Postup : 2016/2910(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-1061/2016

Předložené texty :

RC-B8-1061/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2016 - 5.1

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0378

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 377kWORD 97k
5.10.2016
PE589.650v01-00}
PE589.653v01-00}
PE589.654v01-00}
PE589.655v01-00}
PE589.662v01-00}
PE589.664v01-00} RC1
 
B8-1061/2016}
B8-1064/2016}
B8-1065/2016}
B8-1066/2016}
B8-1073/2016}
B8-1075/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

EFDD (B8-1061/2016)

ECR (B8-1064/2016)

PPE (B8-1065/2016)

S&D (B8-1066/2016)

Verts/ALE (B8-1073/2016)

GUE/NGL (B8-1075/2016)


o Rwandě: případ Victoire Ingabireové (2016/2910(RSP))


Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu za skupinu S&D
Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Notis Marias za skupinu ECR
Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL
Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o Rwandě: případ Victoire Ingabireové (2016/2910(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2013 o Rwandě: případ Victoire Ingabireové(1),

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů (ACHPR),

–   s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na Zásady a pokyny týkající se práva na spravedlivý proces a právní pomoc v Africe,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech z roku 1966, kterou Rwanda ratifikovala v roce 1975,

–  s ohledem na výsledky všeobecného pravidelného přezkumu z roku 2015 týkajícího se Rwandy a na závěrečné připomínky Výboru OSN pro lidská práva z roku 2016,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Federiky Mogheriniové o revizi ústavy ve Rwandě, které učinila jménem EU dne 3. prosince 2015,

–  s ohledem na společné prohlášení EU ze dne 18. prosince 2015 o referendu o návrhu ústavy ve Rwandě učiněné na místě,

–  s ohledem na tiskovou zprávu Spojených demokratických sil ze dne 16. března 2016 o odvolání v případě politické vězeňkyně Victoire Ingabireové Umuhozaové,

–  s ohledem na zprávu organizace Freedom House o Rwandě za rok 2015,

–  s ohledem na zprávu organizace Amnesty International týkající se této země nazvanou „Rwanda 2015/2016“,

–  s ohledem na zprávu organizace Amnesty International nazvanou „Spravedlnost v ohrožení: soudní řízení Victoire Ingabireové u soudu první instance“ roku 2013,

–  s ohledem na odpověď místopředsedkyně, vysoké představitelky Catherine Ashtonové na písemnou otázku Evropského parlamentu týkající se Victoire Ingabireové (plenární zasedání konané dne 4. února 2013),

–  s ohledem na prohlášení organizace Human Rights Watch nazvané „Rwanda: nezvěstná opoziční aktivistka“ ze dne 29. září 2016,

–  s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN o právu na svobodu pokojného shromažďování a sdružování týkající se Rwandy z roku 2014,

–  s ohledem na článek 135 odst. 5 a článek 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Rwanda patří k několika málo africkým zemím, které při dosahování rozvojových cílů tisíciletí, zejména v otázkách, jako je rovnost mezi muži a ženami, pevnější postavení žen, všeobecné základní vzdělání, úmrtnost dětí a matek, prevalence HIV a udržitelné životní prostředí, hrají vůdčí úlohu;

B.  vzhledem k tomu, že silný hospodářský růst je doprovázen podstatným zlepšením životních podmínek, jak ukazuje dvoutřetinové snížení dětské úmrtnosti a dosažení téměř stoprocentního zápisu dětí do základních škol;

C.  vzhledem k tomu, že s cílem zlepšit hospodářství země a dosáhnout širší industrializace a větší orientace na služby byly zahájeny hospodářské a politické kroky;

D.  vzhledem k tomu, že dne 30. října 2012 byla předsedkyně Sjednocených demokratických sil (UDF) Victoire Ingabireová odsouzena k osmi letům odnětí svobody za teroristické spiknutí proti vládním orgánům a za znevažování genocidy z roku 2014, jelikož udržovala styky s demokratickými silami pro osvobození Rwandy (FDLR);

E.  vzhledem k tomu, že v září 2016 bylo delegaci Evropského parlamentu zabráněno v přístupu k vězněné opoziční vůdkyni Victoire Ingabireové; vzhledem k tomu, že ačkoli se návštěva této delegace zaměřovala na úlohu žen ve společnosti a na upevnění jejich postavení, domnívá se Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce, že „není žádný zvláštní důvod, aby paní Victoire Ingabireovou – odsouzenou, na níž se vztahují právní předpisy a pokyny týkající se pobytu ve vězení – navštívili poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou v zemi na oficiální pracovní cestě“;

F.  vzhledem k tomu, že tato delegace uvedla, že v dané oblasti existují důležité úkoly, jako je zajištění přístupu ke vzdělání ve venkovských oblastech, rovnějších vlastnických práv a lepšího přístupu k jinému zaměstnání než zaměstnání v zemědělství, a vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv, zejména pokud jde o účast na politickém životě a o svobodu projevu ve Rwandě, stále vzbuzuje obavy, jelikož nezávislá občanská společnost je stále velmi slabá;

G.  vzhledem k tomu, že soudní řízení Victoire Ingabireové o soudu první instance odsoudilo mnoho organizací na ochranu lidských práv, jelikož byla zjištěna celá řada nesrovnalostí a zacházelo se s ní nespravedlivě; vzhledem k tomu, že organizace Amnesty International ve své zprávě poukazuje na negativní veřejné výroky rwandského prezidenta před zahájením jejího soudního řízení a na svědectví vězňů ve vězení Camp Kami, kde se údajně používá mučení; vzhledem k tomu, že poté, co u Vrchního soudu svědčili v roce 2012 proti Victoire Ingabireové, uvedli v roce 2013 před Nejvyšším soudem čtyři svědci obžaloby a spoluobvinění, že jejich svědectví byla zfalšovaná;

H.  vzhledem k tomu, že dne 13. září 2012 byla Victoire Ingabireová Umuhozaová spolu s dalšími dvěma rwandskými politickými činiteli Bernardem Ntagandou a Deogratiem Mushyayidim nominována na Sacharovovu cenu pro svobodu myšlení za rok 2012, kterou uděluje Evropský parlament;

I.  vzhledem k tomu, že paní Ingabireová se v roce 2015 odvolala k Africkému soudu pro lidská práva a práva národů, přičemž rwandskou vládu obvinila z porušování svých práv; vzhledem k tomu, že v březnu 2015 se Rwanda stáhla z jurisdikce Afrického soudu a prohlásila, že rwandské soudy jsou schopny řešit všechny místní případy samy; vzhledem k tomu, že dne 29. února 2016 stáhla rwandská vláda své prohlášení, které fyzickým osobám umožňovalo, aby své stížnosti zasílaly přímo Africkému soudu pro lidská práva a práva národů, a to pouze několik dní předtím, než měli soudci začít projednávat případ, v němž Victoire Ingabireová žaluje rwandskou vládu;

J.  vzhledem k tomu, že podle strany Victoire Ingabireové – FDU-Inkingi – došlo od dubna 2016 k podstatnému zhoršení podmínek, za nichž je paní Ingabireová vězněna; vzhledem k tomu, že je jí odepírána možnost externího a zvláštního dietního stravování a že její lékařská zpráva byla zneplatněna;

K.  vzhledem k tomu, že straně FDU-Inkingi bylo mj. znemožněno, aby se právoplatně zaregistrovala jako politická strana a že několika jejím členům bylo vyhrožováno, byli zatčeni nebo jsou zadržováni;

L.  vzhledem k tomu, že ve vězení je drženo několik členů opoziční strany; vzhledem k tomu, že zdravotní sestra a politická aktivistka s vazbami na stranu FDU-Inkingi Illuminée Iragenaová je už pět měsíců pohřešována a existují obavy o její bezpečnost; vzhledem k tomu, že dne 23. srpna 2016 byla zadržena pokladní strany FDU-Inking Léonille Gasengayireová, která byla obviněna z podněcování veřejné vzpoury;

M.  vzhledem k tomu, že Rwanda se v žebříčku světového indexu svobody tisku na rok 2016 nachází na 161. místě ze 180; vzhledem k tomu, že s tím, jak často dochází k pronásledování nezávislých novinářů, kterým je vyhrožováno a kteří jsou zatýkání, dochází k dalšímu zhoršování situace v oblasti svobody tisku; vzhledem k tomu, že novináři žijící v exilu a zahraniční novináři se stále častěji stávají terčem mimosoudního zastrašování, násilí a násilného mizení za to, že ve svých zprávách kritizují oficiální místa;

N.  vzhledem k tomu, že v říjnu 2014 vláda v návaznosti na vysílání kontroverzního televizního dokumentárního pořadu BBC (British Broadcasting Corporation) o rwandské genocidě v roce 1994 pozastavila rozhlasové vysílání této stanice ve rwandštině na neurčito;

O.  vzhledem k tomu, že upevnění demokracie, mj. zajištění nezávislosti soudnictví a účast opozičních stran, má zásadní význam, zejména s ohledem na prezidentské volby, které se mají konat v roce 2017;

P  vzhledem k tomu, že chyby rwandského systému soudnictví při trestněprávním projednávání případu Victoire Ingabireové podkopaly jeho schopnost zabývat se ostře sledovanými politickými případy;

Q.  vzhledem k tomu, že Rwanda je jedním z hlavních aktérů v oblasti Velkých jezer a může hrát v procesu stabilizace zásadní úlohu, mj. na základě boje proti nezákonnému obchodování s minerály a dalšími přírodními zdroji; vzhledem k tomu, že zpráva skupiny expertů OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2015 obsahuje doporučení, aby rwandská vláda vyšetřila a soudně stíhala osoby zapojené do nelegálního obchodování s cínem, tantalem a wolframem a také případy legalizace minerálů pocházejících z Demokratické republiky Kongo ve Rwandě;

1.  ostře odsuzuje politicky motivované soudní procesy, soudní stíhání politických oponentů a předjímání výsledku řízení; naléhavě vyzývá rwandskou vládu, aby se v oblasti lidských práv snažila o dosažení stejných výsledků jako v hospodářské a sociální oblasti, tak aby na cestě budování moderní a inkluzivní demokracie mohla pokročit do finiše; naléhavě vyzývá rwandské orgány, aby zajistily spravedlivé projednání odvolání Victoire Ingabireové, tak aby toto řízení splňovalo normy stanovené ve rwandských a mezinárodních právních předpisech; zdůrazňuje, že soudní řízení a obvinění vznesená proti obviněným osobám se nemohou zakládat na nejasných a nepřesných zákonech a na jejich zneužívání, jako je tomu v případě Victoire Ingabireové;

2.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že rwandský Nejvyšší soud zamítl odvolání Victoire Ingabireové a vydal rozhodnutí, kterým se odsuzuje k 15 letům odnětí svobody, a nad zhoršujícími se podmínkami jejího věznění; domnívá se, že odvolací řízení vedené ve Rwandě neodpovídalo mezinárodním normám, mj. v případě práva paní Ingabireové na presumpci neviny;

3.  zdůrazňuje, že to, že se Rwanda stáhla z jurisdikce Afrického soudu pro lidská práva a práva národů pouze několik dní před projednáváním odvolání Victoire Ingabireové není náhoda a jeho cílem je omezit přímý přístup fyzických osob a nevládních organizací k tomuto soudu;

4.  připomíná rwandským orgánům, že EU vyjádřila v rámci oficiálního politického dialogu vedeného v souladu s článkem 8 dohody z Cotonou své obavy týkající se otázky dodržování lidských práv a práva na spravedlivé soudní řízení; vyzývá k urychlenému a nestrannému opětovnému projednání případu paní Ingabireové, které by bylo založeno na skutečnostech a odpovídalo by platným právním předpisům, aniž by docházelo k jakémukoli omezování, nevhodnému ovlivňování, nátlaku nebo vyhrožování; vyzývá k tomu, aby byla ve vězení dodržována práva Victoire Ingabireové, mj. její právo na přístup k právnímu zástupci a na vhodnou stravu a vhodné zacházení;

5.  odsuzuje veškeré zastrašování, zatýkání, zadržování a pronásledování lídrů, členů a aktivistů opozičních stran a dále novinářů a dalších domnělých kritiků rwandské vlády, a to pouze za to, že vyjádřili svůj názor; naléhavě vyzývá v této souvislosti rwandské orgány, aby přepracovaly a upravily rwandské právní předpisy, tak aby bylo zaručeno právo na svobodu projevu, zejména články 462 a 451 trestního zákoníku, které tuto svobodu omezují;

6.  vyzývá rwandskou vládu, aby prokázala ochotu vyšetřit údajné porušování práv opozičních aktivistů a novinářů a aby zajistila, že vojenské věznice budou v souladu s rwandskými právními předpisy a mezinárodními normami; naléhavě vyzývá rwandské orgány, aby okamžitě propustily všechny osoby a další aktivisty, kteří jsou zadržováni nebo kteří byli odsouzeni pouze za uplatňování svého práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování, a aby zajistily rozdělení správní, legislativní a soudní pravomoci a zejména nezávislost soudnictví;

7.  naléhavě vyzývá rwandské orgány, aby zintenzivnily snahu o vyšetření případu Illuminée Iragenaové, Johna Ndabarasy, Léonille Gasangayireové a dalších osob, u nichž existují obavy, že násilně zmizeli, aby zveřejnily, kde se nacházejí, a aby je propustily nebo je soudily, pokud jsou zadržováni, a aby zajistily spravedlivé soudní řízení v případě skutečných nebo domnělých vládních oponentů či kritiků, včetně případů Franka Rusagary, Joela Mutabaziho, Kizita Mihiga a příslušných spoluobviněných osob;

8.  naléhavě žádá rwandské orgány, aby v roce 2017 zajistily pokojné, důvěryhodné a transparentní volby, a vyzývá rwandskou vládu, aby v době před těmito volbami jednala s opozicí; vyjadřuje svou podporu dlouhodobě činné misi EU, jejímž úkolem je sledování průběhu prezidentských voleb v roce 2017 a která by se měla soustředit především na politický prostor a oblast základních svobod;

9.  připomíná rwandským orgánům, že demokracie je založena na pluralitní vládě, fungující opozici, nezávislých sdělovacích prostředcích a soudnictví, na dodržování lidských práv a práva na svobodu projevu a shromažďování; vyzývá v této souvislosti Rwandu, aby otevřela svůj politický prostor, dodržovala příslušné normy a zlepšila situaci v oblasti lidských práv; očekává, že se Rwanda bude řídit doporučeními zvláštní zpravodajky OSN o právu na svobodu pokojného shromažďování a sdružování týkající se Rwandy z roku 2014,

10.  vyzývá rwandské orgány, aby urychleně přikročily k přepracování svého prohlášení, které umožňuje fyzickým osobám a nevládním organizacím předkládat stížnosti Africkému soudu pro lidská práva a práva národů, a aby jej znovu uvedly v platnost;

11.  vyzývá EU a její mezinárodní partnery, aby i nadále podporovaly rwandský lid při budování míru a stability v zemi a v celém regionu;

12.  žádá Komisi, aby pokračovala v pravidelném vyhodnocování podpory, kterou EU poskytuje rwandským vládním orgánům, aby bylo zajištěno, že tato podpora je věnována na prosazování lidských práv, svobody projevu a shromažďování, politického pluralizmu a nezávislé občanské společnosti;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Federice Mogheriniové, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, institucím Africké unie, Východoafrickému společenství, Společnému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, členským státům EU, obhájcům Victoire Ingabireové a prezidentovi Rwandy.

 

(1)

Úř. věst. C 55, 12.2.2016, s. 127.

Právní upozornění - Ochrana soukromí