Postup : 2016/2880(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0990/2016

Předložené texty :

RC-B8-0990/2016

Rozpravy :

PV 15/09/2016 - 8.1
CRE 15/09/2016 - 8.1

Hlasování :

PV 15/09/2016 - 11.2

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0349

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 366kWORD 90k
14.9.2016
PE589.577v01-00}
PE589.579v01-00}
PE589.581v01-00}
PE589.586v01-00}
PE589.589v01-00}
PE589.591v01-00}
PE589.595v01-00} RC1
 
B8-0990/2016}
B8-0992/2016}
B8-0994/2016}
B8-0999/2016}
B8-1002/2016}
B8-1004/2016}
B8-1008/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

EFDD (B8‑0990/2016)

ECR (B8‑0992/2016)

PPE (B8‑0994/2016)

ALDE (B8‑0999/2016)

Verts/ALE (B8‑1002/2016)

S&D (B8‑1004/2016)

GUE/NGL (B8‑1008/2016)


o Filipínách (2016/2880(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Inese Vaidere za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić za skupinu ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE
Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Filipínách  (2016/2880(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci na Filipínách, zvláště pak na usnesení ze dne 8. června 2016 o Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Filipínskou republikou(1), usnesení ze dne 14. června 2012(2) a usnesení ze dne 21. ledna 2010(3),

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 3. září 2016 o útoku v Davau;

–  s ohledem na diplomatické vztahy mezi Filipínami a EU (dříve Evropským hospodářským společenstvím (EHS)), které byly navázány dne 12. května 1964 jmenováním velvyslance Filipín při EHS,

–  s ohledem na skutečnost, že Filipíny mají po podpisu prohlášení z Bangkoku ze dne 8. srpna 1967 status zakládajícího člena Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN),

–  s ohledem na Rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka Pan Ki-muna ze dne 8. června 2016 o zřejmé podpoře poprav bez řádného soudu,

–  s ohledem na prohlášení výkonného ředitele Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) ze dne 3. srpna 2016 o situaci na Filipínách,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dne 4. září 2016 o Filipínách,

–  s ohledem na tiskové prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 4. září 2016 o teroristických útocích na Filipínách,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se lidských práv,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mezi Filipínami a EU existují dlouhotrvající diplomatické, hospodářské, kulturní a politické vztahy,

B.  vzhledem k tomu, že otázky týkající se demokracie, zásad právního státu, lidských práv a dialogu vedeného s organizacemi občanské společnosti vždy tvořily významnou část dvojstranných rozhovorů mezi EU a Filipínami;

C.  vzhledem k obrovským výzvám, kterým nedávno zvolená filipínská vláda v souvislosti s bojem proti nerovnosti a korupci a rovněž v souvislosti s vedením mírového procesu v zemi bude muset čelit;

D.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s drogami na Filipínách stále představuje problém celostátního a mezinárodního rozsahu; vzhledem k tomu, že podle výroční zprávy Ministerstva zahraničních věcí USA pro Kongres uvádí Filipínský úřad pro boj s omamnými látkami (PDEA), jenž je předním orgánem pro boj s narkotiky v zemi, že 8 629 vesnic či „barangayí“ (které tvoří odhadem 20 % z celkového počtu vesnic v zemi) nahlásilo trestné činy spáchané v souvislost s drogami, a vzhledem k tomu, že Filipíny jsou považovány za zemi s nejvyšší mírou užívání metamfetaminu ve východní Asii;

E.  vzhledem k tomu, že ústředním tématem prezidentské kampaně Rodriga Duterteho byl závazek skoncovat v celé zemi se všemi druhy trestných činů, které jsou páchány v souvislosti s drogami; vzhledem k tomu, že v průběhu své volební kampaně a počátečních dnů v úřadu prezident Duterte opakovaně naléhal na donucovací orgány a veřejnost, aby zabíjely osoby podezřelé z pašování drog, které se samy nevzdají, a rovněž uživatele drog;

F.  vzhledem k tomu, že veřejně prohlásil, že nebude usilovat o stíhání představitelů donucovacích orgánů a občanů, kteří usmrtí drogové překupníky kladoucí odpor při zatýkání;

G.  vzhledem k číselným údajům zveřejněným Filipínskou národní policií, podle nichž v období od 1. července do 4. září 2016 policejní příslušníci usmrtili více než tisíc podezřelých prodejců a uživatelů drog, a vzhledem k tomu, že další policejní statistiky přisuzují usmrcení více než tisíce údajných prodejců a uživatelů drog za poslední dva měsíce neznámým střelcům; vzhledem k tomu, že podle stanice Al-Džazíra bylo zatčeno více než 15 000 osob podezřelých z nakládání s drogami, a to ve většině případů na základě informací nebo nařčení vznesených jejich spoluobčany, a dále vzhledem k tomu, že se téměř 700 000 osob vydalo „dobrovolně“ do rukou policie a nechalo se přihlásit k léčbě v rámci tokhangského programu, aby tak unikly pozornosti policie nebo samozvaných strážců zákona;

H.  vzhledem k tomu, že dne 8. června 2016 označil generální tajemník OSN Pan Ki-mun sérii mimosoudních za nezákonnou a za porušení základních práv a svobod;

I.  vzhledem k tomu, že dne 18. srpna 2016 zvláštní zpravodajka OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy Agnes Callamardová a zvláštní zpravodaj OSN pro právo na zdraví Dainius Pūras naléhali na filipínskou vládu, aby ukončila vlnu současných mimosoudních poprav a zabíjení, k nimž v souvislosti s vystupňovaným tažením proti zločinu a drogám zaměřeným na prodejce a uživatele drog dochází;

J.  vzhledem k tomu, že Senát Filipín a Komise pro lidská práva zahájily své vlastní nezávislé vyšetřování těchto úmrtí;

K.  vzhledem k tomu, že Filipíny byly jednou z prvních zemí v Asii, která zrušila trest smrti, a to v roce 1987; vzhledem k tomu, že poté, co byl tento trest znovu zaveden, byl v roce 2006 opět prezidentem Arroyem zrušen; vzhledem k tomu, že během své volební kampaně prezident Duterte volal po jeho znovuzavedení, a to především pro případy nelegálního obchodu s drogami, a vzhledem k tomu, že je za tímto účelem nyní projednáván ve filipínském kongresu příslušný návrh zákona;

L.  vzhledem k tomu, že dne 2. září 2016 pumový útok na tržišti v městě Davao, k němuž se přihlásila skupina Abú Sajjáf a přidružené skupiny, zabil nejméně 14 lidí a dalších 70 zranil; vzhledem k tomu, že filipínské ozbrojené síly pokračují v jižní provincii Sulu ve vojenské ofenzívě proti bojovníkům skupiny Abú Sajjáf, přidružené k Islámskému státu;

M.  vzhledem k tomu, že po útoku vyhlásila filipínská vláda „národní stav nouze z důvodu nezákonného násilí na Mindanau“;

N.  vzhledem k tomu, že Filipíny budou v roce 2017 předsedat sdružení ASEAN a že prezident Duterte oznámil, že „během filipínského předsednictví budeme vyzdvihovat ASEAN jako model regionalismu a globálního aktéra, jemuž jde v první řadě o prosazování zájmu obyvatel“;

1.  důrazně odsuzuje útok na nočním tržišti v městě Davao, k němuž došlo dne 2. září 2016, a vyjadřuje soustrast příbuzným obětí; zdůrazňuje, že osoby odpovědné za tyto vraždy by měly být hnány k odpovědnosti, avšak žádá delegaci EU, aby pozorně sledovala, zda nedochází k bezpráví; naléhavě vyzývá členské státy, aby v souladu se svými závazky plynoucími z mezinárodního práva a příslušných rezolucí Rady bezpečnosti aktivně spolupracovaly v této záležitosti s vládou Filipín a všemi příslušnými orgány;

2.  ostře odsuzuje nedovolený obchod s drogami a jejich zneužívání na Filipínách; zdůrazňuje, že nelegální drogy ohrožují filipínskou mládež a představují jeden z nejvážnějších problémů společnosti;

3.  chápe, že miliony lidí na Filipínách jsou negativně zasaženy vysokou mírou závislosti na drogách a jejími následky; nicméně vyjadřuje vážné znepokojení nad mimořádně vysokým počtem lidí zabitých při operacích policejních jednotek a skupin samozvaných strážců zákona v souvislosti s vystupňovaným tažením proti zločinu a drogám zaměřeným na prodejce a uživatele drog, a naléhavě vyzývá vládu Filipín, aby nynější vlnu mimosoudních poprav a zabíjení ukončila;

4.  vítá záměr vlády snížit vysokou míru zločinu a korupce v zemi, avšak vybízí ji, aby přijala zvláštní komplexní politiky a programy, jejichž součástí by měla být i prevence a rehabilitace a které by nespočívaly výhradně v násilné represi;

5.  zdůrazňuje, že reakce na nezákonný obchod s drogami musí být plně v souladu s národními i mezinárodními závazky;

6.  naléhavě vybízí orgány, aby zajistily dodržování lidských práv a základních svobod v souladu s mezinárodními standardy lidských práv a mezinárodními nástroji, které Filipíny ratifikovaly;

7.  vybízí orgány, aby okamžitě zahájily vyšetřování mimořádně vysokého počtu lidí zabitých při policejních operacích;

8.  bere na vědomí, že Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) je připraven se více zapojit do úsilí Filipín postavit překupníky drog před soud, a to s příslušnými právními zárukami a v souladu s mezinárodními standardy a normami;

9.  doporučuje, aby byl bezodkladně zaveden národní mechanismus prevence mučení, jak stanoví Úmluva OSN proti mučení a její opční protokol;

10.  naléhavě vyzývá filipínskou vládu, aby odsoudila činnost skupin samozvaných strážců zákona a vyšetřila jejich odpovědnost za zabíjení; naléhavě vyzývá filipínské orgány, aby okamžitě zahájily důkladné, účinné a nestranné vyšetřování s cílem odhalit všechny pachatele, postavit je před způsobilý a nestranný civilní tribunál a uložit jim tresty v souladu se zákonem;

11.  vyzývá vládu Filipín, aby zaručila náležitou ochranu obhájcům lidských práv, členům odborů a novinářům;

12.  vítá závazek prezidenta Duterteho prosazovat rehabilitační programy a žádá EU, aby podporovala úsilí vlády poskytovat uživatelům drog náležitou pomoc, aby se zbavili závislosti, a aby nadále podporovala reformy systému trestního soudnictví na Filipínách;

13.  doporučuje, aby Filipíny bezodkladně ratifikovaly Mezinárodní úmluvu na ochranu všech osob před nuceným zmizením a aby kriminalizovaly nucená zmizení a mimosoudní popravy ve své národní legislativě;

14.  naléhavě vyzývá Kongres Filipínské republiky, aby upustil od znovuzavedení trestu smrti;

15.  konstatuje, že podle empirických zjištění trest smrti nesnižuje kriminalitu spojenou s drogami a jeho znovuzavedení by zničilo tento velký úspěch filipínského systému spravedlnosti;

16.  naléhavě vyzývá EU, aby s využitím všech dostupných nástrojů pomáhala vládě Filipín dodržovat její mezinárodní závazky v oblasti lidských práv, zejména prostřednictvím rámcové dohody;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám členských států, vládě a parlamentu Filipín, vládám členských států Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), vysokému komisaři OSN pro lidská práva a generálnímu tajemníkovi OSN.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0263.

(2)

Úř. věst. C 332E , 15.11.2013, s. 99.

(3)

Úř. věst. C 305E , 11.11.2010, s. 11.

Právní upozornění - Ochrana soukromí