Procedură : 2016/2882(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0995/2016

Texte depuse :

RC-B8-0995/2016

Dezbateri :

PV 15/09/2016 - 8.3
CRE 15/09/2016 - 8.3

Voturi :

PV 15/09/2016 - 11.4

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0351

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 164kWORD 102k
14.9.2016
PE589.582v01-00}
PE589.583v01-00}
PE589.584v01-00}
PE589.587v01-00}
PE589.592v01-00}
PE589.593v01-00}
PE589.597v01-00} RC1
 
B8-0995/2016}
B8-0996/2016}
B8-0997/2016}
B8-1000/2016}
B8-1005/2016}
B8-1006/2016}
B8-1010/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

EFDD (B8-0995/2016)

ECR (B8-0996/2016)

PPE (B8-0997/2016)

ALDE (B8-1000/2016)

Verts/ALE (B8-1005/2016)

S&D (B8-1006/2016)

ENF (B8-1010/2016)


referitoare la Zimbabwe (2016/2882(RSP))


Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho în numele Grupului S&D
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić în numele Grupului ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova în numele Grupului ALDE
Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Beatrix von Storch în numele Grupului EFDD
Louis Aliot, Laurențiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky, Barbara Kappel în numele Grupului ENF
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Zimbabwe (2016/2882(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Zimbabwe,

–  având în vedere declarația locală a UE privind violența din 12 iulie 2016,

–  având în vedere declarația locală a UE privind răpirea lui Itai Dzamara din 9 martie 2016,

–  având în vedere Decizia 2016/220/PESC a Consiliului din 15 februarie 2016 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe(1),

–  având în vedere acordul politic global semnat în 2008 de către principalele trei partide politice, și anume ZANU PF, MDC-T și MDC,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981, ratificată de Republica Zimbabwe,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din decembrie 1948,

–  având în vedere Constituția Republicii Zimbabwe,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou;

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât poporul Republicii Zimbabwe a suferit timp de mulți ani sub un regim autoritar condus de Președintele Mugabe, care se menține la putere prin corupție, violență, fraudarea alegerilor și un aparat de securitate brutal; întrucât poporul Republicii Zimbabwe nu a cunoscut libertatea adevărată de zeci de ani, iar multe persoane sub vârsta de treizeci de ani au trăit, astfel, doar în sărăcie și represiune violentă;

B.  întrucât tulburările se întețesc din nou în Republica Zimbabwe, care este asaltată de crize, pe un fundal de criză de lichiditate, șomaj extins, corupție a sectorului public și eforturi ale autorităților în vederea suprimării libertății de expresie și a opoziției politice; întrucât diversele grupuri se poziționează acum, așteptând sosirea unei ere post-Mugabe;

C.  întrucât, după căderea guvernului de coaliție din 2013, munca depusă de Tendai Biti pentru stabilizarea economiei și creșterea veniturilor guvernului a fost distrusă prin revenirea la sistemul de patronaj și cleptocrație și la o stare de teamă; întrucât Zimbabwe trece acum prin cea mai dificilă criză economică de la hiperinflația din 2008; întrucât guvernul se află, practic, în stare de faliment;

D.  întrucât, după luna mai 2016, mii de protestatari - comercianți informali, tineri șomeri și, acum, profesioniști - au ieșit pe străzi într-o serie de centre urbane din întreaga Republică Zimbabwe pentru a protesta împotriva pierderii de locuri de muncă, a șomajului în masă și a incapacității guvernului de a răspunde așteptărilor economice minime ale persoanelor, și anume o piață a forței de muncă care să asigure locuri de muncă, plata la timp a celor angajați la stat, o monedă stabilă de încredere și un regim de prețuri abordabile; întrucât doar armata este plătită regulat și într-o monedă care să aibă valoare;

E.  întrucât mișcarea de protest condusă de clericul Evan Mawarire, folosind drept hashtag #ThisFlag, a primit sprijin din partea bisericilor și a clasei mijlocii, care până atunci avea tendința de a nu se amesteca în politica străzii;

F.  întrucât, la 6 iulie 2016, mișcarea de opoziție #ThisFlag a chemat lumea la o zi națională de „stat deoparte” pentru a protesta împotriva faptului că guvernul nu ia măsuri împotriva corupției, impunității și sărăciei; întrucât acest lucru a determinat închiderea masivă a majorității magazinelor și întreprinderilor din capitală și a condus la represiuni masive din partea autorităților;

G.  întrucât Promise Mkwananzi, conducătorul lui #Tajamuka, o mișcare socială legată de ziua de „stat deoparte” din iulie, care a fost arestat și acuzat de incitare la violență publică, a fost eliberat pe cauțiune; întrucât un alt activist al #Tajamuka, Linda Masarira, a fost arestat în timpul protestului din iulie și continuă și acum să fie în custodie;

H.  întrucât multe demonstrații sunt acum organizate prin intermediul rețelelor de socializare și întrucât autoritățile din Zimbabwe au blocat accesul la internet și serviciul de mesagerie-text WhatsApp pentru a obstrucționa protestele;

I.  întrucât sute de persoane au fost arestate în timpul protestelor; întrucât, la 26 august 2016, au avut loc ciocniri sângeroase în capitala Harare atunci când poliția a ignorat un ordin judecătoresc și a ciomăgit mii de protestatari care s-au adunat sub egida Agendei naționale de reformă a alegerilor (Nera) pentru a-și exprima opoziția față de faptul că încă nu s-au realizat reforme electorale înainte de alegerile naționale din 2018, care sunt așteptate cu nerăbdare; întrucât multe dintre persoanele luate în custodie încă nu au fost eliberate și întrucât nu se știe precis unde se află multe dintre acestea;

J.  întrucât Președintele Mugabe a rămas la putere din momentul câștigării independenței în 1980 și candidează pentru a fi reales; întrucât mai mulți membri ai guvernului său au denunțat solicitările de reformă electorală înainte de alegerile din 2018;

K.  întrucât veteranii luptei pentru independență, în trecut aliați apropiați ai lui Mugabe în cadrul partidului aflat la putere, au boicotat discursul pe care l-a ținut la 8 august 2016, denunțând alunecarea sa spre dictatură și incapacitatea lui de a soluționa criza economică gravă care năpăstuiește țara încă din 2000; întrucât președintele a privit acest boicot ca o trădare și, drept represalii, a arestat trei membri ai Asociației Naționale a Veteranilor de la Independență;

L.  întrucât, la 2 septembrie 2016, poliția a invocat Instrumentul Statutar 101A pentru a interzice toate demonstrațiile în centrul orașului Harare, cu câteva ore înainte să aibă loc o mare demonstrație programată de 18 partide politice în capitală;

M.  întrucât, la 7 septembrie 2016, Înalta Curte a suspendat interdicția respectivă pentru șapte zile și întrucât această hotărâre a survenit la doar câteva zile după ce Președintele Mugabe a atacat independența sistemului judiciar prin acuzarea judecătorilor din Zimbabwe de hotărâri „nesăbuite”, care au permis derularea unor demonstrații împotriva guvernării sale;

N.  întrucât Comisia pentru drepturile omului a Republicii Zimbabwe a afirmat că ajutoarele alimentare, mobilizate pentru a asista locuitorii de la sate înfometați, afectați de condițiile de secetă din întreaga țară, erau distribuite pe linie politică, funcționari ce aparțin partidului ZANU PF refuzând să acorde ajutoare alimentare celor care sprijină partidele de opoziție; întrucât guvernul Republicii Zimbabwe a declarat starea de dezastru în februarie 2016, estimând că aproximativ 4,5 milioane de persoane vor avea nevoie de ajutoare alimentare până în ianuarie 2017 și că până la jumătate din populația rurală riscă să moară de foame;

O.  întrucât data de 9 martie 2016 a marcat un an de la răpirea apărătorului drepturilor omului Itai Dzamara; întrucât Înalta Curte a comandat guvernului să îl caute pe Dzamara și să raporteze Curții din două în două săptămâni progresele înregistrate, până în momentul în care va fi găsit;

P.  întrucât Zimbabwe face parte dintre părțile semnatare ale Acordului de la Cotonou, al cărui articol 96 prevede că respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale constituie un element esențial al cooperării dintre ACP și UE;

Q.  întrucât un număr redus de măsuri restrictive ale UE îndreptate împotriva regimului din Zimbabwe au fost reînnoite în februarie 2016 până în 20 februarie 2017; întrucât măsurile de înghețare a activelor și de interzicere a călătoriilor vor continua să se aplice în cazul Președintelui Mugabe, al lui Grace Mugabe și al întreprinderii Zimbabwe Defence Industries; întrucât va continua să se aplice un embargo asupra armelor; întrucât UE a ridicat în trecut restricții ce priveau 78 de persoane și 8 entități;

R.  întrucât s-au alocat 234 de milioane de euro pentru programul indicativ național (PIN) din Zimbabwe pentru perioada 2014-2020, în cadrul celui de al unsprezecelea Fond european de dezvoltare, această sumă urmând să fie concentrată în trei sectoare principale, și anume sănătate, dezvoltarea economică bazată pe agricultură, precum și guvernanță și consolidarea instituțiilor,

1.  este extrem de preocupat de violența crescută îndreptată împotriva protestatarilor din Zimbabwe în ultimele luni; constată cu îngrijorare recenta interzicere a demonstrațiilor pe o perioadă de o lună; solicită guvernului și tuturor părților din Zimbabwe să respecte dreptul la demonstrație pașnică pentru a putea răspunde la probleme reale; îndeamnă autoritățile Republicii Zimbabwe să ancheteze relatările de folosire excesivă a forței și de alte abuzuri ale drepturilor omului realizate de către elemente ale poliției Republicii Zimbabwe și ca acestea să fie trase la răspundere;

2.  este preocupat de înmulțirea cazurilor de arestare arbitrară a apărătorilor drepturilor omului și a celor implicați în demonstrații pașnice și legale și îndeamnă să se respecte statul de drept și Constituția;

3.  solicită autorităților Republicii Zimbabwe să elibereze imediat și necondiționat prizonierii politici;

4.  condamnă declarațiile făcute recent de Președintele Mugabe prin care acesta a atacat aparatul judiciar al Republicii Zimbabwe și îndeamnă autoritățile Republicii Zimbabwe să nu interfereze cu independența aparatului judiciar;

5.  reamintește că, în temeiul acordului politic global, Zimbabwe s-a angajat să se asigure că atât legislația sa, cât și procedurile și practicile sale respectă principiile și legislația internaționale din domeniul drepturilor omului, inclusiv libertatea de întrunire, de asociere și de exprimare;

6.  atrage atenția asupra situației dificile în care se află multe femei din Zimbabwe și asupra necesității de a se respecta drepturile femeii;

7.  consideră că ridicarea majorității măsurilor restrictive a fost prematură și că Consiliul și Comisia ar trebui să examineze posibilitatea de a impune din nou anumite măsuri, declarând, în același timp, în mod clar că ele vor fi eliminate și că se va oferi un pachet de asistență de îndată ce Republica Zimbabwe se va afla în mod clar pe drumul spre democrație, statul de drept și respectarea drepturilor omului, specificând, în special, că se va acorda asistență pentru a sprijini atât desfășurarea unui proces electoral liber și corect, cât și reformarea poliției;

8.  solicită să se efectueze un transfer pașnic al puterii, bazat pe un proces electoral liber și corect, pe statul de drept și pe respectarea drepturilor omului, pentru a dezvolta o democrație liberă, prosperă și pluralistă;

9.  condamnă ferm blocarea ajutoarelor alimentare pentru a câștiga avantaje politice; subliniază preocuparea sa față de orice măsuri suplimentare care ar aduce atingere producției agricole și solicită să se ia măsuri pentru a se îmbunătăți securitatea alimentară;

10.  își exprimă continua preocupare față de răpirea lui Itai Dzamara; solicită respectarea principiului habeas corpus și ca persoanele responsabile pentru răpirea sa să fie aduse în fața justiției;

11.  insistă că UE trebuie să garanteze că finanțarea alocată Republicii Zimbabwe pentru programul indicativ național este destinată efectiv sectoarelor implicate și solicită guvernului Republicii Zimbabwe să permită Comisiei un acces nemijlocit la proiectele finanțate de UE și să se deschidă și mai mult spre primirea de asistență tehnică pentru proiectele și programele convenite;

12.  subliniază că este important ca UE să inițieze un dialog politic cu autoritățile Republicii Zimbabwe în temeiul articolelor 8 și 96 ale Acordului de la Cotonou, confirmând, astfel, angajamentul UE de a sprijini populația locală;

13.  îndeamnă Comunitatea de Dezvoltare a Africii Australe (SADC) și Commonwealth-ul să depună din nou eforturi pentru a ajuta Republica Zimbabwe să revină pe calea democrației;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernului și parlamentului Republicii Zimbabwe, guvernelor statelor din Comunitatea de Dezvoltare a Africii Australe, Uniunii Africane, Parlamentului Panafrican, Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE și Secretarului General al Commonwealth-ului.

 

(1)

JO L 40, 17.2.2016, p. 11.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate