Procedūra : 2016/2808(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0900/2016

Pateikti tekstai :

RC-B8-0900/2016

Debatai :

PV 07/07/2016 - 7.2
CRE 07/07/2016 - 7.2

Balsavimas :

PV 07/07/2016 - 9.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0315

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 161kWORD 95k
6.7.2016
PE585.341v01-00}
PE585.343v01-00}
PE585.344v01-00}
PE585.346v01-00}
PE585.347v01-00}
PE585.348v01-00} RC1
 
B8-0900/2016}
B8-0902/2016}
B8-0903/2016}
B8-0905/2016}
B8-0906/2016}
B8-0907/2016} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

ECR (B8‑0900/2016)

Verts/ALE (B8‑0902/2016)

EFDD (B8‑0903/2016)

PPE (B8‑0905/2016)

S&D (B8‑0906/2016)

ALDE (B8‑0907/2016)


dėl Bahreino (2016/2808(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Deirdre Clune PPE frakcijos vardu
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ECR frakcijos vardu
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Bahreino  (2016/2808(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bahreino, visų pirma į 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo(1) atvejo ir 2016 m. vasario 4 d. rezoliuciją „Bahreinas: Mohammedo Ramadano atvejis“(2),

–  atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2010 m. liepos 5 d. pareiškimą dėl pastarojo meto įvykių Bahreine,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės, kovos su kankinimu, saviraiškos laisvės ir JT žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 31 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Fredericos Mogherini atstovo spaudai pareiškimą dėl Bahreino partijos „al-Wefaq“ generalinio sekretoriaus Ali Salmano nuteisimo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 1 d. JT specialiojo pranešėjo nuomonės ir saviraiškos laisvės skatinimo ir apsaugos klausimais Davido Kaye pareiškimą dėl opozicijos lyderio šeicho Ali Salmano nuteisimo, 2016 m. birželio 16 d. JT generalinio sekretoriaus atstovo spaudai pareiškimą ir 2016 m. birželio 21 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimą, abu dėl Bahreino,

–  atsižvelgdamas į ES strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių srityje, kuriais siekiama žmogaus teisių apsaugą ir stebėseną padaryti visų ES politikos sričių pagrindu,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. vasario mėn. priimtą Bahreino Konstituciją, ypač jos 3 skyrių, į Bahreino baudžiamojo kodekso 364 straipsnį ir 1963 m. Bahreino Pilietybės įstatymą,

–  atsižvelgdamas į Bahreino nepriklausomos tyrimo komisijos 2011 m. lapkričio mėn. ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Vaiko teisių konvenciją ir Arabų žmogaus teisių chartiją, prie kurių yra prisijungęs Bahreinas,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, ypač į jos 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Bahreinas yra svarbus Europos Sąjungos partneris Persijos įlankoje, be kita ko, politinių ir ekonominių ryšių, energetikos ir saugumo srityse; kadangi abi šalys suinteresuotos gilinti partnerystę, kad būtų geriau reaguojama į ateities iššūkius;

B.  kadangi per pastaruosius mėnesius Bahreino vyriausybė sustiprino savo represijų ir žmogaus teisių gynėjų ir politinės opozicijos atstovų persekiojimo kampaniją; kadangi žodžio ir susirinkimų laisvės yra būtini demokratinės ir pliuralistinės visuomenės ramsčiai; kadangi 2002 m. priimtoje Bahreino Konstitucijoje įtvirtintos pagrindinės laisvės, tarp jų žodžio ir susirinkimų laisvės;

C.  kadangi 2016 m. birželio 13 d. policija dar kartą sulaikė žymų žmogaus teisių gynėją Nabeelį Rajabą, kaltindama jį „skleidžiant neteisingus gandus karo metu“ ir „įžeidinėjant valdžios institucijas“ dėl 2015 m. „Twitter“ puslapyje jo paskelbtų įrašų – visus kaltinimus sudėjus bausmė galėtų siekti iki 13 metų; kadangi Nabeel Rajab nuo 2012 m. ir 2014 m. atliko dvejų metų laisvės atėmimo bausmę dėl to, kad naudojosi teise į saviraišką ir susirinkimų laisvę, ir kadangi JT darbo grupė nesankcionuoto sulaikymo klausimais 2013 m. nustatė, kad jis buvo sulaikytas nesankcionuotai;

D.  kadangi po15 dienų kalinimo vienutėje Nabeel Rajab patyrė prastas kalinimo sąlygas, dėl kurių pablogėjo jo sveikata, ir 2016 m. birželio 27 d. jis buvo perkeltas į ligoninę; kadangi 2016 m. birželio 29 d., nepaisant nuolatinių sveikatos problemų, jis buvo perkeltas atgal į kalėjimą;

E.  kadangi Bahreino vyriausybė privertė Zainab Al-Khawają išvykti į tremtį, grasindama ją dar kartą suimti ir sulaikyti neribotam laikui, ir nustatė draudimą keliauti žmogaus teisių aktyvistų grupei, ketinusiai vykti į JT Žmogaus teisių tarybą Ženevoje;

F.  kadangi Bahreino valdžios institucijos pilietybės atėmimą ir toliau naudoja kaip politinių represijų, kurių kulminacija tapo neseniai įvykdytas pilietybės atėmimas iš dvasininko ajatolos šeicho Isos Qassimo, priemonę; kadangi Bahreino valdžios institucijos pilietybę atėmė iš daugiau nei 300 asmenų, įskaitant žmogaus teisių gynėjus, politikus, žurnalistus ir aukšto rango religinių veikėju, dėl ko dauguma jų tapo asmenimis be pilietybės, taip pažeisdama Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 15 straipsnį;

G.  kadangi 2016 m. birželio 14 d. Bahreino valdžios institucijos sustabdė didžiausios Karalystėje frakcijos, „al-Wefaq“ nacionalinės islamo bendruomenės, veiklą, įšaldė jos turtą, perėmė jos buveines ir pateikė teismui prašymą skubos tvarka nutraukti šios politinės bendruomenės veiklą liepos mėn.;

H.  kadangi šeichas Ali Salman, opozicinės „al-Wefaq“ frakcijos vadovas, nuo 2015 m. liepos mėn. buvo įkalintas be teisingo bylos nagrinėjimo ir jam skirta bausmė apeliaciniame teisme 2016 m. gegužės mėn. netgi buvo padidinta nuo ketverių iki devynerių metų; kadangi nepakankama kaltinamojo teisių apsauga tiesiogiai pažeidžia Bahreino nacionalinę konstituciją ir tarptautinę teisę; kadangi 2015 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų darbo grupės nesankcionuoto sulaikymo klausimais nustatė, jog jo sulaikymas buvo nesankcionuotas;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl vykdomos represijų kampanijos, nukreiptos prieš žmogaus teisių gynėjus, politinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, taip pat dėl pagrindinių demokratinių teisių, t. y. saviraiškos, asociacijų ir susirinkimų laisvių, politinio pliuralizmo ir įstatymo viršenybės principo Bahreine apribojimo; ragina nutraukti visus smurto veiksmus, persekiojimą ir bauginimą, įskaitant teismų lygmeniu, žmogaus teisių gynėjų, politinės opozicijos atstovų, taikių protestuotojų ir pilietinės visuomenės veikėjų cenzūrą, kurią vykdo valdžios institucijos, saugumo pajėgos ir tarnybos;

2.  gerbia Bahreino suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą ir ragina tęsti dialogą tarp Bahreino vyriausybės, Europos Sąjungos ir jos valstybių narių;

3.  ragina nedelsiant ir nenustatant jokių sąlygų paleisti Nabeelį Rajabą ir kitus žmogaus teisių gynėjus, kalinamus dėl kaltinimų naudojantis saviraiškos, susirinkimų ir asociacijų laisvėmis, ir ragina panaikinti visus kaltinimus šiems asmenims; ragina valdžios institucijas užtikrinti fizinę ir psichinę Nabeelio Rajabo neliečiamybę ir suteikti jam visą reikalingą medicininį gydymą;

4.  smerkia tai, kad žmogaus teisių aktyvistų delegacijai, vykstančiai į 32-ąją JT Žmogaus teisių tarybos sesiją Ženevoje, buvo nustatyti draudimai keliauti, ir ragina vyriausybę panaikinti šiuos draudimus; pabrėžia, kad nepriimtina, jog pilietinės visuomenės atstovams ir žiniasklaidai neleidžiama dalyvauti tarptautinių subjektų veikloje, ir primygtinai reikalauja Bahreino valdžios institucijų gerbti Bahreino pilietinės visuomenės atstovų pagrindines žmogaus ir politines teises;

5.  primena Bahreino vyriausybei jos pareigą užtikrinti visų piliečių saugumą ir saugą, nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų, priklausymo partijai ar konfesijai; mano, kad ilgalaikį stabilumą ir saugumą Bahreine galima užtikrinti tik sukuriant tikrai pliuralistinę visuomenę, kurioje gerbiama įvairovė, ir šiuo atveju ragina paleisti šeichą Ali Salmaną ir kitus aktyvistus, šiuo metu savavališkai kalinamus Bahreino kalėjimuose;

6.  mano, kad privaloma leisti laisvai reikšti pagrįstus ir taikius skundus; susirūpinęs pažymi, kad Bahreino vyriausybė slopina teisėtą politinę opoziciją, be kita ko, pratęsdama bausmę šeichui Ali Salmanui, sustabdydama „Al-Wefaq“ nacionalinės islamo bendruomenės veiklą ir įšaldydama jos turtą; ragina visiems Bahreino piliečiams suteikti daugiau pagrindinių laisvių; primygtinai ragina nedelsiant liautis slopinti skirtingas politines nuomones šalyje ir liautis taikyti represijas prieš atitinkamą nuomonę reiškiančius asmenis, nepaisant jų politinės ar religinės priklausomybės;

7.  pareiškia, kad yra itin susirūpinęs dėl netinkamo kovos su terorizmu teisės aktų naudojimo Bahreine ir ypač dėl pilietybės atėmimo, naudojant politinį spaudimą ir bausmes; primygtinai ragina Bahreino valdžios institucijas atšaukti sprendimą denatūralizuoti ajatolą šeichą Isą Qassimą, pakeisti šalies pilietybės įstatymą ir grąžinti Bahreino pilietybę tiems asmenims, iš kurių ji buvo neteisingai atimta, kad būtų laikomasi atitinkamos srities tarptautinių standartų ir tarptautinės teisės;

8.  ragina Bahreino valdžios institucijas užtikrinti visapusišką 2002 m. Konstitucijos įgyvendinimą ir gerbti joje garantuotas žmogaus teises ir pagrindines laisves, taip pat laikytis Bahreino ratifikuotų tarptautinių žmogaus teisių normų ir tarptautinių dokumentų; ypač ragina iš tiesų įgyvendinti Bahreino nepriklausomos tyrimo komisijos, Visuotinio periodinio vertinimo organo ir nacionalinės žmogaus teisių institucijos priimtas rekomendacijas, taip siekiant sudaryti sąlygas pagerinti žmogaus teisių padėtį;

9.  primena Bahreino valdžios institucijoms, kad pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą 15 straipsnį kaip įrodymą teismo byloje draudžiama naudoti bet kokį pareiškimą, išgautą kankinant; ragina Bahreino valdžios institucijas ratifikuoti Konvencijos prieš kankinimą fakultatyvųjį protokolą;

10.  džiaugiasi, kad Bahreinas dalyvauja tarptautinės koalicijos prieš „Da'esh“ veikloje;

11.  yra susirūpinęs dėl Bahreine grąžintos mirties bausmės ir ragina vėl nustatyti mirties bausmės moratoriumą;

12.  džiaugiasi priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti darbuotojus ir kurios nustatytos 2012 m. Bahreino darbo įstatymu, ir tiki, kad jos gali būti pavyzdžiu, kuriuo seks kitos Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalys;

13.  giria Bahreiną už tai, kad jame iš esmės gerbiama piliečių ir užsieniečių gyventojų teisė praktikuoti savo religiją; ragina Bahreino valdžios institucijas elgtis pagal šalies Konstituciją, kurioje įtvirtinta nuostata dėl diskriminacijos religiniu pagrindu nebuvimo piliečių teisių srityje, ir sustabdyti diskriminaciją prieš šiitus;

14.  atkreipia dėmesį į Bahreino vyriausybės dedamas pastangas reformuoti šalies baudžiamąjį kodeksą ir teisines procedūras ir ragina tęsti šį procesą; primygtinai ragina Bahreino vyriausybę laikytis tarptautinių standartų, susijusių su teise į teisingą bylos nagrinėjimą; pabrėžia, kad Bahreinui teikiama parama, ypač teismų sistemos srityje, yra svarbi siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių žmogaus teisių standartų; ragina sustiprinti ES ir Bahreino dialogą žmogaus teisių klausimu;

15.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybą ir valstybes nares nesiliauti kreipus dėmesį į susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su išpuoliais prieš žodžio, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę Bahreine ir kitose Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalyse, tiek dvišalių santykių lygmeniu, tiek pasitelkiant daugiašales platformas, pvz., būsimą ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalių ministrų susitikimą 2016 m. liepos 18–19 d.;

16.  primygtinai skatina įsteigti ES ir Bahreino darbo grupę žmogaus teisių klausimais, tačiau pažymi, kad ES ir Bahreino dialogas žmogaus teisių klausimais nepakeis gilaus vyriausybės, opozicijos ir pilietinės visuomenės dialogo pačiame Bahreine;

17.  ragina Bahreino vyriausybę bendradarbiauti su JT specialiaisiais pranešėjais (visų pirma specialiaisiais pranešėjais kankinimo, susirinkimų laisvės, teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo ir žmogaus teisių gynėjų klausimais) ir jiems išduoti nuolatinį kvietimą;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Bahreino Karalystės vyriausybei ir parlamentui ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybėms.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0279.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0044.

Teisinė informacija - Privatumo politika