Postup : 2016/2882(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0995/2016

Předložené texty :

RC-B8-0995/2016

Rozpravy :

PV 15/09/2016 - 8.3
CRE 15/09/2016 - 8.3

Hlasování :

PV 15/09/2016 - 11.4

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0351

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 164kWORD 90k
14.9.2016
PE589:582v01-00}
PE589.583v01-00}
PE589.584v01-00}
PE589.587v01-00}
PE589.592v01-00}
PE589.593v01-00}
PE589.597v01-00} RC1
 
B8-0995/2016}
B8-0996/2016}
B8-0997/2016}
B8-1000/2016}
B8-1005/2016}
B8-1006/2016}
B8-1010/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

EFDD (B8-0995/2016)

ECR (B8-0996/2016)

PPE (B8-0997/2016)

ALDE (B8-1000/2016)

Verts/ALE (B8-1005/2016)

S&D (B8-1006/2016)

ENF (B8-1010/2016)


o Zimbabwe  (2016/2882(RSP))


Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho za skupinu S&D
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić za skupinu ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE
Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Beatrix von Storch za skupinu EFDD
Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky, Barbara Kappel za skupinu ENF
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Zimbabwe  (2016/2882(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Zimbabwe,

–  s ohledem na na místní prohlášení EU o násilí ze dne 12. července 2016,

–  s ohledem na na místní prohlášení EU o únosu Itaie Dzamary ze dne 9. března 2016,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/220 ze dne 15. února 2016(1), kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních proti Zimbabwe,

–  s ohledem na všeobecnou politickou dohodu, kterou v roce 2008 podepsaly všechny tři hlavní politické strany, totiž ZANU PF, MDC-T a MDC,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981, již Zimbabwe ratifikovalo,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z prosince 1948,

–  s ohledem na ústavu Zimbabwe,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že lid Zimbabwe po mnoho let trpí pod autoritářským režimem vedeným prezidentem Mugabem, který svou moc udržuje pomocí korupce, násilí, falšovaných voleb a brutálních bezpečnostních složek; vzhledem k tomu, že lid Zimbabwe po celá desetiletí nezažil opravdovou svobodu, a mnoho občanů do třiceti let tudíž poznalo jen život v chudobě a násilných represích;

B.  vzhledem k tomu, že v Zimbabwe v prostředí nedostatku hotovosti, celkově rozšířené nezaměstnanosti, státní korupce a snah orgánů o potlačení svobody vyjadřování a politické opozice znovu vzrůstá nepokoj; vzhledem k tomu, že nyní různé skupiny zaujímají pozice v očekávání na éru po prezidentovi Mugabem;

C.  vzhledem k tomu, že od pádu koaliční vlády v roce 2013 byla zničena práce Tendaie Bitiho na stabilizaci hospodářství a zvýšení příjmů vlády, když se znovu navrátil klientelistický a kleptokratický systém a vláda strachu; vzhledem k tomu, že Zimbabwe nyní zakouší nejhorší hospodářskou krizi od hyperinflace v roce 2008; vzhledem k tomu, že jeho vláda fakticky zbankrotovala;

D.  vzhledem k tomu, že se od května 2016 vydaly do ulic tisíce demonstrantů – neformálních obchodníků, nezaměstnaných mladých lidí a nyní i vzdělaných odborníků–, aby protestovaly proti ztrátám pracovních míst, masové nezaměstnanosti a selhání vlády, která nenaplňuje základní ekonomická očekávání lidí, totiž zejména pracovní trh, jenž by nabízel pracovní místa, včasné vyplácení mezd veřejným zaměstnancům, důvěryhodnou stabilní měnu a přijatelné ceny; vzhledem k tomu, že pouze armáda dostává pravidelně výplatu v hodnotné měně;

E.  vzhledem k tomu, že protestní hnutí vedené duchovním Evanem Mawarirem, které používá hashtag #ThisFlag, si získalo podporu církví a střední třídy, které se zatím snažily pouliční politice vyhýbat;

F.  vzhledem k tomu, že dne 6. července 2016 opoziční hnutí #ThisFlag vyzvalo celonárodnímu dni bez práce na protest proti nečinnosti vlády v boji proti korupci, beztrestnosti a chudobě; vzhledem k tomu, že to vedlo k hromadnému zavření většiny obchodů a podniků v hlavním městě a způsobilo tvrdý svévolný zákrok orgánů;

G.  vzhledem k tomu, že Promise Mkwananzi, vedoucí společenského hnutí #Tajamuka spojeného s červencovou stávkou, jenž byl zatčen a obviněn z podněcování násilí na veřejnosti, byl propuštěn na kauci; vzhledem k tomu, že jiná aktivistka hnutí #Tajamuka, Linda Masarirová, byla během protestů červenci zatčena a od té doby zůstává ve vazbě;

H.  vzhledem k tomu, že je nyní mnoho demonstrací organizováno prostřednictvím sociálních médií a že zimbabwské úřady nechaly zablokovat přístup k internetu a systém zasílání textových zpráv WhatsApp, aby protestu zabránily;

I.  vzhledem k tomu, že během demonstrací byly zatčeny stovky lidí; vzhledem k tomu, že dne 26. srpna 2016 došlo v hlavním městě v Harare ke krvavým střetům, když policie ignorovala soudní příkaz a zbila tisíce demonstrantů, kteří se shromáždili pod záštitou národního programu volebních reforem (NERA) na protest proti tomu, že se před dychtivě očekávanými celostátními volbami v roce 2018 neuskutečňují chybějící volební reformy; vzhledem k tomu, že mnoho ze zadržených je stále ve vazbě, a přesné informace o tom, kde se nacházejí mnozí z nich, jsou neznámé;

J.  vzhledem k tomu, že prezident Mugabe je u moci od získání nezávislosti v roce 1980 a usiluje o znovuzvolení, a vzhledem k tomu, že několik členů jeho vlády odsoudilo výzvy k reformě volebního systému před volbami v roce 2018;

K.  vzhledem k tomu, že veteráni boje za nezávislost, kteří dříve byli Mugabeho blízkými spojenci ve vládnoucí straně, bojkotovali jeho projev 8. srpna 2016 a odsoudili jeho posun k diktatuře a neschopnost řešit vážnou hospodářskou krizi, jež zemi postihuje od roku 2000; vzhledem k tomu, že prezident pochopil tento bojkot jako zradu a jako odplatu nechal zatknout tři členy Národního sdružení veteránů boje za nezávislost;

L.  vzhledem k tomu, že policie 2. září 2016 použila zákonné ustanovení 101A a zakázala veškeré demonstrace ve středu Harare, a to jen několik hodin předtím, než mělo 18 politických stran v hlavním městě pořádat velkou demonstraci;

M.  vzhledem k tomu, že 7. září 2016 nejvyšší soud tento zákaz na 7 dní pozastavil, a k tomu, že toto rozhodnutí bylo přijato jen několik dní poté, co prezident Mugabe zasáhl do nezávislosti soudů, když napadl zimbabwské soudce za „nezodpovědná“ rozhodnutí, která povolila demonstrace proti jeho vládě;

N.  vzhledem k tomu, že zimbabwská Komise pro lidská práva prohlásila, že potravinová pomoc určená pomoc obyvatelům postiženým suchem v celé zemi je rozdělována podle stranického klíče a představitelé strany Zanu PF upírají potravinovou pomoc stoupencům opozičních stran; vzhledem k tomu, že vláda Zimbabwe vyhlásila v únoru 2016 stav nouze a odhadla, že přibližně 4,5 milionu lidí bude do ledna 2017 potřebovat potravinovou pomoc a až polovině venkovského obyvatelstva hrozí vyhladovění;

O.  vzhledem k tomu, že 9. března 2016 bylo první výročí únosu obránce lidských práv Itaie Dzamary; vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud nařídil vládě po Dzamarovi pátrat a každé dva týdny soud informovat o pokroku v pátrání, dokud nebude zjištěno, kde se nachází;

P.  vzhledem k tomu, že Zimbabwe podepsalo dohodu z Cotonou, v jejímž článku 96 je stanoveno, že dodržování lidských práv a základních svobod je základním prvkem spolupráce mezi zeměmi AKT a EU;

Q.  vzhledem k tomu, že malý počet omezujících opatření EU vůči režimu Zimbabwe byl v únoru 2016 obnoven do 20. února 2017; vzhledem k tomu, že se zmrazení majetku a zákaz cestování nadále vztahuje na prezidenta Mugabeho, Grace Mugabovou, a zimbabwský obranný průmysl; vzhledem k tomu, že zbrojní embargo zůstane v platnosti; vzhledem k tomu, že EU již dříve zrušila omezení týkající se 78 osob a 8 subjektů;

R.  vzhledem k tomu, v národním orientačním programu (NIP) Zimbabwe bylo přiděleno 234 milionů EUR na období 2014 až 2020 v rámci 11. Evropského rozvojového fondu, který se soustředí na tři hlavní oblasti, a sice zdraví, založené hospodářský rozvoj založený na zemědělství a na správu věcí veřejných a budování institucí;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad nárůstem násilí proti demonstrantům v Zimbabwe v uplynulých měsících; se znepokojením konstatuje nedávno ohlášený měsíční zákaz demonstrací; vyzývá vládu a všechny strany v Zimbabwe, aby respektovaly právo na pokojné demonstrace s cílem řešení skutečných problémů, a naléhavě vyzývá zimbabwské orgány, aby prošetřily údajná použití nepřiměřené síly a jiné případy porušení lidských práv ze strany složek zimbabwské policie, a aby je pohnaly k odpovědnosti;

2.  je znepokojen nárůstem svévolného zatýkání obránců lidských práv a účastníků pokojných a zákonných demonstrací a naléhavě vyzývá k dodržování zásad právního státu a ústavy;

3.  vyzývá zimbabwské orgány, aby okamžitě a bezodkladně propustily všechny politické vězně;

4.  odsuzuje nedávná prohlášení prezidenta Mugabeho, v nichž napadl soudní systém Zimbabwe, a naléhá na zimbabwské orgány, aby nezasahovaly do nezávislosti soudnictví;

5.  připomíná, že Zimbabwe se ve všeobecné politické dohodě zavázalo zajistit, že jak jeho právní předpisy, tak i postupy a praxe budou v souladu s mezinárodními lidskoprávními zásadami a právními předpisy, a to včetně svobody shromažďování, sdružování a projevu;

6.  upozorňuje na zvláštní kritickou situaci mnoha žen v Zimbabwe a  nutnost respektovat práva žen;

7.  je přesvědčen, že pozastavení většiny omezujících opatření bylo předčasné a Rada a Komise by měly zvážit možnost znovu některá opatření zavést a přitom zdůraznit, že tato opatření budou zrušena a balíček pomoci bude dán k dispozici až tehdy, když bude Zimbabwe jasně na cestě k demokracii, právnímu státu a dodržování lidských práv, a zejména upřesnit, že bude poskytnuta pomoc na podporu svobodného a spravedlivého volebního procesu a reformy policie;

8.  vyzývá k pokojnému předání moci na základě svobodných a spravedlivých voleb, právního státu a lidských práv, s cílem vytvořit svobodnou, prosperující a pluralitní demokracii;

9.  důrazně odsuzuje obstrukce potravinové pomoci pro politické cíle; zdůrazňuje své znepokojení nad případnými dalšími opatřeními, která by mohla poškodit zemědělskou produkci, a vyzývá k přijetí opatření ke zlepšení potravinové bezpečnosti;

10.  vyjadřuje své pokračující znepokojení nad únosem Itaie Dzamary; žádá, aby bylo dodržováno právo habeas corpus a aby osoby zodpovědné za jeho únos byly pohnány k spravedlnosti;

11.  trvá na tom, že EU musí zajistit, že peněžní prostředky určené Zimbabwe na jeho národní orientační program budou účinně zaměřeny na dotyčná odvětví, a vyzývá vládu Zimbabwe, aby Komisi umožnila neomezený přístup k projektům financovaným EU a zlepšila svou otevřenost pro technickou pomoc projektům a programům, jež byly společně dohodnuty;

12.  zdůrazňuje, že je důležité, aby EU zahájila politický dialog s orgány Zimbabwe podle článků 8 a 96 dohody z Cotonou, a potvrdila tím své odhodlání podporovat místní obyvatelstvo;

13.  naléhavě vyzývá Jihoafrické společenství pro rozvoj (SADC) a Britské společenství národů, aby se znovu zapojila do pomoci Zimbabwe vrátit se zpět na cestu demokracie;

14.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Evropské službě pro vnější činnost, vládě a parlamentu Zimbabwe, vládám Jihoafrického společenství pro rozvoj, Africké unii, Panafrickému parlamentu, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU a generálnímu tajemníkovi Britského společenství národů.

 

(1)

Úř. věst. L 40, 17.2.2016, s. 11.

Právní upozornění - Ochrana soukromí