Διαδικασία : 2016/2882(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0995/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0995/2016

Συζήτηση :

PV 15/09/2016 - 8.3
CRE 15/09/2016 - 8.3

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0351

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 182kWORD 102k
14.9.2016
PE589.582v01-00}
PE589.583v01-00}
PE589.584v01-00}
PE589.587v01-00}
PE589.592v01-00}
PE589.593v01-00}
PE589.597v01-00} RC1
 
B8-0995/2016}
B8-0996/2016}
B8-0997/2016}
B8-1000/2016}
B8-1005/2016}
B8-1006/2016}
B8-1010/2016} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

EFDD (B8-0995/2016)

ECR (B8-0996/2016)

PPE (B8-0997/2016)

ALDE (B8-1000/2016)

Verts/ALE (B8-1005/2016)

S&D (B8-1006/2016)

ENF (B8-1010/2016)


σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (2016/2882(RSP))


Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκηςs, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky, Barbara Kappel εξ ονόματος της Ομάδας ENF
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (2016/2882(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της τοπικής αντιπροσωπείας της ΕΕ της 12ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τη βία·

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της τοπικής αντιπροσωπείας της ΕΕ της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την απαγωγή του Itai Dzamara·

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/220 του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016(1) για την τροποποίηση της απόφασης 2011/101/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Πολιτική Συμφωνία που υπεγράφη το 2008 από τα τρία κυριότερα πολιτικά κόμματα, δηλαδή το ZANU PF, το MDC-T και το MDC,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών του Ιουνίου 1981, τον οποίο έχει επικυρώσει η Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Ζιμπάμπουε υποφέρει εδώ και πολλά χρόνια εξαιτίας του αυταρχικού καθεστώτος υπό την ηγεσία του Προέδρου Mugabe, το οποίο διατηρεί την εξουσία του μέσω της διαφθοράς, της βίας, των νόθων εκλογών και ενός βίαιου μηχανισμού ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Ζιμπάμπουε δεν έχει βιώσει πραγματική ελευθερία εδώ και δεκαετίες και πολλοί κάτοικοι ηλικίας κάτω των τριάντα ετών έχουν ζήσει μόνο σε συνθήκες φτώχειας και βίαιης καταστολής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναταραχές αυξάνονται και πάλι στη Ζιμπάμπουε, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης, καθώς επικρατεί έλλειψη οικονομικής ρευστότητας, εκτεταμένη ανεργία και κρατική διαφθορά, ενώ οι αρχές προσπαθούν να καταστείλουν την ελευθερία της έκφρασης και την αντιπολίτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εμφανιστεί διάφορες ομάδες εν αναμονή της περιόδου μετά τον Mugabe·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την πτώση της κυβέρνησης συνασπισμού το 2013, το έργο του Tendai Biti για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την αύξηση των κυβερνητικών εσόδων έχει ακυρωθεί με την επιστροφή στο σύστημα πατρωνίας και κλεπτοκρατίας και τη δημιουργία ενός κράτους φόβου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή η Ζιμπάμπουε βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση από τον υπερπληθωρισμό του 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει ουσιαστικά πτωχεύσει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Μάιο του 2016, χιλιάδες διαδηλωτές – άτυποι οικονομικοί παράγοντες, άνεργοι νέοι και, πιο πρόσφατα, επαγγελματίες – βγήκαν στους δρόμους σε πολλά αστικά κέντρα της Ζιμπάμπουε για να διαδηλώσουν κατά της απώλειας θέσεων εργασίας, της μαζικής ανεργίας και της αποτυχίας της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις βασικές οικονομικές προσδοκίες του λαού, δηλαδή τη δημιουργία μιας αγοράς εργασίας που παρέχει θέσεις εργασίας, την έγκαιρη καταβολή των αμοιβών των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου σταθερού νομίσματος και ενός προσιτού καθεστώτος τιμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο οι μισθοί των εργαζομένων στον στρατό καταβάλλονται τακτικά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα διαμαρτυρίας, υπό την ηγεσία του κληρικού Evan Mawarire, όπου χρησιμοποιήθηκε η ετικέτα #ThisFlag, έλαβε τη στήριξη των εκκλησιών και της μεσαίας τάξης, η οποία μέχρι τότε απείχε κατά κανόνα από τις πολιτικές διαμαρτυρίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Ιουλίου 2016, το αντιπολιτευτικό κίνημα #ThisFlag απεύθυνε έκκληση για ημέρα εθνικής απεργίας ως διαμαρτυρία κατά της αδράνειας της κυβέρνησης για τη διαφθορά, την ατιμωρησία και τη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων και επιχειρήσεων στην πρωτεύουσα και τη λήψη μέτρων βίαιης καταστολής από τις αρχές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Promise Mkwananzi, ο ηγέτης του κοινωνικού κινήματος #Tajamuka, το οποίο συνδέεται με την απεργία του Ιουλίου, είχε συλληφθεί με την κατηγορία της υποκίνησης δημόσιας βίας και αποφυλακίστηκε με την καταβολή εγγύησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια άλλη ακτιβίστρια του #Tajamuka, η Linda Masarira, συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιουλίου και έκτοτε παραμένει υπό κράτηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές διαδηλώσεις διοργανώνονται πλέον μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ότι οι αρχές της Ζιμπάμπουε έχουν κλείσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp για να παρεμποδίζουν τις διαδηλώσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Αυγούστου 2016, σημειώθηκαν αιματηρές συγκρούσεις στην πρωτεύουσα Χαράρε, όταν η αστυνομία αγνόησε δικαστική απόφαση και ξυλοκόπησε χιλιάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί υπό την αιγίδα του Προγράμματος μεταρρυθμίσεων των εθνικών εκλογών (National Election Reform Agenda, Nera) για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις εκκρεμούσες εκλογικές μεταρρυθμίσεις ενόψει των εθνικών εκλογών του 2018, οι οποίες αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί διαδηλωτές που συνελήφθησαν εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση και πολλοί από αυτούς αγνοούνται·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Mugabe βρίσκεται στην εξουσία από την έναρξη της περιόδου ανεξαρτησίας, το 1980, και επιδιώκει να επανεκλεγεί, και ότι αρκετά μέλη της κυβέρνησής του έχουν απορρίψει αιτήματα για εκλογικές μεταρρυθμίσεις ενόψει των εκλογών του 2018·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βετεράνοι του αγώνα για την ανεξαρτησία, οι οποίοι υπήρξαν στενοί σύμμαχοι του Mugabe στο κυβερνών κόμμα, μποϊκοτάρισαν την ομιλία του στις 8 Αυγούστου 2016, και κατήγγειλαν τις δικτατορικές του τάσεις και την αποτυχία του να επιλύσει τη σοβαρή οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα από το 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος εξέλαβε αυτό το μποϊκοτάζ ως προδοσία και, ως αντίποινα, συνέλαβε τρία μέλη της Εθνικής Ένωσης Βετεράνων της Ανεξαρτησίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, η αστυνομία ανακάλεσε το διάταγμα 101Α για να απαγορεύσει όλες τις διαδηλώσεις στο κέντρο της Χαράρε, λίγες ώρες πριν από την πραγματοποίηση μεγάλης διαδήλωσης από 18 πολιτικά κόμματα στην πρωτεύουσα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Σεπτεμβρίου 2016, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέστειλε την εν λόγω απαγόρευση για επτά ημέρες και ότι η απόφαση αυτή ελήφθη λίγες μόνο ημέρες αφότου ο Πρόεδρος Mugabe παρενέβη στην ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, κατηγορώντας τους δικαστές της Ζιμπάμπουε για «απερίσκεπτες» αποφάσεις οι οποίες επέτρεψαν διαδηλώσεις κατά της διακυβέρνησής του·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Ζιμπάμπουε για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει δηλώσει ότι η επισιτιστική βοήθεια, η οποία κινητοποιήθηκε για να βοηθήσει τους υποσιτισμένους χωρικούς που πλήττονται από τις συνθήκες ξηρασίας στη χώρα, διανέμεται με κομματικά κριτήρια, καθώς οι αξιωματούχοι του Zanu PF αρνούνται τη διανομή επισιτιστικής βοήθειας σε υποστηρικτές κομμάτων της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Φεβρουάριο του 2016, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειαστούν επισιτιστική βοήθεια έως τον Ιανουάριο του 2017 και έως και το ήμισυ του αγροτικού πληθυσμού υποφέρει από ασιτία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Μαρτίου 2016 έκλεισε ένας χρόνος από την απαγωγή του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Itai Dzamara· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την κυβέρνηση να εκπονήσει έρευνα για τον Dzamara και να ενημερώνει το Δικαστήριο ανά δεκαπενθήμερο έως ότου αυτός εντοπιστεί·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζιμπάμπουε έχει υπογράψει τη Συμφωνία του Κοτονού, το άρθρο 96 της οποίας ορίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ελάχιστα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του καθεστώτος της Ζιμπάμπουε ανανεώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2016 έως τις 20 Φεβρουαρίου του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τον Πρόεδρο Mugabe, την Grace Mugabe και τις αμυντικές βιομηχανίες της Ζιμπάμπουε· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπάργκο όπλων θα παραμείνει σε ισχύ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει άρει τους περιορισμούς για 78 άτομα και 8 οντότητες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα (ΕΕΠ) της Ζιμπάμπουε έλαβε 234 εκατομμύρια EUR για την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, για να στοχεύσει σε τρεις βασικούς τομείς, και συγκεκριμένα στην υγεία, στην οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται στη γεωργία και στη διακυβέρνηση και την οικοδόμηση θεσμών·

1.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την αύξηση της βίας εις βάρος διαδηλωτών στη Ζιμπάμπουε κατά τους τελευταίους μήνες· σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία την απαγόρευση των διαδηλώσεων για έναν μήνα, η οποία ανακοινώθηκε πρόσφατα· καλεί την κυβέρνηση και όλα τα κόμμα της Ζιμπάμπουε να σέβονται τον δικαίωμα ειρηνικής διαδήλωσης ώστε να αντιμετωπιστούν οι ουσιαστικές ανησυχίες και ζητεί από τις αρχές της χώρας να διερευνήσουν τις καταγγελίες για υπερβολική χρήση βίας και άλλες καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από στοιχεία εντός της αστυνομίας της χώρας, και να καταλογίσει ευθύνες στους υπεύθυνους·

2.  εκφράζει ανησυχία για την αύξηση του αριθμού αυθαίρετων συλλήψεων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμμετεχόντων σε ειρηνικές και νόμιμες διαδηλώσεις και ζητεί τον σεβασμό του κράτους δικαίου και την τήρηση του συντάγματος·

3.  καλεί τις αρχές της Ζιμπάμπουε να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους τους πολιτικούς κρατούμενους·

4.  καταδικάζει τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Mugabe με τις οποίες επιτίθεται στο δικαστικό σώμα της χώρας και καλεί τις αρχές της χώρας να μην παρεμβαίνουν στην ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος·

5.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνολική Πολιτική Συμφωνία, η Ζιμπάμπουε έχει δεσμευτεί να ευθυγραμμίσει τόσο τη νομοθεσία της όσο και τις διαδικασίες και πρακτικές με τις διεθνείς αρχές και το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης·

6.  εφιστά την προσοχή στην ιδιαίτερα δεινή θέση των γυναικών στη Ζιμπάμπουε και στην ανάγκη για σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών·

7.  πιστεύει ότι η άρση του μεγαλύτερου μέρους των περιοριστικών μέτρων ήταν πρόωρη και ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν εκ νέου ορισμένα μέτρα, καθιστώντας σαφές ότι τα μέτρα αυτά θα αρθούν και ότι η χώρα θα λάβει πακέτο στήριξης εφόσον γίνει σαφές ότι οδεύει προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και, ειδικότερα, ότι θα παρασχεθεί βοήθεια για τη στήριξη της διεξαγωγής μιας ελεύθερης και δίκαιης εκλογικής διαδικασίας και της αστυνομικής μεταρρύθμισης·

8.  ζητεί μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας με βάση μια ελεύθερη και δίκαιη εκλογική διαδικασία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να αναπτυχθεί μια ελεύθερη, ευημερούσα και πλουραλιστική δημοκρατία·

9.  καταδικάζει σθεναρά την παρεμπόδιση της παροχής επισιτιστικής βοήθειας για λόγους πολιτικών σκοπιμοτήτων· υπογραμμίζει την ανησυχία του για τυχόν περαιτέρω μέτρα που θα ήταν επιζήμια για την αγροτική παραγωγή και ζητεί τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας·

10.  εκφράζει τη διαρκή ανησυχία του για την απαγωγή του Itai Dzamara· απαιτεί τον σεβασμό του habeas corpus και την προσαγωγή των υπαίτιων της απαγωγής ενώπιον της δικαιοσύνης·

11.  επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται στη Ζιμπάμπουε για το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα απορροφάται αποτελεσματικά από τους συναφείς τομείς και καλεί την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να επιτρέψει στην Επιτροπή απρόσκοπτη πρόσβαση σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και να γίνει πιο δεκτική ως προς την τεχνική αρωγή για έργα και προγράμματα που έχουν συμφωνηθεί από κοινού·

12.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσει η ΕΕ πολιτικό διάλογο με τις αρχές της Ζιμπάμπουε στο πλαίσιο των άρθρων 8 και 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, ώστε να επιβεβαιώσει τη δέσμευση της ΕΕ για τη στήριξη του τοπικού πληθυσμού·

13.  καλεί την Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ) και την Κοινοπολιτεία να καταβάλουν εκ νέου προσπάθειες για να βοηθήσουν τη Ζιμπάμπουε να επιστρέψει στην πορεία προς τη δημοκρατία·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ζιμπάμπουε, τις κυβερνήσεις της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής, την Αφρικανική Ένωση, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοπολιτείας.

(1)

ΕΕ L 40, της 17.2.2016, σ. 11.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου