Διαδικασία : 2016/2880(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0990/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0990/2016

Συζήτηση :

PV 15/09/2016 - 8.1
CRE 15/09/2016 - 8.1

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0349

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 521kWORD 99k
14.9.2016
PE589.577v01-00}
PE589.579v01-00}
PE589.581v01-00}
PE589.586v01-00}
PE589.589v01-00}
PE589.591v01-00}
PE589.595v01-00} RC1
 
B8-0990/2016}
B8-0992/2016}
B8-0994/2016}
B8-0999/2016}
B8-1002/2016}
B8-1004/2016}
B8-1008/2016} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

EFDD (B8-0990/2016)

ECR (B8-0992/2016)

PPE (B8-0994/2016)

ALDE (B8-0999/2016)

Verts/ALE (B8-1002/2016)

S&D (B8-1004/2016)

GUE/NGL (B8-1008/2016)


σχετικά με τις Φιλιππίνες (2016/2880(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις Φιλιππίνες (2016/2880(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες, και ιδίως εκείνα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων(1), της 14ης Ιουνίου 2012(2) και της 21ης Ιανουαρίου 2010(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 3ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την επίθεση στο Νταβάο,

–  έχοντας υπόψη τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των Φιλιππίνων και της ΕΕ (κατά την εποχή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ)), που συνήφθησαν στις 12 Μαΐου 1964 με τον διορισμό του Πρέσβη των Φιλιππίνων στην ΕΟΚ,

–  έχοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) μετά την υπογραφή της Διακήρυξης της Μπανγκόκ στις 8 Αυγούστου 1967,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Ban Ki-Moon, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προφανή υποστήριξη των εξωδικαστικών εκτελέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), της 3ης Αυγούστου 2016, σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 4ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τις Φιλιππίνες, η οποία αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας στον Τύπο, της 4ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στις Φιλιππίνες,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), του 1966,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες και η ΕΕ έχουν μακρόχρονες διπλωματικές, οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές σχέσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο διάλογος με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υπήρξαν πάντα σημαντικό μέρος των διμερών συνομιλιών μεταξύ της ΕΕ και των Φιλιππίνων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες προκλήσεις που αναμένουν την πρόσφατα εκλεγμένη κυβέρνηση των Φιλιππίνων όσον αφορά την καταπολέμηση των ανισοτήτων και της διαφθοράς και τη διεξαγωγή της ειρηνευτικής διαδικασίας στη χώρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών στις Φιλιππίνες εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή ανησυχία εθνικών και διεθνών διαστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ προς το Κογκρέσο, η Υπηρεσία Επιβολής της Νομοθεσίας κατά των Ναρκωτικών (PDEA) των Φιλιππίνων, η οποία αποτελεί τη βασική υπηρεσία επιβολής της νομοθεσίας κατά των ναρκωτικών στη χώρα, ανέφερε ότι 8 629 χωριά ή barangays (περίπου το 20% των χωριών της χώρας) είχαν καταγγείλει εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, και ότι οι Φιλιππίνες φέρονται να έχουν το υψηλότερο ποσοστό χρήσης μεθαμφεταμινών στην Ανατολική Ασία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προεδρικής προεκλογικής εκστρατείας του Rodrigo Duterte ήταν η δέσμευση για πάταξη της εγκληματικότητας που συνδέεται με τα ναρκωτικά σε όλα τα επίπεδα και σε ολόκληρη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και των πρώτων ημερών της θητείας του, ο Πρόεδρος Duterte ζήτησε επανειλημμένα από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τους πολίτες να προβούν στη δολοφονία υπόπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών που δεν παραδίδονταν, καθώς και χρηστών ναρκωτικών ουσιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα διώξει τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τους πολίτες που δολοφόνησαν εμπόρους ναρκωτικών που αντιστάθηκαν στη σύλληψη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Αστυνομία των Φιλιππίνων δείχνουν ότι, από την 1η Ιουλίου έως την 4η Σεπτεμβρίου 2016, η αστυνομία αφαίρεσε τη ζωή περισσότερων από χιλίων υπόπτων για εμπόριο και χρήση ναρκωτικών, και ότι περαιτέρω στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας αποδίδουν τη δολοφονία περισσότερων από χιλίων εικαζόμενων εμπόρων και χρηστών ναρκωτικών κατά τους τελευταίους δύο μήνες σε άγνωστους ενόπλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρει το Al Jazeera, έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 15 000 ύποπτοι για ναρκωτικά, ως επί το πλείστον με βάση φήμες και ισχυρισμούς πολιτών, και ότι σχεδόν 700 000 άτομα έχουν παραδοθεί «οικειοθελώς» στην αστυνομία και έχουν καταχωριστεί για θεραπεία στο πλαίσιο του προγράμματος Tokhang προκειμένου να αποφύγουν τη στοχοποίησή τους από την αστυνομία ή τις ομάδες επιφυλακής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Ιουνίου 2016, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-moon, καταδίκασε τη σειρά των εξωδικαστικών εκτελέσεων ως παράνομη και ως πράξη που συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Αυγούστου 2016, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, Agnes Callamard, και ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην υγεία, Dainius Pūras, ζήτησαν από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να θέσουν τέλος στο τρέχον κύμα εξωδικαστικών εκτελέσεων και δολοφονιών στο πλαίσιο μιας εντατικοποιημένης εκστρατείας κατά του εγκλήματος και των ναρκωτικών με στόχο τους εμπόρους και τους χρήστες ναρκωτικών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερουσία των Φιλιππίνων και η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν προβεί σε δική τους ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τους θανάτους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες ήταν μία από τις πρώτες χώρες της Ασίας που κατήργησαν τη θανατική ποινή το 1987· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την επαναφορά της, η θανατική ποινή καταργήθηκε για δεύτερη φορά υπό την ηγεσία του Προέδρου Arroyo το 2006· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Πρόεδρος Duterte ζήτησε την εκ νέου επαναφορά της, ιδίως για το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, και ότι επί του παρόντος εξετάζεται σχέδιο νόμου από το Κογκρέσο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε βομβιστική επίθεση, την ευθύνη της οποίας ανέλαβαν η Abu Sayyaf και οι συνδεόμενες με αυτήν ομάδες, σε αγορά στην πόλη του Νταβάο, με απολογισμό τουλάχιστον 14 νεκρούς και 70 τραυματίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις των Φιλιππίνων συνεχίζουν τη στρατιωτική τους επίθεση κατά των μαχητών της Abu Sayyaf στη νότια επαρχία Σούλου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την επίθεση, η κυβέρνηση των Φιλιππίνων κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω άνομης βίας στο Μιντανάο»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες θα αναλάβουν την προεδρία του ASEAN το 2017, και ότι ο Πρόεδρος Duterte ανακοίνωσε ότι «κατά τη διάρκεια της προεδρίας των Φιλιππίνων, θα αναδείξουμε τον ASEAN ως μοντέλο της περιφερειοποίησης και παγκόσμιο παράγοντα, με το συμφέρον του λαού στο επίκεντρό του»·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση, της 2ας Σεπτεμβρίου 2016, σε νυκτερινή αγορά στην πόλη του Νταβάο και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων· τονίζει ότι οι υπεύθυνοι για αυτές τις δολοφονίες πρέπει να λογοδοτήσουν, αλλά καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ να παρακολουθεί προσεκτικά τη χρήση του «κανόνα της ανομίας»· ζητεί από όλα τα κράτη, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να συνεργαστούν ενεργά με την κυβέρνηση των Φιλιππίνων και όλες τις υπόλοιπες σχετικές αρχές για το θέμα αυτό·

2.  καταδικάζει απερίφραστα το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και την κατάχρηση ναρκωτικών στις Φιλιππίνες· τονίζει ότι τα παράνομα ναρκωτικά συνιστούν απειλή για τη νεολαία των Φιλιππίνων, καθώς και ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της κοινωνίας·

3.  κατανοεί ότι στις Φιλιππίνες εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από το υψηλό επίπεδο της τοξικομανίας και των συνεπειών της· εκφράζει, ωστόσο, εντονότατες ανησυχίες σχετικά με τον εξαιρετικά υψηλό αριθμό δολοφονιών κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων και από ομάδες επιφυλακής στο πλαίσιο μιας εντατικοποιημένης εκστρατείας κατά του εγκλήματος και των ναρκωτικών με στόχο τους εμπόρους και τους χρήστες ναρκωτικών, και ζητεί από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να θέσει τέλος στο τρέχον κύμα εξωδικαστικών εκτελέσεων και δολοφονιών·

4.  επιδοκιμάζει την πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει τα υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας και διαφθοράς στη χώρα, ωστόσο καλεί την κυβέρνηση να εγκρίνει συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες πολιτικές και προγράμματα που θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη και την αποκατάσταση, χωρίς να επικεντρώνονται αποκλειστικά στη βίαιη καταστολή·

5.  τονίζει ότι οι δράσεις αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών πρέπει να πραγματοποιούνται σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις·

6.  ζητεί από τις αρχές να διασφαλίσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς πράξεις που έχουν κυρωθεί από τις Φιλιππίνες·

7.  ενθαρρύνει τις αρχές να ξεκινήσουν αμέσως έρευνα σχετικά με τον υπερβολικά υψηλό αριθμό δολοφονιών που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων·

8.  σημειώνει ότι το UNODC είναι έτοιμο να συνεργαστεί περαιτέρω με τις Φιλιππίνες ώστε να παραπέμψει τους λαθρέμπορους ναρκωτικών στη δικαιοσύνη με τις κατάλληλες νομικές εγγυήσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες·

9.  συνιστά να θεσπιστεί χωρίς καθυστέρηση εθνικός μηχανισμός για την πρόληψη των βασανιστηρίων, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και το προαιρετικό της πρωτόκολλο·

10.  καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να καταδικάσει τις ενέργειες των ομάδων επιφυλακής και να διερευνήσει την ευθύνη των ομάδων αυτών αναφορικά με τις δολοφονίες· ζητεί από τις αρχές των Φιλιππίνων να διεξαγάγουν άμεση, διεξοδική, αποτελεσματική και αμερόληπτη έρευνα προκειμένου να εντοπισθούν όλοι οι υπεύθυνοι, να προσαχθούν ενώπιον αρμόδιων και αμερόληπτων πολιτικών δικαστηρίων και να εφαρμοστούν οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο·

11.  καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να εγγυηθεί την κατάλληλη προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνδικαλιστών και των δημοσιογράφων·

12.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση του Προέδρου Duterte για προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, και καλεί την ΕΕ να στηρίξει την κυβέρνηση στις προσπάθειές της να παράσχει στους χρήστες ναρκωτικών επαρκή βοήθεια ώστε να απαλλαγούν από την εξάρτησή τους, καθώς και να συνεχίσει να στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης των Φιλιππίνων·

13.  προτείνει να κυρώσουν οι Φιλιππίνες χωρίς καθυστέρηση τη Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και να ποινικοποιήσουν τις αναγκαστικές εξαφανίσεις και τις εξωδικαστικές εκτελέσεις στην εθνική τους νομοθεσία·

14.  ζητεί από τις Φιλιππίνες να απόσχουν από την επαναφορά της θανατικής ποινής·

15.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με όλα τα εμπειρικά στοιχεία, η θανατική ποινή δεν μειώνει την εγκληματικότητα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά και θα κατέστρεφε ένα μεγάλο επίτευγμα του δικαστικού συστήματος των Φιλιππίνων·

16.  ζητεί από την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να συνδράμει την κυβέρνηση των Φιλιππίνων όσον αφορά την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών της που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως μέσω της συμφωνίας-πλαισίου·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο των Φιλιππίνων, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0263.

(2)

ΕΕ C 332E , 15.11.2013, σ. 99.

(3)

ΕΕ C 305E , 11.11.2010, σ. 11.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου