Postopek : 2016/2809(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0910/2016

Predložena besedila :

RC-B8-0910/2016

Razprave :

PV 07/07/2016 - 7.3
CRE 07/07/2016 - 7.3

Glasovanja :

PV 07/07/2016 - 9.3
CRE 07/07/2016 - 9.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0316

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 160kWORD 97k
6.7.2016
PE585.351v01-00}
PE585.353v01-00}
PE585.354v01-00}
PE585.355v01-00}
PE585.356v01-00}
PE585.357v01-00}
PE585.358v01-00} RC1
 
B8-0910/2016}
B8-0912/2016}
B8-0913/2016}
B8-0914/2016}
B8-0915/2016}
B8-0916/2016}
B8-0917/2016} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8-0910/2016)

Verts/ALE (B8-0912/2016)

EFDD (B8-0913/2016)

PPE (B8-0914/2016)

S&D (B8-0915/2016)

ALDE (B8-0916/2016)

GUE/NGL (B8-0917/2016)


o Mjanmarju, zlasti položaju ljudstva Rohingja (2016/2809(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Luděk Niedermayer, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes, Deirdre Clune v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Claudia Țapardel v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Arne Gericke, Notis Marias v imenu skupine ECR
Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Josu Juaristi Abaunz v imenu skupine GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD Group
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta   o Mjanmarju, zlasti položaju ljudstva Rohingja (2016/2809(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Mjanmaru/Burmi in ljudstvu Rohingja, zlasti resolucij z dne 20. aprila 2012(1), 13. septembra 2012(2), 22. novembra 2012(3), 13. junija 2013(4) in 21. maja 2015(5) ter svoje resolucije z dne 23. maja 2013 o obnovitvi dostopa Mjanmara/Burme do splošnih tarifnih preferencialov(6);

–  ob upoštevanju poročila visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice z dne 20. junija 2016 z naslovom Položaj človekovih pravic muslimanov Rohingja in drugih manjšin v Mjanmaru;

–  ob upoštevanju resolucij Svet ZN za človekove pravice z dne 24. marca 2016 o stanju na področju človekovih pravic v Mjanmaru in z dne 3. julija 2015 o položaju človekovih pravic muslimanov Rohingja in drugih manjšin v Mjanmaru;

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 201. junija 2016 z naslovom Elementi za strategijo EU v zvezi z Mjanmarom/Burmo: posebno partnerstvo za demokracijo, mir in blaginjo (JOIN(2016)0024);

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 20. junija 2016 o strategiji EU v zvezi z Mjanmarom/Burmo;

–  ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic,

–  ob upoštevanju smernic EU o človekovih pravicah glede svobode izražanja na spletu in drugje;

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 18. maja 2015 z naslovom EU in ASEAN: strateško usmerjeno partnerstvo (JOIN(2015)0022);

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948;

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966;

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966;

–  ob upoštevanju konvencije OZN o statusu beguncev iz leta 1951 ter njenega protokola iz leta 1967;

–  ob upoštevanju burmanskega/mjanmarskega zakona iz leta 2012 o pravici do miroljubnega zbiranja in miroljubnih sprevodov in sprememb tega zakona iz leta 2014 ter novega zakona o miroljubnem zbiranju in miroljubnih sprevodih z dne 31. maja 2016;

–  ob upoštevanju poročila parlamentarcev za človekove pravice iz Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN) iz aprila 2015 z naslovom Kriza ljudstva Rohingja in tveganje, da pride do grozodejstev v Mjanmaru: izziv za ASEAN in poziv k ukrepanju;

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je Mjanmar napravil velike korake za reformo svojega gospodarstva in političnega sistema in ker je po letu 2011 začel obsežne reforme;

B.  ker je Nacionalna liga za demokracijo (NLD) pod vodstvom dobitnice Nobelove nagrade za mir in nagrade Saharova Aung San Su Či 9. novembra 2015 z veliko večino zmagala na volitvah in ker je Thin Čjo postal prvi civilni predsednik v 50 letih; ker Su Či kljub priljubljenosti ni mogla postati predsednica zaradi ustave iz leta 2008, ki jo je spisala vojska, a sedaj de facto vodi državo z nazivom državne svetnice;

C.  ker so Rohingje narodnostno-verska muslimanska manjšina, ki je že desetletja žrtev brutalnega zatiranja, sistematičnega preganjanja, segregacije, izključevanja, diskriminacije in drugih resnih kršitev človekovih pravic;

D.  ker Rohingje predstavljajo največji delež muslimanov v Mjanmaru, večina pa jih živi v zvezni državi Rakhine;

E.  ker jih je približno milijon in so ena najbolj preganjanih manjšin na svetu, od sprejetja burmanskega zakona o državljanstvu leta 1982 pa so uradno apatridi; ker so pripadniki ljudstva Rohingja nezaželeni tako pri mjanmarskih oblasteh kot v sosednjih državah, četudi so v nekaterih od teh številni begunci; ker nenehni spopadi v zvezni državi Rakhine povzročajo stalno človeško trpljenje in spodkopavajo zaupanje v mirovni proces;

F.  ker je visoki komisar OZN za človekove pravice Zejd Raad Al Husein v svojem poročilu z dne 20. junija 2016 opisal nenehne resne kršitve pravic ljudstva Rohingja, vključno s samovoljnim odvzemom državljanstva, zaradi česar postanejo apatridi, resnimi omejitvami svobode gibanja, ogrožanjem njihovega življenja in varnosti, odrekanjem pravice do zdravstva in izobraževanja, s prisilnim delom, spolnim nasiljem in omejevanjem političnih pravic, „kar bi utegnilo predstavljati zločine proti človeštvu“; ker Al Husein navaja, da je Rohingjam prepovedano opravljati številne poklice in potrebujejo posebne dokumente, da lahko dostopajo do bolnišnic, zaradi česar je pri porodih prišlo do zamud ter smrti otrok in njihovih mater;

G.  ker parlamentarci za človekove pravice iz Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN) navajajo, da približno 120.000 pripadnikov tega ljudstva ostaja v več kot 80 taboriščih za notranje razseljene osebe v zvezni državi Rakhine, kjer imajo le omejen dostop do humanitarne pomoči, več kot 100.000 pa jih je v zadnjih treh letih po morju ali kopnem pobegnilo v druge države, pogosto s pomočjo trgovcev z ljudmi; ker vsako leto tisoči tvegajo življenje pri poskusu pobega po kopnem ali po morju in številni pri tem umrejo;

H.  ker je nova vlada prevzela razmere, ko veljajo zakoni in so vzpostavljene politike, katerih namen je manjšinam odreči temeljne pravice, in kjer nekaznovanje resnih kršitev zoper Rohingje spodbuja nadaljnje nasilje nad njimi;

I.  ker je Aung San Su Či na srečanju s posebno poročevalko OZN za človekove pravice v Mjanmaru Jangi Li napovedala, da vlada, enako kot je veljalo za politiko vojaške diktature pred njo, ne bo uporabljala besede Rohingja, saj naj bi spodbujala k nasilju (podobno kot beseda Bengalec), ter namesto nje predlaga nov izraz – muslimanska skupnost v zvezni državi Rakhine; ker je Arakanska narodna stranka, ki predstavlja skrajne budiste iz zvezne države Rakhine, novi izraz zavrnila in vlado obtožila, da posredno sprejema, da so Rohingje v zvezni državi Rakhine staroselci, kar pa ta stranka zavrača, in ker je v zadnjih dneh na ulicah proti vladi protestiralo več tisoč ljudi; ker je Aung San Su Či prevzela položaj državne svetnice, zunanje ministrice in ministrice za urad predsednika v civilni vladi;

J.  ker je Mjanmar v politični tranziciji, a je dejanski vpliv vojske še vedno zelo močan, saj imenuje nekatere ministre, sodnike in člane parlamenta; ker še vedno vlada vtis, da je korupcija oblasti zelo razširjena;

K.  ker mjanmarsko zakonodajo še vedno zaznamujejo resne težave, saj je več pomembnih zakonov v nasprotju z mednarodnimi konvencijami o človekovih pravicah, vključno s kazenskim zakonikom, zakonom o miroljubnem zbiranju in miroljubnih sprevodih, zakonom o telekomunikacijah, medijskim zakonom in štirimi zakoni o varovanju rase in vere;

L.  ker sta bili v nedavnem izbruhu nasilja zoper mjanmarsko muslimansko skupnost v manj kot tednu dni požgani dve mošeji;

M.  ker so Rohingje (tako v zvezni državi Rakhine kot zunaj nje) tarča nasilne, agresivne in diskriminatorne propagande in dejanj, za katera je odgovornih več skrajnih budističnih skupin v Mjanmarju;

N.  ker so bili v zadnjih letih številni politični zaporniki izpuščeni, a so bili številni zagovorniki človekovih pravic, novinarji, kritiki vlade in vojske ter drugi aretirani na podlagi splošnih, nejasnih predpisov, ko so miroljubno uveljavljali svoje demokratične pravice;

O.  ker si Mjanmar nedvomno prizadeva za napredek mirovnega procesa, pripravlja pa tudi nacionalno mirovno konferenco (panglonška konferenca 21. stoletja); ker je bistveno ohraniti nacionalno premirje in vključiti vse oborožene narodnostne skupine, da bi zagotovili mir, blaginjo in enotnost države;

1.  pozdravlja izvedbo verodostojnih in konkurenčnih volitev novembra 2015 ter izraža zadovoljstvo nad mirnim prenosom oblasti na prvega nevojaškega predsednika države od leta 1962;

2.  pozdravlja sklepe Sveta z dne 20. junija 2016 o strategiji EU v zvezi z Mjanmarom; poudarja, da je okrepitev odnosov z Mjanmarom za EU strateškega pomena; meni, da ima nova vlada zgodovinsko priložnost, da utrdi demokracijo in zagotovi mir, narodno spravo in blaginjo;

3.  pozdravlja odločitev mjanmarske vlade, doseganje miru in narodne sprave opredeli kot prednostno nalogo; poudarja, da je treba nemudoma končati boje in spore rešiti s pogajanji;

4.  razume, da so reforme dolgotrajne, a je treba zaradi resnosti nenehnega pregona nekaterih manjšin, kot je bilo poudarjeno v nedavnem poročilu visokega predstavnika OZN za človekove pravice z naslovom Položaj človekovih pravic muslimanov Rohingja in drugih manjšin v Mjanmaru („Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar“), nemudoma ukrepati, ter poziva vlado, naj upošteva priporočila iz tega poročila ter med drugim odpravi diskriminacijske lokalne dekrete v zvezni državi Rakhine, restriktivne ukrepe v zvezi z nujno zdravniško oskrbo ter omejevanje prostega gibanja;

5.  ponovno izraža izredno zaskrbljenost zaradi težkega položaja beguncev iz ljudstva Ronghija v Jugovzhodni Aziji in poziva k regionalnim in mednarodnim prizadevanjem za zagotovitev nujne pomoči tem beguncem, ki so se znašli v izredno ranljivem položaju; izraža sožalje družinam žrtev trgovine z ljudmi, nasilja in pomanjkljive zaščite uradnih oblasti v ciljnih državah;

6.  poudarja, da je EU pozitivno ocenila prizadevanja mjanmarske vlade za pristop k reševanju izzivov, s katerimi se sooča zvezna država Rakhine, vključno z vprašanjem ljudstva Rohingja;

7.  poudarja, da morajo oblasti humanitarnim organizacijam, Organizaciji Združenih narodov, mednarodnim organizacijam za človekove pravice, novinarjem in drugim mednarodnim opazovalcem nujno zagotoviti prost in neoviran dostop do zvezne države Rakhine;

8.  poziva mjanmarsko vlado, naj odločno obsodi vse spodbujanje k rasnemu ali verskemu nasilju, konkretno ukrepa za njegovo takojšnjo odpravo ter izvaja posebne ukrepe in politike, da bi preprečila nadaljnjo posredno in neposredno diskriminiranje ljudstva Rohingja;

9.  se pridružuje pozivom Evropskega sveta k oblikovanju učinkovitih demokratičnih institucij, vključno z neodvisnim in nepristranskim sodstvom in trdno civilno družbo, in k spodbujanju dobrega upravljanja, da bi Mjanmar postal demokratična država, ki bo dosledno spoštovala načela pravne države in temeljnih pravic;

10.  poziva izvoljeno vlado, naj vzpostavi odprto demokracijo, ki bo temeljila na spoštovanju človekovih pravic, pravice do svobode izražanja, združevanja in gibanja za vse in na nediskriminaciji;

11.  odločno poziva mjanmarsko vlado, naj začne takoj izvajati priporočila iz resolucije o položaju človekovih pravic v Mjanmaru, ki je bila sprejeta na 31. zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice (UNHRC);

12.  mjanmarsko vlado tudi poziva, naj ljudstvo Rohingja obvaruje pred vsemi oblikami diskriminacije in odpravi nekaznovanost za storjene kršitve proti temu ljudstvu; želi spomniti, da je tiskovni predstavnik opozicijske stranke Aung San Su Či, Nacionalne lige za demokracijo (NLD), 18. maja 2015 končno podal izjavo, da bi morala vlada Mjanmara pripadnikom manjšine Rohingja podeliti državljanstvo; poziva Aung San Su Či, dobitnico nagrade Saharova, naj izrabi svoj ključni položaj v vladi Mjanmara za izboljšanje položaja pripadnikov te manjšine;

13.  poziva mjanmarsko vlado, naj spremeni zakon o državljanstvu iz leta 1982 in pripadnikom manjšine Rohingja vrne državljanstvo; vlado Mjanmara in oblasti zvezne države Rakhine odločno poziva, naj nemudoma začnejo registrirati rojstva vseh otrok, mjanmarsko vlado pa tudi poziva, naj razveljavi vse diskriminacijske predpise;

14.  poziva EU, naj še naprej podpira UNHRC pri njegovih prizadevanjih za zagotavljanje pomoči beguncem iz ljudstva Rohingja na območju Južne in Jugovzhodne Azije;

15.  poziva EU in njene države članice, naj podprejo globalni akcijski načrt UNHRC, sprejet leta 2014, za odpravo apatridnosti do leta 2024;

16.  odločno poziva mjanmarsko vlado, naj nemudoma izpusti vse politične zapornike in vse tiste, ki so bili aretirani na podlagi obtožb, zaradi katerih država krši mednarodno pravo in norme o človekovih pravicah;

17.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj položaj ljudstva Rohingja obravnava na najvišji možni politični ravni v svojih stikih z Mjanmarom ter drugimi državami članicami združenja ASEAN;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Mjanmara, generalnemu sekretarju Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN), medvladni komisiji ASEAN za človekove pravice, posebni poročevalki OZN za človekove pravice v Mjanmaru, visokemu komisarju OZN za begunce, Svetu OZN za človekove pravice ter vladam in parlamentom drugih držav v tamkajšnji regiji.

(1)

UL C 258 E, 7.9.2013, str. 79.

(2)

UL C 353 E, 3.12.2013, str. 145.

(3)

UL C 419, 23.12.2015, str. 189.

(4)

UL C 65, 19.2.2016, str. 157.

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0211.

(6)

UL C 55, 12.2.2016, str. 112.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov