Procedură : 2016/2880(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0990/2016

Texte depuse :

RC-B8-0990/2016

Dezbateri :

PV 15/09/2016 - 8.1
CRE 15/09/2016 - 8.1

Voturi :

PV 15/09/2016 - 11.2

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0349

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 161kWORD 98k
14.9.2016
PE589.577v01-00}
PE589.579v01-00}
PE589.581v01-00}
PE589.586v01-00}
PE589.589v01-00}
PE589.591v01-00}
PE589.595v01-00} RC1
 
B8-0990/2016}
B8-0992/2016}
B8-0994/2016}
B8-0999/2016}
B8-1002/2016}
B8-1004/2016}
B8-1008/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

EFDD (B8-0990/2016)

ECR (B8-0992/2016)

PPE (B8-0994/2016)

ALDE (B8-0999/2016)

Verts/ALE (B8-1002/2016)

S&D (B8-1004/2016)

GUE/NGL (B8-1008/2016)


referitoare la Filipine (2016/2880(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić în numele Grupului ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova în numele Grupului ALDE
Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz în numele Grupului GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Filipine (2016/2880(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Filipine, în special cea din 8 iunie 2016 referitoare la Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare între Uniunea Europeană și Republica Filipine(1), cea din 14 iunie 2012(2) și cea din 21 ianuarie 2010(3),

–  având în vedere declarația din 3 septembrie 2016 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) cu privire la atacul din Davao;

–  având în vedere relațiile diplomatice dintre Filipine și UE [în acel moment Comunitatea Economică Europeană (CEE)], stabilite la 12 mai 1964 prin numirea ambasadorului Filipinelor la CEE,

–  având în vedere statutul Filipinelor de membru fondator al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) ca urmare a semnării Declarației de la Bangkok din 8 august 1967,

–  având în vedere Acordul-cadru de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Filipinele, pe de altă parte,

–  având în vedere declarația din 8 iunie 2016 a Secretarului General al ONU privind aparenta aprobare a execuțiilor extrajudiciare,

–  având în vedere declarația din 3 august 2016 a directorului executiv al Oficiului ONU pentru combaterea traficului de droguri și prevenirea criminalității (UNODC) cu privire la situația din Filipine,

–  având în vedere declarația din 4 septembrie 2016 atribuită purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU referitoare la Filipine,

–  având în vedere Declarația de presă a Consiliului de Securitate al ONU din 4 septembrie 2016 privind atacul terorist din Filipine,

–  având în vedere orientările UE în domeniul drepturilor omului,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) din 1966,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Filipinele și UE întrețin de mult timp relații diplomatice, economice, culturale și politice;

B.  întrucât democrația, statul de drept, drepturile omului și dialogul cu organizațiile societății civile au constituit întotdeauna o parte importantă în convorbirile bilaterale între UE și Filipine;

C.  având în vedere provocările uriașe cu care urmează să se confrunte guvernul din Filipine recent ales în ceea ce privește combaterea inegalităților și a corupției, precum și conducerea procesului de pace din această țară;

D.  întrucât comerțul ilicit cu droguri în Filipine rămâne o preocupare serioasă la nivel național și internațional; întrucât în 2015, potrivit raportului anual al Departamentului de Stat al SUA destinat Congresului, Agenția filipineză de luptă împotriva drogurilor (Philippine Drug Enforcement Agency - PDEA), principala agenție de luptă împotriva drogurilor din țară, a informat că 8 629 de sate sau barangays (aproximativ 20 % din satele din țară) informaseră despre infracțiuni legate de droguri, și întrucât Filipine este considerată a avea cea mai mare rată de utilizare a metamfetaminei din Asia de Est;

E.  întrucât una dintre principalele caracteristici ale campaniei prezidențiale ale lui Rodrigo Duterte a fost un angajament de a pune capăt criminalității legate de droguri la toate nivelurile în întreaga țară; întrucât, în timpul campaniei sale electorale și în primele zile în funcție, președintele Duterte a îndemnat în mod repetat agențiile de aplicare a legii și publicul să ucidă pe traficanții de droguri suspectați care nu s-au predat, precum și pe consumatorii de droguri;

F.  întrucât acesta a declarat public că nu va urmări penal pe agenții responsabili cu aplicarea legii și pe cetățenii care au ucis traficanți de droguri care s-au opus arestării;

G.  întrucât, potrivit datelor puse la dispoziție de Poliția națională din Filipine, între 1 iulie și 4 septembrie 2016, poliția a ucis peste o mie de dealeri și consumatori de droguri suspectați și întrucât alte statistici ale poliției atribuie uciderea, în ultimele două luni, a peste 1 000 de presupuși dealeri și consumatori de droguri unor persoane înarmate necunoscute; întrucât, după cum a informat al-Jazeera, peste 15 000 de persoane suspectate de a avea legătură cu drogurile au fost arestate, în principal pe baza unor zvonuri și acuzații formulate de cetățeni, și întrucât aproape 700 000 de persoane s-au predat „în mod voluntar” la poliție și s-au înregistrat pentru a primi tratament în temeiul programului de la Tokhang pentru a evita să ajungă ținta poliției sau a grupurilor de justițiari;

H.  întrucât, la 8 iunie 2016, Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon, a deplâns seria de execuții extrajudiciare ca fiind ilegală și constituind o încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale;

I.  întrucât, la 18 august 2016, raportoarea specială a ONU privind execuțiile extrajudiciare, sumare sau arbitrare, Agnes Callamard și raportorul special al ONU privind dreptul la sănătate, Dainius Pūras, au îndemnat guvernul din Filipine să pună capăt actualului val de execuții și asasinate extrajudiciare ce au loc în contextul unei campanii intensificate împotriva criminalității și a drogurilor care îi vizează pe vânzătorii și pe consumatorii de droguri;

J.  întrucât Senatul și Comisia pentru drepturile omului din Filipine au lansat propriile anchete independente cu privire la aceste decese;

K.  întrucât Filipine se numără printre primele țări din Asia care au abolit pedeapsa cu moartea, mai exact în 1987; întrucât, deși a fost reintrodusă, pedeapsa cu moartea a fost ulterior abolită pentru a doua oară în 2006, în timpul mandatului președintelui Arroyo; întrucât, în timpul campaniei sale electorale, președintele Duterte a solicitat ca aceasta să fie reintrodusă din nou, în special în cazul comercializării de droguri ilegale, și întrucât un proiect de lege este în prezent în curs de examinare în Congres;

L.  întrucât, la 2 septembrie 2016, în urma unui atac cu bombă care a avut loc într-o piață din orașul Davao și care a fost revendicat de Abu Sayyaf și afiliații săi, cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și alte 70 au fost rănite; întrucât forțele armate din Filipine continuă o ofensivă militară împotriva militanților Abu Sayyaf afiliați ai ISIL din provincia sudică Sulu;

M.  întrucât, în urma atacului, guvernul filipinez a declarat „stare de urgență națională din cauza violențelor în afara legii din Mindanao”;

N.  întrucât Filipine va deține președinția ASEAN în 2017, iar președintele Duterte a anunțat că „în cursul președinției filipineze, vom arăta că ASEAN reprezintă un model de regionalism și un actor global care are drept prioritate interesele cetățenilor săi”,

1.  condamnă cu fermitate atacul care a avut loc într-o piață nocturnă din orașul Davao la 2 septembrie 2016 și transmite condoleanțe familiilor victimelor; subliniază că persoanele responsabile pentru aceste crime ar trebui să fie trase la răspundere, dar solicită delegației UE să monitorizeze cu atenție recurgerea la „statul de nedrept”; îndeamnă toate statele ca, în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional și al rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, să coopereze în mod activ cu guvernul filipinez și cu toate celelalte autorități competente în acest sens;

2.  condamnă ferm traficul de droguri și abuzul de droguri din Filipine; subliniază că drogurile ilegale reprezintă o amenințare la adresa tinerilor în Filipine și una dintre cele mai grave probleme în societate;

3.  înțelege că, în Filipine, milioane de oameni sunt afectați în mod negativ de nivelul ridicat al dependenței de droguri și de consecințele acestui fapt; își exprimă totuși cele mai profunde îngrijorări cu privire la numărul extraordinar de mare de persoane ucise în timpul operațiunilor de poliție, precum și de către grupurile de pază în contextul unei campanii intensificate de combatere a drogurilor și a criminalității care vizează traficanții și consumatorii de droguri și îndeamnă guvernul filipinez să pună capăt actualului val de execuții și asasinate extrajudiciare;

4.  salută intenția guvernului de a reduce nivelurile ridicate ale criminalității și corupției din țară, dar invită guvernul să adopte politici și programe cuprinzătoare specifice care ar trebui, de asemenea, să includă măsuri de prevenire și reabilitare, fără o concentrare exclusivă pe represiuni violente;

5.  subliniază că măsurile de răspuns la comerțul ilicit de droguri trebuie să fie în deplină conformitate cu obligațiile naționale și internaționale;

6.  îndeamnă autoritățile să asigure respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului și cu instrumentele internaționale ratificate de Filipine;

7.  încurajează autoritățile să inițieze imediat o anchetă cu privire la numărul extrem de ridicat de persoane ucise în timpul operațiunilor de poliție;

8.  ia act de faptul că UNODC se declară pregătit să coopereze în continuare cu Filipine pentru a-i aduce în fața justiției pe traficanții de droguri, cu respectarea garanțiilor juridice adecvate în conformitate cu standardele și normele internaționale;

9.  recomandă punerea în aplicare fără întârziere a unui mecanism național de prevenire a torturii, în conformitate cu Convenția ONU împotriva Torturii și cu protocolul opțional la aceasta;

10.  îndeamnă guvernul filipinez să condamne acțiunile grupurilor de pază și să investigheze responsabilitatea acestora pentru asasinatele care au avut loc; îndeamnă autoritățile filipineze să desfășoare imediat o anchetă riguroasă, eficientă și imparțială pentru a-i identifica pe toți cei responsabili, pentru a-i aduce în fața unui tribunal civil imparțial și competent și pentru a aplica sancțiunile penale prevăzute de lege;

11.  solicită guvernului filipinez să asigure protecția adecvată a apărătorilor drepturilor omului, a sindicaliștilor și a jurnaliștilor;

12.  salută angajamentul președintelui Duterte față de programele de reabilitare a utilizatorilor de droguri și solicită UE să sprijine guvernul în eforturile sale de a le oferi utilizatorilor de droguri ajutorul corespunzător pentru a scăpa de dependență, precum și să acorde în continuare sprijin pentru reformarea sistemului de justiție penală din Filipine;

13.  recomandă ca Filipine să ratifice fără întârziere Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate și să se asigure că disparițiile forțate și execuțiile extrajudiciare constituie infracțiuni în temeiul legislației naționale a Republicii Filipine;

14.  îndeamnă Congresul din Filipine să nu reintroducă pedeapsa cu moartea;

15.  ia act de faptul că, potrivit tuturor dovezilor empirice, pedeapsa cu moartea nu reduce nivelul delincvenței juvenile și ar distruge o realizare importantă a sistemului de justiție din Filipine;

16.  îndeamnă UE să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a sprijini guvernul filipinez în ceea ce privește respectarea obligațiilor sale internaționale în domeniul drepturilor omului, în special prin acordul-cadru;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor statelor membre, guvernului și parlamentului filipinez, guvernelor statelor membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Secretarului General al ONU.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0263

(2)

JO C 332E , 15.11.2013, p. 99

(3)

JO C 305E , 11.11.2010, p. 11

Aviz juridic - Politica de confidențialitate