Διαδικασία : 2016/2881(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0989/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0989/2016

Συζήτηση :

PV 15/09/2016 - 8.2
CRE 15/09/2016 - 8.2

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0350

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 185kWORD 118k
14.9.2016
PE589.576v01-00}
PE589.578v01-00}
PE589.580v01-00}
PE589.585v01-00}
PE589.588v01-00}
PE589.590v01-00} RC1
 
B8-0989/2016}
B8-0991/2016}
B8-0993/2016}
B8-0998/2016}
B8-1001/2016}
B8-1003/2016} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135, παράγραφος 5, και το άρθρο 123, παράγραφος 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

EFDD (B8‑0989/2016)

ECR (B8‑0991/2016)

PPE (B8‑0993/2016)

ALDE (B8‑0998/2016)

Verts/ALE (B8‑1001/2016)

S&D (B8‑1003/2016)


σχετικά με τη Σομαλία (2016/2881(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Νότης Μαριάς εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Σομαλία (2016/2881(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Σομαλία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τις επιθέσεις στη Σομαλία, στις 27 Φεβρουαρίου 2016, στις 2 Ιουνίου 2016, στις 26 Ιουνίου 2016, στις 26 Ιουλίου 2016 και στις 21 Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Σομαλία, της 18ης Ιουλίου 2016 και της 15ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini σχετικά με την απόφαση για ένα εκλογικό υπόδειγμα για τη Σομαλία το 2016,

–  έχοντας υπόψη το Συμβόλαιο για μια Νέα Συμφωνία, που εγκρίθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ, του Σεπτεμβρίου του 2011,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στην Σομαλία, που δημοσιεύτηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2297 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με τη Σομαλία, προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 8 Ιανουαρίου 2016 και 9 Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ που συντάχθηκε από την Ομάδας Εργασίας για την Καθολική Περιοδική Εξέταση, στις 13 Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την καταδίκη, εκ μέρους του ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Σομαλία, Michael Keating, της βομβιστικής επίθεσης σε ξενοδοχείο στο Μογκαντίσου στις 30 Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη την τελευταία Καθολική Περιοδική Εξέταση για την Σομαλία ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον Ιανουάριο του 2016·

–  έχοντας υπόψη την έκκληση που απεύθυνε η αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM) στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, για βοήθεια στην αντιμετώπιση της χρήσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών στη Σομαλία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της AMISOM της 26ης Ιουλίου 2016, με την οποία καταδικάζονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μογκαντίσου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ειδικού Εκπροσώπου του Προέδρου της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης (SRCC) για τη Σομαλία, πρεσβευτή Francisco Caetano Madeira, στις 30 Αυγούστου 2016, ο οποίος επαίνεσε τις σομαλικές δυνάμεις ασφαλείας σε σχέση με την επίθεση σε ξενοδοχείο του Μογκαντίσου,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού μεταξύ της ΑΚΕ και της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης κατά τη 455η σύνοδό του, στις 2 Σεπτεμβρίου 2014, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη την εντολή της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, όσον αφορά την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των λαών βάσει του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Οργάνωσης Αφρικανικής Ενότητας σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία εγκρίθηκε το 1999,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σομαλία, μετά από δύο δεκαετίες εμφύλιου πολέμου, απουσίας κρατικού ελέγχου, και τρομοκρατίας, βρίσκεται σε κρίσιμη μεταβατική περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2012, όταν εγκαταστάθηκε μια νέα κυβέρνηση υποστηριζόμενη από τη διεθνή κοινότητα, η Σομαλία κινείται βαθμιαία στην κατεύθυνση της σταθερότητας, αλλά ότι οι νέες αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις από τους μαχητές της προσκείμενης στην Αλ Κάιντα οργάνωσης Αλ Σαμπάμπ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και υπάρχουν θετικές δεσμεύσεις και πολιτικές εξελίξεις από την πλευρά της κυβέρνησης της Σομαλίας, όπως η δημιουργία μιας ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ανασφάλεια και οι εσωτερικές πολιτικές έριδες εξακολουθούν να παρεμποδίζουν τη συγκεκριμένη πρόοδο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείψει ενός λειτουργούντος μη στρατιωτικού δικαστικού συστήματος, η κυβέρνηση της Σομαλίας βασίζεται σε στρατοδικεία για τις δίκες και καταδίκες πολιτών, γεγονός που δεν εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών κατηγορουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκχωρηθεί ευρείες εξουσίες έρευνας στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας (NISA), η οποία επί του παρόντος δεν διαθέτει εντολή για την επιβολή του νόμου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων όσων κρατούνται από τη NISA·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Σομαλίας αγωνίζεται και υποφέρει από τις συνέπειες των συνεχών βάρβαρων επιθέσεων από πολέμαρχους και τρομοκράτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Αυγούστου τουλάχιστον 10 άτομα, μεταξύ των οποίων στρατιώτες και πολίτες, σκοτώθηκαν στο Μογκαντίσου έξω από το προεδρικό μέγαρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Ιουλίου η Αλ Σαμπάμπ επιτέθηκε σε βάση της Αφρικανικής Ένωσης στο Μογκαντίσου και σκότωσε τουλάχιστον 13 άτομα, μεταξύ των οποίων μέλη του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, και ότι αναφέρθηκαν κι άλλες επιθέσεις με όλμους κατά τους προηγούμενους μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων βρήκαν τον θάνατο περισσότερα από 100 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ Σαμπάμπ παραμένει επίσης ενεργή στη γειτονική Κένυα, όπου διαπράττει τακτικά τρομοκρατικές επιθέσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η AMISOM, η ειρηνευτική αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης με δύναμη 22.000 ανδρών, έχει ως εντολή, μεταξύ άλλων, τη μείωση της απειλής που αντιπροσωπεύουν η Αλ Σαμπάμπ και άλλες ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης, την επίτευξη ασφάλειας ώστε να καταστεί δυνατή η πολιτική διεργασία σε όλα τα επίπεδα, καθώς και προσπάθειες σταθεροποίησης, συμφιλίωσης και οικοδόμησης της ειρήνης στη Σομαλία, και να καταστήσει δυνατή τη σταδιακή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων ασφαλείας από την AMISOM στις δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας, εφόσον οι τελευταίες αναπτύξουν τη δέουσα ικανότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της AMISOM παρατάθηκε έως τις 31 Μαΐου 2017, κίνηση που επικροτήθηκε από το Κοινοβούλιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγκάντα, που έχει προσφέρει τα περισσότερα στρατεύματα, ανέφερε ότι θα αποσύρει τις, άνω των 6.000 ανδρών δυνάμεις της από τη Σομαλία έως το τέλος του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αποσύρει πλήρως τη δύναμή της έως το τέλος του 2020, αναφέροντας ότι οι αρμοδιότητες θα μεταβιβαστούν βαθμιαία στις ένοπλες δυνάμεις της Σομαλίας, αρχής γενομένης από το 2018·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις της AMISOM έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων τυφλή φονική βία και περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικείμενη εκλογική διαδικασία στη Σομαλία αποτελεί ορόσημο για τον λαό της Σομαλίας, και θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στη Σομαλία και την ευρύτερη περιοχή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία για τα μέλη της Άνω Βουλής του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου της Σομαλίας αναμένεται να διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ενώ για τα μέλη της Βουλής του Λαού του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου της Σομαλίας μεταξύ 24 Σεπτεμβρίου και 10 Οκτωβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος αναμένεται να εκλεγεί από τα δύο σώματα στις 30 Οκτωβρίου 2016·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογική διαδικασία θα αποτελέσει το κλειδί για εκλογές με δημοκρατική καθολική ψηφοφορία το 2020, που θα διοργανωθούν από την Εθνική Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ομάρ Μοχάμεντ Αμπντούλ, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ομάδας Έμμεσης Εκλογικής Εφαρμογής (FIEIT), επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η εκλογική διαδικασία του 2016 θα διεξαχθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και ότι η εκλογική διαδικασία θα είναι διαφανής και αξιόπιστη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση δημοκρατικών κρατών, εξακολουθεί να είναι αισθητά περιορισμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στην Σομαλία δείχνει το δύσκολο περιβάλλον που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, κυρίως από την Αλ Σαμπάμπ, συλλήψεις, εκφοβισμός και κλείσιμο επικριτικών μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές σπάνια διερευνούν τις υποθέσεις ή ασκούν δίωξη σε δράστες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκχωρηθεί ευρείες εξουσίες έρευνας στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας (NISA), η οποία επί του παρόντος δεν διαθέτει εντολή για την επιβολή του νόμου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων όσων κρατούνται από τη NISA·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, μπορούν να ταυτοποιηθούν 120 περιπτώσεις αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης μεταξύ Ιανουαρίου 2014 και Ιουλίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιανουάριο του 2015, μόνον δέκα από τους 48 δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης που συνελήφθησαν έχουν προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σομαλία παραμένει μια από τις χώρες με τις μεγαλύτερες και πιο μακροχρόνια εκτοπισμένες κοινότητες παγκοσμίως, με 1,1 εκατομμύρια εκτοπισμένους στο εσωτερικό της χώρας, εκ των οποίων περίπου 400.000 άτομα εκτιμάται ότι ζουν στο Μογκαντίσου, και σχεδόν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τον Ιούλιο του 2016, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανέφερε πως οι αναγκαστικές εκδιώξεις και η ανασφάλεια εξαιτίας της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επίθεσης είχαν ως αποτέλεσμα περίπου 28.000 νέους εκτοπισμένους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 420.000 Σομαλοί πρόσφυγες σε καταυλισμούς στην Κένυα, από τους οποίους οι 350 στο, καταυλισμό Νταντάαμπ, και ότι οι κυβερνήσεις της Σομαλίας και της Κένυας και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) έχουν συμφωνήσει να διευκολύνουν τον εκούσιο επαναπατρισμό 10.000 προσφύγων στη Σομαλία, σε περιοχές που δεν βρίσκονται στον έλεγχο της Αλ Σαμπάμπ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Κένυας δήλωσε τον Μάιο του 2016 ότι ο καταυλισμός προσφύγων του Νταντάαμπ στη βορειοανατολική Κένυα θα κλείσει έως τα τέλη του έτους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παιδιά εξακολουθούν να θανατώνονται, να κρατούνται αυθαίρετα και να στρατολογούνται στις ένοπλες δυνάμεις, παρά το ότι η Σομαλία κύρωσε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού τον Ιανουάριο του 2015, και ενέκρινε τη Διακήρυξη για ασφαλή σχολεία τον Νοέμβριο, δεσμευόμενη να λάβει απτά μέτρα για την προστασία των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε ποσό 286 εκατ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (2014-2020), με εστίαση στην εφαρμογή του «Συμβολαίου» και, ειδικότερα, στην οικοδόμηση του κράτους και της ειρήνης, την επισιτιστική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί επίσης να υποστηρίξει την AMISOM μέσω του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική·

1.  εκφράζει τη συμπάθειά του στα θύματα των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων στη Σομαλία και στις οικογένειές τους και τη βαθιά του λύπη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών· ταυτόχρονα καταδικάζει έντονα τους δράστες αυτών των επιθέσεων, που αποδίδονται στην ανταρτική ομάδα Αλ Σαμπάμπ·

2.  ζητεί την ενίσχυση της εθνικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας και την προστασία του πληθυσμού, καθώς και επιπλέον στήριξη από τη διεθνή κοινότητα στην AMISOM και στην κυβέρνηση της Σομαλίας στο έργο τους για την οικοδόμηση της ειρήνης και σταθερότητας·

3.  υπενθυμίζει ότι η διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της κοινωνικής ένταξης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης, στη βάση των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, ώστε να γίνονται πλήρως σεβαστά η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ανθρώπων·

4.  τονίζει την ανάγκη για συμμετοχικό διάλογο μεταξύ όλων των τομέων της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των φατριών και φυλών που απαρτίζουν το έθνος της Σομαλίας, ώστε να καταστεί δυνατή η αμοιβαία κατανόηση και να επιτευχθεί συναίνεση για μια μακροχρόνια και σταθερή ειρήνη·

5.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση, εκ μέρους της κυβέρνησης και των περιφερειακών ηγετών, της νέας εθνικής πολιτικής για την ασφάλεια, και καλεί την κυβέρνηση να επισπεύσει την εφαρμογή της, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη απειλή της Αλ Σαμπάμπ·

6.  καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους της να διατηρήσουν την προσήλωσή τους στη συνεργασία με τη Σομαλία για την οικοδόμηση νόμιμων θεσμών και ενός τομέα ασφάλειας που θα ανήκει στη Σομαλία, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την προστασία όλων των ανθρώπων· τονίζει ότι αυτό έχει καίρια σημασία για την ανάπτυξη της Σομαλίας και την ασφάλεια στην περιοχή·

7.  καλεί την Αφρικανική Ένωση να διασφαλίσει ότι όλες οι χώρες που συμβάλλουν με στρατεύματα ανταλλάσσουν πληροφορίες με τη Μονάδα για την Ανίχνευση, Ανάλυση και Αντίδραση σε μη στρατιωτικές απώλειες (CCTARC) της AMISOM, σε σχέση με τις αναφορές ή έρευνες όσον αφορά απώλειες αμάχων με υπαιτιότητα στρατευμάτων από τις χώρες αυτές, και ότι οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται επίσης στον ΟΗΕ σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2297 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τροφοδοτούν τα επιχειρησιακά σχέδια της AMISOM·

8.  καλεί την κυβέρνηση και την ΕΕ, ως μέρος της δραστηριότητάς της στον τομέα του κράτους δικαίου στη Σομαλία, να διασφαλίσουν ότι η εθνική υπηρεσία πληροφοριών και ασφαλείας ρυθμίζεται με αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και να αναπτύξουν την τεχνική πραγματογνωσία του τμήματος διερεύνησης εγκλημάτων της Σομαλίας (CID) ώστε να είναι σε θέση να διεξάγει διεξοδικές και αποτελεσματικές έρευνες με σεβασμό των δικαιωμάτων·

9.  εκφράζει ικανοποίηση για την έρευνα της ΑΕ όσον αφορά τους ισχυρισμούς για σεξουαλική βία από τα στρατεύματα της AMISOM, ζητεί την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης και, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2272/2016 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καλεί την ΑΕ και τις χώρες που συμβάλλουν με στρατεύματα να μεριμνήσουν ώστε οι καταγγελίες να διερευνηθούν σωστά και εξονυχιστικά, οι δε υπεύθυνοι να προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

10.  καλεί την ΕΕ να αναβαθμίσει τους ελέγχους της και τις προσπάθειες δημιουργίας ικανοτήτων για τη διασφάλιση της λογοδοσίας όσον αφορά τις βιαιότητες εκ μέρους της AMISOM, δεδομένου ιδίως ότι η ΕΕ είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής της·

11.  τονίζει την ενθαρρυντική πρόοδο που έχει σημειωθεί προς εκλογές χωρίς αποκλεισμούς και υπεύθυνη διακυβέρνηση, από το 2012 και μετά· χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το Εθνικό Φόρουμ Ηγεσίας για να προωθήσει τη δημιουργία και καταχώριση πολιτικών κομμάτων τα επόμενα δύο έτη, ενόψει των εκλογών του 2020, με βάση την αρχή «κάθε άνθρωπος μία ψήφος», καθώς και την προσπάθεια για την ανασυγκρότηση των κρατικών θεσμών και την έγκριση σημαντικών νέων νόμων για τα πολιτικά κόμματα και για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης εθνικής επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιδοκιμάζει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών· τονίζει την ύψιστη σημασία μιας αξιόπιστης, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανούς εκλογικής διαδικασίας με λογοδοσία, που θα εξασφαλίζει την αναγκαία νομιμότητα για την εκλεγμένη ηγεσία·

12.  αναγνωρίζει τη θετική συμβολή του γραφείου στήριξης του ΟΗΕ στη Σομαλία (UNSOS) στην υποστήριξη της AMISOM και της Αποστολής Συνδρομής των Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία (UNSOM) μέσω συνεισφοράς στρατευμάτων, οικονομικών και υλικών πόρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία του άμαχου πληθυσμού στη Σομαλία·

13.  καλεί τον εθνικό στρατό της Σομαλίας και την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία να λάβουν όλα τα μέτρα προκειμένου να τεθεί τέρμα στις προσπάθειες της ανταρτικής ομάδας Αλ Σαμπάμπ να διαταράξει την επικείμενη εκλογική διαδικασία· υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της εκλογικής διαδικασίας θα πρέπει να αποτελεί την κύρια προτεραιότητα·

14.  καταδικάζει τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών ως στρατιωτών και ως πληροφοριοδοτών από τις δυνάμεις ασφαλείας, περιλαμβανομένης της χρήσης αιχμαλώτων ή λιποτακτών παιδιών στρατιωτών· καλεί την κυβέρνηση της Σομαλίας να θέσει τέλος σε αυτές τις πρακτικές·

15.  ζητεί τη λήψη δραστικότερων μέτρων για την προστασία των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις και επιστρατεύονται και χρησιμοποιούνται από ένοπλες δυνάμεις και ομάδες· ζητεί από τις αρχές να αντιμετωπίζουν πρωτίστως ως θύματα τα παιδιά για τα οποία υπάρχει υποψία ότι συνδέονται με την Αλ Σαμπάμπ, και να έχουν ως κατευθυντήριες αρχές τα συμφέροντα του παιδιού·

16.  υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη ούτε ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ ασφάλειας και αναπτυξιακών δράσεων, για την ενίσχυση τόσο των προγραμμάτων προώθησης της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όσο και εκείνων για την καταπολέμηση της υπανάπτυξης και των αιτίων και της βάσης της τρομοκρατίας· υπενθυμίζει την ανάγκη για την παροχή βασικών υπηρεσιών και στήριξης σε όσους απελευθερώνονται, προκειμένου ιδίως να διασφαλιστεί η βιώσιμη επανένταξη των επαναπατριζόμενων προσφύγων στη χώρα· τονίζει την ανάγκη για επιτάχυνση της ενοποίησης της διοικητικής δομής του σομαλικού κράτους και των θεσμών που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές·

17.  καλεί τις χώρες υποδοχής προσφύγων από τη Σομαλία να επιδεικνύουν ρεαλισμό σε ό,τι αφορά την κατάσταση της ασφάλειας σε μεγάλα τμήματα της Σομαλίας, όταν επαναπροωθούν πρόσφυγες στη Σομαλία·

18.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επιθέσεις κατά των φορέων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία· επαναλαμβάνει ότι έχει ουσιαστική σημασία η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με τις αρχές της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας, σε όσους την έχουν ανάγκη·

19.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση της δημοκρατίας, ιδίως σε περιόδους πολιτικού μετασχηματισμού· καλεί τη σομαλική κυβέρνηση να αναθεωρήσει τον ποινικό κώδικα, τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης και άλλες νομοθετικές πράξεις, προκειμένου να τις εναρμονίσει με τις διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης·

20.  καταδικάζει απερίφραστα τις πολλαπλές δολοφονίες και συλλήψεις, τον εκφοβισμό και το κλείσιμο μέσων ενημέρωσης που ασκούν κριτική, την κατάσχεση εξοπλισμού και τη φραγή ιστοτόπων· ζητεί να ληφθούν επειγόντως μέτρα από τις αρχές της Σομαλίας για να εξασφαλιστούν η πλήρης διερεύνηση όλων οι παραβιάσεων του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και η παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη·

21.  συγχαίρει την Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία (UNSOM) και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τη δημοσίευση της έκθεσης στις 4 Σεπτεμβρίου σχετικά με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης στη Σομαλία, που είναι η πρώτη δημόσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία· καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να δημοσιεύουν περισσότερες εκθέσεις·

22.  καλεί τις αρχές να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα νομικά πλαίσια και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο δικαιοδοτικό σύστημα, ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάγκη των ανθρώπων για δικαιοσύνη και προστασία, δεδομένου ότι η ατιμωρησία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή·

23.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό βίαιων εκδιώξεων εκτοπισμένων από δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές στις μεγαλύτερες πόλεις της Σομαλίας· υπενθυμίζει ότι αυτές οι απελάσεις πρέπει να συμμορφώνονται προς τα σχετικά εθνικά και διεθνή πλαίσια· ζητεί από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να βρουν βιώσιμες συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα των εκτοπισμένων· ζητεί από την κυβέρνηση της Σομαλίας να δημιουργήσει, με την υποστήριξη των εταίρων της, τις προϋποθέσεις για την εκούσια επιστροφή των προσφύγων με αξιοπρέπεια, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της ασφάλειας στη χώρα·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στον Πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και το κοινοβούλιο της Σομαλίας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

 

 

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου