Postup : 2016/2809(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0910/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0910/2016

Rozpravy :

PV 07/07/2016 - 7.3
CRE 07/07/2016 - 7.3

Hlasovanie :

PV 07/07/2016 - 9.3
CRE 07/07/2016 - 9.3

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0316

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 166kWORD 97k
6.7.2016
PE585.351v01-00}
PE585.353v01-00}
PE585.354v01-00}
PE585.355v01-00}
PE585.356v01-00}
PE585.357v01-00}
PE585.358v01-00} RC1
 
B8-0910/2016}
B8-0912/2016}
B8-0913/2016}
B8-0914/2016}
B8-0915/2016}
B8-0916/2016}
B8-0917/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

ECR (B8-0910/2016)

Verts/ALE (B8-0912/2016)

EFDD (B8-0913/2016)

PPE (B8-0914/2016)

S&D (B8-0915/2016)

ALDE (B8-0916/2016)

GUE/NGL (B8-0917/2016)


o Mjanmarsku, najmä o situácii Rohingyov (2016/2809(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes, Deirdre Clune v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Claudia Țapardel v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Notis Marias v mene skupiny ECR
Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Mjanmarsku, najmä o situácii Rohingyov (2016/2809(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme/Mjanmarsku a o rohingyjskej menšine, najmä tie z 20. apríla 2012(1), z 13. septembra 2012(2), z 22. novembra 2012(3), 13. júna 2013(4) a 21. mája 2015(5), a na uznesenie z 23. mája 2013 o obnovení prístupu Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám(6),

–  So zreteľom na správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 20. júna 2016 s názvom Situácia ľudských práv rohingyjských moslimov a iných menšín v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva z 24. marca 2016 o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku a z 3. júla 2015 o situácii ľudských práv rohingyjských moslimov a iných menšín v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 1. júna 2016 s názvom Prvky stratégie EÚ voči Mjanmarsku/Barme: Osobitné partnerstvo pre demokraciu, mier a prosperitu“ (JOIN(2016)0024),

–  so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2016 o stratégii EÚ pre Mjanmarsko/Barmu,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 18. mája 2015 s názvom EÚ a ASEAN: partnerstvo so strategickým zámerom (JOIN(2015)0022),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–  so zreteľom na zákon Barmy/Mjanmarska o práve na pokojné zhromažďovanie a pokojné sprievody z roku 2012 a na jeho zmeny z roku 2014, a na nový zákon o pokojnom zhromažďovaní a pokojných sprievodoch z 31. mája 2016,

–  so zreteľom na správu asociácie poslancov za ľudské práva Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) z apríla 2015 s názvom Kríza rohingyjskej menšiny a riziko zverstiev v Mjanmarsku: Výzva ASEAN-u a výzva konať“,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Mjanmarsko prijalo významné kroky na reformu svojho hospodárstva a politického systému, a keďže ďalekosiahle reformy sa začali od roku 2011;

B.  keďže 9. novembra 2015 Národná liga za demokraciu (NLD) pod vedením laureátky Nobelovej ceny za mier a Sacharovovej ceny Aun Schan Su Ťij drvivou väčšinou zvíťazila vo voľbách, a keďže Htin Kyaw sa stal prvým civilným prezidentom po 50 rokoch; keďže napriek osobnej popularite pani Su Ťij jej bola ústavou z roku 2008, ktorú vypracovalo vojsko, odobraná možnosť byť prezidentkou, ale v súčasnosti je de facto hlavou štátu pod titulom štátna radkyňa;

C.  keďže Rohingyovia predstavujú etnicko-náboženskú moslimskú menšinu, ktorá desaťročia trpí krutým útlakom, systematickým prenasledovaním, segregáciou, vylúčením, diskrimináciou a inými vážnymi porušovaniami ľudských práv;

D.  keďže Rohingyovia predstavujú najväčšiu časť moslimov v Mjanmarsku, pričom väčšina z nich žije v Jakchainskom štáte;

E.  keďže približne milión Rohingyov patrí medzi najviac prenasledované menšiny na svete a sú bez štátnej príslušnosti od prijatia zákona o barmskom občianstve v roku 1982; keďže Rohingyovia sú neželaní tak mjanmarskými orgánmi, ako aj susednými krajinami, hoci niektoré z týchto krajín hostia veľké množstvo utečencov; keďže pretrvávajúce nepokoje v Jakchainskom štáte naďalej spôsobujú ľudské utrpenie a narúšajú dôveru v mierový proces;

F.  keďže vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Ra’ad al-Husajn vo svojej správe z 20. júna 2016 opísal pretrvávajúce vážne porušovania práv rohingyjského obyvateľstva vrátane svojvoľného zbavovania občianstva, ktorým sa stávajú osobami bez štátnej príslušnosti, prísneho obmedzovania slobody pohybu, hrozieb pre život a bezpečnosť, upierania práva na zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, nútenej práce, sexuálneho násilia a obmedzovania ich politických práv, „ktoré môžu predstavovať zločiny proti ľudskosti“; keďže pán al-Husajn uviedol, že Rohingyovia sú vylúčení z mnohých povolaní a potrebujú osobitné papiere na prístup do nemocníc, čo má za následok oneskorenia a umieranie detí a matiek počas pôrodu;

G.  keďže podľa poslancov parlamentov krajín ASEAN pre ľudské práva asi 120 000 Rohingyov zostáva vo viac ako 80 táboroch pre vysídlené osoby v Jakchainskom štáte, s obmedzeným prístupom k humanitárnej pomoci, pričom viac ako 100 000 osôb ušlo po mori alebo po súši, často v rukách obchodníkov s ľuďmi, do iných krajín v posledných rokoch; keďže mnoho tisíc ľudí riskuje svoje životy každý rok pri pokuse utiecť po súši alebo po mori a mnoho ľudí zahynulo na ceste;

H.  keďže nová vláda zdedila situáciu, keď platia právne predpisy a politiky, ktoré sú určené na odňatie základných práv menšín, a kde beztrestnosť závažného porušovania práv rohingyjského obyvateľstva podnecuje ďalšie násilie voči nim;

I.  keďže pani Su Ťij oznámila na stretnutí s osobitnou spravodajkyňou OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku Yanghee Leeovou, že vláda nebude používať slovo Rohingyovia (pokračovanie politiky vykonávanej za vojenskej diktatúry), ktorý sa považuje za štvavý, ani slovo Bengálčania, a že namiesto toho navrhuje nový pojem „moslimská komunita v Jakchainskom štáte; keďže Arakanská národná strana (ANP), zastupujúca tvrdú líniu jakchaniských budhistov, odmieta nový termín, pričom obvinila vládu, že ním nepriamo pripúšťa, že Rohingyovia sú pôvodnými obyvateľmi Jakchanského štátu, čo ANP odmieta, a keďže v posledných dňoch vyšli tisíce demonštrantov do ulíc na protest proti vláde; keďže pani Su Ťij sa ujala funkcie štátnej radkyne, ministerky zahraničných vecí a ministerky prezidentskej kancelárie v civilnej vláde;

J.  keďže Mjanmarsko je v politickej transformácii, ale ešte stále je v praxi baštou armády, pričom niektoré ministerstvá, miesta sudcov a parlamentné kreslá sú vyhradené pre vojenských nominantov; keďže úroveň korupcie v orgánoch sa stále vníma ako veľmi vysoká;

K.  keďže stále pretrvávajú vážne problémy s právnymi predpismi Mjanmarska, pričom viaceré kľúčové zákony porušujú medzinárodné dohovory o ľudských právach vrátane trestného zákonníka, zákona o pokojnom zhromažďovaní a pokojných sprievodoch, zákona o telekomunikáciách, správach v médiách a štyroch zákonov o ochrane rasy a náboženstva;

L.  keďže počas nedávneho vypuknutia násilností proti moslimskej komunite v Mjanmarsku boli za menej ako týždeň vypálené dve mešity;

M.  keďže rohingyjské obyvateľstvo (v rámci i mimo Jakchainského štátu) je terčom násilnej, agresívnej a diskriminačnej propagandy a činností, ktorých sa dopúšťajú viaceré radikálne budhistické skupiny v Mjanmarsku;

N.  keďže v posledných rokoch bolo už mnoho politických väzňov prepustených, avšak mnoho obhajcov ľudských práv, novinárov, kritikov vlády a vojska, a ďalších, bolo zatknutých na základe všeobecných, nejasne formulovaných ustanovení, keď pokojne využívali svoje demokratické práva;

O.  keďže Mjanmarsko vyvíja jednoznačné úsilie napredovať v mierovom procese, popri jeho príprave na národnú mierovú konferenciu (Konferencia Panglong 21. storočia); keďže je nevyhnutné zachovať vnútroštátne prímerie a zahrnúť všetky etnické ozbrojené skupiny s cieľom zabezpečiť mier, prosperitu a jednotu krajiny;

1.  víta vierohodné, pluralitné voľby v novembri 2015 a s uspokojením berie na vedomie mierové odovzdanie moci prvému nevojenskému prezidentovi krajiny od roku 1962;

2.  víta závery Rady z 20. júna 2016 o stratégii EÚ pre Mjanmarsko; zdôrazňuje, že Európska únia má strategický záujem o posilnenie svojich vzťahov s Mjanmarskom; domnieva sa, že nová vláda má historickú príležitosť na upevnenie demokracie a dosiahnutie mieru, národného zmierenia a prosperity;

3.  víta rozhodnutie vlády Mjanmarska vyhlásiť mier a národné zmierenie za kľúčovú prioritu; zdôrazňuje, že boje musia okamžite skončiť, a že spory sa musia vyriešiť prostredníctvom rokovaní;

4.  chápe, že reformy potrebujú čas, ale zdôrazňuje, že závažnosť pokračujúceho prenasledovania niektorých menšín, zdokumentovaného v správe vysokého komisára OSN pre ľudské práva s názvom Situácia ľudských práv rohingyjských moslimov a iných menšín v Mjanmarsku, si vyžaduje okamžitú nápravu, a vyzýva vládu, aby postupovala podľa odporúčaní správy vrátane toho, ktoré odporúča zrušiť diskriminačné tzv. miestne výnosy v Jakchainskom štáte, odstrániť reštriktívne opatrenia pri naliehavom lekárskom ošetrení a zrušiť obmedzenia slobody pohybu;

5.  opätovne vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou rohingyjských utečencov v juhovýchodnej Ázii a žiada regionálnu a medzinárodnú mobilizáciu s cieľom poskytnúť naliehavú pomoc v ich mimoriadne zraniteľnej situácii; vyjadruje sústrasť rodinám obetí obchodovania s ľuďmi, násilia a nedostatočnej ochrany pred úradnými orgánmi v cieľových krajinách;

6.  zdôrazňuje, že EÚ s potešením vzala na vedomie úsilie vlády Mjanmarska začať pracovať na riešení problémov Jakchainského štátu vrátane situácie rohingyjského obyvateľstva;

7.  trvá na tom, že orgány by mali naliehavo zabezpečiť slobodný a nerušený prístup humanitárnym pracovníkom v Jakchainskom štáte, OSN, medzinárodným organizáciám v oblasti ľudských práv, novinárom a ďalším medzinárodným pozorovateľom;

8.  vyzýva mjanmarskú vládu, aby jednoznačne odsúdila akékoľvek podnecovanie k rasovej alebo náboženskej nenávisti, podnikla konkrétne kroky na okamžité skoncovanie s takouto nenávisťou a vykonala konkrétne opatrenia a politiky na predchádzanie priamej a nepriamej diskriminácii rohingyjského obyvateľstva v budúcnosti;

9.  opakuje výzvu Európskej rady na vybudovanie účinných demokratických inštitúcií vrátane nezávislého a nestranného súdnictva a silnej občianskej spoločnosti, a na podporu dobrej správy vecí verejných s cieľom doviesť Mjanmarsko k demokracii s plným dodržiavaním zásad právneho štátu a základných práv;

10.  vyzýva zvolenú vládu, aby vytvorila otvorenú demokraciu, v ktorej sa dodržiavajú ľudské práva a kde majú všetci ľudia zaručenú slobodu prejavu, zhromažďovania a pohybu, bez akejkoľvek formy diskriminácie;

11.  naliehavo žiada vládu Mjanmarska, aby okamžite vykonala odporúčania stanovené v rezolúcii prijatej na 31. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku;

12.  vyzýva vládu Mjanmarska, aby chránila rohingyjskú menšinu pred akoukoľvek formou diskriminácie a ukončila beztrestnosť násilia proti rohingyjskému obyvateľstvu; víta veľmi oneskorené vyhlásenie hovorcu opozičnej strany nositeľky Nobelovej ceny Aun Schan Su Ťij Národnej ligy za demokraciu (NLD) z 18. mája 2015, že vláda Mjanmarska by mala príslušníkom rohingyjskej menšiny zaručiť občianstvo; vyzýva pani Su Ťij, laureátku Sacharovovej ceny, aby využila svoje dôležité funkcie vo vláde Mjanmarska na zlepšenie situácie rohingyjskej menšiny;

13.  vyzýva vládu Mjanmarska, aby reformovala zákon o štátnom občianstve z roku 1982 a obnovila občianstvo príslušníkom rohingyjskej menšiny; naliehavo žiada vládu Mjanmarska a orgány Jakchainského štátu, aby začali registráciu všetkých detí pri narodení; žiada vládu Mjanmarska, aby zrušila všetky diskriminačné ustanovenia;

14.  vyzýva EÚ, aby naďalej podporovala UNHRC v úsilí pomôcť rohingyjským utečencom v regióne južnej a juhovýchodnej Ázie;

15.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali globálny akčný plán UNHRC na roky 2014 – 2024 na vyriešenie situácie osôb bez štátnej príslušnosti;

16.  naliehavo žiada vládu Mjanmarska, aby okamžite prepustila všetkých politických väzňov a osoby zatknuté pre obvinenia, ktoré porušujú medzinárodné právo a normy v oblasti ľudských práv;

17.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby sa v rámci svojich kontaktov s Mjanmarskom a ďalšími členskými krajinami združenia ASEAN zaoberala touto problematikou na čo najvyššej politickej úrovni;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Mjanmarska, generálnemu tajomníkovi Združenia štátov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), medzivládnemu výboru združenia ASEAN pre ľudské práva, osobitnému spravodajcovi OSN pre ľudské práva v Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov, Rade OSN pre ľudské práva a vládam a parlamentom ďalších štátov v regióne.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 79.

(2)

Ú. v. EÚ C 353 E, 3.12.2013, s. 145.

(3)

Ú. v. EÚ C 419, 16.12.2015, s. 189.

(4)

Ú. v. EÚ C 65, 19.2.2016, s. 157.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0211.

(6)

Ú. v. EÚ C 55, 12.2.2016, s. 112.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia