Procedură : 2016/2808(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0900/2016

Texte depuse :

RC-B8-0900/2016

Dezbateri :

PV 07/07/2016 - 7.2
CRE 07/07/2016 - 7.2

Voturi :

PV 07/07/2016 - 9.2

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0315

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 427kWORD 92k
6.7.2016
PE585.341v01-00}
PE585.343v01-00}
PE585.344v01-00}
PE585.346v01-00}
PE585.347v01-00}
PE585.348v01-00} RC1
 
B8-0900/2016}
B8-0902/2016}
B8-0903/2016}
B8-0905/2016}
B8-0906/2016}
B8-0907/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ECR (B8-0900/2016)

Verts/ALE (B8-0902/2016)

EFDD (B8-0903/2016)

PPE (B8-0905/2016)

S&D (B8-0906/2016)

ALDE (B8-0907/2016)


referitoare la Bahrain (2016/2808(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Deirdre Clune în numele Grupului PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke în numele Grupului ECR
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová în numele Grupului ALDE
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Bahrain (2016/2808(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bahrain, îndeosebi Rezoluția din 9 iulie 2015 referitoare la Bahrain, în special la cazul lui Nabeel Rajab(1) și din 4 februarie 2016 referitoare la Bahrain: cazul lui Mohammed Ramadan(2),

–  având în vedere declarația din 5 iulie 2016 a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la evoluțiile recente din Bahrain,

–  având în vedere orientările UE privind pedeapsa cu moartea, tortura, libertatea de exprimare și apărătorii drepturilor omului prevăzute de ONU,

–  având în vedere declarația din 31 mai 2016 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, referitoare la condamnarea lui Ali Salman, Secretar General al partidului Al-Wefaq din Bahrain,

–  având în vedere declarația din 1 iunie 2016 a Raportorului special al ONU privind promovarea și protecția dreptului la libertatea de opinie și de exprimare, David Kaye, referitoare la condamnarea liderului opoziției, șeicul Ali Salman, precum și declarația din 16 iunie 2016 a purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU și declarația din 21 iunie 2016 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru drepturile omului, ambele referitoare la Bahrain,

–  având în vedere Cadrul strategic al UE și Planul de acțiune privind drepturile omului, care urmărește să pună protecția și monitorizarea drepturilor omului în centrul tuturor politicilor UE,

–  având în vedere Constituția Bahrainului adoptată în februarie 2002, în special capitolul 3 din cuprinsul său, articolul 364 din Codul penal din Bahrain și Legea din 1963 privind cetățenia statului Bahrain,

–  având în vedere raportul din noiembrie 2011 al Comisiei independente de anchetă din Bahrain (CIAB),

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Convenția cu privire la drepturile copilului, precum și Carta arabă a drepturilor omului, la care Bahrainul este parte,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948, în special articolul 15,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Bahrainul este un partener-cheie al Uniunii Europene în regiunea Golfului Persic, inclusiv în domeniul relațiilor politice și economice, al energiei și al securității; întrucât este în interesul ambelor părți să continue aprofundarea acestui parteneriat, pentru a reacționa mai bine la provocările viitoare;

B.  întrucât, în ultima lună, guvernul din Bahrain și-a intensificat campania de reprimare și persecutare a apărătorilor drepturilor omului și a opoziției politice; întrucât libertatea de exprimare și libertatea de întrunire reprezintă piloni indispensabili ai unei societăți democratice și pluraliste; întrucât Constituția Bahrainului adoptată în 2002 consacră libertățile fundamentale, printre care libertatea de exprimare și cea de întrunire;

C.  întrucât, la 13 iunie 2016, poliția l-a arestat din nou pe apărătorul marcant al drepturilor omului Nabeel Rajab sub acuzația de „răspândire de zvonuri false pe timp de război” și de „insultare a autorităților publice” în legătură cu postările pe care le-a publicat pe Twitter în 2015, acesta fiind pasibil de o pedeapsă însumată de până la 13 ani; întrucât Nabeel Rajab a executat anterior o pedeapsă cu închisoarea de doi ani, între 2012 și 2014, în legătură cu exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de întrunire, iar Grupul de lucru al ONU privind detenția arbitrară a stabilit în 2013 că el a fost deținut în mod arbitrar;

D.  întrucât, după 15 zile de detenție în regim de izolare, condițiile proaste din închisoare au dus la o deteriorare a sănătății dlui Rajab, acesta fiind transferat la spital la 27 iunie 2016; întrucât a fost transferat înapoi în închisoare la 29 iunie 2016, în ciuda problemelor de sănătate persistente;

E.  întrucât guvernul din Bahrain l-a forțat pe Zainab Al-Khawaja să plece în exil, după ce l-a amenințat că îl va aresta din nou și că îl va plasa în detenție pe o perioadă nedeterminată, și a impus interdicții de călătorie în cazul unui grup de activiști pentru drepturi care doreau să meargă la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului din Geneva;

F.  întrucât autoritățile din Bahrain continuă să utilizeze revocarea cetățeniei ca mijloc de represiune politică, culminând cu recenta denaturalizare a clericului ayatolah și șeic Isa Qassim; întrucât autoritățile din Bahrain au retras cetățenia în cazul a peste 300 de persoane, printre care se numără apărători ai drepturilor omului, politicieni, jurnaliști și autorități religioase de rang înalt, lăsându-i pe cei mai mulți apatrizi, cu încălcarea articolului 15 din Declarația universală a drepturilor omului;

G.  întrucât, la 14 iunie 2016, autoritățile din Bahrain au suspendat cel mai mare grup politic din regat, Societatea Islamică Națională Al-Wefaq, i-a înghețat activele și i-a confiscat sediul, prezentând unei instanțe o cerere de dizolvare accelerată a societății politice în luna iulie;

H.  întrucât șeicul Ali Salman, șeful grupului de opoziție Al-Wefaq, este deținut din iulie 2015 fără a fi beneficiat de un proces echitabil, iar pedeapsa sa a fost chiar prelungită în apel în mai 2016, de la patru la nouă ani; întrucât protecția inexistentă a drepturilor unui acuzat reprezintă o încălcare directă a constituției naționale a Bahrainului și a dreptului internațional; întrucât, în septembrie 2015, Grupul de lucru al ONU privind detenția arbitrară a concluzionat că Ali Salman a fost deținut în mod arbitrar,

1.  își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu campania actuală de reprimare a apărătorilor drepturilor omului, a opoziției politice și a societății civile, precum și cu limitarea drepturilor democratice fundamentale, în special a libertății de exprimare, de asociere și de întrunire, a pluralismului politic și a statului de drept în Bahrain; solicită încetarea tuturor actelor de violență, hărțuire și intimidare, inclusiv la nivel judiciar, precum și a cenzurării apărătorilor drepturilor omului, a adversarilor politici, a manifestanților pașnici și a actorilor societății civile de către autoritățile de stat, precum și de către forțele și serviciile de securitate;

2.  respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Bahrainului și încurajează continuarea dialogului dintre guvernul din Bahrain, Uniunea Europeană și statele membre ale UE;

3.  solicită eliberarea imediată și necondiționată a lui Nabeel Rajab și a altor apărători ai drepturilor omului încarcerați pe motivul unor acuzații legate de drepturile lor la libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere, precum și retragerea tuturor acuzațiilor împotriva lor; solicită autorităților să garanteze integritatea fizică și psihologică a lui Nabeel Rajab și să-i asigure acestuia toate tratamentele medicale necesare;

4.  condamnă impunerea unor interdicții de călătorie delegației militanților pentru drepturile omului la cea de a 32-a sesiune a Consiliului ONU pentru drepturile omului de la Geneva și solicită guvernului să suspende aceste interdicții; subliniază că este inacceptabil ca reprezentanții societății civile și ai mass-mediei să fie împiedicați să participe la activitățile organismelor internaționale și insistă ca autoritățile din Bahrain să respecte drepturile fundamentale ale omului și drepturile politice ale reprezentanților societății civile din Bahrain;

5.  reamintește guvernului din Bahrain de responsabilitatea sa de a asigura securitatea și siguranța tuturor cetățenilor indiferent de opiniile sau afilierile lor politice sau de confesiunea acestora; consideră că doar prin construirea unei societăți cu adevărat pluraliste, care respectă diversitatea, se poate asigura stabilitatea și securitatea pe termen lung în Bahrain și, în acest sens, solicită eliberarea lui Sheikh Ali Salman și a altor activiști deținuți arbitrar în închisorile din Bahrain;

6.  consideră că trebuie permisă exprimarea liberă a plângerilor legitime și pașnice; ia act cu îngrijorare de reprimarea de către guvernul din Bahrain a opoziției politice legitime, inclusiv de extinderea sentinței lui Sheikh Ali Salman, de suspendarea Societății islamice naționale al-Wefaq și de înghețarea activelor acesteia; solicită mai multe libertăți fundamentale pentru toți cetățenii din Bahrain; insistă asupra încetării imediate a reprimării diferitelor opinii politice din țară și a reprezentanților de frunte ai acestora, indiferent de afilierea lor politică sau religioasă;

7.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la utilizarea abuzivă în Bahrain a legislației antiteroriste și, în special, cu privire la retragerea cetățeniei ca mijloc de presiune politică și instrument de pedeapsă; solicită cu fermitate autorităților din Bahrain să revoce decizia de denaturalizare a lui Ayatollah Sheikh Isa Qassim, să modifice legea națională privind cetățenia și să le confere din nou statutul de cetățeni ai Bahrainului persoanelor cărora li s-a retras în mod nedrept cetățenia, în așa fel încât să se respecte standardele internaționale și legislația internațională în domeniu;

8.  invită autoritățile din Bahrain să asigure punerea în aplicare deplină a Constituției din 2002 și să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale garantate de aceasta, precum și standardele internaționale privind drepturile omului și instrumentele internaționale ratificate de Bahrain; solicită în special punerea în aplicare efectivă a recomandărilor Comisiei independente de anchetă din Bahrain, ale evaluării periodice universale și ale instituției naționale a drepturilor omului, în vederea îmbunătățirii situației drepturilor omului;

9.  reamintește autorităților din Bahrain că articolul 15 din Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante interzice utilizarea ca probă în cadrul procedurilor judiciare a oricărei declarații făcute ca urmare a torturii; invită autoritățile din Bahrain să ratifice protocolul opțional la Convenția împotriva torturii;

10.  salută participarea Bahrainului la coaliția internațională împotriva Daesh;

11.  își exprimă îngrijorarea față de faptul că Bahrainul a revenit la pedeapsa cu moartea și solicită reintroducerea moratoriului privind pedeapsa cu moartea;

12.  salută măsurile de protecție a lucrătorilor introduse în legislația muncii din Bahrain din 2012 și consideră că acestea pot servi drept exemplu pentru alte țări din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG);

13.  salută Bahrainul pentru respectarea în general a dreptului cetățenilor și rezidenților străini de a-și practica religia; invită autoritățile din Bahrain să respecte Constituția țării, care prevede că nu se face niciun fel de discriminare pe motive de religie în ceea ce privește drepturile și obligațiile cetățenilor și să înceteze orice discriminare împotriva populației șiite;

14.  ia act de eforturile continue depuse de guvernul din Bahrain pentru a reforma codul penal și procedurile judiciare și încurajează continuarea acestui proces; îndeamnă guvernul din Bahrain să respecte standardele internaționale privind dreptul la un proces echitabil; subliniază importanța sprijinului acordat Bahrainului, în special în ceea ce privește sistemul său judiciar, pentru a asigura respectarea standardelor internaționale privind drepturile omului; solicită consolidarea dialogului privind drepturile omului dintre UE și Bahrain;

15.  solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă și statelor membre să continue să își exprime preocuparea cu privire la atacurile împotriva libertății de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică din Bahrain și din alte state membre ale CCG, atât la nivel bilateral, cât și prin intermediul platformelor multilaterale, cum ar fi viitoarea reuniune ministerială UE-CCG din perioada 18-19 iulie 2016;

16.  încurajează călduros înființarea unui grup de lucru UE-Bahrain pentru drepturile omului, dar constată că un dialog UE-Bahrain pe tema drepturilor omului nu poate înlocui un dialog cuprinzător între guvern, opoziție și societatea civilă din Bahrain în sine;

17.  încurajează guvernul din Bahrain să coopereze cu raportorii speciali ai ONU (în special în ceea ce privește tortura, libertatea de întrunire, independența judecătorilor și a avocaților și apărătorii drepturilor omului) și să le transmită acestora o invitație permanentă;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Guvernului și Parlamentului Regatului Bahrain, precum și membrilor Consiliul de Cooperare al Golfului.

 

 

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0279.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0044.

Notă juridică - Politica de confidențialitate