Procedūra : 2016/2809(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0910/2016

Pateikti tekstai :

RC-B8-0910/2016

Debatai :

PV 07/07/2016 - 7.3
CRE 07/07/2016 - 7.3

Balsavimas :

PV 07/07/2016 - 9.3
CRE 07/07/2016 - 9.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0316

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 165kWORD 101k
6.7.2016
PE585.351v01-00}
PE585.353v01-00}
PE585.354v01-00}
PE585.355v01-00}
PE585.356v01-00}
PE585.357v01-00}
PE585.358v01-00} RC1
 
B8-0910/2016}
B8-0912/2016}
B8-0913/2016}
B8-0914/2016}
B8-0915/2016}
B8-0916/2016}
B8-0917/2016} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

ECR (B8‑0910/2016)

Verts/ALE (B8‑0912/2016)

EFDD (B8‑0913/2016)

PPE (B8‑0914/2016)

S&D (B8‑0915/2016)

ALDE (B8‑0916/2016)

GUE/NGL (B8‑0917/2016)


dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties (2016/2809(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes, Deirdre Clune PPE frakcijos vardu
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Claudia Țapardel S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Notis Marias ECR frakcijos vardu
Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties  (2016/2809(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Mianmaro / Birmos ir rohinjų, ypač į 2012 m. balandžio 20 d.(1), 2012 m. rugsėjo 13 d.(2), 2012 m. lapkričio 22 d.(3), 2013 m. birželio 13 d.(4) ir 2015 m. gegužės 21 d.(5) rezoliucijas, ir į 2013 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl galimybės Mianmarui / Birmai naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais atnaujinimo(6);

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ataskaitą dėl musulmonų rohinjų ir kitų mažumų žmogaus teisių padėties Mianmare,

–  atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos 2016 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Mianmare ir 2015 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl musulmonų rohinjų ir kitų mažumų žmogaus teisių padėties Mianmare,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 1 d. Komisijos ir Komisijos pirmininko pavaduotojos bei Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „ES strategijos dėl Mianmaro / Birmos aspektai. Specialioji partnerystė siekiant demokratijos, taikos ir klestėjimo“ (JOIN(2016) 0024),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl ES strategijos dėl Mianmaro / Birmos,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į ES žmogaus teisių gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 18 d. Komisijos ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą pareiškimą „ES ir ASEAN: strateginiu tikslu grindžiama partnerystė“,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. JT konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į jos 1967 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. Birmos / Mianmaro teisės į taikius susirinkimus ir taikių demonstracijų įstatymą ir 2014 m. jo pataisas, taip pat į naują 2016 m. gegužės 31 d. taikių susirinkimų ir taikių demonstracijų įstatymą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio mėn. Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) parlamentarų organizacijos „Asean Parlamentarians for Human Rights“ pranešimą „Rohinjų krizė ir žiaurumų grėsmė Mianmare. Iššūkis ir raginimas ASEAN imtis veiksmų“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Mianmaras ėmėsi svarbių veiksmų, siekdamas reformuoti savo ekonomiką ir politinę sistemą, ir kadangi nuo 2011 m. inicijuotos labai įvairios reformos;

B.  kadangi 2015 m. lapkričio 9 d. Nacionalinė demokratijos lyga (NLD), vadovaujama Nobelio taikos premijos ir Sacharovo premijos laureatės Aung San Suu Kyi, laimėjo rinkimus didele persvara ir kadangi Htin Kyaw tapo pirmuoju per 50 metų civiliu prezidentu; kadangi dėl kariškių parengtos 2008 m. konstitucijos Aung San Suu Kyi, nepaisant asmeninio populiarumo, neleista kandidatuoti į prezidentus, tačiau ji šiuo metu faktiškai vadovauja valstybei kaip valstybės tarėja;

C.  kadangi rohinjai yra etninė-religinė musulmonų mažuma, dešimtmečius kenčianti nuo brutalios priespaudos, sistemingo persekiojimo, segregacijos, atskirties, diskriminacijos ir kitų sunkių žmogaus teisių pažeidimų;

D.  kadangi rohinjai sudaro didžiausią Mianmare gyvenančių musulmonų procentinę dalį ir dauguma jų gyvena Rachinų valstijoje;

E.  kadangi maždaug milijonas rohinjų yra labiausiai pasaulyje persekiojama mažuma ir kadangi pagal 1982 m. Birmos pilietybės įstatymą jie oficialiai yra be pilietybės; kadangi Mianmaro valdžia ir kaimyninės šalys rohinjų nepageidauja, nors kai kurios valstybės yra priėmusios didelį skaičių pabėgėlių; kadangi dėl tebevykstančių susirėmimų Rachinų valstijoje tęsiasi žmonių kančios ir pakertamas pasitikėjimas taikos procesu;

F.  kadangi JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Zeid Ra’ad Al Hussein 2016 m. birželio 20 d. ataskaitoje aprašė tebedaromus sunkius rohinjų žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant neteisėtą pilietybės atėmimą, dėl kurio jie yra tapę asmenimis be pilietybės, didelius judėjimo laisvės apribojimus, grėsmę gyvybei ir saugumui, teisių į sveikatos priežiūrą ir mokslą nesuteikimą, priverstinį darbą, seksualinę prievartą ir jų politinių teisių ribojimą, kurie „gali būti prilyginti nusikaltimams žmoniškumui“; kadangi Zeid Ra’ad Al Hussein nurodė, kad rohinjams neleidžiama vykdyti nemažai profesinių veiklų ir kad jiems reikia gauti specialius dokumentus, kad galėtų patekti į ligoninę, dėl to gimdyvės priimamos pavėluotai ir yra dėl to žuvusių kūdikių ir motinų;

G.  kadangi, pasak organizacijos „Asean Parlamentarians for Human Rights“, pastaraisiais metais apie 120 000 rohinjų tebegyvena daugiau kaip 80-yje priverstinių vidaus migrantų stovyklų Rachinų valstijoje ir turi nedaug galimybių gauti humanitarinę pagalbą, o daugiau kaip 100 000 kitų rohinjų pabėgo jūra ar sausuma, dažnai prekiautojų žmonėmis rankose, į kitas šalis; kadangi kasmet daug tūkstančių rizikuoja gyvybe, mėgindami pabėgti sausuma ar jūra, ir daug pražūva kelyje;

H.  kadangi naujoji vyriausybė pradėjo veikti esant tokiai padėčiai, kai taikomi įstatymai ir politika, suformuluoti taip, kad iš mažumų būtų atimtos pagrindinės teisės, ir kai nebaudžiamumas už sunkius rohinjų teisių pažeidimus skatina dar didesnį smurtą prieš juos;

I.  kadangi Aung San Suu Kyi per susitikimą su JT specialiąja pranešėja žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais Yanghee Lee paskelbė, kad vyriausybė nenaudos žodžio „rohinjai“ (nebetęs karinės diktatūros vykdytos politikos), nes jis laikomas užgauliu, kaip ir žodis „bengalai“, ir kad vietoj jo vyriausybė siūlo naują pavadinimą „Rachinų valstijos musulmonų bendruomenė“; kadangi Arakano nacionalinė partija (ANP), atstovaujanti konservatyviesiems Rachinų budistams, atmetė naująjį pavadinimą ir apkaltino vyriausybę, kad ji netiesiogiai sutinka su tuo, jog rohinjai esą Rachinų valstijos vietiniai gyventojai, o ANP su tuo nesutinka, ir kadangi pastarosiomis dienomis tūkstančiai žmonių išėjo į gatves ir protestavo prieš vyriausybę; kadangi civilinėje vyriausybėje Aung San Suu Kyi užėmė valstybės tarėjos, užsienio reikalų ministrės ir prezidentūros ministrės pareigas;

J.  kadangi Mianmare jau vyksta politinė pertvarka, tačiau realiai jame vis dar labai įsitvirtinę kariškiai ir kai kurie ministerijų, teisėjų ir parlamentarų postai rezervuoti kariškių paskirtiems asmenims; kadangi valdžios sluoksnių korupcija vis dar vertinama kaip labai didelė;

K.  kadangi Mianmaro teisėje vis dar yra rimtų problemų – nemažai pagrindinių teisės aktų pažeidžia tarptautines žmogaus teisių konvencijas, įskaitant Baudžiamąjį kodeksą, taikių susirinkimų ir taikių demonstracijų įstatymą, telekomunikacijų įstatymą, žiniasklaidos priemonių įstatymą ir keturis rasės ir religijos apsaugos aktus;

L.  kadangi per pastarąjį smurto protrūkį prieš Mianmaro musulmonų bendruomenę per mažiau kaip savaitę buvo sudegintos dvi mečetės;

M.  kadangi keletas radikalių Mianmaro budistų grupių prieš rohinjų mažumą (ir Rachinų valstijoje, ir už jos ribų) naudoja smurtą, skleidžia agresyvią ir diskriminacinę propagandą ir imasi kitokių veiksmų;

N.  kadangi pastaraisiais metais buvo paleista daug politinių kalinių, tačiau daugybė žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų, vyriausybės ir karinio režimo kritikų ir kitų asmenų buvo suimta pateikus aptakius, neaiškiai suformuluotus kaltinimus, kai jie taikiai naudojosi demokratinėmis teisėmis;

O.  kadangi Mianmaras aiškiai dėjo pastangas paspartinti taikos procesą, drauge ruošdamasis nacionalinei taikos konferencijai (21-ojo amžiaus Panglongo konferencijai); kadangi itin svarbu nacionaliniu mastu išlaikyti ugnies nutraukimą ir įtraukti visas etnines ginkluotas grupes, kad šalyje būtų galima užtikrinti taiką, gerovę ir vienybę;

1.  palankiai vertina patikimus, konkurencinius 2015 m. lapkričio mėn. rinkimus ir taikų valdžios perdavimą šalies pirmam nekariniam prezidentui nuo 1962 m.;

2.  palankiai vertina 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl ES Mianmaro strategijos; pabrėžia, kad ES yra strategiškai suinteresuota stiprinti savo santykius su Mianmaru; mano, kad naujoji vyriausybė turi istorinę galimybę įtvirtinti demokratiją ir užtikrinti taiką, nacionalinį susitaikymą ir gerovę;

3.  palankiai vertina Mianmaro vyriausybės sprendimą įvardyti taiką ir nacionalinį susitaikymą kaip svarbiausią prioritetą; pabrėžia, kad kovos turi būti nedelsiant nutrauktos, o ginčus reikia spręsti derybų keliu;

4.  supranta, kad reformoms įvykdyti reikia laiko, bet pabrėžia, kad būtina nedelsiant spręsti sunkią tam tikrų mažumų persekiojimo problemą (ji užfiksuota naujausioje JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ataskaitoje pavadinimu „Rohinjų musulmonų ir kitų Mianmaro mažumų žmogaus teisių padėtis“), ir ragina vyriausybę įgyvendinti ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, įskaitant rekomendacijas panaikinti diskriminacinius „vietos įstatymus“ Rachinų valstijoje, panaikinti priemones, ribojančias galimybę pasinaudoti būtina skubia medicinos pagalba ir nebetaikyti judėjimo laisvės apribojimų;

5.  pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl sunkios rohinjų pabėgėlių padėties Pietryčių Azijoje ir ragina sutelkti regioninės ir tarptautinės bendruomenės pastangas, kad šiems itin pažeidžiamiems gyventojams būtų suteikta skubi pagalba; reiškia užuojautą šeimoms asmenų, kurie tapo prekiautojų žmonėmis, smurto ir valdžios institucijų kelionės tikslo šalyse nesugebėjimo suteikti apsaugos aukomis;

6.  pabrėžia, kad ES teigiamai vertina Mianmaro vyriausybės pastangas pradėti dirbti siekiant spręsti problemas Rachinų valstijoje, įskaitant problemas dėl rohinjų padėties;

7.  primygtinai tvirtina, kad valdžios institucijos turi skubiai užtikrinti galimybę humanitarinės pagalbos teikėjams, JT, tarptautinėms žmogaus teisių organizacijoms, žurnalistams ir kitiems tarptautiniams stebėtojams laisvai ir netrukdomai patekti į Rachinų valstiją;

8.  ragina Mianmaro vyriausybę vienareikšmiškai pasmerkti bet kokį rasinės ar religinės neapykantos kurstymą, imtis konkrečių veiksmų siekiant nedelsiant nutraukti tokią neapykantą ir įgyvendinti konkrečias priemones ir politiką, kad būtų užkirstas kelias tiesioginei ir netiesioginei rohinjų diskriminacijai ateityje;

9.  pakartoja Europos Vadovų Tarybos raginimą sukurti efektyvias demokratines valdžios institucijas, įskaitant nepriklausomas bei nešališkas teismines institucijas ir tvirtą pilietinę visuomenę, ir skatinti gerą valdymą, siekiant paversti Mianmarą demokratine valstybe, visapusiškai gerbiančia teisinės valstybės principus ir pagrindines laisves;

10.  ragina išrinktą vyriausybę kurti atvirą demokratinę valstybę, kurioje gerbiamos žmogaus teisės ir visiems gyventojams užtikrinama žodžio laisvė, susirinkimų ir judėjimo laisvė ir kurioje nėra jokios formos diskriminacijos;

11.  primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę nedelsiant įgyvendinti JT žmogaus teisių tarybos (JT ŽTT) 31-ojoje sesijoje priimtoje rezoliucijoje pateiktas rekomendacijas dėl žmogaus teisių padėties Mianmare;

12.  ragina Mianmaro vyriausybę apsaugoti rohinjų mažumą nuo bet kokios formos diskriminacijos ir sustabdyti nebaudžiamumą už rohinjų teisių pažeidimus; primena gerokai pavėluotą 2015 m. gegužės 18 d. partijos, Nacionalinės demokratijos lygos (NDL), atstovės Aung San Suu Kyi pareiškimą, kad Mianmaro vyriausybė turėtų suteikti pilietybę rohinjų mažumos atstovams; ragina Sacharovo premijos laureatę Aung San Suu Kyi pasinaudoti savo svarbiomis Mianmaro vyriausybėje užimamomis pareigomis siekiant pagerinti rohinjų mažumos padėtį;

13.  ragina Mianmaro vyriausybę reformuoti 1982 m. pilietybės įstatymą ir atkurti pilietybę rohinjų mažumos atstovams; primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę ir Rachinų valstijos valdžios institucijas nedelsiant pradėti registruoti visus gimusius vaikus; ragina Mianmaro vyriausybę panaikinti visas diskriminacines nuostatas;

14.  ragina ES ir toliau remti JT ŽTT jai dedant pastangas padėti rohinjų pabėgėliams Pietuose ir Pietryčių Azijos regione;

15.  ragina ES ir jos valstybes nares remti JT ŽTT visuotinį 2014–2024 m. veiksmų planą panaikinti bepilietybės reiškinį;

16.  primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę nedelsiant paleisti visus politinius kalinius ir asmenis, kurie buvo sulaikyti remiantis kaltinimais, pažeidžiančiais tarptautinę žmogaus teisių teisę ir normas;

17.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją reaguoti į rohinjų padėtį aukščiausiu politiniu lygiu, bendraujant su Mianmaru ir kitomis ASEAN valstybėmis narėmis;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Mianmaro vyriausybei ir parlamentui, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) generaliniam sekretoriui, ASEAN Tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai, JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių klausimais Mianmare, JT pabėgėlių reikalų vyriausiajam komisarui, JT Žmogaus teisių tarybai ir regiono šalių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL C 258 E, 2013 9 7, p. 79.

(2)

OL C 353 E, 2013 12 3, p. 145.

(3)

OL C 419, 2015 12 16, p. 189.

(4)

OL C 65, 2016 2 19, p. 157.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0211.

(6)

OL C 55, 2016 2 12, p. 112.

Teisinė informacija - Privatumo politika