Postupak : 2016/2880(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0990/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0990/2016

Rasprave :

PV 15/09/2016 - 8.1
CRE 15/09/2016 - 8.1

Glasovanja :

PV 15/09/2016 - 11.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0349

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 362kWORD 96k
14.9.2016
PE589.577v01-00}
PE589.579v01-00}
PE589.581v01-00}
PE589.586v01-00}
PE589.589v01-00}
PE589.591v01-00}
PE589.595v01-00} RC1
 
B8-0990/2016}
B8-0992/2016}
B8-0994/2016}
B8-0999/2016}
B8-1002/2016}
B8-1004/2016}
B8-1008/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

EFDD (B8-0990/2016)

ECR (B8-0992/2016)

PPE (B8-0994/2016)

ALDE (B8-0999/2016)

Verts/ALE (B8-1002/2016)

S&D (B8-1004/2016)

GUE/NGL (B8-1008/2016)


o Filipinima (2016/2880(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta  o Filipinima (2016/2880(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju na Filipinima, posebno onu od 8. lipnja 2016. o Okvirnom sporazumu o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Republike Filipina(1), onu od 14. lipnja 2012.(2) i onu od 21. siječnja 2010.(3),

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice ESVD-a od 3. rujna 2016. o napadu u Davau,

–  uzimajući u obzir diplomatske odnose između Filipina i EU-a (tada Europska ekonomska zajednica (EEZ)) uspostavljene 12. svibnja 1964. imenovanjem veleposlanika Filipina u EEZ-u,

–  uzimajući u obzir status Filipina kao osnivača Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN) nakon potpisivanja Deklaracije iz Bangkoka 8. kolovoza 1967.,

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Filipina, s druge strane,

–  uzimajući u obzir izjavu glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona od 8. lipnja 2016. o očitoj potpori izvansudskim pogubljenjima,

–  uzimajući u obzir izjavu izvršnog direktora Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal od 3. kolovoza 2016. o stanju na Filipinima,

–  uzimajući u obzir izjavu o Filipinima od 4. rujna 2016. koju je iznio glasnogovornik glavnog tajnika UN-a,

–  uzimajući u obzir izjavu za medije Vijeća sigurnosti UN-a od 4. rujna 2016. o terorističkom napadu na Filipinima,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da Filipine i Europsku uniju vežu dugotrajni diplomatski, gospodarski, kulturni i politički odnosi;

B.  budući da su demokracija, vladavina prava, ljudska prava i dijalog s organizacijama civilnog društva oduvijek zauzimali važno mjesto u bilateralnim pregovorima između EU-a i Filipina;

C.  budući da nedavno izabranu vladu Filipina očekuju golemi izazovi u vidu borbe protiv nejednakosti i korupcije i vođenja mirovnog procesa u toj zemlji;

D.  budući da je nezakonita trgovina drogom na Filipinima i dalje ozbiljan nacionalni i međunarodni problem; budući da je, prema godišnjem izvješću američkog State Departmenta Kongresu, filipinski Ured za suzbijanje droga, vodeće tijelo za borbu protiv narkotika u zemlji, 2015. izvijestilo da je 8 629 sela ili barangaja (oko 20 % naselja na Filipinima) prijavilo kaznena djela povezana s drogom i budući da se smatra da Filipini imaju najveću stopu konzumacije metamfetamina u istočnoj Aziji;

E.  budući da je jedna od glavnih poruka predsjedničke kampanje Rodriga Dutertea bilo obećanje da će stati na kraj kriminalu povezanom s drogom u cijeloj zemlji; budući da je tijekom svoje predsjedničke kampanje i prvih dana na dužnosti predsjednik Duterte u više navrata snažno poticao tijela kaznenog progona da ubijaju osumnjičene trgovce droge koji se nisu predali i ovisnike;

F.  budući da je javno izjavio da kaznenu odgovornost neće snositi policijski službenici i građani koji su ubili trgovce drogom koji su se opirali uhićenju;

G.  budući da brojke koje je objavila filipinska državna policija pokazuju da je od 1. srpnja do 4. rujna 2016. policija ubila više od tisuću osumnjičenih trgovaca drogom i ovisnika i budući da se u drugim policijskim statistikama odgovornost za ubojstva više od tisuću navodnih trgovaca drogom i ovisnika tijekom protekla dva mjeseca pripisuje nepoznatim naoružanim počiniteljima; budući da je, kako prenosi Al Džezira, uhićeno više od 15 000 osoba osumnjičenih za uporabu droga, uglavnom na temelju glasina i navoda sugrađana, i budući da se njih gotovo 700 000 „dobrovoljno” predalo policiji i prijavilo za liječenje u okviru programa Tokhang kako bi izbjegli da budu na meti policije ili vigilanata;

H.  budući da je 8. lipnja 2016. glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon niz izvansudskih pogubljenja osudio kao nezakonit i okarakterizirao ga kao povredu temeljnih prava i sloboda;

I.  budući da su 18. kolovoza 2016. posebna izvjestiteljica UN-a za izvansudska, prijeka ili arbitrarna pogubljenja Agnes Callamard i posebni izvjestitelj UN-a za pravo na zdravlje Dainius Pūras snažno potaknuli Vladu Filipina da stane na kraj trenutačnom valu izvansudskih pogubljenja i ubojstava u kontekstu intenzivirane kampanje za borbu protiv kriminala i droga kojoj su na meti trgovci drogom i ovisnici;

J.  budući da su filipinski Senat i Odbor za ljudska prava započeli svoje neovisne istrage o tim smrtima;

K.  budući da su Filipini jedna od prvih azijskih zemalja koja je ukinula smrtnu kaznu, i to 1987.; budući da je, nakon što je bila ponovno uvedena, smrtna kazna drugi put ukinuta tijekom mandata predsjednika Arroya 2006. godine; budući da je tijekom izborne kampanje predsjednik Duterte pozvao na to da se ona ponovno uvede, u prvom redu za nezakonitu trgovinu drogom, te s obzirom na to da se u Kongresu trenutačno razmatra nacrt zakona;

L.  budući da je 2. rujna 2016. u bombaškom napadu na tržnici u gradu Davau, za koji su odgovornost preuzeli Abu Sajaf i njegovi saveznici, živote izgubilo najmanje 14 osoba, a dodatnih 70 je ranjeno; budući da filipinske oružane snage i dalje provode vojnu ofenzivu protiv militanata Abu Sajafa odanih IS-u u južnoj pokrajini Sulu;

M.  budući da je nakon napada filipinska vlada proglasila „nacionalno izvanredno stanje zbog nasilja koje je izmaklo svakoj kontroli u Mindanau”;

N.  budući da će 2017. Filipini predsjedati ASEAN-u i da je predsjednik Dutarte najavio „da će tijekom filipinskog predsjedanja ASEAN biti istaknut kao model regionalizma i globalni igrač kojemu je interes stanovništva na prvom mjestu”;

1.  oštro osuđuje napad na noćnu tržnicu u gradu Davau od 2. rujna 2016. i izražava sućut obiteljima žrtava; ističe da odgovorni za ta ubijanja moraju odgovarati, ali poziva delegaciju EU-a da pomno prati „vladavinu bezakonja” u toj zemlji; snažno potiče sve zemlje, u skladu s njihovim obvezama na temelju međunarodnog prava i relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, da u tom pogledu aktivno surađuju s Vladom Filipina i svim drugim mjerodavnim tijelima;

2.  oštro osuđuje trgovinu drogom i zloporabu droga na Filipinima; ističe da su protuzakonite droge prijetnja mladima na Filipinima i jedan od najozbiljnijih društvenih problema;

3.  shvaća da visoke razine ovisnosti o drogama i posljedice toga negativno utječu na milijune osoba na Filipinima; međutim, izražava golemu zabrinutost zbog iznimno velikog broja osoba ubijenih u policijskim operacijama i od strane skupina vigilanata u kontekstu intenzivirane kampanje protiv kriminala i droga kojoj su na meti trgovci drogom i ovisnici te snažno potiče Vladu Filipina da stane na kraj trenutačnom valu izvansudskih pogubljenja i ubojstava;

4.  pozdravlja namjeru Vlade da smanji visoke stope kriminala i korupcije u toj zemlji, no poziva je da donese konkretne, sveobuhvatne politike i programe koji će se između ostalog baviti prevencijom i rehabilitacijom, a ne isključivo nasilnom represijom;

5.  ističe da odgovor na nezakonito trgovanje drogom mora u potpunosti poštovati nacionalne i međunarodne obveze;

6.  snažno potiče vlasti da se pobrinu za poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda u skladu s međunarodnim normama u pogledu ljudskih prava i međunarodnim instrumentima koje su Filipini ratificirali;

7.  potiče vlasti da smjesta pokrenu istragu o iznimno visokom broju osoba ubijenih u policijskim operacijama;

8.  napominje da je Ured UN-a za droge i kriminal (UNODC) spreman na još veću suradnju s Filipinima radi privođenja trgovaca drogom pravdi primjerenim pravnim jamstvima u skladu s međunarodnim standardima i normama;

9.  preporučuje da se smjesta uvede nacionalni mehanizam za prevenciju mučenja, kako je predviđeno Konvencijom protiv mučenja i njezinim Fakultativnim protokolom;

10.  snažno potiče Vladu Filipina da osudi aktivnosti skupina vigilanata i istraži njihovu odgovornost u ubojstvima; snažno potiče filipinske vlasti da smjesta provedu temeljitu, djelotvornu i nepristranu istragu kako bi identificirale sve odgovorne, izvele ih pred nadležni i nepristrani sud te da primjenjuju kaznene sankcije propisane zakonom;

11.  traži od Vlade Filipina da zajamči primjerenu zaštitu za borce za ljudska prava, sindikaliste i novinare;

12.  pozdravlja angažman predsjednika Dutertea u vezi s programima rehabilitacije te poziva EU da podrži Vladu u njezinim nastojanjima da ovisnicima pruži adekvatnu pomoć u odvikavanju od droga i da nastavi pružati podršku reformama filipinskog kaznenog pravosuđa;

13.  preporučuje da Filipini bez odgađanja ratificiraju Konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnih nestanaka i da u nacionalnom zakonodavstvu kriminaliziraju nasilne nestanke i izvansudska pogubljenja;

14.  snažno potiče filipinski Kongres da se suzdrži od ponovnog uvođenja smrtne kazne;

15.  napominje da svi empirijski dokazi upućuju na to da se smrtnom kaznom ne bi smanjila delinkvencija među ovisnicima te da bi se njome poništila velika postignuća u filipinskom pravosudnom sustavu;

16.  snažno potiče EU da se koristi svim dostupnim instrumentima kako bi pomogao Vladi Filipina da se pridržava svojih međunarodnih obveza u području ljudskih prava, ponajprije u sklopu Okvirnog sporazuma;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama država članica, Vladi i parlamentu Filipina, vladama država članica ASEAN-a, visokom povjereniku UN-a za ljudska prava te glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0263.

(2)

SL C 332E, 15.11.2013., str. 99.

(3)

SL C 305E, 11.11.2010., str. 11.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti