Proċedura : 2016/2881(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0989/2016

Testi mressqa :

RC-B8-0989/2016

Dibattiti :

PV 15/09/2016 - 8.2
CRE 15/09/2016 - 8.2

Votazzjonijiet :

PV 15/09/2016 - 11.3

Testi adottati :

P8_TA(2016)0350

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 174kWORD 115k
14.9.2016
PE589.576v01-00}
PE589.578v01-00}
PE589.580v01-00}
PE589.585v01-00}
PE589.288v01-00}
PE589.590v01-00} RC1
 
B8-0989/2016}
B8-0991/2016}
B8-0993/2016}
B8-0998/2016}
B8-1001/2016}
B8-1003/2016} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:

EFDD (B8-0989/2016)

ECR (B8-0991/2016)

PPE (B8-0993/2016)

ALDE (B8-0998/2016)

Verts/ALE (B8-1001/2016)

S&D (B8-1003/2016)


dwar is-Somalja (2016/2881(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova f'isem il-Grupp ALDE
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Beatrix von Storch f'isem il-Grupp EFDD
EMENDI

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-Somalja (2016/2881(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-Somalja,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet mill-Kelliem tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar l-attakki fis-Somalja tas-27 ta' Frar 2016, tat-2 ta' Ġunju 2016, tas-26 ta' Ġunju 2016, tas-26 ta' Lulju 2016 u tal-21 ta' Awwissu 2016,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar is-Somalja tat-18 ta' Lulju 2016 u tal-15 ta' Frar 2016,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-Kummissjoni, Federica Mogherini, dwar id-deċiżjoni dwar mudell elettorali għas-Somalja fl-2016,

–  wara li kkunsidra l-"Kumpatt ta' Patt Ġdid" adottat fis-16 ta' Settembru 2013 fi Brussell,

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE għas-Sigurtà u l-Iżvilupp fir-reġjun tas-Saħel ta' Settembru 2011,

–  wara li kkunsidra r-rapport tan-NU dwar il-libertà ta' espressjoni fis-Somalja, li nħareġ fl-4 ta' Settembru 2016,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 2297 (2016) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tas-7 ta' Lulju 2016,

–  wara li kkunsidra r-rapporti dwar is-Somalja tas-Segretarju Ġenerali tan-NU lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tat-8 ta' Jannar 2016 u tad-9 ta' Mejju 2016,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Eżami Perjodiku Universali tat-13 ta' April 2016,

–  wara li kkunsidra l-kundanna espressa mir-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU fis-Somalja, Michael Keating, tal-ibbumbardjar ta' lukanda f'Mogadishu fit-30 ta' Awwissu 2016,

–  wara li kkunsidra l-aħħar Eżami Perjodiku Universali dwar is-Somalja quddiem il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU f'Jannar 2016,

–  wara li kkunsidra s-sejħa tal-Missjoni tal-Unjoni Afrikana fis-Somalja (AMISOM) tat-2 ta' Settembru 2016 għall-għajnuna kontra l-użu ta' apparat esplożiv improvviżat (IED) fis-Somalja,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-AMISOM tas-26 ta' Lulju 2016 li tikkundanna l-attakki terroristiċi f'Mogadishu,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tar-Rappreżentant Speċjali tal-President tal-Kummissjoni tal-Unjoni Afrikana (SRCC) għas-Somalja, l-Ambaxxatur Francisco Caetano Madeira, tat-30 ta' Awwissu 2016, fejn ifaħħar lill-forzi tas-sigurtà Somali b'rabta mal-attakk fuq lukanda f'Mogadishu,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou bejn l-AKP u l-UE,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kunsill tal-Paċi u s-Sigurtà tal-Unjoni Afrikana fl-455 laqgħa tiegħu tat-2 ta' Settembru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-estremiżmu vjolenti fl-Afrika,

–  wara li kkunsidra l-mandat tal-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli biex tippromwovi u tħares id-drittijiet tal-bniedem u tal-popli taħt il-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Unità Afrikana dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra t-Terroriżmu, adottata fl-1999,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi s-Somalja, wara għoxrin sena ta' gwerra ċivili, nuqqas ta' kontroll mill-Istat u terroriżmu, tinsab f'perjodu ta' tranżizzjoni kruċjali; billi mill-2012 'il hawn, meta gvern ġdid appoġġat fuq livell internazzjonali ngħata l-poter, is-Somalja qed tersaq bil-mod il-mod lejn l-istabilità, iżda l-awtoritajiet il-ġodda għadhom qed iħabbtu wiċċhom ma' sfida min-naħa ta' ribelli ta' Al-Shabaab allinjati ma' Al-Qaeda;

B.  billi, minkejja li ġew osservati impenji u żviluppi ta' politika pożittivi tal-gvern tas-Somalja, bħalma huma l-ħolqien ta' Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem indipendenti, in-nuqqas ta' sigurtà u l-ġlied politiku intern għadhom qed ixekklu l-progress konkret fuq il-ġustizzja u r-riforma tas-settur tas-sigurtà;

C.  billi, fin-nuqqas ta' ġudikatura ċivili li tiffunzjona, il-Gvern tas-Somalja jiddependi mill-qrati militari biex jipproċessa u jikkundanna lil membri tal-popolazzjoni ċivili, u dan ma jiggarantixxix id-drittijiet tal-imputati ċivili; billi jingħataw setgħat wesgħin ta' stħarriġ lill-National Intelligence and Security Agency (NISA - Aġenzija Nazzjonali tal-Intelligence u s-Sigurtà), li bħalissa ma għandhiex mandat ta' infurzar tal-liġi, li jwassal għal ksur sostanzjali tad-drittijiet għal proċess ġust tal-persuni arrestati miżmuma minn NISA;

D.  billi l-poplu tas-Somalja qed jiffaċċja problemi u jbati l-konsegwenzi ta' attakki brutali kontinwi minn kmandanti militari u terroristi; billi fit-30 ta' Awwissu 2016 mill-inqas 10 persuni, inklużi suldati u persuni ċivili, sfaw maqtula f'Mogadishu quddiem il-Palazz Presidenzjali; billi fis-26 ta' Lulju 2016, Al-Shabaab immira għall-bażi tal-Unjoni Afrikana f'Mogadishu, fejn inqatlu mill-inqas 13-il persuna, inkluż persunal tan-NU, u attakki oħrajn sparati bil-bus ġew irrappurtati fix-xhur preċedenti, li matulhom inqatlu aktar minn 100 persuna; billi Al-Shabaab għadu wkoll attiv fil-pajjiż ġar tal-Kenja, fejn iwettaq attakki terroristiċi regolari;

E.  billi l-AMISOM, il-missjoni tal-Unjoni Afrikana għaż-żamma tal-paċi ta' 22 000 ruħ, ngħatat il-mandat, inter alia, li tnaqqas it-theddida maħluqa minn Al-Shabaab u gruppi armati oħrajn tal-oppożizzjoni, li tipprovdi sigurtà sabiex ikun jista' jseħħ il-proċess politiku fil-livelli kollha, kif ukoll sforzi għall-istabbilizzazzjoni, ir-rikonċiljazzjoni u l-konsolidazzjoni tal-paċi fis-Somalja, u li tiffaċilita t-trasferiment gradwali tar-responsabilitajiet tas-sigurtà mill-AMISOM għall-forzi tas-sigurtà Somali, li jiddependi mill-kapaċitajiet ta' dawn tal-aħħar; billi l-mandat tal-AMISOM ġie estiż sal-31 ta' Mejju 2017, mossa li tintlaqa' tajjeb mill-Parlament;

F.  billi l-Uganda, l-akbar kontributur ta' truppi, ħabbret li ser tirtira aktar minn 6 000 mit-truppi tagħha mis-Somalja sa tmiem l-2017; billi l-Unjoni Afrikana ħabbret il-pjanijiet tagħha li tirtira l-forzi kompletament sa tmiem l-2020, u qalet li r-responsabilitajiet ta' sigurtà se jiġu ttrasferiti gradwalment lill-militar Somalu, sa mill-2018;

G.  billi l-forzi tal-AMISOM ġew akkużati f'diversi okkażjonijiet li wettqu abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż qtil indiskriminat u xi każijiet ta' sfruttament u abbuż sesswali;

H.  billi l-proċess elettorali li se jsir dalwaqt fis-Somalja huwa pass importanti għall-poplu tas-Somalja u se jkollu implikazzjonijiet fit-tul għas-sigurtà, l-istabilità u l-iżvilupp tas-Somalja u tar-reġjun usa';

I.  billi l-votazzjoni għall-membri tal-Kamra Superjuri tal-Parlament Federali tas-Somalja għandha sseħħ fil-25 ta' Settembru 2016, u l-votazzjoni għall-membri tal-Kamra tal-Poplu tal-Parlament Federali tas-Somalja se sseħħ bejn l-24 ta' Settembru u l-10 ta' Ottubru 2016; billi l-President għandu jiġi elett miż-żewġ kmamar fit-30 ta' Ottubru 2016;

J.  billi l-proċess elettorali ser ikun kruċjali għal elezzjoni universali demokratika fl-2020, li ser tiġi organizzata mill-Kummissjoni Elettorali Nazzjonali Indipendenti;

K.  billi Omar Mohammed Abdulle, il-President tal-Federal Indirect Electoral Implementation Team (FIEIT - Tim Federali ta' Implimentazzjoni Elettorali Indiretta), ikkonferma mill-ġdid li l-proċess elettorali tal-2016 se jseħħ fil-ħin u li se jkun trasparenti u kredibbli;

L.  billi l-libertà ta' espressjoni, li taqdi rwol ċentrali fil-bini ta' stati demokratiċi, għadha limitata b'mod sinifikanti; billi rapport reċenti tan-NU dwar il-libertà ta' espressjoni fis-Somalja juri l-ambjent diffiċli li għadhom qed iħabbtu wiċċhom miegħu l-ġurnalisti, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-mexxejja politiċi, inklużi qtil - l-aktar mill-Al-Shabaab - arresti, intimidazzjoni u għeluq ta' mezzi tax-xandir kritiċi; billi l-awtoritajiet rarament jinvestigaw dawn il-każijiet jew iħarrku lill-awturi ta' tali delitti;

M.  billi setgħat wesgħin ta' stħarriġ huma mogħtija lill-National Intelligence and Security Agency (NISA - Aġenzija Nazzjonali tal-Intelligence u s-Sigurtà), li attwalment ma għandhiex mandat ta' infurzar tal-liġi, u b'hekk dan qed jirriżulta fi ksur sinifikanti tad-drittijiet għal proċess ġust tal-persuni arrestati miżmuma minn NISA;

N.  billi, skont ir-rapport tan-NU, jistgħu jiġu identifikati 120 każ ta' arrest u detenzjoni arbitrarji ta' persuni li jaħdmu fil-midja bejn Jannar 2014 u Lulju 2016; billi, minn Jannar 2015, huma biss għaxra mit-48 ġurnalist u ħaddiem tal-midja li kienu ġew arrestati li tressqu quddiem qorti;

O.  billi s-Somalja għadha wieħed mill-pajjiżi bl-akbar u l-aktar komunitajiet spustati fit-tul madwar id-dinja, b'1.1 miljun ruħ spustati internament, inkluż madwar 400 000 li jgħixu f'Mogadishu biss, u kważi miljun rifuġjat fir-reġjun tal-Qarn tal-Afrika; billi f'Lulju 2016 biss, il-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati (UNHCR) irrapporta li evizzjonijiet furzati u nuqqas ta' sigurtà minħabba l-offensiva militari li għadha għaddejja rriżultaw fi kważi 28 000 spustament ġdid;

P.  billi hemm 420 000 rifuġjat mis-Somalja f'kampijiet fil-Kenja, bi 350 000 fil-kamp ta' Dadaab, u l-gvernijiet tas-Somalja u tal-Kenja u l-UNHCR qablu li jiffaċilitaw ir-ritorn volontarju ta' 10 000 rifuġjat lejn is-Somalja, lejn żoni li huma ħielsa mill-kontroll ta' Al-Shabaab; billi l-Gvern Kenjan iddikjara f'Mejju 2016 li l-kamp tar-rifuġjati ta' Dadaab fil-Grigal tal-Kenja se jingħalaq sa tmiem is-sena;

Q.  billi t-tfal għadhom qed jinqatlu, jiġu detenturi b'mod arbitrarju, u reklutati fil-forzi armati, minkejja li s-Somalja rratifikat il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal f'Jannar 2015, u minkejja li approvat id-Dikjarazzjoni dwar Skejjel Sikuri f'Novembru 2015, billi ħadet l-impenn li tieħu passi konkreti biex tipproteġi lill-istudenti u lill-istituzzjonijiet edukattivi;

R.  billi l-UE pprovdiet EUR 286 miljun permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (2014-2020), filwaqt li ffukat fuq l-implimentazzjoni tal-"Kumpatt" u b'mod partikolari fuq il-bini tal-istat u l-bini tal-paċi, is-sigurtà tal-ikel, ir-reżiljenza u l-edukazzjoni; billi l-UE hija impenjata wkoll li tappoġġa lill-AMISOM permezz tal-Faċilità għall-Paċi fl-Afrika;

1.  Jesprimi s-solidarjetà profonda tiegħu mal-vittmi tal-attakki terroristiċi reċenti fis-Somalja u mal-familji tagħhom, u jiddispjaċih b'mod profond għat-telf ta' ħajjiet; fl-istess ħin, jikkundanna bil-qawwa l-awturi ta' dawn l-attakki, attribwiti lill-gruppi ribelli Al-Shabaab;

2.  Jitlob li jissaħħu l-arkitettura tas-sigurtà nazzjonali u l-protezzjoni tal-popolazzjoni, kif ukoll li jingħata appoġġ addizzjonali mill-komunità internazzjonali lill-AMISOM u lill-Gvern tas-Somalja fil-ħidma tagħhom biex jibnu l-paċi u l-istabilità;

3.  Ifakkar li l-istabilità u l-paċi dejjiema jistgħu jinkisbu biss permezz tal-inklużjoni soċjali, l-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba bbażati fuq il-prinċipji demokratiċi u l-istat tad-dritt li fihom id-dinjità u d-drittijiet tal-popli huma rispettati bis-sħiħ;

4.  Jesprimi l-ħtieġa ta' djalogu komprensiv bejn is-setturi soċjali tal-pajjiż, inklużi l-klannijiet u t-tribujiet li jikkomponu n-nazzjon tas-Somalja, biex jitħalla jkun hemm fehim reċiproku u jiġi stabbilit kunsens għal paċi dejjiema u stabbli;

5.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-approvazzjoni min-naħa tal-gvern u tal-mexxejja reġjonali ta' Politika ta' Sigurtà Nazzjonali ġdida, filwaqt li jappella lill-gvern biex jaċċelera l-implimentazzjoni tagħha minħabba t-theddida li għadha teżisti minn Al-Shabaab;

6.  Jistieden lill-UE u lis-sħab internazzjonali tagħha jibqgħu impenjati bil-qawwa li jikkooperaw mas-Somalja fil-bini ta' istituzzjonijiet leġittimi u settur tas-sigurtà taħt sjieda Somala biex jiġġieldu kontra t-terroriżmu u jipprovdu protezzjoni għan-nies kollha; jenfasizza li dan huwa ta' importanza ewlenija għall-iżvilupp kostruttiv tas-Somalja u għas-sigurtà tar-reġjun;

7.  Jistieden lill-Unjoni Afrikana (UA) tiżgura li l-pajjiżi kollha li qed jikkontribwixxu truppi jikkondividu informazzjoni mas-CCTARC (iċ-Ċellola tal-Insegwiment, l-Analiżi u r-Rispons ta' Diżgrazzji Ċivili tal-AMISOM) fir-rigward ta' rapporti ta' diżgrazzji ċivili jew investigazzjonijiet dwar diżgrazzji ċivili mill-pajjiżi li qed jikkontribwixxu truppi, u li din l-informazzjoni tiġi kondiviża wkoll man-NU, skont ir-riżoluzzjoni 2297 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, u tiddaħħal fil-pjanijiet operattivi tal-AMISOM;

8.  Jistieden lill-gvern u lill-UE, bħala parti mill-attivitajiet tagħha rigward l-istat tad-dritt fis-Somalja, jiżguraw li n-NISA hija regolata b'mekkaniżmi effikaċi ta' sorveljanza u jibnu l-għarfien espert tekniku tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali (CID) tas-Somalja biex iwettqu investigazzjonijiet bir-reqqa, effettivi u li jirrispettaw id-drittijiet;

9.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-investigazzjoni tal-UA ta' allegazzjonijiet ta' vjolenza sesswali mit-truppi tal-AMISOM, jappella għall-implimentazzjoni sħiħa tar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport, u, f'konformità mar-riżoluzzjoni 2272 (2016) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, iħeġġeġ lill-UA u lill-pajjiżi li qed jikkontribwixxu truppi jiżguraw li l-allegazzjonijiet jiġu investigati kif għandu jkun u bir-reqqa, u li dawk responsabbli jitressqu quddiem il-ġustizzja;

10.  Jappella għal monitoraġġ aħjar u għal bini tal-kapaċità aħjar min-naħa tal-UE biex jiġi żgurat l-obbligu ta' rendikont għall-abbużi mill-AMISOM, speċjalment minħabba l-fatt li l-UE hija responsabbli għall-biċċa l-kbira tal-finanzjament tiegħu;

11.  Jenfasizza l-progress inkoraġġanti li sar lejn elezzjonijiet aktar inklussivi u lejn gvern b'obbligu akbar ta' rendikont mill-2012; jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-Forum Nazzjonali ta' Tmexxija li jippromwovi l-istabbiliment u r-reġistrazzjoni tal-partiti politiċi fis-sentejn li ġejjin, b'antiċipazzjoni tal-elezzjonijiet tal-2020, abbażi tal-prinċipju "persuna waħda, vot wieħed", kif ukoll it-tentattiv biex jinbnew mill-ġdid l-istituzzjonijiet tal-Istat u l-adozzjoni ta' liġijiet ġodda importanti dwar il-partiti politiċi u dwar il-ħolqien ta' Kummissjoni Nazzjonali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem indipendenti; jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjonijiet meħuda biex tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa; jenfasizza kemm hu tal-akbar importanza li jkun hemm proċess elettorali kredibbli, inklussiv, trasparenti u bl-obbligu ta' rendikont li jiżgura tal-leġittimità meħtieġa għat-tmexxija eletta;

12.  Jirrikonoxxi l-kontributi pożittivi li għamel l-Uffiċċju ta' Appoġġ tan-NU fis-Somalja (UNSOS) fl-appoġġ tiegħu tal-kisbiet li għamlu l-AMISOM u l-Missjoni ta' Assistenza tan-NU fis-Somalja (UNSOM) billi kkontribwixxa truppi, riżorsi finanzjarji u riżorsi materjali sabiex jiggarantixxi l-protezzjoni tal-popolazzjoni ċivili fis-Somalja;

13.  Iħeġġeġ lill-Armata Nazzjonali tas-Somalja u lill-AMISOM jieħdu l-azzjoni kollha meħtieġa biex iwaqqfu kull attentat mill-grupp ribelli militanti Al-Shabaab biex jisfratta l-proċess elettorali li se jsir dalwaqt; jenfasizza li l-iżgurar tal-proċess elettorali għandu jkun il-prijorità ewlenija;

14.  Jikkundanna r-reklutaġġ u l-użu tat-tfal mill-forzi tas-sigurtà bħala suldati u bħala informaturi, inkluż l-użu ta' suldati tfal maqbuda jew diżerturi; jistieden lill-Gvern Somalu jwaqqaf għalkollox din il-prattika;

15.  Jappella għal miżuri aktar qawwija għall-ħarsien tat-tfal milquta mill-kunflitt armat u mir-reklutaġġ u l-użu minn forzi u gruppi armati; iħeġġeġ lill-awtoritajiet jittrattaw lit-tfal li jkunu ssuspettati b'assoċjazzjoni ma' Al-Shabaab primarjament bħala vittmi, u jikkunsidraw l-aħjar interess tat-tfal u l-istandards ta' protezzjoni internazzjonali bħala l-prinċipji ta' gwida;

16.  Ifakkar li ma jistax ikun hemm sigurtà mingħajr żvilupp, jew żvilupp mingħajr sigurtà; jitlob li jkun hemm aktar koerenza bejn l-azzjonijiet ta' żvilupp u dawk ta' sigurtà, li jissaħħu l-programmi kemm għall-promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali u kemm biex jiġu miġġielda s-sottożvilupp u l-kawżi u l-bażi tat-terroriżmu; ifakkar fil-ħtieġa li jiġu pprovduti s-servizzi bażiċi u appoġġ għall-persuni meħlusa, b'mod partikolari biex tiġi żgurata r-riintegrazzjoni sostenibbli tar-rifuġjati li jirritornaw lejn il-pajjiż; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi aċċelerata l-konsolidazzjoni tal-istruttura amministrattiva tal-Istat Somalu u tal-istituzzjonijiet li jipprovdu dawn is-servizzi;

17.  Iħeġġeġ lill-pajjiżi li jospitaw rifuġjati mis-Somalja jibqgħu realistiċi dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà f'partijiet kbar tas-Somalja meta jkunu qed jibagħtu rifuġjati lura lejn is-Somalja;

18.  Jinsab serjament imħasseb dwar l-attakki kontra l-atturi umanitarji fis-Somalja; itenni l-importanza essenzjali li għandha l-għajnuna umanitarja biex twassal dak li hemm bżonn, taħt il-prinċipji tal-indipendenza u n-newtralità, lill-persuni fil-bżonn;

19.  Ifakkar li l-libertà ta' espressjoni taqdi rwol ċentrali fil-bini ta' stat demokratiku, speċjalment fi żminijiet ta' trasformazzjoni politika; jistieden lill-Gvern Somalu jeżamina mill-ġdid il-kodiċi penali, il-liġi l-ġdida dwar il-midja u leġiżlazzjoni oħra, bil-għan li jġibhom konformi mal-obbligi internazzjonali tas-Somalja fir-rigward tal-libertà ta' espressjoni u l-midja;

20.  Jikkundanna bil-qawwa l-għadd kbir ta' qtil u arresti u l-intimidazzjoni mifruxa, l-għeluq tal-mezzi kritiċi tax-xandir, il-konfiska ta' tagħmir u l-imblukkar ta' siti web; jitlob li tittieħed azzjoni urġenti mill-awtoritajiet Somali biex jiżguraw li l-vjolazzjonijiet kollha tad-dritt għal-libertà ta' espressjoni jiġu investigati bis-sħiħ, u li l-awturi ta' tali vjolazzjonijiet jitressqu quddiem il-ġustizzja;

21.  Ifaħħar lill-UNSOM u lill-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU talli ppubblikaw ir-rapport fl-4 ta' Settembru 2016 dwar id-dritt għal-libertà ta' espressjoni fis-Somalja, li kien l-ewwel rapport pubbliku dwar id-drittijiet tal-bniedem li qatt sar min-NU dwar is-Somalja; jistieden lin-NU tagħmel aktar rappurtar pubbliku;

22.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet jadottaw u jimplimentaw oqfsa legali xierqa u jwettqu r-riformi ġudizzjarji meħtieġa sabiex jirrispondu għall-bżonn li n-nies għandhom tal-ġustizzja u l-protezzjoni, peress li l-impunità ma tistax tiġi ttollerata;

23.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-għadd dejjem jikber ta' evizzjonijiet furzati tan-nies spustati minn infrastruttura pubblika u privata fil-bliet ewlenin tas-Somalja; ifakkar li dawn l-espulsjonijiet għandhom jikkonformaw ma' oqfsa nazzjonali u internazzjonali rilevanti; jistieden lill-Gvern Federali tas-Somalja u lill-atturi kollha involuti jsibu soluzzjonijiet konkreti għall-problemi tal-persuni spustati; jitlob lill-Gvern tas-Somalja joħloq, bl-appoġġ tas-sħab tiegħu, il-kundizzjonijiet għar-ritorn volontarju tar-rifuġjati b'dinjità, ladarba s-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-pajjiż tkun tippermetti li dan isir;

24.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-Kummissjoni, lill-Unjoni Afrikana, lill-President, lill-Prim Ministru u lill-Parlament tas-Somalja, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti u lill-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE.

 

Avviż legali - Politika tal-privatezza