Procedure : 2016/2881(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0989/2016

Indgivne tekster :

RC-B8-0989/2016

Forhandlinger :

PV 15/09/2016 - 8.2
CRE 15/09/2016 - 8.2

Afstemninger :

PV 15/09/2016 - 11.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0350

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 160kWORD 87k
14.9.2016
PE589.576v01-00}
PE589.578v01-00}
PE589.580v01-00}
PE589.585v01-00}
PE589.588v01-00}
PE589.590v01-00} RC1
 
B8-0989/2016}
B8-0991/2016}
B8-0993/2016}
B8-0998/2016}
B8-1001/2016}
B8-1003/2016} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

EFDD (B8-0989/2016)

ECR (B8-0991/2016)

PPE (B8-0993/2016)

ALDE (B8-0998/2016)

Verts/ALE (B8-1001/2016)

S&D (B8-1003/2016)


om Somalia (2016/2881(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere for PPE-Gruppen
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias for ECR-Gruppen
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova for ALDE-Gruppen
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om Somalia (2016/2881(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Somalia,

–  der henviser til erklæringerne fra EU-Udenrigstjenestens talsperson om angrebene i Somalia af 27. februar 2016, 2. juni 2016, 26. juni 2016, 26. juli 2016 og 21. august 2016,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Somalia af 18. juli 2016 og 15. februar 2016,

–  der henviser til erklæringen fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om afgørelsen vedrørende en valgmodel for Somalia i 2016,

–  der henviser New Deal-pagten vedtaget den 16. september 2013 i Bruxelles,

–  der henviser til EU's sikkerheds- og udviklingsstrategi for Sahel fra september 2011,

–  der henviser til FN's rapport om ytringsfrihed i Somalia, offentliggjort den 4. september 2016,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2297 (2016) af 7. juli 2016,

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapport om Somalia til FN's Sikkerhedsråd af 8. januar 2016 og 9. maj 2016,

–  der henviser til rapporten fra Arbejdsgruppen for Universel Periodisk Bedømmelse (UPR) under FN's Menneskerettighedsråd af 13. april 2016,

–  der henviser til den fordømmelse, som FN-generalsekretærens særlige repræsentant i Somalia, Michael Keating, har udtrykt af bombeattentatet mod et hotel i Mogadishu den 30. august 2016,

–  der henviser til den seneste UPR-vurdering af Somalia over for FN's Menneskerettighedsråd i januar 2016,

–  der henviser til, at Den Afrikanske Unions mission i Somalia (AMISOM) den 2. september 2016 appellerede om støtte til at modvirke brugen af improviserede eksplosive anordninger (IED) i Somalia,

–  der henviser til, at AMISOM i sin erklæring af 26.7.2016 fordømte terrorangrebene i Mogadishu,

–  der henviser til erklæring af 30. august 2016 fra den særlige repræsentant for formanden for Den Afrikanske Unions Kommission (SRCC) for Somalia, ambassadør Francisco Caetano Madeira, hvori denne udtrykte sin påskønnelse af de somaliske sikkerhedsstyrker i forbindelse med angrebet på et hotel i Mogadishu,

–  der henviser til Cotonou-partnerskabsaftalen mellem AVS og EU,

–  der henviser til den meddelelse, som Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd på sit 455. møde den 2. september 2014 udsendte om forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme og voldelig ekstremisme i Afrika,

–  der henviser til, at Den Afrikanske Kommission for Menneskerettigheder og Befolkningers Rettigheder har mandat til at fremme og beskytte menneskers og folks rettigheder i henhold til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til Den Afrikanske Unions konvention om forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme, som vedtoges i 1999;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135,

A.  der henviser til, at Somalia efter to årtier med borgerkrig, manglende statslig kontrol samt terrorisme befinder sig i en afgørende overgangsperiode. der henviser til, at Somalia siden 2012, hvor en ny regering med international støtte blev indsat, langsomt har bevæget sig i retning af stabilitet, men at de nye myndigheder stadig står over for en udfordring fra de al Qaeda-tilknyttede al Shabaab-oprørere;

B.  der henviser til, at selv om der har kunnet observeres positive tilsagn og tiltag fra den somaliske regerings side, som f.eks. oprettelsen af en uafhængig national menneskerettighedskommission, forhindrer usikkerhed og politiske stridigheder fortsat konkrete fremskridt med reformen af retsvæsenet og sikkerhedssektoren;

C.  der henviser til, at den somaliske regering i mangel af et funktionsdygtigt civilt retsvæsen bruger militærdomstole til at retsforfølge og dømme civile, hvilket ikke garanterer rettighederne for civile anklagede; der henviser til, at der er givet vide efterforskningsmæssige beføjelser til den nationale efterretnings- og sikkerhedstjeneste (NISA), som på nuværende tidspunkt ikke har noget retshåndhævelsesmandat, hvilket har medført alvorlige krænkelser af retten til en retfærdig rettergang for personer i NISA's varetægt;

D.  der henviser til, at den somaliske befolkning kæmper med og lider under konsekvenserne af vedvarende barbariske overgreb fra krigsherrers og terroristers side; der henviser til, at mindst 10 personer, herunder soldater og civile, den 30. august 2016 blev dræbt uden for præsidentpaladset i Mogadishu; der henviser til, at al Shabaab den 26. juli i Mogadishu angreb en AU-base og dræbte mindst 13 mennesker, heriblandt FN-personale, og at der i de foregående måneder var rapporteret om en række morterangreb, hvorunder mere end 100 mennesker blev dræbt; der henviser til, at al Shabaab er også aktivt i nabolandet Kenya, hvor det regelmæssigt udfører terrorangreb;

E.  der henviser til, at AMISOM, Den Afrikanske Unions 22 000 mand stærke fredsbevarende styrke, bl.a. har mandat til at mindske truslen fra al Shabaab og andre væbnede oppositionsgrupper, levere sikkerhed for at muliggøre den politiske proces på alle niveauer samt gøre en indsat for stabilisering, forsoning og fredsopbygning i Somalia og muliggøre en gradvis overdragelse af sikkerhedsopgaver fra AMISOM til de somaliske sikkerhedsstyrker, når de sidstnævnte er klar hertil; der henviser til, at AMISOM's mandat er blevet forlænget til den 31. maj 2017, hvilket Parlamentet bifalder,

F.  der henviser til, at Uganda, som er den største bidragyder af tropper, har meddelt, at det ville trække over 6 000 af sine tropper tilbage fra Somalia ved udgangen af 2017; der henviser til, at Den Afrikanske Union har meddelt, at den planlægger at trække styrken helt ud i slutningen af 2020, og at sikkerhedsopgaverne fra 2018 gradvist vil blive overdraget til Somalias militær;

G.  der henviser til, at AMISOM-styrker ved flere lejligheder er blevet beskyldt for alvorlige menneskerettighedskrænkelser, herunder vilkårlige drab og nogle tilfælde af seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug,

H.  der henviser til, at den kommende valgproces i Somalia er en milepæl for det somaliske folk og vil få langvarig indvirkning på sikkerheden, stabiliteten og udviklingen i Somalia og regionen som helhed;

I.  der henviser til, at afstemningen om medlemmerne af det føderale somaliske parlaments førstekammer efter planen skal finde sted den 25. september 2016, mens afstemningen om medlemmerne af andetkammeret skal finde sted mellem den 24. september og den 10. oktober 2016; der henviser til, at præsidenten skal vælges af begge kamre den 30. oktober 2016;

J.  der henviser til, at afviklingen af valgprocessen vil være afgørende for afholdelsen af et almindeligt demokratisk valg i 2020, som skal organiseres af den uafhængige nationale valgkommission;

K.  der henviser til, at formanden for det Føderale Team for Implementering af Indirekte Valg (FIEIT), Omar Mohamed Abdulle, har bekræftet, at valgprocessen i 2016 vil blive afholdt til tiden og være gennemsigtig og troværdig;

L.  der henviser til, at ytringsfriheden, som spiller en central rolle i opbygningen af demokratiske stater, fortsat er meget begrænset; der henviser til, at en nylig FN-rapport om ytringsfriheden i Somalia vidner om de vanskelige forhold, som journalister, menneskerettighedsforkæmpere og politiske ledere fortsat står over for, herunder i form af drab, fortrinsvis begået af al Shabaab, frihedsberøvelse, intimidering og lukning af kritiske medier; der henviser til, at myndighederne kun sjældent efterforsker disse sager eller retsforfølger gerningsmændene;

M.  der henviser til, at der er givet vide efterforskningsmæssige beføjelser til den nationale efterretnings- og sikkerhedstjeneste (NISA), som på nuværende tidspunkt ikke har noget retshåndhævelsesmandat, hvilket medfører alvorlige krænkelser af retten til en retfærdig rettergang for personer i NISA's varetægt;

N.  der henviser til, at der ifølge FN-rapporten kan identificeres 120 tilfælde af vilkårlig tilbageholdelse og fængsling af mediearbejdere i perioden mellem januar 2014 og juli 2016; der henviser til, at kun ti af de 48 journalister og mediearbejdere, som er blevet anholdt siden januar 2015, er blevet stillet for en domstol;

O.  der henviser til, at Somalia fortsat er et af de lande i verden, som har de største og mest langvarigt fordrevne befolkningsgrupper, med 1,1 million internt fordrevne, heraf skønsmæssigt 400 000 i Mogadishu alene, og næsten 1 million flygtninge i regionen på Afrikas Horn; der henviser til, at tvangsudsættelser og usikkerheden på grund af den igangværende militære offensiv ifølge UNHCR resulterede i næsten 28 000 nye fordrivelser alene i juli måned;

P.  der henviser til, at der er 420 000 somaliske flygtninge i lejre i Kenya, herunder 350 000 i Dadaab-lejren, og at regeringerne i Somalia og Kenya og UNHCR har indgået en aftale om at lette den frivillige repatriering af 10 000 flygtninge til områder i Somalia, der er uden for al Shabaabs kontrol; der henviser til, at Kenyas regering i maj 2016 erklærede, at Dadaab-flygtningelejren i det nordøstlige Kenya vil blive lukket ved årets afslutning;

Q.  der henviser til, at børn fortsat udsættes for drab, vilkårlig frihedsberøvelse og rekruttering til de væbnede styrker, selv om Somalia ratificerede FN's konvention om barnets rettigheder i januar 2015 og tilsluttede sig erklæringen om trygge skoler (Safe Schools Declaration) i november 2015, hvorved det forpligtede sig til at tage konkrete skridt til at beskytte studerende og uddannelsesinstitutioner;

R.  der henviser til, at EU har ydet 286 mio. euro i støtte gennem Den Europæiske Udviklingsfond (2014-2020) med fokus på gennemførelsen af "pagten" og navnlig på stats- og fredsopbygning, fødevaresikkerhed, modstandsdygtighed og uddannelse; der henviser til, at EU ligeledes støtter AMISOM gennem fredsfaciliteten for Afrika;

1.  udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrene for de seneste terrorangreb i Somalia og med deres familier, og beklager dybt tabet af menneskeliv; fordømmer samtidig gerningsmændene bag disse angreb, der tilskrives al Shabaab-oprørsgruppen;

2.  opfordrer til en styrkelse af den nationale sikkerhedsarkitektur og beskyttelse af befolkningen samt til yderligere støtte fra det internationale samfund til AMISOM og Somalias regering i deres bestræbelser på at skabe fred og stabilitet;

3.  minder om, at varig fred og stabilitet kun kan opnås gennem social inklusion, bæredygtig udvikling og god regeringsførelse på grundlag af de demokratiske principper og retsstatsprincippet, hvor folkenes værdighed og rettigheder respekteres fuldt ud;

4.  mener, at der er behov for en omfattende dialog mellem landets samfundsgrupper, herunder de klaner og stammer, som udgør den somaliske nation, for at muliggøre gensidig forståelse og etablere en konsensus om varig og stabil fred;

5.  finder det glædeligt, at regeringen og de regionale ledere bakker op om en ny national sikkerhedspolitik, og opfordrer regeringen til at fremskynde gennemførelsen heraf i lyset af, at al Shabaab fortsat udgør en trussel;

6.  opfordrer EU og dets internationale partnere til at forblive stærkt engagerede i at samarbejde med Somalia om opbygningen af legitime institutioner og en somaliskejet sikkerhedssektor med henblik på at bekæmpe terrorisme og sikre beskyttelsen af alle mennesker; understreger, at dette er afgørende for Somalias konstruktive udvikling og sikkerheden i regionen;

7.  opfordrer Den Afrikanske Union (AU) til at sikre, at alle de lande, der bidrager med tropper, deler information med CCTARC (AMISOM's celle til sporing, analyse og respons vedrørende civile tab) om disse landes rapporter eller undersøgelser vedrørende civile tab, og at denne information også deles med FN, i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2297, bruges som input til AMISOM's operationelle planer;

8.  opfordrer regeringen samt EU, som led i dets aktiviteter på retsstatsområdet i Somalia, til at sikre, at NISA reguleres med effektive kontrolmekanismer, og opbygge den tekniske ekspertise i Somalias kriminalefterforskningsafdeling (CID) til at gennemføre grundige og effektive efterforskninger, der respekterer alle rettigheder;

9.  påskønner AU's efterforskning af påstandene om seksuel vold begået af AMISOM-tropper, opfordrer til en fuldstændig gennemførelse af henstillingerne i rapporten og opfordrer, i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2272 (2016), AU og de lande, der bidrager med tropper, til at sikre, at påstandene efterforskes korrekt og grundigt, og at de ansvarlige stilles for en domstol;

10.  opfordrer til bedre EU-overvågning og kapacitetsopbygning for at sikre retsforfølgning af overgreb fra AMISOM's side, ikke mindst i betragtning af, at EU tegner sig for størstedelen af dets finansiering;

11.  fremhæver de opmuntrende fremskridt, der er gjort hen imod mere inklusive valg og ansvarlig regeringsførelse siden 2012; bifalder den beslutning, som det nationale Leadership Forum har truffet om at fremme oprettelse og registrering af politiske partier i de næste to år frem mod valget i 2020, som skal være baseret på princippet om "én mand, én stemme", samt forsøget på at genopbygge statsinstitutionerne og vedtagelsen af vigtige nye love om politiske partier og om oprettelsen af en uafhængig national menneskerettighedskommission; hilser det velkomment, at der er truffet beslutninger om at øge kvinders repræsentation; understreger den afgørende betydning af en troværdig, inklusiv, gennemsigtig og troværdig valgproces, der kan sikre den valgte ledelse den nødvendige legitimitet;

12.  anerkender det positive bidrag, som FN's støttekontor i Somalia (UNSOS) har gjort for at støtte de fremskridt, som AMISOM og FN's bistandsmission i Somalia (UNSOM) har gjort, ved at stille tropper samt finansielle og materielle ressourcer til rådighed med henblik på at garantere beskyttelsen af civilbefolkningen i Somalia;

13.  opfordrer indtrængende den nationale somaliske hær og AMISOM til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at standse ethvert forsøg fra den militante oprørsgruppe al Shabaabs side på at sabotere den kommende valgproces; understreger, at sikring af valgprocessen bør have allerhøjeste prioritet;

14.  fordømmer sikkerhedsstyrkernes rekruttering og udnyttelse af børn som soldater og informanter, herunder brugen af tilfangetagne eller deserterede børnesoldater; opfordrer den somaliske regering til at sætte en stopper for denne praksis;

15.  opfordrer til mere effektive foranstaltninger til at beskytte børn, som er udsat for væbnede konflikter, mod rekruttering og udnyttelse fra væbnede styrkers og gruppers side; opfordrer indtrængende myndighederne til primært at behandle børn, der er mistænkt for at have tilknytning til al Shabaab, som ofre og tage hensyn til barnets tarv med de internationale beskyttelsesstandarder som vejledende principper;

16.  minder om, at der ikke kan være sikkerhed uden udvikling eller udvikling uden sikkerhed; opfordrer til at skabe større sammenhæng mellem sikkerheds- og udviklingstiltag, styrke programmerne til fremme af såvel den økonomiske som den sociale udvikling samt bekæmpe underudvikling og årsagerne til og grundlaget for terrorisme; minder om behovet for at levere basale tjenester og støtte til personer, der har genvundet deres frihed, især for at sikre en holdbar reintegration af tilbagevendte flygtninge i landet; understreger behovet for at fremskynde konsolideringen af den administrative struktur i den somaliske stat og i de institutioner, der yder sådanne tjenester;

17.  opfordrer de somaliske flygtninges værtslande til fortsat at være realistiske omkring sikkerhedssituationen i store dele af Somalia, når de sender flygtninge tilbage til Somalia;

18.  er dybt bekymret over angrebene på humanitære aktører i Somalia; gentager den afgørende betydning af at kunne levere humanitær bistand til personer i nød under iagttagelse af principperne om uafhængighed og neutralitet;

19.  minder om, at ytringsfrihed spiller en central rolle i opbygningen af en demokratisk stat, navnlig i en tid med politisk forandring; opfordrer den somaliske regering til at revidere sin straffelov, den nye medielov og anden lovgivning med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med Somalias internationale forpligtelser vedrørende retten til ytringsfrihed og medierne;

20.  fordømmer på det kraftigste de mange drab og arrestationer og den udbredte intimidering, lukning af kritiske medier, konfiskering af udstyr og blokering af websteder; opfordrer til hurtig handling fra de somaliske myndigheders side for at sikre, at alle krænkelser af retten til ytringsfrihed undersøges til bunds, og at gerningsmændene retsforfølges;

21.  finder det prisværdigt, at UNSOM og Kontoret for FN's højkommissær for menneskerettigheder den 4. september 2016 offentliggjorde rapporten om retten til ytringsfrihed i Somalia, der er den første offentlige FN-menneskerettighedsrapport nogensinde for Somalia; opfordrer FN til i højere grad at rapportere offentligt;

22.  opfordrer indtrængende myndighederne til at vedtage og implementere passende retlige rammer og til at gennemføre de nødvendige juridiske reformer for at imødekomme folks behov for retfærdighed og beskyttelse, da straffrihed ikke kan tolereres;

23.  udtrykker sin bekymring over det stigende antal tvangsudsættelser af fordrevne personer fra offentlig og privat infrastruktur i de største byer i Somalia; minder om, at sådanne udsættelser skal være i overensstemmelse med de relevante nationale og internationale rammer; opfordrer Somalias føderale regering og alle involverede aktører til at finde holdbare konkrete løsninger på problemerne med internt fordrevne; opfordrer den somaliske regering til, med støtte fra sine partnere, at skabe betingelserne for, at flygtninge kan vende frivilligt tilbage i værdighed, når sikkerhedssituationen i landet tillader det;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, præsidenten, premierministeren og parlamentet i Somalia, FN's generalsekretær, FN's Sikkerhedsråd, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik