Postup : 2016/2882(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0995/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0995/2016

Rozpravy :

PV 15/09/2016 - 8.3
CRE 15/09/2016 - 8.3

Hlasovanie :

PV 15/09/2016 - 11.4

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0351

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 164kWORD 92k
14.9.2016
PE589.582v01-00}
PE589.583v01-00}
PE589.584v01-00}
PE589.587v01-00}
PE589.592v01-00}
PE589.593v01-00}
PE589.597v01-00} RC1
 
B8-0995/2016}
B8-0996/2016}
B8-0997/2016}
B8-1000/2016}
B8-1005/2016}
B8-1006/2016}
B8-1010/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

EFDD (B8-0995/2016)

ECR (B8-0996/2016)

PPE (B8-0997/2016)

ALDE (B8-1000/2016)

Verts/ALE (B8-1005/2016)

S&D (B8-1006/2016)

ENF (B8-1010/2016)


o Zimbabwe (2016/2882(RSP))


Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere v mene poslaneckého klubu PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD
Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky, Barbara Kappel v mene skupiny ENF

Uznesenie Európskeho parlamentu o Zimbabwe (2016/2882(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Zimbabwe,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ o násilí z 12. júla 2016,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ o únose Itaia Dzamaru z 9. marca 2016,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/220 z 15. februára 2016(1), ktorým sa mení rozhodnutie 2011/101/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe,

–  so zreteľom na všeobecnú politickú dohodu, ktorú v roku 2008 podpísali tri hlavné politické strany, a to ZANU PF, MDC-T a MDC,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981, ktorú Zimbabwe ratifikovalo,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z decembra 1948,

–  so zreteľom na ústavu Zimbabwe,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zimbabwiansky ľud trpí dlhé roky pod vládou autoritárskeho režimu prezidenta Mugabeho, ktorý si udržuje moc prostredníctvom korupcie, násilia, manipulovaných volieb a brutálneho bezpečnostného aparátu; keďže zimbabwiansky ľud už desaťročia nezažil skutočnú slobodu a mnohí vo veku do 30 rokov preto poznajú len život v chudobe a s násilnými represiami;

B.  keďže opäť rastie nespokojnosť v Zimbabwe sužovanom krízou v situácii nedostatku hotovosti, širokej nezamestnanosti, korupcie a úsilia orgánov o potláčanie slobody prejavu a politickej opozície; keďže rôzne skupiny sa v súčasnosti vymedzujú v očakávaní éry po Mugabeovi;

C.  keďže po páde koaličnej vlády v roku 2013 prácu Tendaia Bitiho na stabilizácii hospodárstva a zvýšení príjmov štátu zmaril návrat k systému klientelizmu, kleptokracie a vlády strachu; keďže Zimbabwe v súčasnosti čelí najhoršej hospodárskej kríze od hyperinflácie v roku 2008; keďže vláda fakticky zbankrotovala;

D.  keďže od mája 2016 tisíce demonštrantov – neformálnych obchodníkov, nezamestnaných mladých ľudí a už aj zamestnancov – vychádzajú do ulíc viacerých mestských centier v Zimbabwe na protest proti stratám pracovných miest, hromadnej nezamestnanosti a neschopnosti vlády uspokojiť základné hospodárske očakávania, konkrétne vytvoriť trh práce, ktorý by poskytoval pracovné miesta, vyplácať na čas verejných zamestnancov a vytvoriť dôveryhodnú stabilnú menu a režim cenovej dostupnosti; keďže iba armáda dostáva plácu pravidelne a v mene, ktorá má hodnotu;

E.  keďže protestné hnutie pod vedením duchovného Evana Mawarireho, ktoré používa hashtag #ThisFlag, získalo podporu cirkví a strednej triedy, ktorí sa doteraz obvykle vyhýbali tzv. politike na ulici;

F.  keďže 6. júla 2016 opozičné hnutie #ThisFlag vyzvalo na celonárodný deň bez práce na protest proti nečinnosti vlády v boji proti korupcii, beztrestnosti a chudobe; keďže toto vyústilo do rozsiahleho zatvorenia väčšiny obchodov a podnikov v hlavnom meste a viedlo k vážnemu zásahu orgánov;

G.  keďže Promise Mkwananzi, líder #Tajamuka, sociálneho hnutia spojeného s júlovým štrajkom, ktorý bol zatknutý a obvinený z podnecovania verejného násilia, bol prepustený na kauciu; keďže ďalšia aktivistka #Tajamuka, Linda Masarira, bola zatknutá počas protestov v júli a odvtedy je stále vo väzbe;

H.  keďže v súčasnosti sa organizujú mnohé demonštrácie prostredníctvom sociálnych médií a keďže zimbabwianske orgány blokujú prístup na internet a ku komunikačnému programu WhatsApp, aby narušili protesty;

I.  keďže stovky osôb boli počas demonštrácií zadržané; keďže 26. augusta 2016 došlo ku krvavým stretom v hlavnom meste Harare, keď polícia ignorovala súdny príkaz a zbila tisícky demonštrantov, ktorí sa stretli pod záštitou národnej volebnej reformnej agendy (NERA), aby vyjadrili nesúhlas s nastávajúcimi reformami volebného systému pred netrpezlivo očakávanými parlamentnými voľbami v roku 2018; keďže mnohí zo zadržaných sú stále vo väzbe a presné miesto ich zadržiavania je u mnohých neznáme;

J.  keďže prezident Mugabe je pri moci od získania nezávislosti v roku 1980 a usiluje sa o znovuzvolenie a keďže viacerí členovia jeho kabinetu odsúdili výzvy na reformu volebného systému pred voľbami v roku 2018;

K.  keďže veteráni boja o nezávislosť, bývalí blízki spojenci Mugabeho vo vládnucej strane, bojkotovali jeho prejav 8. augusta 2016, pričom kritizovali jeho diktátorské sklony a neschopnosť riešiť vážnu hospodársku krízu, ktorá sužuje krajinu od roku 2000; keďže prezident považoval tento bojkot za zradu a na odvetu nechal zatknúť troch členov Národného združenia veteránov nezávislosti;

L.  keďže polícia 2. septembra 2016 uplatnila vykonávací predpis 101A a zakázala všetky demonštrácie v centre Harare, niekoľko hodín pred tým, ako 18 politických strán malo uskutočniť veľkú demonštráciu v hlavnom meste;

M.  keďže 7. septembra 2016 vrchný súd pozastavil tento zákaz na sedem dní a keďže toto rozhodnutie prišlo len niekoľko dní po tom, ako prezident Mugabe zasiahol do nezávislosti súdnictva tým, že skritizoval zimbabwianskych sudcov za „nerozvážne“ rozhodnutia, ktoré umožňujú demonštrácie proti jeho vláde;

N.  keďže Komisia pre ľudské práva v Zimbabwe uviedla, že potravinová pomoc určená hladujúcim dedinčanom postihnutým suchom v celej krajine, bola distribuovaná podľa príslušnosti k politickým stranám, pričom predstavitelia Zanu PF odopierali potravinovú pomoc stúpencom opozičnej strany; keďže vláda Zimbabwe vyhlásila vo februári 2016 stav katastrofy, pričom odhadla, že približne 4,5 milióna ľudí bude do januára 2017 potrebovať potravinovú pomoc, a že až polovica vidieckeho obyvateľstva čelí hladu;

O.  keďže 9. marec 2016 bol prvým výročím únosu obhajcu ľudských práv Itaia Dzamaru; keďže vysoký súd nariadil vláde hľadať Dzamaru a o dosiahnutom pokroku informovať súd každé dva týždne, kým sa nezistí miesto jeho pobytu;

P.  keďže Zimbabwe podpísalo Dohodu z Cotonou, ktorej článok 96 stanovuje, že dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd je významným prvkom spolupráce medzi AKT a EÚ;

Q.  keďže niekoľko málo reštriktívnych opatrení EÚ voči zimbabwianskemu režimu bolo obnovených vo februári 2016 do 20. februára 2017; keďže zmrazenie aktív a zákaz cestovania sa naďalej vzťahuje na prezidenta Mugabeho, jeho manželku Grace a na spoločnosť Zimbabwe Defence Industries; keďže zbrojné embargo zostáva v platnosti; keďže EÚ predtým zrušila obmedzenia uvalené na 78 osôb a 8 subjektov;

R.  keďže na národný indikatívny program (NIP) pre Zimbabwe bolo vyčlenených 234 miliónov EUR na obdobie rokov 2014 – 2020 v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu so zameraním na tri hlavné sektory, t. j. zdravotníctvo, hospodársky rozvoj založený na poľnohospodárstve a správu a budovanie inštitúcií;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad nárastom násilia proti demonštrantom v Zimbabwe v posledných mesiacoch; so znepokojením berie na vedomie nedávno ohlásený jednomesačný zákaz demonštrácií; vyzýva vládu a všetky strany v Zimbabwe, aby dodržiavali právo na pokojné demonštrácie o otázkach vzbudzujúcich skutočné obavy, a naliehavo vyzýva zimbabwianske orgány, aby vyšetrili obvinenia z používania neúmernej sily a ďalšieho porušovania ľudských práv zo strany polície v Zimbabwe, a vzali ju na zodpovednosť;

2.  je znepokojený nárastom svojvoľného zatýkania obhajcov ľudských práv a účastníkov na pokojných a legálnych demonštráciách, a naliehavo žiada, aby sa dodržiaval právny štát a ústava;

3.  vyzýva zimbabwianske orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých politických väzňov;

4.  odsudzuje nedávne vyhlásenia prezidenta Mugabeho namierené proti súdnictvu Zimbabwe a naliehavo vyzýva zimbabwianske orgány, aby nezasahovali do nezávislosti súdnictva;

5.  pripomína, že v rámci všeobecnej politickej dohody sa Zimbabwe zaviazalo, že zabezpečí, aby jeho právne predpisy, postupy a prax boli v súlade s medzinárodnými zásadami a právnymi predpismi v oblasti ľudských práv vrátane slobody zhromažďovania, združovania a prejavu;

6.  upozorňuje na mimoriadne zlú situáciu mnohých žien v Zimbabwe a potrebu dodržiavania práv žien;

7.  domnieva sa, že zrušenie väčšiny reštriktívnych opatrení bolo predčasné, a že Rada a Komisia by mali uvažovať o opätovnom uložení niektorých opatrení s objasnením, že budú odstránené a že bude poskytnutý balík pomoci, keď sa Zimbabwe vydá jednoznačne na cestu k demokracii, právnemu štátu a dodržiavaniu ľudských práv, a s upresnením, že pomoc sa bude poskytovať najmä na podporu slobodného a spravodlivého volebného procesu a na reformu polície;

8.  vyzýva na pokojný prechod moci na základe slobodných a spravodlivých volieb, právneho štátu a ľudských práv s cieľom vytvoriť slobodnú, prosperujúcu a pluralitnú demokraciu;

9.  dôrazne odsudzuje obštrukcie potravinovej pomoci z politických pohnútok; zdôrazňuje znepokojenie nad akýmikoľvek ďalšími opatreniami, ktoré by mohli poškodiť poľnohospodársku výrobu, a požaduje opatrenia na zlepšenie potravinovej bezpečnosti;

10.  vyjadruje pokračujúce obavy o únose Itaia Dzamaru; žiada, aby sa rešpektoval habeas corpus a osoby zodpovedné za jeho únos boli postavené pred spravodlivosť;

11.  trvá na tom, že EÚ musí zabezpečiť, aby finančné prostriedky vyčlenené pre Zimbabwe na národný indikatívny program účinne smerovali do dotknutých odvetví, a vyzýva vládu Zimbabwe, aby umožnila Komisii neobmedzený prístup do projektov financovaných EÚ a posilnila svoju otvorenosť voči technickej pomoci pre spoločne dohodnuté projekty a programy;

12.  zdôrazňuje dôležitosť toho, aby EÚ začala politický dialóg so zimbabwianskymi orgánmi podľa článkov 8 a 96 dohody z Cotonou, čím by potvrdila odhodlanie EÚ podporovať miestne obyvateľstvo;

13.  nalieha na Juhoafrické rozvojové spoločenstvo a Spoločenstvo národov, aby obnovili úsilie o pomoc Zimbabwe pri návrate na cestu k demokracii;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vláde a parlamentu Zimbabwe, vládam Juhoafrického rozvojového spoločenstva, Africkej únii, Panafrickému parlamentu, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ a generálnemu tajomníkovi Spoločenstva národov.

(1)

Ú. v. EÚ L 40, 17.2.2016, s. 11.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia