Postup : 2016/2881(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0989/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0989/2016

Rozpravy :

PV 15/09/2016 - 8.2
CRE 15/09/2016 - 8.2

Hlasovanie :

PV 15/09/2016 - 11.3

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0350

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 168kWORD 107k
14.9.2016
PE589.576v01-00}
PE589.578v01-00}
PE589.580v01-00}
PE589.585v01-00}
PE589.588v01-00}
PE589.590v01-00} RC1
 
B8-0989/2016}
B8-0991/2016}
B8-0993/2016}
B8-0998/2016}
B8-1001/2016}
B8-1003/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

EFDD (B8-0989/2016)

ECR (B8-0991/2016)

PPE (B8-0993/2016)

ALDE (B8-0998/2016)

Verts/ALE (B8-1001/2016)

S&D (B8-1003/2016)


o Somálsku (2016/2881(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias v mene skupiny ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova v mene skupiny ALDE
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Somálsku (2016/2881(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Somálsku,

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť k útokom v Somálsku z 27. februára 2016, 2. júna 2016, 26. júna 2016, 26. júla 2016 a 21. augusta 2016,

–  so zreteľom na závery Rady týkajúce sa Somálska z 18. júla 2016 a 15. februára 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej o rozhodnutí o volebnom modeli pre Somálsko z roku 2016,

–  so zreteľom na novú dohodu prijatú 16. septembra 2016 v Bruseli,

–  so zreteľom na stratégiu EÚ pre bezpečnosť a rozvoj v regióne Sahel zo septembra 2011,

–  so zreteľom na správu OSN o slobode prejavu v Somálsku zverejnenú 4. septembra 2016,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2297 (2016) schválenú 7. júla 2016,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN z 8. januára 2016 a 9. mája 2016 o Somálsku adresované Bezpečnostnej rade OSN,

–  so zreteľom na správu Rady OSN pre ľudské práva z 13. apríla 2016, ktorú vypracovala pracovná skupina všeobecného pravidelného preskúmania,

–  so zreteľom na odsúdenie bombového útoku na hotel v Mogadiše z 30. augusta 2016 zo strany Michaela Keatinga, osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN pre Somálsko,

–  so zreteľom na najnovšie všeobecné pravidelné preskúmanie týkajúce sa Somálska pred Radou OSN pre ľudské práva z januára 2016,

–  so zreteľom na výzvu misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM) z 2. septembra 2016 na pomoc v boji proti používaniu improvizovaných výbušných zariadení (IED) v Somálsku,

–  so zreteľom na vyhlásenie AMISOM z 26. júla 2016, v ktorom sa odsúdili útoky v Mogadiše,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného zástupcu predsedu komisie Africkej únie (AÚ) pre Somálsko, veľvyslanca Francisca Caetana Madeiru, z 30. augusta 2016, v ktorom vyslovil uznanie somálskym bezpečnostným silám pri útoku na hotel v Mogadiše,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve AKT – EÚ z Cotonou,

–  so zreteľom na oznámenie Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie na svojom 455. zasadnutí z 2. septembra 2014 o predchádzaní terorizmu a boji proti nemu a o násilnom extrémizme v Afrike,

–  so zreteľom na mandát Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov na podporu a ochranu ľudských práv a práv národov v rámci Africkej charty ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie africkej jednoty o predchádzaní terorizmu a boji proti nemu, ktorý bol prijatý v roku 1999,

–  so zreteľom na článok 135 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Somálsko sa po dvoch desaťročiach občianskej vojny, neexistujúcej štátnej kontroly a terorizmu nachádza v dôležitom prechodnom období; keďže od roku 2012, keď bola vytvorená nová vláda s medzinárodnou podporou, sa Somálsko pomaly približuje k stabilite, ale nové orgány naďalej čelia výzvam, ako sú povstalci zo skupiny aš-Šabáb, ktorá je spojená so sieťou al-Káida;

B.  keďže napriek pozitívnym záväzkom a politickému pokroku, ktoré je možné pozorovať na strane somálskej vlády, ako je zriadenie nezávislej národnej komisie pre ľudské práva, neistota a politická rivalita naďalej brzdia konkrétny pokrok v oblasti reformy súdnictva a bezpečnosti;

C.  keďže pri absencii fungujúceho civilné súdnictva sa somálska vláda pri súdení civilistov spolieha na vojenské súdy, pričom nie sú zaručené civilné práva obžalovaných; keďže Národnej spravodajskej a bezpečnostnej agentúre (NISA) boli udelené rozsiahle vyšetrovacie právomoci, no v súčasnosti nemá mandát na presadzovanie práva, čo má za následok vážne porušovanie procesných práv tých, ktorých NISA zadržiava;

D.  keďže obyvatelia Somálska zápasia s neustálymi barbarskými útokmi vojenských vodcov a teroristov a trpia v ich dôsledku; keďže 30. augusta 2016 bolo v Mogadiše pred prezidentským palácom zabitých najmenej 10 osôb vrátane vojakov a civilistov; keďže 26. júla 2016 povstalci z aš-Šabáb zaútočili na základňu Africkej únie v Mogadiše, pričom zabili najmenej 13 osôb vrátane pracovníkov OSN a ďalšie mínometné útoky boli nahlásené v predchádzajúcich mesiacoch, počas ktorých zahynulo viac ako 100 ľudí; keďže aš-Šabáb je aj naďalej aktívna v susediacej Keni, kde pravidelne pácha teroristické útoky;

E.  keďže AMISOM, mierová misia Africkej únie v počte 22 000 príslušníkov, je okrem iného poverená znížením hrozby zo strany aš-Šabáb a iných ozbrojených opozičných skupín, zaisťovaním bezpečnosti s cieľom umožniť politický proces na všetkých úrovniach, ako aj úsilím o stabilizáciu, zmierenie a budovanie mieru v Somálsku, a umožnením postupného odovzdania zodpovednosti za bezpečnosť somálskym bezpečnostným silám, čo je podmienené schopnosťami týchto síl; keďže mandát misie AMISOM bol predĺžený do 31. mája 2017, čo je krok, ktorý sa privítal aj Európsky parlament;

F.  keďže Uganda ako najväčší prispievateľ vojenských jednotiek oznámila, že zo Somálska do konca roku 2017 stiahne viac ako 6 000 vojakov; keďže Africká únia oznámila, že do konca roku 2020 plánuje úplne stiahnuť ozbrojené sily s tým, že zodpovednosť za bezpečnosť ponesie postupne od roku 2018 somálska armáda;

G.  keďže sily AMISOM boli viackrát obvinené zo závažného porušovania ľudských práv vrátane bezhlavého zabíjania a niekoľkých prípadov sexuálneho vykorisťovania a zneužívania;

H.  keďže nadchádzajúci volebný proces v Somálsku je míľnikom pre somálsky ľud a bude mať dlhodobý vplyv na bezpečnosť, stabilitu a rozvoj Somálska a širšieho regiónu;

I.  keďže voľby poslancov do hornej snemovne federálneho parlamentu Somálska by sa mali uskutočniť 25. septembra 2016 a voľby poslancov do snemovne ľudu federálneho parlamentu Somálska v období od 24. septembra do 10. októbra 2016; keďže prezident by mal byť oboma snemovňami zvolený 30. októbra 2016;

J.  keďže volebný proces bude kľúčový pre demokratické a všeobecné voľby, ktoré sa uskutočnia v roku 2020, a usporiada ich nezávislá národná volebná komisia;

K.  keďže Omar Mohamed Abdulle, predseda spolkového nepriameho volebného realizačného tímu, opätovne potvrdil, že volebný proces v roku 2016 sa bude konať včas a že bude transparentný a dôveryhodný;

L.  keďže sloboda prejavu, ktorá zohráva ústrednú úlohu pri budovaní demokratických štátov, je naďalej výrazne obmedzená; keďže v nedávnej správe OSN o slobode prejavu v Somálsku sa poukazuje na náročné prostredie, v ktorom pracujú novinári, ochrancovia ľudských práv a politickí vodcovia, vrátane zabíjania, väčšinou zo strany aš-Šabáb, zatýkania, zastrašovania a zatvárania kritických médií; keďže orgány iba zriedkavo tieto prípady vyšetrujú alebo stíhajú ich páchateľov;

M.  keďže Národnej spravodajskej a bezpečnostnej agentúre (NISA) boli udelené rozsiahle vyšetrovacie právomoci, no v súčasnosti nemá mandát na presadzovanie práva, čo má za následok vážne porušovanie procesných práv tých, ktorých NISA zadržiava;

N.  keďže podľa správy OSN je medzi januárom 2014 a júlom 2016 možné identifikovať 120 prípadov svojvoľného zatknutia a zadržiavania pracovníkov médií; keďže od januára 2015 bolo len desať z 48 novinárov a pracovníkov médií, ktorí boli zadržaní, postavených pred súd;

O.  keďže Somálsko je stále jednou z krajín s najväčším a najzdĺhavejším vysídlením vlastných komunít na celom svete, pričom 1,1 milióna ľudí je vysídlených v rámci krajiny, vrátane asi 400 000 žijúcich priamo v Mogadiše, a takmer 1 milióna utečencov v regióne Afrického rohu; keďže Vysoký komisár Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) informoval, že iba v júli 2016 nútené vysťahovanie a neistota v dôsledku prebiehajúcej vojenskej ofenzívy spôsobili takmer 28 000 nových prípadov vysídlenia;

P.  keďže v utečeneckých táboroch v Keni sa nachádza 420 000 Somálčanov, 350 000 v tábore Dadaab, a vláda Kene, somálska vláda a UNHCR sa dohodli na uľahčení dobrovoľného návratu 10 000 somálskych utečencov do Somálska do oblastí, nad ktorými aš-Šabáb stratil kontrolu; keďže kenská vláda v máji 2016 vyhlásila, že do konca roka zatvorí utečenecký tábor Dadaab v severovýchodnej Keni;

Q.  keďže deti sú naďalej zabíjané, svojvoľne zadržiavané a verbované do ozbrojených síl, a to napriek tomu, že Somálsko ratifikovalo Dohovor OSN o právach dieťaťa v januári 2015 a v novembri 2015 podporilo deklaráciu Bezpečné školy, čím sa zaviazalo podniknúť konkrétne kroky na ochranu študentov a vzdelávacích inštitúcií;

R.  keďže EÚ poskytla 286 milióna EUR prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (2014 – 2020), ktoré boli určené na plnenie dohody, a najmä na budovanie štátu a mieru, potravinovú bezpečnosť, odolnosť a vzdelávanie; keďže EÚ sa zaviazala podporovať AMISOM prostredníctvom mierového nástroja pre Afriku;

1.  vyjadruje hlboký súcit s obeťami nedávnych teroristických útokov v Somálsku a ich rodinami a hlboké poľutovanie nad stratou ľudských životov; zároveň dôrazne odsudzuje páchateľov týchto útokov, ktoré sa pripisujú povstaleckej skupine al-Šabáb;

2.  vyzýva na posilnenie národnej bezpečnostnej architektúry a ochrany obyvateľstva, ako aj dodatočnú podporu zo strany medzinárodného spoločenstva pre AMISOM a vládu Somálska v ich úsilí budovať mier a stabilitu;

3.  pripomína, že trvalú stabilitu a mier je možné dosiahnuť len prostredníctvom sociálneho začlenenia, trvalo udržateľného rozvoja a dobrej správy vecí verejných založenej na demokratických zásadách a právnom štáte, keď sa plne dodržiava zásada ľudskej dôstojnosti a práv;

4.  vyjadruje potrebu všestranného dialógu medzi sociálnymi vrstvami vrátane klanov a kmeňov, ktoré tvoria somálsky národ, s cieľom umožniť vzájomné porozumenie a vytvoriť konsenzus pre dlhodobý a stabilný mier;

5.  víta skutočnosť, že vláda a regionálni lídri schválili novú národnú bezpečnostnú politiku, a vyzýva vládu, aby urýchlila jej vykonávanie vzhľadom na pretrvávajúce hrozby zo strany al-Šabáb;

6.  vyzýva EÚ a jej medzinárodných partnerov, aby vytrvali v silnom odhodlaní spolupracovať so Somálskom pri budovaní legitímnych inštitúcií a somálskeho bezpečnostného sektora s cieľom bojovať proti terorizmu a poskytovať ochranu všetkým ľuďom; zdôrazňuje, že je to rozhodujúce pre konštruktívny rozvoj Somálska a bezpečnosť regiónu;

7.  vyzýva Africkú úniu (AÚ), aby zabezpečila, aby si všetky krajiny vysielajúce vojakov vymieňali informácie s CCTARC (AMISOM Civilian Casualty Tracking, Analysis and Response Cell) týkajúce sa správ o civilných obetiach vysielajúcich krajín alebo ich vyšetrovaní, aby tieto informácie poskytovali aj OSN podľa rezolúcie č. 2297 Bezpečnostnej rady OSN a aby boli zapracované do operačných plánov AMISOM;

8.  vyzýva vládu a EÚ, aby ako súčasť činnosti na podporu právneho štátu v Somálsku zabezpečili riadenie činnosti NISA prostredníctvom účinných mechanizmov dohľadu a vybudovali technickú odbornú základňu somálskeho odboru vyšetrovania trestnej činnosti (CID), aby mohol vykonávať dôkladné a účinné vyšetrovania, pri ktorých sa budú dodržiavať práva;

9.  víta vyšetrovanie obvinení zo sexuálneho násilia zo strany jednotiek misie AMISOM, ktoré vedie AÚ, vyzýva na plné vykonávanie odporúčaní, ktoré vyplývajú zo správy a sú v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2272 (2016), a naliehavo vyzýva AÚ a krajiny vysielajúce vojakov, aby zabezpečili, aby boli obvinenia riadne a dôkladne vyšetrené a osoby, ktoré sú za tieto činy zodpovedné, postavené pred súd;

10.  žiada lepšie monitorovanie a budovanie kapacít na zabezpečenie zodpovednosti za porušovanie práva zo strany AMISOM, najmä vzhľadom na skutočnosť, že EÚ zodpovedá za veľkú časť prostriedkov, ktorými je misia financovaná;

11.  zdôrazňuje povzbudivý pokrok smerom k inkluzívnejším voľbám a zodpovednej vláde, ktorý sa dosiahol od roku 2012; víta rozhodnutie fóra National Leadership Forum o podpore vytvoreniu a registrácii politických strán v nasledujúcich dvoch rokoch pred voľbami v roku 2020 na základe zásady „jeden človek, jeden hlas“, ako aj pokus o prebudovanie štátnych inštitúcií a prijatie dôležitých nových zákonov o politických stranách a o vytvorení nezávislej národnej komisie pre ľudské práva; víta rozhodnutia prijaté na zvýšenie zastúpenia žien; zdôrazňuje prvoradý význam dôveryhodného, inkluzívneho, transparentného a zodpovedného volebného procesu, ktorým sa zabezpečí potrebná legitimita zvolených vedúcich predstaviteľov;

12.  uznáva pozitívny prínos podporného úradu OSN v Somálsku (UN Support Office in Somalia, UNSOS) pri podpore dosiahnutých výsledkov misie AMISOM a pomocnej misie OSN v Somálsku (UNSOM), ktorý prispieva jednotkami, finančnými a materiálnymi zdrojmi, aby zaručil ochranu civilného obyvateľstva v Somálsku;

13.  nalieha na somálsku národnú armádu a AMISOM, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zastavenie akýchkoľvek pokusov militantnej povstaleckej skupiny al-Šabáb narušiť nadchádzajúci volebný proces; zdôrazňuje, že zabezpečenie volebného procesu by malo byť hlavnou prioritou;

14.  odsudzuje verbovanie detí za vojakov a informátorov a ich využívanie ozbrojenými silami, a to aj chytených alebo dezertovaných detí-vojakov; vyzýva vládu Somálska, aby skoncovala s týmito praktikami;

15.  vyslovuje sa za posilnenie opatrení na ochranu práv detí zasiahnutých ozbrojeným konfliktom, náborom a využívaním zo strany ozbrojených síl a skupín; naliehavo vyzýva orgány, aby zaobchádzali s deťmi podozrivými zo spojenia s al-Šabábom v prvom rade ako s obeťami a za hlavné zásady pri tom považovali najlepšie záujmy dieťaťa a medzinárodné normy ochrany;

16.  pripomína, že bezpečnosť nemožno dosiahnuť bez rozvoja a rozvoj bez bezpečnosti; žiada o väčší súlad medzi opatreniami v oblasti bezpečnosti a rozvoja a o posilnenie programov na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a na boj proti nedostatočnej rozvinutosti a príčinám a báze terorizmu; pripomína potrebu poskytovať základné služby a podporu prepusteným osobám, najmä zabezpečiť udržateľnú reintegráciu utečencov vracajúcich sa do krajiny; zdôrazňuje potrebu urýchliť konsolidáciu administratívnej štruktúry somálskeho štátu a inštitúcií poskytujúcich príslušné služby;

17.  naliehavo vyzýva hostiteľské krajiny, ktoré prijali utečencov zo Somálska, aby zostali realistické, pokiaľ ide o bezpečnostnú situáciu vo veľkých častiach Somálska, keď posielajú utečencov späť do Somálska;

18.  je hlboko znepokojený útokmi proti humanitárnym aktérom v Somálsku; opakuje, že je nevyhnutné poskytovať humanitárnu pomoc ľuďom v núdzi podľa zásad nezávislosti a neutrality;

19.  pripomína, že sloboda prejavu zohráva ústrednú úlohu pri budovaní demokratického štátu, najmä v čase politickej transformácie; vyzýva vládu Somálska, aby preskúmala trestný zákonník, nový zákon o médiách a iné právne predpisy s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými záväzkami Somálska, pokiaľ ide o právo na slobodu prejavu a médií;

20.  dôrazne odsudzuje rozsiahle zabíjanie a zatýkanie, zastrašovanie, zatváranie kritických médií, zabavovanie vybavenia a blokovanie internetových stránok; žiada okamžité kroky somálskych orgánov s cieľom zabezpečiť, aby boli všetky prípady porušovania práva na slobodu prejavu dôkladne vyšetrené a aby boli ich páchatelia postavení pred súd;

21.  oceňuje, že UNSOM a Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva zverejnili 4. septembra 2016 správu o práve na slobodu prejavu v Somálsku, čo je historicky prvá verejná správa OSN o ľudských právach v Somálsku; vyzýva OSN, aby vypracovala viac verejne dostupných správ;

22.  naliehavo vyzýva orgány, aby prijali a uplatňovali vhodné právne rámce a vykonali potrebné reformy súdnictva s cieľom reagovať na potreby ľudí, pokiaľ ide o spravodlivosť a ochranu, pretože beztrestnosť nemožno tolerovať;

23.  vyjadruje znepokojenie nad rastúcim počtom prípadov, keď sú vysídlené osoby násilím vyháňané z verejných a súkromných infraštruktúr v najvýznamnejších mestách Somálska; pripomína, že takéto vyhostenie musí byť v súlade s príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými rámcami; žiada federálnu vládu Somálska a všetky zúčastnené strany, aby našli udržateľné a konkrétne riešenia problémov vysídlených osôb; žiada vládu Somálska, aby s podporou svojich partnerov vytvorila podmienky pre dobrovoľný a dôstojný návrat utečencov hneď, ako to umožní bezpečnostná situácia v krajine;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Somálska, generálnemu tajomníkovi OSN, Bezpečnostnej rade OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia