Predlog skupne resolucije - RC-B8-0989/2016Predlog skupne resolucije
RC-B8-0989/2016

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o Somaliji

14.9.2016 - (2016/2881(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
EFDD (B8-0989/2016)
ECR (B8-0991/2016)
PPE (B8-0993/2016)
ALDE (B8-0998/2016)
Verts/ALE (B8-1001/2016)
S&D (B8-1003/2016)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Norbert Neuser, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias v imenu skupine ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Louis Michel, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova) v imenu skupine ALDE
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD


Postopek : 2016/2881(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0989/2016
Predložena besedila :
RC-B8-0989/2016
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o Somaliji

(2016/2881(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Somaliji,

–  ob upoštevanju izjav tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje o napadih v Somaliji z dne 27. februarja 2016, 2. junija 2016, 26. junija 2016, 26. julija 2016 in 21. avgusta 2016,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Somaliji z dne 18. julija 2016 in 15. februarja 2016,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini o odločitvi v zvezi z volilnim modelom za Somalijo v letu 2016,

–  ob upoštevanju dogovora o novem pristopu, ki je bil 16. septembra 2013 sprejet v Bruslju,

–  ob upoštevanju strategije EU za varnost in razvoj območja Sahela iz septembra 2011,

–  ob upoštevanju poročila ZN o svobodi izražanja v Somaliji, ki je bilo objavljeno 4. septembra 2016,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta ZN št. 2297(2016) z dne 7. julija 2016,

–  ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja ZN varnostnemu svetu ZN o Somaliji z dne 8. januarja 2016 in 9. maja 2016,

–  ob upoštevanju poročila delovne skupine za splošni redni pregled Sveta ZN za človekove pravice z dne 13. aprila 2016,

–  ob upoštevanju, da je posebni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov za Somalijo, Michael Keating, dne 20. avgusta 2016 obsodil bombni napad na hotel v Mogadišu,

–  ob upoštevanju zadnjega splošnega rednega pregleda Somalije pred zasedanjem Sveta ZN za človekove pravice januarja 2016,

–  ob upoštevanju, da je misija Afriške unije v Somaliji (AMISOM) 2. septembra 2016 zaprosila za pomoč pri preprečevanju uporabe improviziranih eksplozivnih naprav v Somaliji;

–  ob upoštevanju izjave misije AMISOM z dne 26. julija 2016, v kateri je obsodila teroristične napade v Mogadišu,

–  ob upoštevanju izjave posebnega predstavnika za Somalijo predsednika Komisije Afriške unije (SRCC), veleposlanika Francisca Caetana Madeire, z dne 30. avgusta 2016, v kateri je pohvalil somalijske varnostne sile v zvezi z napadi na hotel v Mogadišu,

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja med državami AKP in EU,

–  ob upoštevanju sporočila mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije na njegovem 455. zasedanju dne 2. septembra 2014 o preprečevanju terorizma in boju proti njemu ter nasilnemu ekstremizmu v Afriki,

–  ob upoštevanju mandata Afriške komisije za človekove pravice in pravice ljudstev, da v skladu z Afriško listino o človekovih pravicah in pravicah ljudstev spodbuja in varuje človekove pravice in pravice ljudstev,

–  ob upoštevanju Konvencije o preprečevanju terorizma in boju proti njemu, ki jo je Organizacija afriške enotnosti sprejela leta 1999,

–  ob upoštevanju člena 135 Poslovnika,

A.  ker je Somalija po dveh desetletjih državljanske vojne in odsotnosti državnega nadzora ter terorizma v kritičnem prehodnem obdobju, ker se ta država od leta 2012, ko je z mednarodno podporo dobila novo vlado, počasi stabilizira, vendar se nova oblast še vedno sooča s problemom uporniške skupine Al Šabab, ki je povezana z Al Kaido;

B.  ker je somalijska vlada sicer sprejela pozitivne obveze in dosegla politični napredek, kot je ustanovitev neodvisne nacionalne komisije za človekove pravice, vendar negotovost in notranji politični boji še vedno otežujejo konkreten napredek pri reformi pravosodnega in varnostnega sistema;

C.  ker somalijska vlada zaradi nedelovanja civilnega sodstva za sojenje civilistom uporablja vojaška sodišča, zaradi česar civilnim obtožencev niso zagotovljene ustrezne pravice; ker ima nacionalna obveščevalna in varnostna agencija (NISA) obsežna preiskovalna pooblastila, pa trenutno nima mandata za kazenski pregon in so zato znatno kršene procesne pravice njenih pripornikov;

D.  ker Somalci trpijo zaradi posledic neprestanih barbarskih napadov vojnih poglavarjev in teroristov; ker je bilo 30. avgusta 2016 v Mogadišu pred predsedniško palačo ubitih najmanj 10 ljudi, tako vojakov kot civilistov; ker je skupina Al Šabab 26. julija 2016 napadla oporišče Afriške unije v Mogadišu in ubila najmanj 13 ljudi, med njimi tudi osebje ZN, in ker so v prejšnjih mesecih poročali tudi o drugih minometnih napadih, v katerih je bilo ubitih več kot 100 ljudi; ker je skupina Al Šabab še vedno dejavna tudi v sosednji Keniji, kjer redno izvaja teroristične napade;

E.  ker ima mirovna misija Afriške unije (AMISOM), ki šteje 22000 vojakov, med drugim nalogo zmanjšati grožnjo skupine Al Šabab in drugih oboroženih opozicijskih skupin, zagotoviti varnost, da bi omogočila politični proces na vseh ravneh, pa tudi prizadevanja za stabilizacijo, spravo in vzpostavitev miru v Somaliji, ter omogočiti postopen prenos varnostnih pristojnosti z misije AMISOM na somalijske varnostne sile glede na njihove zmogljivosti; ker je bil mandat misije podaljšan do 31. maja 2017, kar je Parlament pozdravil;

F.  ker je Uganda, ki prispeva največ vojakov, napovedala, da bo do konca 2017 iz Somalije umaknila več kot 6000 svojih vojakov; ker je Afriška unija napovedala, da bo svoje sile do konca 2020 v celoti umaknila in varnostne pristojnosti od leta 2018 naprej postopno prenesla na somalijsko vojsko,

G.  ker so bile sile AMISOM večkrat obtožene hudih kršitev človekovih pravic, tudi neselektivnega pobijanja ter nekaterih primerov spolnega izkoriščanja in zlorab,

H.  ker bo prihodnji volilni proces v Somaliji mejnik za Somalce in bo imel dolgoročne posledice za varnost, stabilnost in razvoj te države in širše regije;

I.  ker naj bi bile volitve poslancev zgornjega doma somalijskega zveznega parlamenta 25. septembra 2016, volitve poslancev spodnjega doma pa med 24. septembrom in 10. oktobrom 2016; ker naj bi oba doma 30. oktobra 2016 izvolila predsednika;

J.  ker bo volilni proces zelo pomemben za demokratične volitve v letu 2020, ki naj bi jih organizirala neodvisna nacionalna volilna komisija;

K.  ker je Omar Mohamed Abdule, predsednik zvezne posredne delovne skupine za izvedbo volitev (FIEIT) ponovno potrdil, da bo volilni proces v letu 2016 potekal v roku ter da bo pregleden in verodostojen;

L.  ker je še vedno močno omejena svoboda izražanja, ki ima osrednjo vlogo pri izgradnji demokratičnih držav; ker nedavno poročilo ZN o svobodi izražanja kaže, da novinarji, zagovorniki človekovih pravic in politični voditelji v Somaliji še vedno delajo v težavnem okolju, ker prihaja do ubojev – pretežno s strani pripadnikov Al Šabab–, aretacij, zastraševanja in zapiranja kritičnih medijskih hiš; ker oblasti te primere le redko raziščejo in redko preganjajo storilce;

M.  ker ima nacionalna obveščevalna in varnostna agencija (NISA) obsežna preiskovalna pooblastila, nima pa mandata za kazenski pregon, zaradi česar so znatno kršene procesne pravice njenih pripornikov;

N.  ker je bilo po poročilu ZN med januarjem 2014 in julijem 2016 ugotovljenih 120 primerov samovoljnih aretacij in pridržanja medijskih delavcev; ker je bilo do januarja 2015 samo 10 od 48 aretiranih novinarjev in medijskih delavcev privedenih pred sodišče;

O.  ker Somalija ostaja država z eno največjih in najbolj dolgotrajno razseljenih skupnosti na svetu, od tega je 1,1 milijona notranje razseljenih oseb, približno 400 000 jih živi samo v Mogadišu, skoraj en milijon beguncev pa je na območju Afriškega roga; ker je visoki komisar Združenih narodov za begunce (UNHCR) poročal, da je bilo samo julija 2016 zaradi prisilnih izselitev in negotovosti zaradi potekajoče vojaške ofenzive skoraj 28 000 na novo razseljenih oseb;

P.  ker je 420 000 somalijskih beguncev v taboriščih v Keniji, od tega 350 000 v taborišču v Dadabu, in so se somalijska in kenijska vlada ter UNHCR dogovorili, da bodo olajšali prostovoljno vrnitev 10 000 beguncev v Somalijo na območja, ki niso pod nadzorom skupine Al Šabab; ker je kenijska vlada maja 2016 napovedala, da bo do konca leta zaprla begunsko taborišče Dadab na severovzhodu Kenije;

Q.  ker otroke še vedno ubijajo, jih samovoljno pridržujejo in vpokličejo v oborožene sile, čeprav je Somalija januarja 2015 ratificirala Konvencijo ZN o otrokovih pravicah in novembra 2015 sprejela deklaracijo o varnih šolah, si čimer se je zavezala k sprejetju konkretnih ukrepov za zaščito učencev in izobraževalnih ustanov;

R.  ker je EU zagotovila 286 milijonov EUR iz Evropskega razvojnega sklada (2014–2020), predvsem za izvajanje „dogovora“, zlasti izgradnjo države in utrjevanje miru, prehransko varnost, odpornost in izobraževanje; ker se je EU v okviru mirovne pomoči za Afriko tudi zavezala podpori misije AMISOM;

1.  izraža globoko sočutje do žrtev nedavnih terorističnih napadov v Somaliji in njihovih družin ter iskreno obžaluje izgubo življenj; hkrati odločno obsoja storilce teh napadov, za katere naj bi bila odgovorna uporniška skupina Al Šabab;

2.  poziva k okrepitvi nacionalne varnostne arhitekture in zaščiti prebivalstva ter k dodatni podpori, ki naj jo mednarodna skupnost nudi misiji AMISOM in somalijski vladi pri prizadevanjih za izgradnjo miru in stabilnosti;

3.  opozarja, da je trajno stabilnost in mir mogoče doseči zgolj s socialnim vključevanjem, trajnostnim razvojem in dobrim upravljanjem, ki bo temeljilo na demokratičnih načelih in pravni državi, kjer se bosta v celoti spoštovala dostojanstvo in pravice ljudi;

4.  poudarja, da je za medsebojno razumevanje in vzpostavitev soglasja za dolgoročen in stabilen mir nujen dialog, ki bo vključeval vse socialne sektorje v državi, tudi klane in plemena, ki sestavljajo somalijski narod;

5.  pozdravlja dejstvo, da so vlada in regionalni voditelji podprli novo nacionalno varnostno politiko, in vlado poziva, naj pospeši njeno izvajanje, saj Al Šabab še vedno predstavlja grožnjo;

6.  poziva EU in njene mednarodne partnerje, naj bodo še naprej trdno zavezani sodelovanju s Somalijo pri izgradnji legitimnih institucij ter varnostnega sektorja, za katerega bo odgovorna Somalija, za boj proti terorizmu in zaščito vseh prebivalcev; poudarja, da je to odločilno za konstruktivni razvoj Somalije in varnost v regiji;

7.  poziva Afriško unijo, naj zagotovi, da bodo vse države, ki prispevajo vojake, izmenjevale informacije o poročilih o civilnih žrtvah, ki jih pripravijo, ali preiskavah v zvezi z njimi, ki jih izvedejo, s Skupino za sledenje, analizo in odzivanje v zvezi s civilnimi žrtvami (CCTARC), ki je del misije AMISOM, ter da se bodo v skladu z resolucijo varnostnega sveta ZN št. 2297 te informacije posredovale tudi Organizaciji Združenih narodov in jih vnesle v operativne načrte misije AMISOM;

8.  poziva vlado in EU (v okviru dejavnosti za vzpostavitev pravne države v Somaliji), naj z učinkovitimi nadzornimi mehanizmi zagotovita nadzor nad nacionalno obveščevalno in varnostno agencijo in naj oblikujeta tehnično strokovno znanje za somalijski oddelek za preiskovanje kaznivih dejanj, s katerim bo lahko izvajal temeljite in učinkovite preiskave, v katerih se bodo spoštovale pravice;

9.  pozdravlja, da je Afriška unija opravila preiskavo domnev o spolnem nasilju vojaških enot misije AMISOM; poziva k celovitemu izvajanju priporočil iz poročila in v skladu z resolucijo varnostnega sveta ZN št. 2272 (2016) spodbuja Afriško unijo in države, ki prispevajo vojake, naj zagotovijo, da se bodo domneve ustrezno in temeljito preiskale ter da bodo odgovorni privedeni pred sodišče;

10.  poziva EU k boljšemu nadzoru in krepitvi zmogljivosti, s katerima bo zagotovila odgovornost misije AMISOM za zlorabe, zlasti ker je prav EU odgovorna za večino njenega financiranja;

11.  opozarja na spodbuden napredek k bolj vključujočim volitvam in odgovorni vladi od leta 2012 dalje; pozdravlja odločitev nacionalnega vodstvenega foruma, da bo v naslednjih dveh letih spodbujal ustanovitev in registracijo političnih strank pred prihajajočimi volitvami leta 2020 po načelu ena oseba en glas, ter prizadevanja za ponovno vzpostavitev državnih institucij in sprejetje pomembnih novih zakonov o političnih strankah ter o ustanovitvi neodvisne državne komisije za človekove pravice; pozdravlja sprejete sklepe o večji zastopanosti žensk; poudarja, da je izjemno pomemben verodostojen, vključujoč, pregleden in odgovoren volilni proces, ki bo izvoljenemu vodstvu zagotavljal potrebno legitimnost;

12.  priznava, da je podporni urad ZN v Somaliji (UNSOS) z vojaškimi enotami, finančnimi in materialnimi viri pozitivno prispeval k napredku misije AMISOM in misije ZN za pomoč v Somaliji (UNSOM) pri zagotavljanju zaščite civilnega prebivalstva v Somaliji;

13.  poziva somalijsko nacionalno vojsko in misijo AMISOM, naj sprejmeta vse potrebne ukrepe za ustavitev vseh poskusov militantne uporniške skupine Al Šabab, da bi prekinila bližajoči se volilni proces; poudarja, da bi moralo biti zagotavljanje volilnega procesa ključna prednostna naloga;

14.  obsoja novačenje in uporabo otrok v varnostnih silah za vojake in ovaduhe, tudi uporabo otrok vojakov, ki so bili ujeti ali so dezertirali; poziva somalijsko vlado, naj to prakso opusti;

15.  poziva k odločnejšim ukrepom za zaščito otrok, prizadetih v oboroženih spopadih, pred novačenjem v oborožene sile in skupine ali izkoriščanjem; poziva oblasti, naj otroke, osumljenje sodelovanja z Al Šababom, obravnava predvsem kot žrtve in naj kot vodilna načela upošteva otrokovo korist in standarde mednarodne zaščite;

16.  opozarja, da ni varnosti brez razvoja in ni razvoja brez varnosti; poziva k večji usklajenosti med varnostnimi in razvojnimi ukrepi, pa tudi k okrepitvi programov, ki bodo spodbujali gospodarski in socialni razvoj ter se spopadali z nerazvitostjo in vzroki ter temelji terorizma; opozarja, da je treba izpuščenim osebam nuditi osnovne storitve in podporo, zlasti da bi se zagotovilo trajnostno ponovno vključevanje beguncev, ki se vračajo v državo; poudarja, da je treba pospešiti konsolidacijo upravne strukture somalijske države in institucij, ki te storitve zagotavljajo;

17.  priporoča državam, ki gostijo begunce iz Somalije, naj ob vračanju beguncev realistično upoštevajo varnostne razmere v velikem delu Somalije;

18.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi napadov na humanitarne delavce v Somaliji; ponovno poudarja, da je nadvse pomembno, da se humanitarna pomoč dostavi ljudem v stiski v skladu z načeloma neodvisnosti in nevtralnosti;

19.  opozarja, da ima svoboda izražanja osrednjo vlogo pri oblikovanju demokratične države, zlasti v času političnega preoblikovanja; poziva somalijsko vlado, naj pregleda kazenski zakonik, novi zakon o medijih in drugo zakonodajo in jih uskladi z mednarodnimi obveznostmi Somalije glede pravice do svobodnega izražanja in medijev;

20.  ostro obsoja številne uboje in aretacije, obsežna ustrahovanja, zaprtje kritičnih medijskih hiš, zaplembo opreme in blokiranje spletnih mest; somalijske oblasti poziva k nujnim ukrepom, s katerimi bodo zagotovile, da se vse kršitve pravice do svobodnega izražanja v celoti preiščejo, storilci pa privedejo pred sodišče;

21.  izraža priznanje UNSOM in Uradu visokega komisarja ZN za človekove pravice, ker sta 4. septembra 2016 objavila poročilo o pravici do svobodnega izražanja v Somaliji, ki je prvo objavljeno poročilo ZN o Somaliji nasploh; poziva ZN k pogostejšim objavam poročil;

22.  poziva oblasti, naj sprejmejo in izvajajo ustrezne pravne okvirje ter izvedejo potrebne reforme sodstva, ki bodo zadostile potrebi prebivalstva po pravici in zaščiti, saj nekaznovanost ni dopustna;

23.  izraža zaskrbljenost, ker so v večjih somalijskih mestih vse pogostejše prisilne izselitve razseljenih prebivalcev iz javnih in zasebnih namestitev; opozarja, da je treba pri izselitvah spoštovati ustrezne nacionalne in mednarodne okvire; somalijsko zvezno vlado in vse akterje poziva, naj poiščejo trajnostne konkretne rešitve za probleme razseljenih oseb; poziva somalijsko vlado, naj ob podpori svojih partnerjev oblikuje pogoje za prostovoljno dostojno vračanje beguncev, ko bodo varnostne razmere v državi to omogočale;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Afriški uniji, predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu Somalije, generalnemu sekretarju ZN, varnostnemu svetu ZN, Svetu ZN za človekove pravice in skupni parlamentarni skupščini AKP-EU.