Postopek : 2016/2808(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0900/2016

Predložena besedila :

RC-B8-0900/2016

Razprave :

PV 07/07/2016 - 7.2
CRE 07/07/2016 - 7.2

Glasovanja :

PV 07/07/2016 - 9.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0315

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 153kWORD 94k
6.7.2016
PE585.341v01-00}
PE585.343v01-00}
PE585.344v01-00}
PE585.346v01-00}
PE585.347v01-00}
PE585.348v01-00} RC1
 
B8-0900/2016}
B8-0902/2016}
B8-0903/2016}
B8-0905/2016}
B8-0906/2016}
B8-0907/2016} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8-0900/2016)

Verts/ALE (B8-0902/2016)

EFDD (B8-0903/2016)

PPE (B8-0905/2016)

S&D (B8-0906/2016)

ALDE (B8-0907/2016)


o Bahrajnu (2016/2808(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Deirdre Clune v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Arne Gericke v imenu skupine ECR
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta  o Bahrajnu (2016/2808(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bahrajnu, predvsem tiste z dne 9. julija 2015 o Bahrajnu, zlasti primeru Nabila Radžaba(1), in z dne 4. februarja 2016 o Bahrajnu: primeru Mohameda Ramadana (2),

–  ob upoštevanju izjave visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 5. julija 2016 o najnovejših dogodkih v Bahrajnu,

–  ob upoštevanju smernic EU o smrtni kazni, mučenju, svobodi izražanja in zagovornikih človekovih pravic v okviru Združenih narodov,

–  ob upoštevanju izjave uradne govorke visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 31. maja 2016 o izreku kazni generalnemu sekretarju politične stranke Al Vefak Aliju Salmanu v Bahrajnu,

–  ob upoštevanju izjave posebnega poročevalca Združenih narodov za spodbujanje in varstvo pravice do svobode mnenja in izražanja Davida Kaya z dne 1. junija 2016 o izreku kazni opozicijskemu voditelju šejku Aliju Salmanu, izjave uradnega govorca generalnega sekretarja Združenih narodov z dne 16. junija 2016 in izjave uradnega govorca visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice z dne 21. junija 2016, ki sta obe o Bahrajnu,

–  ob upoštevanju strateškega okvira in akcijskega načrta EU za človekove pravice, katerih namen je postaviti varstvo človekovih pravic in nadzor nad njimi v središče vseh politik EU,

–  ob upoštevanju bahrajnske ustave, sprejete februarja 2002, zlasti njenega 3. poglavja, ob upoštevanju 364. člena bahrajnskega kazenskega zakonika in zakona o bahrajnskem državljanstvu iz leta 1963,

–  ob upoštevanju poročila bahrajnske neodvisne preiskovalne komisije iz novembra 2011,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, Konvencije o otrokovih pravicah in Arabske listine o človekovih pravicah, katerih podpisnik je Bahrajn,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, zlasti njenega člena 15,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je Bahrajn pomemben partner Evropske unije v Perzijskem zalivu, tudi na področju političnih in gospodarskih odnosov, energije in varnosti; ker je v našem skupnem interesu to partnerstvo še poglobiti, da se bomo lahko bolje odzivali na prihodnje izzive;

B.  ker je bahrajnska vlada v zadnjem mesecu stopnjevala zatiranje in okrepila pregon zagovornikov človekovih pravic in predstavnikov politične opozicije; ker sta svoboda izražanja in zbiranja nepogrešljiva stebra demokratične in pluralistične družbe; ker so z bahrajnsko ustavo, sprejeto leta 2002, zagotovljene temeljne svoboščine, tudi svoboda izražanja in zbiranja;

C.  ker je policija 13. junija 2016 ponovno aretirala uglednega zagovornika človekovih pravic Nabila Radžaba na podlagi obtožb, da „razširja lažne govorice v času vojne“ in „žali oblasti“, pri čemer se je sklicevala na njegove objave iz leta 2015 na omrežju Twitter, za obe obtožbi pa mu skupaj grozi zaporna kazen do 13 let; ker je Nabil Radžab med letoma 2012 in 2014 že odslužil dveletno zaporno kazen zaradi uveljavljanja pravice do svobode izražanja in zbiranja in ker je delovna skupina Združenih narodov za samovoljna pridržanja leta 2013 odločila, da je bil pridržan samovoljno;

D.  ker se je zdravstveno stanje Nabila Radžaba po 15 dneh v samici zaradi slabih razmer v zaporu poslabšalo in je bil 27. junija 2016 premeščen v bolnišnico; ker je bil 29. junija 2016 premeščen nazaj v zapor, čeprav so se njegove zdravstvene težave nadaljevale;

E.  ker je bahrajnska vlada z grožnjami s ponovno aretacijo in pridržanjem za nedoločen čas Zajnab Al Khavadža prisilila v izgnanstvo in ker je skupini zagovornikov človekovih pravic, ki se je nameravala udeležiti Sveta Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi, prepovedala potovanje;

F.  ker se bahrajnske oblasti še naprej poslužujejo odvzema državljanstva kot sredstva za izvajanje politične represije, kar je doseglo vrhunec, ko je bilo državljanstvo nedavno odvzeto verskemu voditelju ajatoli šejku Isi Kasimu; ker so bahrajnske oblasti že več kot 300 osebam odvzele državljanstvo, tudi zagovornikom človekovih pravic, politikom, novinarjem in verskim starešinam, zaradi česar je večina od njih ostala brez državljanstva, kar je v nasprotju s členom 15 Splošne deklaracije o človekovih pravicah;

G.  ker so bahrajnske oblasti 14. junija 2016 suspendirale največjo politično skupino, narodno islamsko združenje Al Vefak, ji zamrznile sredstva in prevzele lastništvo nad njenim sedežem ter vložile sodni zahtevek, da bi bilo to politično združenje julija po hitrem postopku razpuščeno;

H.  ker je vodja opozicijske skupine Al Vefak šejk Ali Salman od julija 2015 v zaporu brez poštenega sojenja in ker so mu obsodbo po pritožbi maja 2016 celo podaljšali s štirih na devet let; ker dejstvo, da se pravice obdolženca ne varujejo, pomeni neposredno kršitev bahrajnske ustave in mednarodnega prava; ker je delovna skupina Združenih narodov za samovoljna pridržanja septembra 2015 ugotovila, da je bilo njegovo pridržanje samovoljno;

1.  je zelo zaskrbljen zaradi nenehnega zatiranja zagovornikov človekovih pravic, politične opozicije in civilne družbe v Bahrajnu, pa tudi zaradi omejevanja temeljnih demokratičnih pravic, zlasti svobode izražanja, svobode zbiranja in združevanja, politične pluralnosti in pravne države; poziva, naj državni organi ter varnostne sile in službe končajo vsa dejanja nasilja, nadlegovanja in ustrahovanja, tudi v pravosodju, ter cenzuriranja zagovornikov človekovih pravic, političnih nasprotnikov, mirnih protestnikov in akterjev civilne družbe;

2.  spoštuje suverenost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost Bahrajna in spodbuja nadaljnji dialog med vlado Bahrajna, Evropsko unijo in državami članicami EU;

3.  poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Nabila Radžaba in drugih zagovornikov človekovih pravic, ki so v zaporu zaradi obtožb, povezanih s pravico do svobodnega izražanja, zbiranja in združevanja, in k umiku vseh obtožb zoper njih; poziva oblasti, naj Nabilu Radžabu zagotovijo telesno in duševno celovitost in vso potrebno zdravljenje;

4.  obsoja, da so delegaciji aktivistov na področju človekovih pravic prepovedali odpotovati na 32. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice v Ženevo, in poziva vlado, naj prepoved odpravi; poudarja, da prepoved udeležbe predstavnikov civilne družbe in medijev v delu mednarodnih organov ni sprejemljiva, in vztraja, da morajo oblasti Bahrajna spoštovati temeljne človekove in politične pravice predstavnikov civilne družbe v tej državi;

5.  želi spomniti bahrajnsko vlado, da mora vsem državljanom, ne glede na politična stališča, pripadnost ali veroizpoved, zagotoviti varnost in zaščito; meni, da je mogoče dolgoročno stabilnost in varnost v državi zagotoviti le z oblikovanjem resnično pluralne družbe, ki bo spoštovala raznolikost, in zato poziva k izpustitvi šejka Alija Salmana in drugih aktivistov, ki so jih samovoljno strpali v bahrajnske zapore;

6.  meni, da je treba dovoliti svobodno izražanje legitimnega in miroljubnega nezadovoljstva; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bahrajnska vlada zatrla legitimno politično opozicijo, med drugim je Šejku Aliju Salmanu podaljšala kazen, suspendirala stranko nacionalne islamske družbe Al Vefak in ji zamrznila sredstva; poziva, naj se bahrajnskim državljanom prizna več osnovnih svoboščin; vztraja, naj se nemudoma končata zatiranje različnih političnih mnenj v državi in represija njihovih glavnih predstavnikov, ne glede na politično ali versko pripadnost;

7.  je še posebej zaskrbljen zaradi zlorab protiterorističnih zakonov v Bahrajnu in zlasti zaradi odvzema državljanstva kot oblike političnega pritiska in kaznovanja; odločno poziva bahrajnske oblasti, naj prekličejo odločitev o odvzemu državljanstva ajatoli šejku Isi Kasimu, spremenijo zakon o državljanstvu in posameznikom, ki jim je bilo državljanstvo po krivici odvzeto, vrnejo državljanstvo ter tako spoštujejo mednarodne standarde in mednarodno pravo s tega področja;

8.  poziva bahrajnske oblasti, naj zagotovijo popolno izvajanje ustave iz leta 2002 in naj spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine, ki jih zagotavlja, pa tudi mednarodne standarde na področju človekovih pravic in mednarodne instrumente, ki jih je Bahrajn ratificiral; zlasti jih poziva, naj dejansko izvedejo priporočila bahrajnske neodvisne preiskovalne komisije, splošnega rednega pregleda in nacionalnih institucij s področja človekovih pravic, da bo mogoče izboljšati stanje človekovih pravic;

9.  opominja bahrajnske oblasti, da člen 15 Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju prepoveduje, da se izjava, pridobljena z mučenjem, uporabi kot dokaz v katerem koli postopku; poziva bahrajnske oblasti, naj ratificirajo Opcijski protokol k konvenciji proti mučenju;

10.  pozdravlja udeležbo Bahrajna v mednarodni koaliciji proti Daišu;

11.  je zaskrbljen, ker so v Bahrajnu ponovno začeli izvajati smrtno kazen, in poziva, naj ponovno uvedejo moratorij zanjo;

12.  pozdravlja ukrepe za zaščito delavcev, ki so bili leta 2012 vključeni v bahrajnsko delovno pravo, in meni, da so lahko za zgled drugim državam v Svetu za sodelovanje v Zalivu;

13.  izreka pohvalo Bahrajnu, ker na splošno spoštuje pravico državljanov in tujih prebivalcev do izražanja veroizpovedi; poziva bahrajnske oblasti, naj spoštujejo svojo ustavo, ki določa, da se državljanov, kar zadeva njihove pravice in dolžnosti, ne sme diskriminirati na podlagi vere, in naj končajo diskriminacijo šiitskega prebivalstva;

14.  ugotavlja, da si bahrajnska vlada prizadeva za reformo kazenskega zakonika in pravnih postopkov, ter spodbuja nadaljevanje tega procesa; poziva bahrajnsko vlado, naj spoštuje mednarodne standarde o pravici do poštenega sojenja; poudarja, da je podpora Bahrajnu, zlasti njegovemu pravosodnemu sistemu, pomembna za zagotavljanje skladnosti z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic; poziva k okrepitvi dialoga o človekovih pravicah med EU in Bahrajnom;

15.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj na dvostranski ravni in v okviru večstranskih platform, kot je prihodnji ministrski sestanek EU-GCC 18. in 19. julija 2016, še naprej izražajo zaskrbljenost zaradi napadov na svobodo izražanja, združevanja in mirnega zbiranja v Bahrajnu in drugih državah Sveta za sodelovanje v Zalivu,

16.  odločno spodbuja ustanovitev delovne skupine na področju človekovih pravic EU-Bahrajn, dodaja pa, da dialog med EU in Bahrajnom na tem področju ne more nadomestiti celovitega dialoga med vlado, opozicijo in civilno družbo v Bahrajnu;

17.  spodbuja bahrajnsko vlado, naj sodeluje s posebnimi poročevalci OZN (pristojnimi za vprašanja mučenja, svobode zbiranja, neodvisnosti sodnikov in pravnikov ter zagovornikov človekovih pravic) in naj zanje izda stalno vabilo;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Kraljevine Bahrajn ter članom Sveta za sodelovanje v Zalivu.

 

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0279.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0044.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov