Predlog skupne resolucije - RC-B8-0995/2016Predlog skupne resolucije
RC-B8-0995/2016

  SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o Zimbabveju

  14.9.2016 - (2016/2882(RSP))

  v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
  ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
  EFDD (B8-0995/2016)
  ECR (B8-2996/2016)
  PPE (B8-0997/2016)
  ALDE (B8-1000/2016)
  Verts/ALE (B8-1005/2016)
  S&D (B8-1006/2016)
  ENL (B8-1010/2016)

  Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere v imenu skupine PPE
  Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Norbert Neuser, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D
  Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR
  Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Louis Michel, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova) v imenu skupine ALDE
  Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD
  Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky, Barbara Kappel v imenu skupine ENL


  Postopek : 2016/2882(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  RC-B8-0995/2016
  Predložena besedila :
  RC-B8-0995/2016
  Sprejeta besedila :

  Resolucija Evropskega parlamenta o Zimbabveju

  (2016/2882(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Zimbabveju,

  –  ob upoštevanju lokalne izjave EU o nasilju z dne 12. julija 2016,

  –  ob upoštevanju lokalne izjave EU o ugrabitvi Itaija Dzamare z dne 9. marca 2016,

  –  ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2016/220 z dne 15. februarja 2016[1] o spremembi Sklepa Sveta 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju,

  –  ob upoštevanju splošnega političnega dogovora, ki so ga leta 2008 podpisale tri najpomembnejše politične stranke, in sicer ZANU PF, MDC-T in MDC,

  –  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981, ki jo je Zimbabve ratificiral,

  –  ob upoštevanju Splošne deklaracije OZN o človekovih pravicah iz leta 1948,

  –  ob upoštevanju zimbabvejske ustave,

  –  ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

  –  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

  A.  ker prebivalci Zimbabveja že več let trpijo pod avtoritarnim režimom predsednika Mugabeja, ki se ohranja na oblasti s korupcijo, nasiljem, prirejenimi volitvami in krutim varnostnim aparatom; ker prebivalci Zimbabveja že desetletja ne poznajo resnične svobode, mnogi med njimi, mlajši od trideset let, pa poznajo zgolj življenje v revščini in nasilnem zatiranju;

  B.  ker v Zimbabveju, ki je že tako prežet s krizami, znova prihaja do vse večjih nemirov zaradi pomanjkanja gotovine, visoke stopnje brezposelnosti, državne korupcije ter prizadevanja oblasti, da bi zadušila svobodo izražanja in politično opozicijo; ker se različne strani borijo za vpliv v pričakovanju konca Mugabejeve vladavine;

  C.  ker je delo, ki ga je Tendai Biti opravil za stabilizacijo gospodarstva in povečanje prihodka države, po padcu koalicijske vlade v letu 2013 izničeno zaradi ponovne vzpostavitve sistema pokroviteljstva, kleptokracije in strahu; ker se Zimbabve sooča z najhujšo gospodarsko krizo po hiperinflaciji leta 2008; ker je vlada dejansko bankrotirala;

  D.  ker se od maja 2016 na tisoče protestnikov – neformalni trgovci, brezposelni mladi, sedaj pa še delavci – zbira na ulicah v številnih mestnih središčih po vsem Zimbabveju, kjer protestirajo proti izgubi delovnih mest, množični brezposelnosti in nesposobnosti vlade, da izpolni najosnovnejša gospodarska pričakovanja ljudstva, in sicer trg dela, ki bi zagotavljal delovna mesta, javni sektor, ki bi pravočasno prejemal plačo, zaupanja vredna in stabilna valuta ter dostopne cene; ker le vojska dobiva redno plačilo v kolikor toliko vredni valuti;

  E.  ker protestno gibanje, ki ga vodi duhovnik Evan Mawarire in ki uporablja oznako #ThisFlag, uživa podporo cerkva in srednjega razreda, ki se do sedaj niso vpletali v ulično politiko;

  F.  ker je 6. julija 2016 opozicijsko gibanje #ThisFlag pozvalo k enodnevni vsedržavni stavki v protest proti neukrepanju vlade zoper korupcijo, nekaznovanje in revščino; ker so zato številne trgovine in podjetja v prestolnici ostali zaprti, protest pa so oblasti kruto zatrle;

  G.  ker je bil Promise Mkwananzi, vodja socialnega gibanja #Tajamuka, povezanega z julijsko vsedržavno stavko, ki je bil aretiran in obtožen spodbujanja k javnemu nasilju, proti plačilu varščine izpuščen; ker je bila med protestom julija aretirana še ena aktivistka tega gibanja, Linda Masarira, še vedno v priporu;

  H.  ker se številni protesti zdaj organizirajo prek družbenih medijev in ker so zimbabvejske oblasti blokirale dostop do spleta in aplikacijo za pisanje sporočil WhatsApp, da bi otežile organizacijo protestov;

  I.  ker je bilo med protesti aretiranih več sto ljudi; ker je 26. avgusta 2016 prišlo do krvavih spopadov v prestolnici Harare, ko se policija ni zmenila za sodni odlok in je pretepla na tisoče protestnikov, ki so se zbrali pod okriljem združenja za reformo nacionalnih volitev (National Election Reform Agenda), da bi izrazili nasprotovanje neizvedeni volilni reformi pred težko pričakovanimi državnimi volitvami leta 2018; ker so številni, ki so bili pridržani, še vedno zaprti, za mnoge pa se ne ve, kje so;

  J.  ker predsednik Mugabe, ki je na oblasti že od razglasitve neodvisnosti leta 1980, znova kandidira in ker je več članov njegove vlade zavrnilo pozive k volilni reformi pred volitvami leta 2018;

  K.  ker so veterani boja za neodvisnost, nekoč Mugabejevi tesni zavezniki v vladajoči stranki, bojkotirali njegov govor 8. avgusta 2016 ter obsodili njegove težnje k diktaturi in neuspeh pri reševanju hude gospodarske krize, ki državo pesti že od leta 2000; ker je predsednik to označil kot bojkot in izdajo ter v odziv dal zapreti tri člane nacionalnega združenja veteranov boja za neodvisnost;

  L.  ker je 2. septembra 2016 policija sprožila zakonski instrument 101A, s katerim se prepovedo vse demonstracije v središču Harareja, in to le nekaj ur preden je 18 političnih strank nameravalo v prestolnici organizirati velik protestni shod;

  M.  ker je 7. septembra 2016 višje sodišče to prepoved za sedem dni zamrznilo in ker je bila ta odločba sprejeta le nekaj dni po tem, ko je predsednik Mugabe posegel v neodvisnost sodstva in zimbabvejske sodnike okrcal zaradi „nepremišljenih“ odločb, ki dovoljujejo proteste proti njegovi vladi;

  N.  ker je zimbabvejska komisija za človekove pravice izjavila, da se pomoč v hrani, zbrana za lačne prebivalce po vaseh, ki jih je prizadela suša po vsej državi, deli po strankarski pripadnosti in da uradniki stranke Zanu PF nočejo deliti hrane podpornikom opozicijskih strank; ker je zimbabvejska vlada februarja 2016 razglasila katastrofalne razmere, saj naj bi po njeni oceni do januarja 2017 pomoč v hrani potrebovalo kar 4,5 milijona ljudi, lakota pa naj bi ogrožala skoraj polovico podeželskega prebivalstva;

  O.  ker je bila 9. marca 2016 prva obletnica ugrabitve borca za človekove pravice Itaija Dzamare; ker je višje sodišče vladi ukazalo, naj ga poišče, in o napredku vsak drugi teden poroča sodišču, dokler ga ne najde;

  P.  ker je Zimbabve podpisnik Sporazuma iz Cotonouja, ki v členu 96 določa, da je spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin bistven element sodelovanja AKP-EU;

  Q.  ker je bilo februarja 2016 manjše število omejevalnih ukrepov EU zoper Zimbabve obnovljenih do 20. februarja 2017; ker bodo zamrznitev sredstev in prepovedi potovanja še naprej veljali za predsednika Mugabeja, Grace Mugabe in podjetje Zimbabwe Defence Industries; ker embargo na orožje še vedno velja; ker je EU že odpravila omejitve za 78 ljudi in 8 pravnih oseb;

  R.  ker je bilo v okviru 11. Evropskega razvojnega sklada za nacionalni okvirni program za Zimbabve za obdobje 2014–2020 dodeljenih 234 milijonov EUR, namenjenih predvsem trem osrednjim sektorjem, in sicer zdravstvu, gospodarskemu razvoju na osnovi kmetijstva ter upravljanju in krepitvi institucij;

  1.  je globoko zaskrbljen, ker se je v Zimbabveju v zadnjih mesecih okrepilo nasilje nad protestniki; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je vlada nedavno napovedala enomesečno prepoved protestov; poziva vlado in vse politične stranke v Zimbabveju, naj spoštujejo pravico do mirnih protestov in se posvetijo reševanju resnično perečih vprašanj, zimbabvejske oblasti tudi poziva, naj raziščejo obtožbe o prekomerni uporabi sile in drugih zlorabah človekovih pravic, ki so jih zagrešili pripadniki policije, in jih pokličejo na odgovornost;

  2.  je zaskrbljen zaradi naraščanja samovoljnih aretacij zagovornikov človekovih pravic in udeležencev mirnih in zakonitih protestov ter poziva k spoštovanju načela pravne države in uveljavljanju ustave;

  3.  poziva zimbabvejske oblasti, naj nemudoma in brezpogojno izpustijo vse politične zapornike;

  4.  obsoja nedavne izjave predsednika Mugabeja, ko je napadel zimbabvejsko sodstvo, in poziva zimbabvejske oblasti, naj ne posegajo v njegovo neodvisnost;

  5.  želi spomniti, da se je Zimbabve v okviru splošnega političnega dogovora zavezal, da bodo njegova zakonodaja ter njegovi postopki in praksa skladni z mednarodnimi načeli in pravom o človekovih pravicah, vključno s svobodo zbiranja, združevanja in izražanja;

  6.  opozarja na posebne stiske številnih žensk v Zimbabveju in poziva, da je treba spoštovati njihove pravice;

  7.  meni, da je bil sveženj omejevalnih ukrepov prezgodaj odpravljen in da bi morala Svet in Komisija razmisliti o ponovni uvedbi nekaterih ukrepov ter pri tem pojasniti, da bodo odpravljeni in da bo zagotovljen sveženj pomoči, ko bo Zimbabve resnično na poti demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, še posebej pa bi morala poudariti, da bo zagotovljena pomoč za podporo svobodnemu in poštenemu volilnemu procesu in reformi policije;

  8.  poziva k mirnemu prenosu oblasti, ki bo temeljil na svobodnem in poštenem volilnem procesu, načelih pravne države in spoštovanju človekovih pravic, kar bo utrlo pot razvoju svobodne, cvetoče in pluralistične demokracije;

  9.  odločno obsoja oviranje pomoči v hrani iz političnih razlogov; je zaskrbljen, da bi bili sprejeti še novi ukrepi, ki bi prizadeli kmetijsko proizvodnjo, in poziva k sprejetju ukrepov za večjo prehransko varnost;

  10.  ponovno izraža zaskrbljenost zaradi ugrabitve Itaija Dzamare; poziva, da je treba spoštovati načelo habeas corpus in odgovorne za njegovo ugrabitev privesti pred sodišče;

  11.  vztraja, naj EU zagotovi, da bodo sredstva, ki so dodeljena Zimbabveju za nacionalni okvirni program, v sektorjih, ki jih ta program zajema, učinkovito porabljena, in poziva zimbabvejsko vlado, naj Komisiji omogoči neoviran dostop do projektov, ki jih financira EU, in naj poveča svojo odprtost tehnični pomoči pri skupno dogovorjenih projektih in programih;

  12.  poudarja, kako pomembno je, da EU v skladu s členoma 8 in 96 Sporazuma iz Cotonouja začne politični dialog z zimbabvejskimi oblastmi in tako potrdi svojo zavezanost podpori lokalnega prebivalstva;

  13.  poziva Južnoafriško razvojno skupnost in Commonwealth, naj se ponovno zavežeta, da se bosta Zimbabveju pomagala vrniti na pot demokracije;

  14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Evropski službi za zunanje delovanje, vladi in parlamentu Zimbabveja, vladam Južnoafriške razvojne skupnosti, komisiji Afriške unije, vseafriškemu parlamentu, skupni parlamentarni skupščini AKP-EU in generalnemu sekretarju Commonwealtha.