Postup : 2016/2808(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0900/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0900/2016

Rozpravy :

PV 07/07/2016 - 7.2
CRE 07/07/2016 - 7.2

Hlasovanie :

PV 07/07/2016 - 9.2

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0315

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 163kWORD 92k
6.7.2016
PE585.341v01-00}
PE585.343v01-00}
PE585.344v01-00}
PE585.346v01-00}
PE585.347v01-00}
PE585.348v01-00} RC1
 
B8-0900/2016}
B8-0902/2016}
B8-0903/2016}
B8-0905/2016}
B8-0906/2016}
B8-0907/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8-0900/2016)

Verts/ALE (B8-0902/2016)

EFDD (B8-0903/2016)

PPE (B8-0905/2016)

S&D (B8-0906/2016)

ALDE (B8-0907/2016)


o Bahrajne (2016/2808(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Deirdre Clune v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Bahrajne (2016/2808(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bahrajne, predovšetkým na uznesenie z 9. júla 2015 o Bahrajne, najmä o prípade Nabíla Radžaba,(1) a uznesenie zo 4. februára 2016 o Bahrajne: prípad Muhammada Ramadána(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 5. júla 2016 o najnovšom vývoji situácie v Bahrajne,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia, slobody prejavu a obhajcov ľudských práv z OSN,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 31. mája 2016 o odsúdení generálneho tajomníka strany al-Wifáq v Bahrajne Alího Salmána,

–  so zreteľom na vyhlásenie Davida Kayea, osobitného spravodajcu OSN pre podporu a ochranu práva na slobodu presvedčenia a prejavu, z 1. júna 2016 o odsúdení opozičného lídra šajcha Alího Salmána, vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN zo 16. júna 2016 o Bahrajne a vyhlásenie hovorcu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 21. júna 2016 o Bahrajne,

–  so zreteľom na strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva, ktorého cieľom je postaviť ochranu ľudských práv a dohľad nad nimi do centra všetkých politík EÚ,

–  so zreteľom na bahrajnskú ústavu prijatú vo februári 2002, najmä na jej kapitolu 3, článok 364 bahrajnského trestného zákonníka a na zákon o občianstve Bahrajnu z roku 1963,

–  so zreteľom na správu bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie z novembra 2011,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a na Arabskú chartu o ľudských právach, pričom Bahrajn je signatárom všetkých z nich,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, najmä na jej článok 15,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Bahrajn je kľúčovým partnerom Európskej únie v Perzskom zálive, a to aj v oblasti politických a hospodárskych vzťahov, energetiky a bezpečnosti; keďže je v našom spoločnom záujme, aby sme ďalej prehĺbili naše partnerstvo s cieľom lepšie reagovať na budúce výzvy;

B.  keďže za posledný mesiac bahrajnská vláda zintenzívnila svoju kampaň represálií a prenasledovania obhajcov ľudských práv a politickej opozície; keďže sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania sú neodmysliteľné piliere demokratickej a pluralistickej spoločnosti; keďže v bahrajnskej ústave prijatej v roku 2002 sú zakotvené základné slobody vrátane slobody prejavu a zhromažďovania;

C.  keďže 13. júna 2016 polícia opätovne zadržala významného obhajcu ľudských práv Nabíla Radžaba na základe obvinenia zo „šírenia falošných chýrov v čase vojny“ a „urážky verejných orgánov“ v súvislosti s príspevkami na Twitteri, ktoré zverejnil v roku 2015, pričom tieto obvinenia spolu predstavujú trest v trvaní až 13 rokov; keďže Nabíl Radžab si už od roku 2012 do roku 2014 odpykal dvojročný trest odňatia slobody, pretože uplatňoval svoje právo na slobodu prejavu a zhromažďovania, a keďže pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie sa v roku 2013 uzniesla, že Nabíl Radžab bol zadržiavaný svojvoľne;

D.  keďže po 15 dňoch v samoväzbe sa zdravotný stav Nabíla Radžaba zhoršil v dôsledku zlých väzenských podmienok a 27. júna 2016 bol pán Radžab prevezený do nemocnice; keďže napriek trvajúcim zdravotným problémom ho 29. júna 2016 previezli naspäť do väznice;

E.  keďže vláda Bahrajnu donútila Zajnab al-Chawádžovú odísť do exilu, čomu predchádzali hrozby opätovného zadržania a časovo neobmedzeného zadržiavania, a zakázala skupine obhajcov práv vycestovať do Ženevy na zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva;

F.  keďže bahrajnské orgány naďalej používajú odňatie občianstva ako prostriedok politického prenasledovania, ktoré vyvrcholilo nedávnou denaturalizáciou duchovného vodcu ajatolláha šajcha Isu Qassima; keďže bahrajnské orgány zbavili občianstva viac ako 300 osôb vrátane obhajcov ľudských práv, politikov, novinárov a vysokých náboženských predstaviteľov, čím sa v rozpore s článkom 15 Všeobecnej deklarácie ľudských práv väčšina z nich stala osobami bez štátnej príslušnosti;

G.  keďže bahrajnské orgány 14. júna 2016 pozastavili činnosť najväčšej politickej skupiny kráľovstva, Národnej islamskej spoločnosti al-Wifáq, zmrazili jej aktíva a prevzali jej ústredie, a v júli požiadali súd o rozpustenie politickej spoločnosti v skrátenom konaní;

H.  keďže šajch Alí Salmán, vedúci opozičnej skupiny al-Wifáq, je vo väzení od júla 2015 bez spravodlivého súdneho procesu, a jeho trest bol po odvolaní v máji 2016 dokonca zvýšený zo štyroch na deväť rokov; keďže nedostatok ochrany práv obvinených osôb je priamym porušením bahrajnskej národnej ústavy a medzinárodného práva; keďže v septembri 2015 pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie dospela k záveru, že jeho zadržiavanie je svojvoľné;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad pokračujúcou kampaňou proti obhajcom ľudských práv, politickej opozícii a občianskej spoločnosti, ako aj nad obmedzovaním základných demokratických práv, najmä slobody prejavu, združovania a zhromažďovania, politického pluralizmu a zásad právneho štátu v Bahrajne; požaduje ukončenie všetkých násilných činov, prenasledovania a zastrašovania – a to aj na súdnej úrovni –, ako aj cenzurovania obhajcov ľudských práv, politických oponentov, pokojných demonštrantov a aktérov občianskej spoločnosti štátnymi orgánmi a bezpečnostnými silami a službami;

2.  rešpektuje zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť Bahrajnu a nabáda na sústavný dialóg medzi bahrajnskou vládou, Európskou úniou a členskými štátmi EÚ;

3.  požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie Nabíla Radžaba a ďalších obhajcov ľudských práv väznených na základe domnienok týkajúcich sa ich práv na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania, a požaduje odvolanie všetkých obvinení, ktoré boli proti nim vznesené; vyzýva orgány, aby zaistili fyzickú a psychickú integritu Nabíla Radžaba a aby mu poskytli potrebné liečenie;

4.  odsudzuje to, že delegácii aktivistov za ľudské práva bol uložený zákaz vycestovať na 32. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve, a žiada vládu, aby tieto zákazy zrušila; zdôrazňuje, že je neprijateľné, aby sa zástupcom občianskej spoločnosti a médiám bránilo zúčastňovať sa na práci medzinárodných organizácií, a trvá na tom, aby bahrajnské orgány dodržiavali základné ľudské a politické práva zástupcov bahrajnskej občianskej spoločnosti;

5.  pripomína bahrajnskej vláde jej zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany všetkých občanov bez ohľadu na ich politické názory, príslušnosť alebo vierovyznanie; domnieva sa, že dlhodobú stabilitu a bezpečnosť v Bahrajne možno zabezpečiť len vybudovaním skutočne pluralitnej spoločnosti, ktorá rešpektuje rozmanitosť, a v tejto súvislosti žiada prepustenie šajcha Alího Salmána a ďalších aktivistov, ktorí sú v súčasnosti svojvoľne zadržiavaní v bahrajnských väzniciach;

6.  domnieva sa, že slobodné vyjadrovanie legitímnych a pokojných sťažností sa musí povoliť; so znepokojením berie na vedomie to, že bahrajnská vláda potláča legitímnu politickú opozíciu, čoho prejavom je aj zvýšenie trestu šajcha Alího Salmána, pozastavenie činnosti Národnej islamskej spoločnosti al-Wifáq a zmrazenie jej aktív; požaduje rozsiahlejšie základné slobody pre všetkých bahrajnských občanov; trvá na okamžitom zastavení potláčania rôznych politických názorov v krajine a represálií voči ich vedúcim predstaviteľom bez ohľadu na ich politické alebo náboženské presvedčenie;

7.  vyjadruje osobitné znepokojenie nad zneužívaním protiteroristických zákonov v Bahrajne a najmä nad odnímaním štátnej príslušnosti ako prostriedku politického nátlaku a trestania; dôrazne vyzýva bahrajnské orgány, aby zrušili rozhodnutie o denaturalizácii ajatolláha šajcha Isu Qassima, zmenili zákon o občianstve a obnovili bahrajnské občianstvo tým osobám, ktoré ho boli nespravodlivo zbavené, aby sa zabezpečil súlad s medzinárodnými normami a medzinárodným právom;

8.  vyzýva bahrajnské orgány, aby zabezpečili plné vykonávanie ústavy z roku 2002 a aby dodržiavali ľudské práva a základné slobody, ktoré sú v nej zaručené, ako aj medzinárodné normy v oblasti ľudských práv a medzinárodné nástroje ratifikované Bahrajnom; požaduje najmä účinné vykonávanie odporúčaní bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie, všeobecného pravidelného preskúmania a národnej inštitúcie pre ľudské práva, s cieľom umožniť zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv;

9.  pripomína bahrajnským orgánom, že článok 15 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu zakazuje použitie akéhokoľvek vyhlásenia vynúteného mučením ako dôkaz v rámci akýchkoľvek konaní; vyzýva bahrajnské orgány, aby ratifikovali opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu;

10.  víta účasť Bahrajnu v medzinárodnej koalícii proti Dá’iš;

11.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že sa Bahrajn vrátil k trestu smrti, a vyzýva na opätovné zavedenie moratória na trest smrti;

12.  víta opatrenia na ochranu pracovníkov zavedené v roku 2012 bahrajnským pracovným právom a je presvedčený, že tieto opatrenia môžu slúžiť ako nasledovaniahodný príklad pre ostatné krajiny v Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive;

13.  oceňuje Bahrajn za to, že vo všeobecnosti rešpektuje právo občanov a cudzincov s pobytom v krajine na vyznávanie svojho náboženstva; vyzýva bahrajnské orgány, aby dodržiavali ústavu krajiny, ktorá stanovuje, že nesmie dochádzať k diskriminácii na základe náboženského vyznania, pokiaľ ide o práva a povinnosti občanov, a aby ukončili akúkoľvek diskrimináciu šiítskeho obyvateľstva;

14.  berie na vedomie pokračujúce úsilie bahrajnskej vlády reformovať trestný zákonník a právne postupy a podporuje pokračovanie tohto procesu; naliehavo vyzýva bahrajnskú vládu, aby dodržiavala medzinárodné normy týkajúce sa práva na spravodlivé súdne konanie; zdôrazňuje význam podpory pre Bahrajn, najmä pokiaľ ide o súdny systém, s cieľom zabezpečiť súlad s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; vyzýva na posilnenie dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Bahrajnom;

15.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a členské štáty, aby naďalej nastoľovali otázku týkajúcu sa útokov na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania v Bahrajne a ostatných krajinách Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, a to na bilaterálnej úrovni i prostredníctvom multilaterálnych platforiem, ako je nadchádzajúce ministerské zasadnutie EÚ – Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive v dňoch 18. až 19. júla 2016;

16.  dôrazne podporuje vytvorenie pracovnej skupiny pre ľudské práva EÚ – Bahrajn, ale konštatuje, že dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Bahrajnom nemôže nahradiť dôkladný dialóg medzi vládou, opozíciou a občianskou spoločnosťou v samotnom Bahrajne;

17.  vyzýva bahrajnskú vládu, aby spolupracovala s osobitnými spravodajcami OSN (najmä v oblasti mučenia, slobody zhromažďovania, nezávislosti sudcov a právnikov a obhajcov ľudských práv) a aby im vydala stále pozvanie;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Bahrajnského kráľovstva a členom Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0279.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0044.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia