Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0990/2016Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0990/2016

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Filipínach

  14. 9. 2016 - (2016/2880(RSP))

  predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:
  EFDD (B8-0990/2016)
  ECR (B8-0992/2016)
  PPE (B8-0994/2016)
  ALDE (B8-0999/2016)
  Verts/ALE (B8-1002/2016)
  S&D (B8-1004/2016)
  GUE/NGL (B8-1008/2016)

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
  Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR
  Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova v mene skupiny ALDE
  Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL
  Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE
  Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD


  Postup : 2016/2880(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B8-0990/2016
  Predkladané texty :
  RC-B8-0990/2016
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o Filipínach

  (2016/2880(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii na Filipínach, najmä na uznesenie z 8. júna 2016 o Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Filipínskou republikou[1], uznesenie zo 14. júna 2012[2] a uznesenie z 21. januára 2010[3],

  –  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 3. septembra 2016 o útokoch v meste Davao,

  –  so zreteľom na diplomatické vzťahy medzi Filipínami a EÚ (vtedy s Európskym hospodárskym spoločenstvom (EHS)) nadviazané 12. mája 1964 vymenovaním veľvyslanca Filipín pri EHS,

  –  so zreteľom na štatút Filipín ako zakladajúceho člena Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) po podpísaní dohody z Bangkoku 8. augusta 1967,

  –  so zreteľom na Rámcovú dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej,

  –  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka Pan Ki-muna z 8. júna 2016 o zjavnom schvaľovaní mimosúdnych popráv,

  –  so zreteľom na vyhlásenie výkonného riaditeľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) z 3. augusta 2016 o situácii na Filipínach,

  –  so zreteľom na vyhlásenie o Filipínach zo 4. septembra 2016, ktorého autorom je hovorca generálneho tajomníka OSN,

  –  so zreteľom na tlačové vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN zo 4. septembra 2016 o teroristických útokoch na Filipínach,

  –  so zreteľom na usmernenia EÚ o ľudských právach,

  –  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

  –  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

  –  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže Filipíny a EÚ majú dlhotrvajúce diplomatické, hospodárske, kultúrne a politické vzťahy;

  B.  keďže otázky demokracie, právneho štátu, ľudských práv a dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti boli vždy dôležitou súčasťou dvojstranných rozhovorov medzi EÚ a Filipínami;

  C.  so zreteľom na mimoriadne náročné výzvy, ktoré čakajú novozvolenú vládu Filipín v súvislosti s bojom proti nerovnosti a korupcii a v súvislosti s vedením mierového procesu v krajine;

  D.  keďže nezákonné obchodovanie s drogami na Filipínach je naďalej vážnym národným aj medzinárodným problémom; keďže podľa výročnej správy za rok 2015 ministerstva zahraničných vecí USA určenej Kongresu, Filipínska agentúra na boj proti drogám (hlavný orgán na boj proti drogám v krajine) oznámila, že v roku 2015 nahlásilo trestné činy súvisiace s drogami 8 629 dedín alebo tzv. barangays (približne 20 % dedín v krajine), a keďže na Filipínach je najvyššia miera užívania metamfetamínov vo východnej Ázii;

  E.  keďže jedným z hlavných prvkov prezidentskej kampane Rodriga Duterteho bol záväzok ukončiť drogovú kriminalitu na všetkých úrovniach v celej krajine; keďže prezident Duterte počas volebnej kampane aj počas prvých dní vo funkcii opakovane vyzýval orgány presadzovania práva a verejnosť na zabíjanie osôb podozrivých z obchodovania s drogami, ktorí sa nevzdajú, ako aj užívateľov drog;

  F.  keďže verejne vyhlásil, že nebude stíhať príslušníkov orgánov presadzovania práva a občanov, ktorí zabili drogových dílerov brániacich sa zatknutiu;

  G.  keďže údaje poskytnuté filipínskou štátnou políciou ukazujú, že od 1. júla do 4. septembra 2016 polícia zabila viac ako tisíc osôb podozrivých z predaja a užívania drog, a keďže podľa ďalších policajných štatistík neznámi ozbrojenci zabili v posledných dvoch mesiacoch viac ako tisíc údajných obchodníkov s drogami a užívateľov drog; keďže podľa správ Al-Džazíry bolo v súvislosti s drogami zadržaných viac než 15 000 podozrivých osôb, väčšinou na základe nepodložených tvrdení a obvinení spoluobčanov, a keďže takmer 700 000 osôb sa „dobrovoľne“ prihlásilo na polícii a zapísalo na liečenie v rámci programu Tokhang, aby sa nestali terčmi polície a členov skupín občianskej sebaobrany;

  H.  keďže 8. júna 2016 generálny tajomník OSN Pan Ki-mun odsúdil mimosúdne popravy ako nezákonné a porušujúce základné ľudské práva a slobody;

  I.  keďže 18. augusta 2016 osobitná spravodajkyňa OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy Agnes Callamardová a osobitný spravodajca OSN pre právo na zdravie Dainius Pūras naliehavo vyzvali filipínsku vládu, aby zastavila prebiehajúcu vlnu mimosúdnych popráv a vrážd v kontexte zintenzívneného boja proti drogám a kampane zameranej na obchodníkov s drogami a užívateľov drog;

  J.  keďže filipínsky senát a Komisia OSN pre ľudské práva vykonali svoje vlastné nezávislé vyšetrovanie úmrtí;

  K.  keďže Filipíny boli jednou z prvých krajín v Ázii, ktoré zrušili trest smrti v roku 1987; keďže po jeho opätovnom zavedení bol trest smrti po druhýkrát zrušený za prezidentky Arroyovej v roku 2006; keďže prezident Duterte počas volebnej kampane vyzval na opätovné zavedenie trestu smrti, najmä za nezákonné obchodovanie s drogami, a keďže o návrhu zákona v súčasnosti rokuje kongres;

  L.  keďže 2. septembra 2016 došlo k bombovému útoku na trhu v meste Davao, pri ktorom zahynulo najmenej 14 ľudí a 70 bolo zranených, pričom k útoku sa prihlásila skupina Abú Sajjáfa; keďže filipínske ozbrojené sily pokračujú vo vojenskej ofenzíve proti militantom zo skupiny Abú Sajjáfa pridruženej k IŠ v južnej provincii Sulu;

  M.  keďže filipínska vláda po útoku vyhlásila tzv. stav národného ohrozenia v dôsledku nezákonného násilia na Mindanau;

  N.  keďže Filipíny budú v roku 2017 predsedať združeniu ASEAN, a keďže prezident Duterte vyhlásil, že „počas filipínskeho predsedníctva budeme vyzdvihovať ASEAN ako model regionalizmu a globálneho hráča, ktorého hlavným záujmom sú ľudia“;

  1.  dôrazne odsudzuje nočný útok v meste Davao z 2. septembra 2016 a vyjadruje svoju sústrasť príbuzným obetí; zdôrazňuje, že všetci tí, ktorí sú zodpovední za zabíjanie, by mali niesť zodpovednosť, delegáciu EÚ však vyzýva, aby pozorne sledovala uplatňovanie „pravidla bezprávia“; naliehavo vyzýva všetky štáty, aby v súlade so svojimi záväzkami podľa medzinárodného práva a v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN v tejto súvislosti aktívne spolupracovali s vládou Filipín a so všetkými ostatnými príslušnými orgánmi;

  2.  dôrazne odsudzuje nezákonné obchodovanie s drogami a zneužívanie drog na Filipínach; zdôrazňuje, že nelegálne drogy predstavujú hrozbu pre mladých ľudí na Filipínach a jeden z najvážnejších problémov v spoločnosti;

  3.  chápe, že na Filipínach sú milióny ľudí negatívne ovplyvnené vysokou úrovňou drogovej závislosti a jej následkami; vyjadruje však veľké obavy nad mimoriadne vysokým počtom zabitých počas operácií polície a skupín občianskej sebaobrany v kontexte zintenzívneného boja proti drogám a kampane zameranej na obchodníkov s drogami a užívateľov drog, a nalieha na filipínsku vládu, aby zastavila súčasnú vlnu mimosúdnych popráv a zabíjania;

  4.  víta zámer vlády znížiť vysoké úrovne trestnej činnosti a korupcie v krajine, ale vyzýva vládu, aby prijala konkrétne a komplexné politiky a programy, ktoré by mali zahŕňať aj opatrenia zamerané na prevenciu a rehabilitáciu, bez výhradného zamerania na násilné represie;

  5.  zdôrazňuje, že reakcie na obchod s nelegálnymi drogami sa musia vykonávať v plnom súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými záväzkami;

  6.  naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a medzinárodnými nástrojmi, ktoré Filipíny ratifikovali;

  7.  nabáda orgány, aby bezodkladne začali vyšetrovanie mimoriadne vysokého počtu zabitých počas policajných operácií;

  8.  konštatuje, že UNODC je pripravená ďalej sa angažovať na Filipínach s cieľom priviesť obchodníkov s drogami pred spravodlivosť s primeranými právnymi zárukami a v súlade s medzinárodnými normami;

  9.  odporúča, aby sa bez zbytočného odkladu zaviedol národný mechanizmus na predchádzanie mučeniu, ako sa stanovuje v Dohovore proti mučeniu a jeho opčnom protokole;

  10.  vyzýva filipínsku vládu, aby odsúdila aktivity skupín občianskej sebaobrany a vyšetrila ich zodpovednosť za zabíjanie; naliehavo vyzýva filipínske orgány, aby vykonali okamžité, dôkladné, nestranné a účinné vyšetrovanie s cieľom identifikovať všetky zodpovedné osoby a postaviť ich pred kompetentný a nestranný občiansky súd, a aby uplatnili trestné sankcie ustanovené zákonom;

  11.  vyzýva filipínsku vládu, aby zaručila primeranú ochranu obhajcov ľudských práv, členov odborov a novinárov;

  12.  víta záväzok prezidenta Duterteho týkajúci sa drogových rehabilitačných programov, a vyzýva EÚ, aby podporovala vládu v úsilí poskytovať užívateľom drog primeranú pomoc, aby sa zbavili závislosti, a pokračovala v podpore reformy systému trestného súdnictva na Filipínach;

  13.  odporúča, aby Filipíny bezodkladne ratifikovali Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím a aby kriminalizovali nedobrovoľné zmiznutia a mimosúdne popravy vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch;

  14.  naliehavo vyzýva filipínsky kongres, aby upustil od znovuzavedenia trestu smrti;

  15.  konštatuje, že podľa všetkých empirických dôkazov by trest smrti neznížil drogovú kriminalitu a zničil by veľký úspech filipínskeho súdneho systému;

  16.  naliehavo žiada EÚ, aby využila všetky dostupné nástroje a pomohla vláde Filipín s dodržiavaním jej medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv, najmä prostredníctvom rámcovej dohody;

  17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam členských štátov, vláde a parlamentu Filipín, vládam členských štátov Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a generálnemu tajomníkovi OSN.