Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0910/2016Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0910/2016

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Μιανμάρ, και ιδίως την κατάσταση των Rohingya

6.7.2016 - (2016/2809(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B8-0910/2016)
Verts/ALE (B8-0912/2016)
EFDD (B8-0913/2016)
PPE (B8-0914/2016)
S&D (B8-0915/2016)
ALDE (B8-0916/2016)
GUE/NGL (B8-0917/2016)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Χριστοφόρου, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes, Deirdre Clune εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Claudia Țapardel εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Νότης Μαριάς εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Dita Charanzová εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Σοφία Σακοράφα, Younous Omarjee, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου, Josu Juaristi Abaunz εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2016/2809(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0910/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0910/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Μιανμάρ, και ιδίως την κατάσταση των Rohingya

(2016/2809(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία και τους Rohingya, και ιδίως εκείνα της 20ής Απριλίου 2012[1], της 13ης Σεπτεμβρίου 2012[2], της 22ας Νοεμβρίου 2012[3], της 13ης Ιουνίου 2013[4], και της 21ης Μαΐου 2015[5], καθώς και το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με την αποκατάσταση της πρόσβασης της Μιανμάρ/Βιρμανίας στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων[6],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 20ής Ιουνίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Rohingya και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 24ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, και της 3ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Rohingya και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, της 1ης Ιουνίου 2016, «Στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας: Μια ειδική εταιρική σχέση για τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ευημερία» (JOIN(2016)0024),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 18ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Η ΕΕ και η ASEAN: μια εταιρική σχέση με στρατηγικό σκοπό» (JOIN(2015)0022),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο, του 1966, για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, του 1966, για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, και το συνημμένο σε αυτό Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο της Βιρμανίας/Μιανμάρ, του 2012, σχετικά με το δικαίωμα για τις ειρηνικές συναθροίσεις και τις ειρηνικές διαδηλώσεις, και τις τροποποιήσεις του του 2014, και τον νέο νόμο για τις ειρηνικές συναθροίσεις και τις ειρηνικές διαδηλώσεις, της 31ης Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση κοινοβουλευτικών παραγόντων του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 15ης Απριλίου 2015, με τίτλο «Η κρίση των Rohingya και ο κίνδυνος βιαιοτήτων στη Μιανμάρ/Βιρμανία: Μια πρόκληση για την ASEAN και μια έκκληση για δράση»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μιανμάρ έχει λάβει σημαντικά μέτρα για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας της και του πολιτικού της συστήματος, και ότι έχουν δρομολογηθεί εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις από το 2011·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Νοεμβρίου 2015, ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία (NLD), υπό την ηγεσία της κατόχου βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και βραβείου Ζαχάροφ, Aung San Suu Kyi, κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία τις εκλογές, και ο Htin Kyaw έγινε ο πρώτος πολιτικός πρόεδρος μετά από 50 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την προσωπική δημοτικότητά της, η Suu Kyi αποκλείστηκε από την Προεδρία με βάση το Σύνταγμα του 2008, που είχε συνταχθεί από τους στρατιωτικούς, αλλά σήμερα είναι η εκ των πραγμάτων ηγέτιδα του κράτους, με την ιδιότητα της κρατικής συμβούλου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Rohingya είναι μια εθνοθρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα που εδώ και δεκαετίες υφίσταται βίαιη καταπίεση, συστηματικές διώξεις, διακρίσεις, αποκλεισμό, δυσμενή αντιμετώπιση και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Rohingya αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό μουσουλμάνων στην Μιανμάρ, και ζουν στην πλειονότητά τους στην επαρχία Rakhine·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περίπου ένα εκατομμύριο Rohingya είναι μία από τις πλέον διωκόμενες μειονότητες στον κόσμο, επισήμως δε είναι ανιθαγενείς από το 1982, που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για τη βιρμανική ιθαγένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Rohingya είναι ανεπιθύμητοι από τις αρχές της Μιανμάρ και τις γειτονικές χώρες, παρότι μερικές από αυτές φιλοξενούν μεγάλους προσφυγικούς πληθυσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην πολιτεία Rakhine προξενούν συνεχή δεινά στους ανθρώπους και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην ειρηνευτική διαδικασία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Zeid Ra’ad Al Hussein, Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην έκθεσή του της 20ής Ιουνίου 2016 αναφέρεται στις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων εις βάρος των Rohingya, περιλαμβανομένων της αυθαίρετης στέρησης της ιθαγένειας που τους καθιστά ανιθαγενείς, του αυστηρού περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας, απειλών για τη ζωή και την ασφάλεια, της καταπάτησης των δικαιωμάτων στην υγεία και την εκπαίδευση, της καταναγκαστικής εργασίας, σεξουαλικής βίας και περιορισμών των πολιτικών δικαιωμάτων τους, που «ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Al Hussein ανέφερε πως οι Rohingya αποκλείονται από πολλά επαγγέλματα και υποχρεώνονται σε ειδικές διοικητικές διατυπώσεις για την πρόσβαση στα νοσοκομεία, γεγονός που οδήγησε σε καθυστερήσεις και θανάτους μητέρων και παιδιών κατά τον τοκετό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με κοινοβουλευτικούς παράγοντες της ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περίπου 120.000 Rohingya της παραμένουν σε περισσότερα από 80 στρατόπεδα εσωτερικής εκτόπισης στην πολιτεία Rakhine, με περιορισμένη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ περισσότεροι από 100.000 άλλοι κατέφυγαν, δια ξηράς ή θαλάσσης, συχνά στα χέρια διακινητών, σε άλλες χώρες κατά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χιλιάδες ακόμη διακινδυνεύουν τη ζωή τους κάθε χρόνο σε μια προσπάθεια να διαφύγουν δια ξηράς ή θαλάσσης και πολλοί από αυτούς χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθεια αυτή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα κυβέρνηση κληρονόμησε μία κατάσταση όπου ισχύουν νόμοι και πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την άρνηση θεμελιωδών δικαιωμάτων σε μειονότητες και που η ατιμωρησία για σοβαρές παραβιάσεις σε βάρος των Rohingya ενθάρρυνε περαιτέρω τη βία εναντίον τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Suu Kyi ανακοίνωσε, σε συνάντηση με τον Yanghee Lee, ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Μιανμάρ, ότι η λέξη Rohingya δεν θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση (σε συνέχεια της πολιτικής που εφαρμόστηκε από τη στρατιωτική δικτατορία) διότι κρίνεται εμπρηστική, όπως και η λέξη «Bengali», και αντ’ αυτού προτείνει τον νέο όρο «μουσουλμανική κοινότητα στην πολιτεία Rakhine»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Κόμμα Arakan, που εκπροσωπεί τους σκληροπυρηνικούς βουδιστές της πολιτείας Rakhine, απέρριψε τον νέο όρο, κατηγορώντας την κυβέρνηση για έμμεση παραδοχή ότι οι Rohingya είναι γηγενείς της πολιτείας Rakhine, κάτι το οποίο αρνείται το Εθνικό Κόμμα Arakan, καθώς και ότι τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Suu Kyi, ανέλαβε τα καθήκοντα της κρατικής συμβούλου, Υπουργού Εξωτερικών και Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, σε μία πολιτική κυβέρνηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μιανμάρ βρίσκεται σε διαδικασία μεταπολίτευσης, αλλά εξακολουθεί, στην πράξη, να κυριαρχείται από τον στρατό, καθώς οι θέσεις για ορισμένους υπουργούς, δικαστές και βουλευτές κρατούνται για διορισμούς στρατιωτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά των αρχών εξακολουθεί να θεωρείται πολύ υψηλή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τη νομοθεσία της Μιανμάρ, καθώς διάφοροι βασικοί νόμοι παραβιάζουν τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων ο Ποινικός Κώδικας, ο νόμος για τις ειρηνικές συναθροίσεις και τις ειρηνικές διαδηλώσεις, ο νόμος περί τηλεπικοινωνιών, ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης και τα τέσσερα νομοσχέδια σχετικά με την «προστασία της φυλής και της θρησκείας»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια πρόσφατη έκρηξη βίας σε βάρος της μουσουλμανικής κοινότητας της Μιανμάρ, πυρπολήθηκαν δύο τζαμιά σε λιγότερο από μία εβδομάδα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Rohingya (στην πολιτεία Rakhine αλλά και εκτός αυτής) αποτελούν στόχο βίαιης, επιθετικής και μεροληπτικής προπαγάνδας και άλλων ενεργειών που διαπράττονται από ορισμένες ριζοσπαστικές ομάδες βουδιστών στη Μιανμάρ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά πολλοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι, επικριτές της κυβέρνησης και των στρατιωτικών και άλλοι έχουν συλληφθεί με βάση γενικές και ασαφώς διατυπωμένες διατάξεις, κατά την ειρηνική άσκηση των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μιανμάρ κατέβαλε σαφείς προσπάθειες να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία, καθώς και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για μια εθνική ειρηνευτική διάσκεψη (τη Διάσκεψη του 21ου αιώνα στο Panglong)· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η πανεθνική κατάπαυση του πυρός και να περιλάβει όλες τις ένοπλες εθνοτικές ομάδες, ώστε να εξασφαλιστεί η ειρήνη, η ευημερία και η ενότητα της χώρας·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αξιόπιστες και ανταγωνιστικές εκλογές του Νοεμβρίου 2015 και σημειώνει θετικά την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας στον πρώτο μη στρατιωτικό πρόεδρο της χώρας από το 1962·

2.  επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ· τονίζει ότι η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Μιανμάρ· πιστεύει ότι η νέα κυβέρνηση διαθέτει μια ιστορική ευκαιρία να εδραιώσει τη δημοκρατία και να εξασφαλίσει ειρήνη, εθνική συμφιλίωση και ευημερία·

3.  εκφράζει ικανοποίηση για τις αποφάσεις της κυβέρνησης της Μιανμάρ να θέσει ως βασική προτεραιότητα την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση· τονίζει ότι οι συγκρούσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως και οι διαφορές να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων·

4.  κατανοεί ότι οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο, αλλά υπογραμμίζει ότι η σοβαρότητα των συνεχιζόμενων διώξεων κατά ορισμένων μειονοτήτων, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη έκθεση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τίτλο «κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Rohingya και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ», απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και καλεί την κυβέρνηση να ενεργήσει με βάση τις συστάσεις της έκθεσης, όπως να καταργηθούν οι μεροληπτικές «τοπικές διαταγές» στην πολιτεία Rakhine, να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για την επείγουσα ιατρική περίθαλψη, καθώς και οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία·

5.  εκφράζει εκ νέου τη βαθύτατη ανησυχία του για τη δυσχερή θέση των προσφύγων Rohingya στη Νοτιοανατολική Ασία και απευθύνει έκκληση για περιφερειακή και διεθνή κινητοποίηση ώστε να τους παρασχεθεί επείγουσα βοήθεια λόγω της εξαιρετικά ευάλωτης θέσης τους· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων των διακινητών, της βίας και της μη προστασίας από δημόσιες αρχές στις χώρες προορισμού·

6.  τονίζει ότι η ΕΕ σημειώνει θετικά τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Μιανμάρ να αρχίσει να εργάζεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πολιτεία Rakhine, περιλαμβανομένης και της κατάστασης των Rohingya·

7.  επιμένει ότι οι αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν επειγόντως την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στην πολιτεία Rakhine για τους ανθρωπιστικούς φορείς, τον ΟΗΕ, διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιογράφους και άλλους διεθνείς παρατηρητές·

8.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να καταδικάσει κατηγορηματικά κάθε υποκίνηση φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να το σταματήσει αμέσως και να θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές για την αποφυγή μελλοντικών άμεσων και έμμεσων διακρίσεων σε βάρος των Rohingya·

9.  συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ζητεί τη δημιουργία αποτελεσματικών δημοκρατικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστικού συστήματος και μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών και την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, για τη μετάβαση της Μιανμάρ προς τη δημοκρατία, με πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

10.  καλεί την εκλεγμένη κυβέρνηση να αναπτύξει μια ανοικτή δημοκρατία, που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα διασφαλίζει την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της κυκλοφορίας για όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμία διάκριση·

11.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να υλοποιήσει αμέσως τις συστάσεις του ψηφίσματος που εγκρίθηκε κατά την 31η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (ΣΑΔΗΕ), σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ·

12.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να προστατέψει τους μουσουλμάνους Rohingya από κάθε μορφής διακρίσεις και να εξαλείψει την ατιμωρησία των παραβιάσεων σε βάρος των Rohingya· υπενθυμίζει την πολύ καθυστερημένη ανακοίνωση, στις 18 Μαΐου 2015, του εκπροσώπου του κόμματος της Aung San Suu Kyi «Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία» (NLD), σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση της Μιανμάρ πρέπει να χορηγεί ιθαγένεια στη μειονότητα των Rohingya· καλεί τη βραβευμένη με το Βραβείο Ζαχάρωφ κ. Suu Kyi να χρησιμοποιήσει τις καίριες θέσεις που κατέχει στην κυβέρνηση της Μιανμάρ για τη βελτίωση της κατάστασης της μειονότητας των Rohingya·

13.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να μεταρρυθμίσει τον νόμο του 1982 σχετικά με την ιθαγένεια και να αποδώσει και πάλι την ιθαγένεια στη μειονότητα των Rohingya· παροτρύνει την κυβέρνηση της Μιανμάρ και τις αρχές της πολιτείας Rakhine να ξεκινήσουν αμέσως την καταγραφή όλων των παιδιών κατά τη γέννησή τους· ζητεί από την κυβέρνηση της Μιανμάρ να καταργήσει όλες τις διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις·

14.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει το ΣΑΔΗΕ στις προσπάθειές του να βοηθήσει τους πρόσφυγες Rohingya στις περιοχές της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-24 του ΣΑΔΗΕ για την εξάλειψη της ανιθαγένειας·

16.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να απελευθερώσει αμέσως όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και όσους έχουν συλληφθεί με κατηγορίες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

17.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να επιληφθεί του ζητήματος των Rohingya στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο κατά τις επαφές της με την Μιανμάρ και άλλα κράτη μέλη του ASEAN·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μιανμάρ, στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στη Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια άλλων κρατών της περιοχής.