Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0989/2016Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0989/2016

  ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Somaliji

  14.9.2016 - (2016/2881(RSP))

  podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
  koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
  EFDD (B8-0989/2016)
  ECR (B8-0991/2016)
  PPE (B8-0993/2016)
  ALDE (B8-0998/2016)
  Verts/ALE (B8-1001/2016)
  S&D (B8-1003/2016)

  Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
  Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias u ime Kluba zastupnika ECR-a
  Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova u ime Kluba zastupnika ALDE-a
  Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Beatrix von Storch u ime Kluba zastupnika EFDD-a


  Postupak : 2016/2881(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  RC-B8-0989/2016
  Podneseni tekstovi :
  RC-B8-0989/2016
  Doneseni tekstovi :

  Rezolucija Europskog parlamenta o Somaliji

  (2016/2881(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Somaliji,

  –  uzimajući u obzir izjave glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje o napadima u Somaliji od 27. veljače 2016., 2. lipnja 2016., 26. lipnja 2016., 26. srpnja 2016. i 21. kolovoza 2016.,

  –  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Somaliji od 18. srpnja 2016. i 15. veljače 2016.,

  –  uzimajući u obzir izjavu Federice Mogherini, potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o odluci o izbornom modelu za Somaliju 2016.,

  –  uzimajući u obzir Sporazum o novom dogovoru sklopljen 16. rujna 2016. u Bruxellesu,

  –  uzimajući u obzir strategiju EU-a za sigurnost i razvoj u Sahelu iz rujna 2011.,

  –  uzimajući u obzir izvješće UN-a o slobodi izražavanja u Somaliji objavljeno 4. rujna 2016.,

  –  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 2297 (2016) donesenu 7. srpnja 2016.,

  –  uzimajući u obzir izvješća glavnog tajnika UN-a Vijeću sigurnosti UN-a o Somaliji od 8. siječnja 2016. i 9. svibnja 2016.,

  –  uzimajući u obzir izvješće radne skupine Vijeća UN-a za ljudska prava o univerzalnom periodičnom pregledu od 13. travnja 2016.,

  –  uzimajući u obzir činjenicu da je posebni predstavnik glavnog tajnika UN-a u Somaliji Michael Keating osudio bombaški napad na hotel u Mogadishuu od 30. kolovoza 2016.,

  –  uzimajući u obzir najnoviji univerzalni periodični pregled Somalije pri Vijeću UN-a za ljudska prava iz siječnja 2016.,

  –  uzimajući u obzir poziv Misije Afričke unije u Somaliji (AMISOM) od 2. rujna 2016. za pomoć u borbi protiv improviziranih eksplozivnih naprava (IED-ova) u Somaliji,

  –  uzimajući u obzir izjavu AMISOM-a od 26. srpnja 2016. kojom se osuđuju teroristički napadi u Mogadishuu,

  –  uzimajući u obzir izjavu posebnog predstavnika za Somaliju predsjednice Komisije Afričke unije, veleposlanika Francisca Caetana Madeire, od 30. kolovoza 2016., u kojoj je pohvalio odgovor somalijskih sigurnosnih snaga na napad na hotel u Mogadishuu,

  –  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu iz Cotonoua između AKP-a i EU-a,

  –  uzimajući u obzir komunikaciju Vijeća za mir i sigurnost Afričke unije s njegove 455. sjednice od 2. rujna 2014. o prevenciji i suzbijanju terorizma i nasilnog ekstremizma u Africi,

  –  uzimajući u obzir mandat Afričkog povjerenstva za ljudska prava i prava naroda za promicanje i zaštitu ljudskih prava i prava naroda u okviru Afričke povelje o ljudskim pravima i pravima naroda,

  –  uzimajući u obzir Konvenciju Organizacije afričkog jedinstva o prevenciji i suzbijanju terorizma donesenu 1999.,

  –  uzimajući u obzir članak 135. Poslovnika,

  A.  budući da se Somalija nalazi u ključnom prijelaznom razdoblju nakon dva desetljeća građanskog rata, izostanka državne kontrole i terorizma; budući da od 2012., kad je postavljena nova vlada s međunarodnom podrškom, Somalija polagano napreduje prema stabilnosti, no da se nova vlast i dalje suočava s izazovom koji predstavljaju pobunjenici skupine al-Shabaab koja je povezana s Al-Qaidom;

  B.  budući da se svjedoči pozitivnom preuzimanju obveza i razvoju politike somalijske vlade kao što je stvaranje neovisnog Nacionalnog povjerenstva za ljudska prava, no unatoč tome nesigurnost i unutarnji politički sukobi umanjuju konkretan napredak u pogledu reforme sektora zakonodavstva i sigurnosti;

  C.  budući da se u nedostatku funkcionalne civilne sudske vlasti somalijska vlada služi vojnim sudovima za suđenje civilima, čime se ne jamče prava civilnih optuženika; budući da su dodijeljene široke istražiteljske ovlasti Nacionalnoj obavještajnoj i sigurnosnoj agenciji koja trenutačno nema mandat za provedbu zakona, što dovodi do ozbiljnog kršenja prava na pravičan postupak pritvorenika te agencije;

  D.  budući da se somalijski narod bori s posljedicama barbarskih napada ratnih vođa i terorista te da pati zbog njih; budući da je 30. kolovoza 2016. barem 10 ljudi, među kojima je bilo vojnika i civila, stradalo u Mogadishuu ispred Predsjedničke palače; budući da je al-Shabaab 26. srpnja 2016. u Mogadishuu napao vojnu bazu Afričke unije te ubio barem 13 osoba, među kojima i pripadnika UN-a, te da su zadnjih mjeseci prijavljeni i minobacački napadi u kojima je poginulo više od 100 ljudi; budući da je al-Shabaab također i dalje aktivan u Keniji gdje redovito izvršava terorističke napade;

  E.  budući da je mirotvorna zadaća Misije Afričke unije u Somaliji (AMISOM), koja broji 22 000 pripadnika, između ostalog smanjiti prijetnju koju predstavljaju al-Shabaab i druge oružane oporbene skupine, zajamčiti sigurnost kako bi se omogućio politički proces na svim razinama, kao i djelovanje u cilju stabilizacije, pomirenja i izgradnje mira u Somaliji te postupno prepustiti sigurnosnu odgovornost somalijskim snagama sigurnosti kada one budu za to spremne; budući da je mandat AMISOM-a produžen do 31. svibnja 2017., što Parlament pozdravlja,

  F.  budući da je Uganda, koja sudjeluje s najvećim brojem vojnika, najavila da će do kraja 2017. povući 6000 vojnika iz Somalije; budući da je Afrička unija najavila da planira potpuno povući svoje snage do kraja 2020. te da će s početkom 2018. odgovornost za sigurnost biti postupno prepuštena somalijskoj vojsci;

  G.  budući da su vojne snage AMISOM-a više puta optužene za ozbiljno kršenje ljudskih prava, uključujući nasumično ubijanje i neke slučajeve seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja;

  H.  budući da predstojeći izborni proces u Somaliji predstavlja prekretnicu za somalijski narod te će imati dugoročne posljedice za sigurnost, stabilnost i razvoj Somalije i šire regije;

  I.  budući da bi se glasovanje za zastupnike u Gornjem domu somalijskog Saveznog parlamenta trebalo održati 25. rujna 2016., a za zastupnike u Donjem domu somalijskog Saveznog parlamenta od 24. rujna do 10. listopada 2016.; budući da bi oba doma trebala izabrati predsjednika 30. listopada 2016.;

  J.  budući da će izborni proces biti od ključne važnosti za demokratske opće izbore 2020. koje treba organizirati neovisna nacionalna izborna komisija;

  K.  budući da je Omar Mohamed Abdulle, predsjednik Savezne skupine za neizravnu provedbu izbora (FIEIT), ponovno potvrdio da će se izborni proces 2016. održati na vrijeme te da će biti transparentan i vjerodostojan;

  L.  budući da je i dalje ozbiljno ograničena sloboda izražavanja, koja ima središnju ulogu u izgradnji demokratskih država; budući da prema nedavnom izvješću UN-a o slobodi izražavanja u Somaliji vlada teška situacija s kojom se suočavaju novinari, branitelji ljudskih prava i politički vođe te da se događaju ubojstva, koja izvršavaju većinom pripadnici al-Shabaaba, zastrašivanja i zatvaranja važnih medija; budući da vlasti rijetko istražuju te slučajeve ili kazneno gone počinitelje;

  M.  budući da su dodijeljene široke istražiteljske ovlasti Nacionalnoj obavještajnoj i sigurnosnoj agenciji koja trenutačno nema mandat za provedbu zakona, što dovodi do ozbiljnog kršenja prava na pravičan postupak pritvorenika te agencije;

  N.  budući da je prema izvješću UN-a utvrđeno 120 slučajeva proizvoljnih uhićenja i pritvaranja medijskih djelatnika između siječnja 2014. i lipnja 2016.; budući da je od siječnja 2015. samo 10 od 48 uhićenih novinara i medijskih zaposlenika izvedeno pred sud;

  O.  budući da je Somalija i dalje jedna od zemalja s najvećim i najduže raseljenim stanovništvom na svijetu s 1,1 milijun interno raseljenih osoba od kojih oko 400 000 živi u Mogadishuu te gotovo milijun izbjeglica u regiji Roga Afrike; budući da je Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) izvijestio da je zbog prisilnih deložacija i nesigurnosti zbog trenutačne vojne ofenzive samo u lipnju 2016. raseljeno 28 000 osoba;

  P.  budući da se u Keniji nalazi 420 000 Somalijaca u izbjegličkim kampovima, od kojih se njih 350 000 nalazi u kampu u Dadaabu te da su se vlade Somalije i Kenije te UNHCR dogovorile da potpomognu dobrovoljni povratak 10 000 izbjeglica u Somaliju na područja koja nisu pod kontrolom al-Shabaaba; budući da je Kenijska vlada u svibnju 2016. objavila da će se izbjeglički kamp u Dabaabu zatvoriti do kraja godine;

  Q.  budući da se djeca i dalje ubijaju, proizvoljno pritvaraju i novače u oružane snage, unatoč tome što je Somalija u siječnju 2015. ratificirala Konvenciju UN-a o pravima djeteta i u studenom 2015. podržala Deklaraciju o sigurnim školama, obvezujući se na poduzimanje konkretnih koraka u cilju zaštite učenika i obrazovnih ustanova;

  R.  budući da je EU dodijelio 286 milijuna EUR iz Europskog razvojnog fonda 2014. – 2020. prije svega za provedbu „Sporazuma”, konkretno za izgradnju države i mira, sigurnost opskrbe hranom, otpornost i obrazovanje; budući da EU predano podupire AMISOM Instrumentom mirovne pomoći za Afriku;

  1.  izražava duboko suosjećanje sa žrtvama nedavnih terorističkih napada u Somaliji i s njihovim obiteljima te iskreno žali zbog gubitka života; istovremeno snažno osuđuje počinitelje tih napada pripisanih pobunjeničkoj skupini al-Shabaab;

  2.  poziva na jačanje strukture državne sigurnosti i zaštitu stanovništva te poziva međunarodnu zajednicu da pruži dodatnu potporu AMISOM-u i vladi Somalije u njihovu radu na izgradnji mira i stabilnosti;

  3.  podsjeća da se trajna stabilnost i mir mogu postići samo socijalnom uključenošću, održivim razvojem i dobrim upravljanjem utemeljenim na demokratskim načelima i vladavini prava, uz potpuno poštovanje dostojanstva i prava ljudi;

  4.  izražava potrebu za sveobuhvatnim dijalogom između socijalnih sektora zemlje, uključujući i klanove i plemena koji čine somalijsku naciju, kako bi se omogućilo međusobno razumijevanje i postigao konsenzus potreban za trajan i stabilan mir;

  5.  pozdravlja činjenicu da su vlada Somalije i regionalni čelnici podržali novu politiku nacionalne sigurnosti te poziva vladu na bržu provedbu te politike s obzirom na prijetnju koju i dalje predstavlja al-Shabaab;

  6.  poziva EU i njegove međunarodne partnere da ostanu predani suradnji sa Somalijom pri izgradnji legitimnih institucija i sektora sigurnosti koji bi bio u nadležnosti Somalije kako bi se suzbio terorizam i zaštitili svi ljudi; ističe da je to ključno za konstruktivan razvoj Somalije i sigurnost u cijeloj regiji;

  7.  poziva Afričku uniju (AU) da zajamči da sve zemlje iz kojih dolaze postrojbe dijele informacije o prijavljenim slučajevima i svojim istragama slučajeva civilnih žrtava s ćelijom AMISOM-a za praćenje, analizu i odziv u vezi s civilnim žrtvama (CCTARC) te da se te informacije u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2297 dijele i s UN-om i uključe u operativne planove AMISOM-a;

  8.  poziva somalijsku vladu i EU da kao dio svojih aktivnosti povezanih s vladavinom prava u Somaliji zajamče da se djelovanje Nacionalne obavještajne i sigurnosne agencije Somalije (NISA) regulira učinkovitim mehanizmima nadzora te da rade na jačanju tehničkog stručnog znanja somalijskog Odjela za kriminalističke istrage za provedbu temeljitih, učinkovitih istraga kojima se poštuju ljudska prava;

  9.  pozdravlja istragu Afričke unije o navodima seksualnog nasilja od strane postrojbi AMISOM-a i poziva na potpunu provedbu preporuka iz izvješća te u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2272 (2016) poziva Afričku uniju i zemlje iz kojih dolaze postrojbe da zajamče primjerenu i temeljitu istragu tih navoda te da se krivci privedu pravdi;

  10.  poziva EU na bolji nadzor i izgradnju kapaciteta kako bi se zajamčilo da će AMISOM odgovarati za svoja nedjela, posebno s obzirom na činjenicu da je EU odgovoran za veći dio njegova financiranja;

  11.  ističe da je od 2012. do danas ostvaren ohrabrujući napredak u pogledu uključivijih izbora i odgovornije vlade; pozdravlja odluku Nacionalnog foruma vodstva o promicanju uspostave i registracije političkih stranaka u sljedeće dvije godine u iščekivanju izbora 2020. utemeljenih na načelu „jedna osoba – jedan glas”, kao i pokušaj ponovne izgradnje državnih institucija te usvajanje važnih novih zakona o političkim strankama i o osnivanju neovisnog Nacionalnog povjerenstva za ljudska prava; pozdravlja odluku da se poveća zastupljenost žena; ističe iznimnu važnost vjerodostojnog, uključivog, transparentnog i odgovornog izbornog procesa kojim će se zajamčiti potrebna legitimnost izabranih čelnika;

  12.  prepoznaje pozitivne doprinose Potpornog ureda UN-a u Somaliji (UNSOS) u vidu pružanja podrške za uspjehe koje su ostvarili AMISOM i Misija UN-a za pomoć Somaliji (UNSOM) preko postrojbi te financijskim i materijalnim sredstvima, kako bi se zajamčila zaštita civilnog stanovništva u Somaliji;

  13.  poziva somalijsku nacionalnu vojsku i AMISOM da poduzmu sve što je potrebno kako bi zaustavili svaki pokušaj militantne pobunjeničke skupine al-Shabaab da omete predstojeći izborni postupak; ističe da bi osiguravanje izbornog postupka trebalo biti prioritet;

  14.  osuđuje činjenicu da sigurnosne snage novače djecu i koriste ih kao vojnike i doušnike te iskorištavaju zatočenu ili odbjeglu djecu vojnike; poziva somalijsku vladu da okonča tu praksu;

  15.  poziva na snažnije mjere za zaštitu djece pogođene oružanim sukobom i za sprečavanje njihova novačenja i iskorištavanja od strane oružanih snaga i skupina; potiče vlasti da s djecom za koju se sumnja da su povezana s al-Shababom postupaju prije svega kao sa žrtvama te da im pritom vodeća načela budu najbolji interesi djeteta i međunarodni standardi zaštite;

  16.  podsjeća da bez razvoja nema sigurnosti, a bez sigurnosti nema razvoja; poziva na bolje usklađivanje sigurnosnih i razvojnih mjera kako bi se jačanjem programa promicao gospodarski i socijalni razvoj te suzbijala nerazvijenost, kao i uzroci i temelji terorizma; podsjeća na potrebu da se oslobođenim ljudima pruže osnovne usluge i potpora, prije svega da se zajamči održiva reintegracija izbjeglica koji se vrate u zemlju; ističe potrebu da se ubrza konsolidacija administrativne strukture somalijske države i institucija koje pružaju takve usluge;

  17.  potiče države koje su primile izbjeglice iz Somalije da pri vraćanju izbjeglica u Somaliju i dalje budu realistične pri procjeni sigurnosne situacije u mnogim dijelovima te zemlje;

  18.  duboko je zabrinut zbog napada na humanitarne djelatnike u Somaliji; ponavlja da je od ključne važnosti pružiti humanitarnu pomoć onima kojima je ona potrebna uz poštovanje načela neovisnosti i neutralnosti;

  19.  podsjeća da sloboda izražavanja ima centralnu ulogu u izgradnji demokratske države, posebno u doba političke transformacije; poziva somalijsku vladu na reviziju kaznenog zakona, novog zakona o medijima i drugog zakonodavstva kako bi se zakonodavstvo uskladilo s međunarodnim obvezama Somalije u pogledu prava na slobodu izražavanja i medija;

  20.  snažno osuđuje brojna ubojstva i uhićenja te prošireno zastrašivanje, zatvaranja kritičkih medija, konfiskaciju opreme i blokiranje internetskih stranica; poziva somalijske vlasti na hitno djelovanje kojim će zajamčiti da se svako kršenje prava na slobodu izražavanja u potpunosti istraži te da se krivci privedu pravdi;

  21.  pohvaljuje činjenicu da su UNSOM i Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava 4. rujna 2016. objavili izvješće o pravu na slobodu izražavanja u Somaliji, prvo javno izvješće UN-a o ljudskim pravima u Somaliji; poziva UN da nastavi s javnim izvješćivanjem;

  22.  poziva vlasti na usvajanje i provedbu prikladnih pravnih okvira te na provedbu potrebnih reformi pravosuđa kako bi se odgovorilo na potrebu naroda za pravdom i zaštitom jer se nekažnjavanje ne smije tolerirati;

  23.  izražava zabrinutost zbog sve većeg broja prisilnih deložacija raseljenih osoba iz javnih i privatnih građevina u većim somalijskim gradovima; podsjeća da se deložacije moraju vršiti u skladu s relevantnim nacionalnim i međunarodnim zakonskim okvirima; poziva saveznu vladu Somalije i sve uključene aktere da pronađu konkretna održiva rješenja za probleme raseljenih osoba; poziva vladu Somalije da uz podršku svojih partnera stvori uvjete za dobrovoljan i dostojanstven povratak izbjeglica kad sigurnosna situacija u zemlji to omogući;

  24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Afričkoj uniji, predsjedniku, premijeru i parlamentu Somalije, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, Vijeću Ujedinjenih naroda za ljudska prava i Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a.