Postup : 2016/2809(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0910/2016

Předložené texty :

RC-B8-0910/2016

Rozpravy :

PV 07/07/2016 - 7.3
CRE 07/07/2016 - 7.3

Hlasování :

PV 07/07/2016 - 9.3
CRE 07/07/2016 - 9.3

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0316

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 172kWORD 93k
6.7.2016
PE585.351v01-00}
PE585.353v01-00}
PE585.354v01-00}
PE585.355v01-00}
PE585.356v01-00}
PE585.357v01-00}
PE585.358v01-00} RC1
 
B8-0910/2016}
B8-0912/2016}
B8-0913/2016}
B8-0914/2016}
B8-0915/2016}
B8-0916/2016}
B8-0917/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8-910/2016)

Verts/ALE (B8-912/2016)

EFDD (B8-0913/2016)

PPE (B8-0914/2016)

S&D (B8-0915/2016)

ALDE (B8-0916/2016)

GUE/NGL (B8-0917/2016)


o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů (2016/2809(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes, Deirdre Clune za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Claudia Țapardel za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Notis Marias za skupinu ECR
Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Dita Charanzová za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů (2016/2809(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru/Barmě a Rohingyích, zejména na usnesení ze dne 20. dubna 2012(1), 13. září 2012(2), 22. listopadu 2012(3) a 21. května 2015(4) a na své usnesení ze dne 23. května 2013(5) o obnovení přístupu Myanmaru/Barmy k všeobecnému systému celních preferencí(6),

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 20. června 2015 s názvem „Stav lidských práv Rohingyjských muslimů a ostatních menšin v Myanmaru“,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 24. března 2016 o stavu lidských práv v Myanmaru a na její rezoluci ze dne 3. července 2015 o stavu lidských práv Rohingyjských muslimů a ostatních menšin v Myanmaru,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 1. června 2016 s názvem „Prvky strategie EU vůči Myanmaru/Barmě: Zvláštní partnerství pro demokracii, mír a prosperitu“ (JOIN(2016)0024),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru/Barmě;

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv,

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline,

–  s ohledem na společné prohlášení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 18. května 2015 s názvem „EU a ASEAN: partnerství se strategickým záměrem“ (JOIN(2015)0022),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966,

–  s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

–  s ohledem na zákon Barmy/Myanmaru o právu na pokojné shromažďování a pokojné průvody z roku 2012 a na jeho novelu z roku 2014 a na nový zákon o pokojném shromažďování a pokojných průvodech ze dne 31. května 2016,

–  s ohledem na zprávu organizace Poslanci ASEAN za lidská práva z dubna 2015 nazvanou „Rohingyjská krize a riziko násilností v Myanmaru: Výzva pro ASEAN“,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Myanmar značně pokročil při reformě své ekonomiky a politického systému a že od roku 2011 probíhají v zemi rozsáhlé reformy;

B.  vzhledem k tomu, že dne 9. listopadu 2015 zvítězila ve volbách velkou většinou Národní liga pro demokracii (NLD), v jejímž čele stojí nositelka Nobelovy ceny a Sacharovovy ceny Aun Schan Su Ťij, a že se Tchin Ťjo stal prvním civilním prezidentem za posledních 50 let; vzhledem k tomu, že ústava z roku 2008, kterou vyhlásil vojenský režim, znemožnila Aun Schan Su Ťij navzdory její osobní popularitě ucházet se o úřad prezidenta, avšak nyní je ve funkci „státního poradce“ faktickou hlavou státu;

C.  vzhledem k tomu, že Rohingyové jsou etnicko-náboženskou muslimskou menšinou, která byla po řadu desetiletí vystavena krutému útlaku, systematickému pronásledování, segregaci, vyloučení, diskriminaci a dalším závažným formám porušování lidských práv;

D.  vzhledem k tomu, že Rohingyové, z nichž většina žije v Arakanském státě, představují největší muslimskou skupinu v Myanmaru;

E.  vzhledem k tomu, že přibližně jeden milion Rohingyů patří k nejvíce pronásledovaným menšinám na světě a že od roku 1982, kdy vstoupil v platnost zákon o barmském občanství, jsou oficiálně bez státního občanství; vzhledem k tomu, že Myanmar i okolní státy považují Rohingye za nežádoucí, přestože v některých z těchto států žije velký počet uprchlíků; vzhledem k tomu, že neustálé násilné střety v Arakanském státě způsobují mnoha lidem utrpení a podrývají důvěru v mírový proces;

F.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn ve své zprávě ze dne 20. června 2016 popisuje závažné případy porušování lidských práv Rohingyů, k nimž neustále dochází; Rohingyům je svévolně odnímáno státní občanství, takže se stávají osobami bez státní příslušnosti, jejich svoboda pohybu je výrazně omezena, je ohrožován jejich život a bezpečnost, nemají právo na zdravotní péči a na vzdělání, musí vykonávat nucené práce, jsou vystaveni sexuálnímu násilí a jsou omezována jejich politická práva, a to v takové míře, že „lze hovořit o zločinech proti lidskosti“; vzhledem k tomu, že Zaíd Raád Zaíd Husajn uvádí, že Rohingyové nesmějí vykonávat řadu povolání a k přijetí do nemocnice potřebují zvláštní doklad, což mnohdy vede k pozdnímu poskytnutí zdravotní péče a k úmrtí dětí a matek při porodu;

G.  vzhledem k tomu, že organizace Poslanci ASEAN za lidská práva uvádí, že ve více než 80 internačních táborech v Arakanském státě dosud pobývá přibližně 120 000 Rohingyů, kteří mají jen omezený přístup k humanitární pomoci, zatímco dalším více než 100 000 Rohingyů se podařilo v posledních letech uprchnout po moři a po souši do jiných zemí, často za pomoci převaděčů; vzhledem k tomu, že každý rok riskují tisíce Rohingyů život, aby se dostaly po moři nebo po souši pryč ze země, a mnozí přitom zahynuli;

H.  vzhledem k tomu, že nová vláda převzala moc za situace, kdy existují zákony a postupy, jejichž cílem je upírat menšinám jejich základní práva, a kdy skutečnost, že porušování práv Rohingyů zůstává nepotrestáno, podněcuje k dalšímu násilí na této menšině;

I.  vzhledem k tomu, že Aun Schan Su Ťij oznámila na setkání se zvláštní zpravodajkou OSN pro stav lidských práv v Myanmaru Janghee Lee, že vláda nebude používat označení Rohingyové (v duchu politiky uplatňované za vojenské diktatury), neboť je stejně jako označení „Bengálci“ považováno za pobuřující, a namísto toho vláda navrhuje nové označení „muslimská komunita v Arakanském státě“; vzhledem k tomu, že Arakanská národní strana, která zastupuje radikální arakanské buddhisty, toto nové označení odmítla a obvinila vládu z toho, že nepřímo uznala Rohingye za původní obyvatele Arakanského státu, což tato strana popírá, a vzhledem k tomu, že v posledních dnech vyšly tisíce lidí do ulic, aby protestovaly proti vládě; vzhledem k tomu, že Aun Schan Su Ťij přijala v civilní vládě funkce státního poradce, ministra zahraničních věcí a ministra pro úřad prezidenta;

J.  vzhledem k tomu, že Myanmar prochází politickou transformací, ale přesto je v praxi ovládán armádou, neboť některá ministerstva a místa soudců a některé poslanecké mandáty jsou vyhrazeny osobám jmenovaným armádou; vzhledem k tomu, že míra korupce ve státních orgánech je stále považována za velmi vysokou;

K.  vzhledem k tomu, že v myanmarské legislativě stále přetrvávají závažné problémy, neboť několik klíčových zákonů je v rozporu s mezinárodními úmluvami v oblasti lidských práv, včetně trestního zákoníku, zákona o pokojném shromažďování a pokojných průvodech, telekomunikačního zákona, zákona o sdělovacích prostředcích a čtyřech zákonů o ochraně rasy a náboženství;

L.  vzhledem k tomu, že při nedávném výbuchu násilí namířeného proti muslimské komunitě v Myanmaru byly během necelého týdne vypáleny dvě mešity;

M.  vzhledem k tomu, že Rohingyové (v Arakanském státě i mimo něj) jsou terčem násilné, agresivní a diskriminační propagandy a souvisejících činů páchaných řadou radikálních buddhistických skupin v Myanmaru;

N.  vzhledem k tomu, že i když v posledních letech bylo propuštěno mnoho politických vězňů, došlo k zatčení řady obránců lidských práv, novinářů, kritiků vlády a armády a dalších osob uplatňujících pokojně svá demokratická práva, a to na základě obecných a vágních ustanovení;

O.  vzhledem k tomu, že Myanmar vynaložil zjevné úsilí o dosažení pokroku v mírovém procesu, a to nejen v rámci příprav národní mírové konference (tzv. Panglongské konference pro 21. století); vzhledem k tomu, že je naprosto zásadní, aby bylo zachováno národní příměří a došlo k zapojení všech etnických ozbrojených skupin s cílem zajistit mír, prosperitu a sjednocení této země;

1.  vítá, že volby konané v listopadu byly důvěryhodné a otevřené více kandidátům, a pozitivně vnímá pokojné předání moci do rukou prvního nevojenského prezidenta od roku 1962;

2.  vítá závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru; zdůrazňuje, že EU má strategický zájem na posílení svých vztahů s Myanmarem; je přesvědčen, že nová vláda má historickou příležitost upevnit demokracii a dosáhnout míru, národního usmíření a prosperity;

3.  vítá rozhodnutí myanmarské vlády, která stanovila mír a národní usmíření jako klíčové priority; zdůrazňuje, že veškeré ozbrojené střety musejí být okamžitě zastaveny a spory je třeba řešit prostřednictvím jednání;

4.  chápe, že reformy vyžadují čas, ale zdůrazňuje, že s ohledem na závažnost pokračujícího pronásledování některých menšin, které dokládá nedávná zpráva vysokého komisaře OSN pro lidská práva nazvaná „Stav lidských práv Rohingyjských muslimů a dalších menšin v Myanmaru“, je nutné okamžitě přijmout nápravná opatření, a vyzývá vládu, aby se řídila doporučeními obsaženými v této zprávě, včetně zrušení diskriminačních „místních příkazů“ v Arakanském státě, odstranění restriktivních opatření v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí a zrušení omezení svobody pohybu;

5.  opětovně vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad tíživou situací rohingyjských uprchlíků v jihovýchodní Asii a vyzývá k mobilizaci regionálních i mezinárodních aktérů, aby se těmto osobám poskytla bezodkladně pomoc v jejich velmi neutěšené situaci; vyjadřuje soustrast rodinám obětí obchodování s lidmi, násilí a nedostatečné ochrany ze strany státních orgánů v cílových zemích;

6.  zdůrazňuje, že EU bere s uspokojením na vědomí úsilí vlády Myanmaru směřující k zahájení činnosti, jejímž cílem by mělo být řešení výzev, jimž čelí Arakanský stát, a to včetně situace Rohingyů;

7.  trvá na tom, že by orgány měly bezodkladně zajistit humanitárním organizacím, OSN, mezinárodním organizacím v oblasti lidských práv, novinářům a dalším mezinárodním pozorovatelům volný a neomezený přístup do Arakanského státu;

8.  vyzývá myanmarskou vládu, aby jednomyslně odsoudila veškeré podněcování k rasové či náboženské nenávisti, přijala konkrétní opatření k okamžitému ukončení takovýchto nenávistných projevů a aby provedla zvláštní a opatření a politiky, které by v budoucnu zabránily přímé i nepřímé diskriminaci Rohingyů;

9.  připomíná výzvu Evropské rady k vybudování účinných demokratických institucí, a to včetně nezávislého a nestranného soudnictví a silné občanské společnosti, a k podpoře řádné správy s cílem vytvořit v Myanmaru demokratický stát, který plně dodržuje zásady právního státu a základní práva;

10.  vyzývá zvolenou vládu, aby vybudovala otevřenou demokracii, v níž budou dodržována lidská práva a všem lidem bude zaručena svoboda projevu, shromažďování a pohybu bez jakékoli diskriminace;

11.  naléhavě vyzývá vládu Myanmaru, aby okamžitě provedla doporučení obsažená v rezoluci přijaté na 31. zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) ohledně situace v oblasti lidských práv v Myanmaru;

12.  vyzývá myanmarskou vládu, aby chránila rohingyjské obyvatele před veškerými formami diskriminace a aby ukončila beztrestnost v souvislosti s porušováním práv Rohingyů; připomíná, že mluvčí Národní ligy pro demokracii, v jejímž čele stojí Aun Schan Su Ťij, učinil dne 18. května 2015 prohlášení, které mělo zaznít již dávno a podle něhož by vláda Myanmaru měla rohingyjské menšině udělit občanství; vyzývá Aun Schan Su Ťij, nositelku Sacharovovy ceny, aby využila svou klíčovou pozici ve vládě Myanmaru ke zlepšení situace rohingyjské menšiny;

13.  vyzývá vládu Myanmaru, aby změnila zákon o občanství z roku 1982 a vrátila příslušníkům rohingyjské menšiny občanství; naléhavě vyzývá myanmarskou vládu a orgány Arakanského státu, aby okamžitě začaly vést záznamy o všech narozených dětech; žádá vládu Myanmaru, aby zrušila veškeré diskriminační předpisy;

14.  vyzývá EU, aby nadále podporovala UNHRC v jejím úsilí pomoci rohingyjským uprchlíkům v jižní a jihovýchodní Asii;

15.  vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily globální akční plán UNHRC pro období 2014–2024 týkající se vymýcení problému osob bez státní příslušnosti;

16.  naléhavě vyzývá vládu Myanmaru, aby okamžitě propustila všechny politické vězně a osoby zatčené na základě obvinění, která představují porušení mezinárodních lidských práv a norem;

17.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, aby v rámci svých kontaktů s Myanmarem a s dalšími členskými státy sdružení ASEAN řešila situaci na Rohingyů na nejvyšší možné politické úrovni;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Myanmaru, generálnímu tajemníkovi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), mezivládnímu výboru sdružení ASEAN pro lidská práva, zvláštnímu zpravodaji OSN pro lidská práva v Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky, Radě OSN pro lidská práva a vládám a parlamentům dalších států v daném regionu.

 

(1)

Úř. věst. C 258 E, 7.9.2013, s. 79.

(2)

Úř. věst. C 353 E, 3.12.2013, s. 145.

(3)

Úř. věst. C 419, 16.12.2015, s. 189.

(4)

Úř. věst. C 65, 19.2.2016, s. 157.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0211.

(6)

Úř. věst. C 55, 12.2.2016, s. 112.

Právní upozornění - Ochrana soukromí