberi jogi aktivisták egy csoportjára;

F.  mivel a bahreini hatóságok továbbra is a politikai elnyomás eszközeként alkalmazzák az állampolgárság megvonását, ami legutóbb Isza Kasszim ajatollah állampolgársághoz fűződő jogainak megvonásában tetőzött; mivel a bahreini hatóságok több mint 300 személy – köztük emberijog-védők, politikusok, újságírók és vallási vezetők – állampolgárságát vonták meg, többségüket hontalanná téve, megszegve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 15. cikkét;

G.  mivel a bahreini hatóságok 2016. június 14-én felfüggesztették a királyság legnagyobb politikai csoportosulását, az al-Vifák Nemzeti Iszlám Társaságot, befagyasztották annak eszközeit, elfoglalták központjukat, majd pedig júliusban bírósági kérelmet nyújtottak be gyorsított felszámolására;

H.  mivel Ali Szalmán sejk, az al-Vifák ellenzéki csoport vezetője 2015 júliusa óta tisztességes eljárás nélkül be van börtönözve, és börtönbüntetését 2016 májusában fellebbezésre négyről kilenc évre növelték; mivel egy vádlott jogai védelmének hiánya közvetlenül sérti a bahreini alkotmányt és a nemzetközi jogot; mivel 2015 szeptemberében az ENSZ önkényes letartóztatásokkal foglalkozó munkacsoportja megállapította, hogy fogva tartása önkényes;

1.  súlyos aggodalmának ad hangot az emberijog-védők, a politikai ellenzék és a civil társadalom folyamatos elnyomása, és az alapvető demokratikus jogok – nevezetesen a véleménynyilvánítás szabadsága, az egyesülési és gyülekezési szabadság, a politikai pluralizmus és a jogállamiság – korlátozása miatt Bahreinben; felszólít arra, hogy vessenek véget az erőszak, a zaklatás és a megfélemlítés minden formájának, többek között igazságügyi szinten is, és az emberijog-védők, politikai ellenfelek, békés tüntetők és civil szereplők állami hatóságok és biztonsági erők és szolgálatok általi cenzúrázásának;

2.  tiszteletben tartja Bahrein szuverenitását, függetlenségét és területi sérthetetlenségét, és ösztönzi a bahreini kormány, az Európai Unió és az uniós tagállamok közötti folyamatos párbeszédet;

3.  felszólít Nabíl Radzsab és más, a véleménynyilvánítási, a gyülekezési és az egyesülési szabadság állítólagos megsértése miatt bebörtönzött emberijog-védő azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására, és az ellenük felhozott összes vád ejtésére; felszólítja a hatóságokat, hogy garantálják Nabíl Radzsab testi és lelki épségét, és biztosítsák számára az összes szükséges orvosi ellátást;

4.  elítéli, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 32., genfi ülésszakára utazó emberi jogi aktivisták küldöttségével szemben utazási tilalmat rendeltek el, és kéri a kormányt, hogy ezt a tilalmat oldja fel; hangsúlyozza, hogy elfogadhatatlan, hogy a civil társadalom és a média képviselőit megakadályozzák abban, hogy részt vegyenek a nemzetközi szervek munkájában, és kitart amellett, hogy a bahreini hatóságok tartsák tiszteletben a bahreini civil társadalom képviselőinek alapvető emberi és politikai jogait;

5.  emlékezteti a bahreini kormányt, hogy politikai nézeteikre és hovatartozásukra vagy vallásukra tekintet nélkül minden polgár számára garantálnia kell a biztonságot; úgy véli, hogy a hosszú távú stabilitást és biztonságot csak egy sokszínűséget tiszteletben tartó, valóban pluralista társadalom kialakításával lehet garantálni, és e tekintetben kéri, hogy engedjék szabadon Ali Szalmán sejket és a bahreini börtönökben önkényesen fogva tartott más aktivistákat;

6.  úgy véli, hogy lehetővé kell tenni a törvényes és békés panasztételt; aggodalommal veszi tudomásul, hogy a bahreini kormány elnyomja a legitim politikai ellenzéket, többek között meghosszabbította az Ali Szalmán sejkre kirótt ítéletet, felfüggesztette az al-Vifák Nemzeti Iszlám Társaságot és befagyasztotta pénzeszközeit; több alapvető szabadságjogot kéri valamennyi bahreini polgár számára; ragaszkodik ahhoz, hogy Bahreinben azonnal hagyjanak fel az eltérő politikai vélemények és e vélemények szószólóinak elnyomásával, függetlenül politikai vagy vallási hovatartozásuktól;

7.  rendkívüli aggodalmának ad hangot a bahreini terrorizmus elleni törvényekkel való visszaélés és különösen amiatt, hogy az állampolgárság visszavonását a politikai nyomásgyakorlás és büntetés eszközeként használják; határozottan felszólítja a bahreini hatóságokat, hogy vonják vissza az Isza Kasszim ajatollah állampolgárságának megvonásával kapcsolatos határozatot, módosítsák az ország állampolgársági törvényét és a nemzetközi szabványoknak és a kérdést szabályozó nemzetközi jognak való megfelelés érdekében kapják vissza az állampolgárságuktól jogtalanul megfosztott személyek bahreini állampolgárságukat;

8.  felszólítja a bahreini hatóságokat, hogy biztosítsák a 2002. évi alkotmány teljes körű végrehajtását, és tartsák tiszteletben az általa biztosított emberi jogokat és alapvető szabadságokat, továbbá a Bahrein által ratifikált nemzetközi emberi jogi normákat és nemzetközi eszközöket; felszólít különösen a Bahreini Független Vizsgálóbizottság, az ENSZ időszakos egyetemes emberi jogi helyzetértékelése és a nemzeti emberi jogi intézmény által megfogalmazott ajánlások hatékony végrehajtására annak érdekében, hogy javuljon az emberi jogi helyzet;

9.  emlékezteti a bahreini hatóságokat, hogy a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezmény 15. cikke tiltja a kínzással kicsikart vallomások bizonyítékként történő felhasználását bármely bírósági eljárás során; felszólítja a bahreini hatóságokat, hogy ratifikálják a kínzás elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvét;

10.  üdvözli Bahrein részvételét a Dá’is elleni nemzetközi koalícióban;

11.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Bahrein visszatért a halálbüntetéshez, és kéri, hogy a halálbüntetés újbóli bevezetésére vezessenek be moratóriumot;

12.  üdvözli, hogy a 2012. évi bahreini munkaügyi törvény bevezette a munkavállalók védelmére irányuló intézkedéseket, és úgy véli, hogy ezek követendő példaként szolgálhatnak az Öböl-menti Együttműködési Tanács más országai számára;

13.  elismerését fejezi ki amiatt, hogy Bahrein általában tiszteletben tartja a polgárok és a külföldi lakosok azon jogát, hogy vallásukat szabadon gyakorolhassák; felszólítja a bahreini hatóságokat, hogy tartsák be az ország alkotmányát, amely tiltja a polgárok jogainak és kötelezettségeinek vallási alapon történő megkülönböztetését, és számolják fel a síita lakossággal szembeni bármilyen megkülönböztetést;

14.  tudomásul veszi a bahreini kormány által a büntető törvénykönyv és a jogi eljárások reformja érdekében tett folyamatos erőfeszítéseket, és bátorítja e folyamat folytatását; sürgeti a bahreini kormányt, hogy tartsa be a tisztességes tárgyaláshoz való jogra irányadó nemzetközi normákat; hangsúlyozza a Bahreinnek nyújtott támogatás fontosságát, különösen igazságszolgáltatási rendszere tekintetében, annak biztosítása érdekében, hogy teljesüljenek a nemzetközi emberi jogi normák; kéri, hogy erősítsék meg az EU és Bahrein közötti emberi jogi párbeszédet;

15.  felszólítja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, az Európai Külügyi Szolgálatot és a tagállamokat, hogy mind kétoldalú szinten, mind pedig a többoldalú fórumokon, például a 2016. július 18–19-i következő EU-ÖET miniszteri találkozón, továbbra is adjanak hangot aggályaiknak a véleménynyilvánítás, az egyesülési jog és a békés gyülekezés szabadsága ellen Bahreinben és az ÖET többi országában indított támadások miatt;

16.  határozottan ösztönzi egy EU–Bahrein emberi jogi munkacsoport létrehozását, megjegyzi azonban, hogy az EU és Bahrein közötti emberi jogi párbeszéd nem helyettesítheti az átfogó párbeszédet Bahreinben a kormány, az ellenzék és a civil társadalom között;

17.  ösztönzi a bahreini kormányt, hogy működjön együtt az ENSZ különleges előadóival (különösen a kínzás, a gyülekezés szabadsága, a bírók és az ügyvédek függetlensége, valamint az emberi jogi jogvédők kérdésében), és adjon állandó meghívást számukra;

18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Bahreini Királyság kormányának és parlamentjének, valamint az Öböl-menti Együttműködési Tanács tagjainak.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0279.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0044.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat