Postup : 2016/2881(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0989/2016

Předložené texty :

RC-B8-0989/2016

Rozpravy :

PV 15/09/2016 - 8.2
CRE 15/09/2016 - 8.2

Hlasování :

PV 15/09/2016 - 11.3

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0350

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 169kWORD 109k
14.9.2016
PE589.576v01-00}
PE589.578v01-00}
PE589.580v01-00}
PE589.585v01-00}
PE589.588v01-00}
PE589.590v01-00} RC1
 
B8-0989/2016}
B8-0991/2016}
B8-0993/2016}
B8-0998/2016}
B8-1001/2016}
B8-1003/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

EFDD (B8-0989/2016)

ECR (B8-0991/2016)

PPE (B8-0993/2016)

ALDE (B8-0998/2016)

Verts/ALE (B8-1001/2016)

S&D (B8-1003/2016)


o Somálsku (2016/2881(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias za skupinu ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Beatrix von Storch za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Somálsku (2016/2881(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Somálsku,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 27. února 2016, 2. června 2016, 26. června 2016, 26. července 2016 a 21. srpna 2016 vydala mluvčí Evropské služby pro vnější činnost o útocích v Somálsku,

–  s ohledem na závěry Rady o Somálsku ze dne 18. července 2016 a 15. února 2016,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové o rozhodnutí týkajícím se volebního modelu pro Somálsko v roce 2016,

–  s ohledem na tzv. Novou dohodu schválenou dne 16. září 2013 v Bruselu,

–  s ohledem na strategii EU zaměřenou na bezpečnost a rozvoj oblasti Sahelu ze září 2011,

–  s ohledem na zprávu OSN o svobodě projevu v Somálsku zveřejněnou dne 4. září 2016,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2297 (2016) přijatou dne 7. července 2016,

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN o Somálsku ze dne 8. ledna 2016 a 9. května 2016 adresované Radě bezpečnosti OSN,

–  s ohledem na zprávu pracovní skupiny pro všeobecný pravidelný přezkum působící v rámci Rady OSN pro lidská práva ze dne 13. dubna 2016,

–  s ohledem na to, že zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN v Somálsku Michael Keating odsoudil bombový útok v hotelu v Mogadišu, k němuž došlo dne 30. srpna 2016,

–  s ohledem na poslední všeobecný pravidelný přezkum týkající se Somálska, který proběhl v rámci Rady OSN pro lidská práva v lednu 2016,

–  s ohledem na výzvu mise Africké unie v Somálsku (AMISOM) ze dne 2. září 2016 k poskytnutí pomoci, která by bránila používání improvizovaných výbušných zařízení v Somálsku,

–  s ohledem na prohlášení mise AMISOM ze dne 26. července 2016, v němž odsuzuje teroristické útoky v Mogadišu,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního zástupce předsedy komise Africké unie pro Somálsko, velvyslance Franciska Caetana Madeiry ze dne 30. srpna 2016, v němž se v souvislosti s útokem na hotel v Mogadišu pochvalně vyjadřuje o somálských bezpečnostních silách;

–  s ohledem na dohodu z Cotonou o partnerství mezi zeměmi AKT a EU,

–  s ohledem na sdělení o prevenci terorismu a násilného extremismu v Africe a o boji proti nim, které vydala Rada Africké unie pro mír a bezpečnost na svém 455. zasedání dne 2. září 2014,

–  s ohledem na mandát Africké komise pro lidská práva a práva národů při podpoře a ochraně lidských práv a práv národů, který má v souladu s Africkou chartou lidských práv a práv národů;

–  s ohledem na Úmluvu Organizace africké jednoty o předcházení terorismu a boji proti němu, která byla schválena v roce 1999,

–  s ohledem na článek 135 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se Somálsko po dvou desetiletích občanské války, při neexistenci kontroly ze strany státu a terorismu nachází ve velmi důležité fázi transformace; vzhledem k tomu, že od roku 2012, kdy byla v Somálsku nastolena mezinárodně podporovaná vláda, se v této zemi velmi pomalu daří zajišťovat stabilitu, že se však nově vytvořené orgány stále potýkají s problémem, který přestavuje uskupení aš-Śabáb napojené na al-Káidu;

B.  vzhledem k tomu, že přes pozitivní závazky somálské vlády a rozvoj politiky, které pozorujeme, jako je vytvoření nezávislé Národní komise pro lidská práva, stále dochází k tomu, že nejistá situace a politické rozbroje podrývají pokrok dosažený při reformě soudnictví a bezpečnostních složek;

C.  vzhledem k tomu, že v Somálsku neexistuje funkční civilní soudnictví, a somálská vláda se proto spoléhá na vojenské soudy, které soudí a usvědčují civilní osoby, což nezaručuje práva civilních žalovaných stran; vzhledem k tomu, že Státní zpravodajská a bezpečnostní služba (NISA), která v současnosti nemá mandát k prosazování práva, což vede v případě osob, které tato služba zadržuje, k závažnému porušování práva na řádné soudní řízení, získala široké pravomoci v oblasti vyšetřování;

D.  vzhledem k tomu, že občané v Somálsku bojují s následky pokračujících barbarských útoků vojenských diktátorů a teroristů a trpí jimi; vzhledem k tomu, že dne 30. srpna 2016 bylo v Mogadišu před prezidentským palácem zabito alespoň 10 osob, včetně vojáků a civilistů; vzhledem k tomu, že dne 26. července 2016 zaútočila skupina aš-Šabáb na základnu Africké unie v Mogadišu a zabila přitom alespoň 13 osob, včetně pracovníků OSN, a že v předchozích měsících byly hlášeny další minometné útoky, při nichž bylo zabito více než 100 osob; vzhledem k tomu, že skupina aš-Šabáb je stále aktivní také v sousední Keni, kde se pravidelně dopouští teroristických útoků;

E.  vzhledem k tomu, že mise Africké unie na zachování míru AMISOM má mj. mandát k omezení hrozby, kterou představuje skupina aš-Šabáb a další ozbrojené opoziční skupiny, k zajištění bezpečnosti, aby mohl proběhnout politický proces na všech úrovních a aby bylo v Somálsku možné dosáhnout stability, usmíření a zajištění míru, a k tomu, aby postupně předala povinnosti v oblasti zajišťování bezpečnosti somálským bezpečnostním složkám, což je podmíněno jejich dostatečnou kapacitou; vzhledem k tomu, že mandát mise AMISOM byl prodloužen do 31. května 2017, což Parlament uvítal;

F.  vzhledem k tomu, že Uganda, která poskytla největší množství vojáků, prohlásila, že do konce roku 2017 stáhne ze Somálska více než 6 000 svých vojáků; vzhledem k tomu, že Africká unie vyhlásila své plány na úplné stažení svých vojáků do roku 2020 a uvedla, že počínaje rokem 2018 budou úkoly spojené se zajišťováním bezpečnosti postupně převedeny na somálské vojenské síly;

G.  vzhledem k tomu, že síly mise AMISOM byly v několika případech obviněny ze závažného porušování lidských práv, včetně bezohledného zabíjení a několika případů sexuálního vykořisťování a zneužívání;

H.  vzhledem k tomu, že nadcházející volební proces v Somálsku představuje pro somálský lid milník a bude mít dalekosáhlé důsledky v oblasti bezpečnosti, stability a rozvoje Somálska a celého širšího regionu;

I.  vzhledem k tomu, že dne 25. září 2016 má proběhnout hlasování o poslancích Horní komory Federálního parlamentu Somálska a v období od 24. září do 10. října 2016 volba poslanců Dolní komory Federálního parlamentu Somálska; vzhledem k tomu, že dne 30. října 2016 by měla v obou komorách parlamentu proběhnout volba prezidenta;

J.  vzhledem k tomu, že volební proces bude mít zásadní význam z hlediska všeobecných voleb, které má v roce 2020 zorganizovat nezávislá Národní volební komise;

K.  vzhledem k tomu, že předseda Federální nepřímé pracovní skupiny pro provedení voleb (Federal Indirect Electoral Implementation Team (FIEIT)) Omar Mohammed Abdulla znovu potvrdil, že volební proces v roce 2016 proběhne včas a že bude transparentní a důvěryhodný;

L.  vzhledem k tomu, že i nadále dochází k podstatnému omezování svobody projevu, která hraje při budování demokratických států zásadní úlohu; vzhledem k tomu, že nedávná zpráva OSN o svobodě projevu v Somálsku poukazuje na obtížné prostředí, s nímž se i nadále potýkají novináři, ochránci lidských práv a političtí vůdci, včetně zabíjení většinou ze strany skupiny aš-Šabáb, zatýkání, zastrašování a uzavírání kriticky se vyjadřujících sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že k vyšetřování těchto případů ze strany orgánů a ke stíhání pachatelů dochází jen zřídka;

M.  vzhledem k tomu, že Státní zpravodajská a bezpečnostní služba (NISA), která v současné době nedisponuje mandátem k prosazování práva, získala široké vyšetřovací pravomoci, což vede v případě osob zadržovaných tímto orgánem k významnému porušování jejich práva na řádné soudní řízení;

N.  vzhledem k tomu, že podle zprávy OSN došlo v období mezi lednem 2014 a červencem 2016 ke 120 případům svévolného zatýkání a zadržování pracovníků sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že od ledna 2015 bylo před soud postaveno pouze deset ze 48 novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků, kteří byli zatčeni;

O.  vzhledem k tomu, že Somálsko je i nadále zemí s největším počtem osob, které musely svůj domov opustit před dlouhou dobou, že v této zemi je 1,1 milion vnitřně vysídlených osob, z nichž 400 000 osob žije jen v Mogadišu, a téměř 1 milion uprchlíků v oblasti Afrického rohu; vzhledem k tomu, že jen v červenci 2016 vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHRC) uvedl, že nucené vystěhovávání a nejistota ohledně probíhající vojenské ofenzivy vedly k téměř 28 000 nových případů osob, které musely opustit svůj domov;

P.  vzhledem k tomu, že v táborech v Keni je 420 000 somálských uprchlíků, z toho 350 000 v táboře Dabaab, a že se vlády Somálska a Kani a vysoký komisař OSN pro uprchlíky dohodly na tom, že usnadní návrat 10 000 uprchlíků do Somálska do oblastí, které už nejsou pod kontrolou skupin aš-Šabáb; vzhledem k tomu, že v květnu 2016 keňská vláda prohlásila, že uprchlický tábor Dabbab na severovýchodě Keni bude do konce tohoto roku uzavřen;

Q.  vzhledem k tomu, že přesto, že Somálsko v lednu 2015 ratifikovalo Úmluvu OSN o právech dítěte a v listopadu 2015 podpořilo prohlášení o bezpečných školách a zavázalo se k přijetí konkrétních kroků na ochranu studentů a vzdělávacích zařízení, dochází v této zemi i nadále k zabíjení dětí a jejich svévolnému zadržování a náboru do ozbrojených složek;

R.  vzhledem k tomu, že EU prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (2014–2020) poskytla 286 milionů EUR a zaměřila se na uplatňování tzv. Nové dohody, zejména při budování státu a míru, zajišťování potravin, odolnosti a vzdělávání; vzhledem k tomu, že EU se zavázala také k podpoře mise AMISOM prostřednictvím Afrického mírového projektu;

1.  vyjadřuje hlubokou soustrast obětem nedávných teroristických útoků v Somálsku a jejich rodinám a velmi lituje ztráty lidských životů; zároveň důrazně odsuzuje pachatele těchto útoků, které jsou připisovány povstalecké skupině aš-Šabáb;

2.  vyzývá k posílení systému státní bezpečnosti a k ochraně obyvatel a také k další podpoře, kterou by mezinárodní společenství mělo poskytnout misi AMISOM a somálské vládě při její činnosti zaměřené na budování míru a stability;

3.  připomíná, že trvalé stability a trvalého míru lze dosáhnout pouze na základě sociálního začleňování, udržitelného rozvoje a řádné státní správy založené na demokratických zásadách a právním státu, kdy je respektována důstojnost národů a kdy jsou dodržována veškerá jejich práva;

4.  je přesvědčen, že je nutné zajistit inkluzivní dialog mezi sociálními oblastmi v této zemi, včetně nejrůznějších klanů a kmenů, z nichž se skládá somálský národ, umožnit vzájemné porozumění a zajistit konsenzus týkající se budování trvalého a stabilního míru;

5.  vítá, že vláda a regionální vůdci podporují novou politiku národní bezpečnosti, a vyzývá vládu, aby s ohledem na zbývající hrozbu ze strany skupiny aš-Šabáb urychlila její uplatňování;

6.  vyzývá EU a její mezinárodní partnery, aby byly i nadále pevně odhodlány spolupracovat se Somálskem při budování legitimních institucí a bezpečnostního sektoru pod kontrolou Somálska, s cílem bojovat proti terorismu a zajistit ochranu celého obyvatelstva; zdůrazňuje, že to má z hlediska somálského konstruktivního rozvoje a bezpečnosti daného regionu zásadní význam;

7.  vyzývá Africkou unii (AU), aby zajistila, aby si všechny země, které poskytují své vojáky, vyměňovaly informace s buňkou mise AMISOM k zjišťování a analýze civilních obětí a k reakci na ně (AMISOM Civilian Casualty Tracking, Analysis and Response Cell), pokud jde o hlášení civilních obětí a jejich vyšetřování ze strany zemí, které do mise vyslaly své vojáky, a aby byly tyto informace poskytovány v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2297 také OSN a staly se součástí operačních plánů mise AMISOM;

8.  vyzývá vládu a EU, aby v rámci této činnosti zaměřené na prosazování práva v Somálsku zajistily, aby služba NISA byla regulována na základě účinných dohlížecích mechanizmů, a aby zajistily budování technických odborných znalostí somálské kriminální policie, tak aby mohla provádět důkladné a účinné šetření a dodržovala přitom veškerá práva;

9.  vítá šetření, které provádí Africká unie, pokud jde o údajné případy sexuálního násilí ze strany vojáků mise AMISOM, vyzývá k uplatňování veškerých doporučení uvedených v dané zprávě a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2272 (2016) naléhavě vyzývá Africkou unii a země, které do mise vyslaly své vojáky, aby zajistily řádné prošetření těchto údajných případů a soudní stíhání odpovědných osob;

10.  vyzývá k lepšímu sledování ze strany EU a k vybudování kapacit, které by zajistily, že mise AMISOM bude odpovídat za své činy, zejména vzhledem k tomu, že EU odpovídá za větší část jejího financování;

11.  poukazuje na povzbudivý pokrok, které bylo od roku 2012 dosaženo na cestě k zajištění voleb, které by nikoho nevylučovaly, a odpovědné vlády; vítá rozhodnutí Národního fóra vedoucích představitelů podpořit v následujících dvou letech, které budou předcházet volbám v roce 2020, zakládání a registraci politických stran na základě zásady „jedna osoba – jeden hlas“. a také pokus o opětovné vybudování státních institucí a přijetí důležitých nových zákonů týkajících se politických stran a vytvoření nezávislého Národního výboru pro lidská práva; vítá rozhodnutí týkající se zajištění vyššího zastoupení žen; zdůrazňuje mimořádný význam důvěryhodného, inkluzivního, transparentního a odpovědného volebního procesu, který by zvoleným vedoucím představitelům zajistil nezbytnou legitimitu;

12.  je si vědom pozitivního příspěvku, který poskytl podpůrný úřad OSN v Somálsku (UNSOS) při podpoře toho, čeho dosáhla mise AMISOM a mise OSN na pomoc Somálsku (UNSOM), tím, že poskytl vojáky a finanční a materiální zdroje, aby byla zjištěna ochrana civilního obyvatelstva v Somálsku;

13.  naléhavě vyzývá somálskou národní armádu a misi AMISOM, aby přijaly veškerá opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby se militantní povstalecké skupině aš-Šabáb zabránilo v narušování nadcházejících voleb; zdůrazňuje, že zajištění volebního procesu by mělo být hlavní prioritou;

14.  odsuzuje nábor dětí ze strany bezpečnostních složek do funkce vojáků a informátorů a jejich využívání, a to i využívání zajatých dětských vojáků nebo dezertérů; vyzývá somálskou vládu, aby tuto praxi ukončila;

15.  vyzývá k přijetí přísnějších opatření na ochranu dětí ovlivněných ozbrojeným konfliktem a na to, aby se zabránilo jejich náboru a využívání ze strany ozbrojených sil a uskupení; naléhavě vyzývá orgány, aby s dětmi, které jsou podezírány z napojení na skupinu aš-Šabáb, zacházely primárně jako s oběťmi, aby braly v úvahu nejlepší zájem dítěte a řídily se mezinárodními normami v oblasti jejich ochrany;

16.  připomíná, že není bezpečnosti bez rozvoje, stejně jako není rozvoje bez bezpečnosti; vyzývá k zajištění větší ucelenosti opatření v oblasti bezpečnosti a rozvoje, k rozšíření programů na podporu hospodářského a sociálního rozvoje a k boji proti nedostatečnému rozvoji a příčin a základu terorismu; připomíná, že je nutné zajistit základní služby a podporovat propuštěné osoby, zejména pokud jde o trvalé opětovné začlenění vracejících se uprchlíků do společnosti; zdůrazňuje, že je nutné urychleně upevnit správní strukturu somálského státu a institucí poskytujících dané služby;

17.  naléhavě vyzývá, aby země, které poskytují uprchlíkům ze Somálska dočasný domov, pohlížely při jejich vracení do této země na bezpečnostní situaci ve velké části Somálska i nadále realisticky;

18.  je hluboce znepokojen útoky na osoby činné v humanitární oblasti v Somálsku; znovu poukazuje na to, že poskytování humanitární pomoci potřebným v souladu se zásadou nezávislosti a neutrality má zásadní význam;

19.  připomíná, že svoboda projevu hraje při budování demokratického státu, zejména v období politické transformace, důležitou úlohu; vyzývá somálskou vládu, aby přepracovala trestní zákoník, nový zákon o sdělovacích prostředcích a další právní předpisy, tak aby byly v souladu s mezinárodními závazky této země, pokud jde o právo na svobodu projevu a média;

20.  důrazně odsuzuje množství případů zabíjení a zatýkání a rozšířené zastrašování, zavírání sdělovacích prostředků, zabavování zařízení a blokování internetových stránek; vyzývá somálské orgány k přijetí naléhavých opatření, která by zajistila řádné vyšetření všech případů porušování svobody projevu a soudní stíhání příslušných pachatelů;

21.  vítá, že mise UNSOM a Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva zveřejnily dne 4. září 2016 zprávu o právu na svobodu projevu v Somálsku, což je vůbec první zpráva týkající se oblasti lidských práv, kterou OSN o Somálsku zveřejnila; vyzývá OSN, aby zveřejnila další podobné zprávy;

22.  vyzývá vládu a EU, aby v rámci této činnosti zaměřené na prosazování práva v Somálsku zajistily, aby služba NISA byla regulována na základě účinných dohlížecích mechanizmů, a aby zajistily rozšiřování technických odborných znalostí somálské kriminální policie, tak aby mohla provádět důkladné a účinné šetření a dodržovala přitom veškerá práva;

23.  naléhavě vyzývá orgány, aby přijaly a uplatňovaly příslušný právní rámec a provedly nezbytnou reformu soudnictví, tak aby reagovala na potřeby obyvatel v oblasti spravedlnosti a ochrany, protože beztrestnost nelze tolerovat;

24.  vyjadřuje své znepokojení nad rostoucím počtem případů nuceného stěhování osob, které musely opustit svůj domov, z veřejných a soukromých objektů ve velkých městech Somálska; připomíná, že toto vyhánění musí být v souladu s příslušnými státními a mezinárodními právními rámci; požaduje, aby somálská federální vláda a všechny příslušné subjekty hledaly konkrétní udržitelné řešení problémů těchto osob; žádá somálskou vládu, aby s podporou partnerů vytvořila podmínky k dobrovolnému důstojnému návratu uprchlíků, až to bude z hlediska bezpečnostní situace v zemi možné;

25.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Somálska, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě bezpečnosti OSN, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU.

 

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí