Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-1061/2016Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-1061/2016

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej

5.10.2016 - (2016/2910(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
EFDD (B8-1061/2016)
ECR (B8-1064/2016)
PPE (B8-1065/2016)
S&D (B8-1066/2016)
Verts/ALE (B8-1073/2016)
GUE/NGL (B8-1075/2016)

Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu v mene skupiny S&D
Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Notis Marias v mene skupiny ECR
Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL
Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD

Postup : 2016/2910(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-1061/2016
Predkladané texty :
RC-B8-1061/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej

(2016/2910(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. mája 2013 o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej[1],

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–   so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na zásady a usmernenia týkajúce sa práva na spravodlivý proces a právnu pomoc v Afrike,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorý Rwanda ratifikovala v roku 1975,

–  so zreteľom na závery všeobecného pravidelného preskúmania o situácii v Rwande z roku 2015 a na záverečné pripomienky Výboru OSN pre ľudské práva z roku 2016,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej v mene EÚ o revízii ústavy v Rwande z 3. decembra 2015,

–  so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie EÚ z 18. decembra 2015 o referende o návrhu ústavy v Rwande,

–  so zreteľom na tlačovú správu Zjednotených demokratických síl o odvolaní vo veci politickej väzenkyne Victoire Ingabireovej Umuhozaovej zo 16. marca 2016,

–  so zreteľom na správu organizácie Freedom House o Rwande za rok 2015,

–  so zreteľom na správu organizácie Amnesty International Rwanda 2015/2016,

–  so zreteľom na správu Amnesty International z roku 2013 s názvom Justice in jeopardy: The first instance trial of Victoire Ingabire (Ohrozená spravodlivosť: prvostupňový súdny proces s Victoire Ingabireovou) z roku 2013,

–  so zreteľom na odpoveď podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej na otázku na písomné zodpovedanie týkajúcu sa Victoire Ingabireovej adresovanú Európskemu parlamentu (plenárna schôdza 4. februára 2013),

–  so zreteľom na vyhlásenie organizácie Human Rights Watch s názvom Rwanda: Opposition Activist Missing (Rwanda: nezvestná opozičná aktivistka) z 29. septembra 2016,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN pre práva na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania sa o Rwande za rok 2014,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Rwanda je jednou z mála afrických krajín, ktoré zohrávajú vedúcu úlohu pri dosahovaní miléniových rozvojových cieľov, najmä v otázkach, ako je rodová rovnosť, posilňovanie postavenia žien, všeobecné základné vzdelanie, úmrtnosť detí a matiek, výskyt HIV a environmentálna udržateľnosť;

B.  keďže výrazný hospodársky rast sprevádzalo značné zvýšenie životnej úrovne, ktorej dôkazom je i dvojtretinový pokles úmrtnosti detí a dosiahnutie takmer stopercentnej miery zápisu detí do základných škôl;

C.  keďže v záujme posilnenia industrializácie krajiny a jej orientácie na služby bolo vyvinuté hospodárske a politické úsilie;

D.  keďže 30. októbra 2012 bola Victoire Ingabireová, predsedníčka Zjednotených demokratických síl, odsúdená na osemročný trest odňatia slobody za teroristické sprisahanie proti príslušným orgánom a za zľahčovanie genocídy v roku 1994 na základe vzťahov s Demokratickými silami za oslobodenie Rwandy (FDLR);

E.  keďže v septembri 2016 bol delegácii Európskeho parlamentu odopretý prístup k väznenej opozičnej líderke Victoire Ingabireovej; keďže i napriek tomu, že účelom návštevy bola úloha žien v spoločnosti a posilňovanie ich postavenia, ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce bolo toho názoru, že „nie je žiadny osobitný dôvod, pre ktorý by mala Victoire Ingabireová, väzenkyňa, na ktorú sa vzťahujú vnútroštátne pravidlá a predpisy pre výkon trestu odňatia slobody, prijať oficiálnu návštevu poslancov Európskeho parlamentu“;

F.  keďže členovia delegácie uviedli, že v tejto súvislosti pretrvávajú dôležité výzvy, napríklad prístup k vzdelávaniu vo vidieckych oblastiach, rovnocennejšie vlastnícke práva a lepší prístup k pracovným miestam mimo odvetvia poľnohospodárstva, a keďže situácia v oblasti ľudských práv, najmä pokiaľ ide o politickú účasť a slobodu prejavu v Rwande, je i naďalej znepokojujúca, pričom nezávislá občianska spoločnosť je stále veľmi slabá;

G.  keďže mnohé organizácie pôsobiace v oblasti ľudských práv odsúdili prvostupňový súdny proces Victoire Ingabireovej po tom, ako boli zistené závažné nezrovnalosti a nespravodlivé zaobchádzanie s ňou; keďže Amnesty International poukazuje vo svojej správe na škodlivé verejné vyhlásenia rwandského prezidenta, ktoré predniesol ešte pred súdnym procesom, a na opieranie sa o priznania zadržiavaných osôb v Camp Kami, kde sa údajne používa mučenie; keďže v roku 2013 štyria svedkovia obžaloby a spoluobvinené osoby, ktoré v roku 2012 svedčili proti Victoire Ingabireovej na rwandskom najvyššom súde, pred najvyšším súdom uviedli, že ich svedectvá boli sfalšované;

H.  keďže 13. septembra 2012 bola Victoire Ingabireová Umuhozaová spolu s ďalšími dvoma rwandskými politickými predstaviteľmi Bernardom Ntagandom a Deogratiasom Mushyayidim nominovaná na Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2012;

I.  keďže v roku 2015 podala V. Ingabireová odvolanie na Africkom súde pre ľudské práva a práva národov, pričom obvinila rwandskú vládu z porušovania jej práv; keďže v marci 2015 sa Rwanda stiahla z jurisdikcie afrického súdu s tvrdením, že rwandské súdy sú schopné riešiť všetky miestne prípady; keďže 29. februára 2016 rwandská vláda stiahla svoje vyhlásenie, ktoré umožňuje jednotlivcom podávať sťažnosti priamo Africkému súdu pre ľudské práva a práva národov, iba niekoľko dní pred tým, ako mali sudcovia prerokovať prípad, v rámci ktorého Victoire Ingabireová žaluje rwandskú vládu;

J.  keďže podľa FDU-Inkingi, strany Victoire Ingabireovej, došlo od apríla 2016 k výraznému zhoršeniu podmienok jej väznenia; keďže jej bola odopretá možnosť dostávať stravu dodávanú zvonka a špeciálnu diétnu stravu a keďže osvedčenie o jej zdravotnom stave bolo zneplatnené;

K.  keďže strana FDU-Inkingi okrem iného nemala možnosť zaregistrovať sa v súlade so zákonom ako politická strana a niektorí jej členovia čelili hrozbám, zatýkaniu a väzbe;

L.  keďže viacerí členovia opozičných strán sú zadržiavaní vo väzbe; keďže Illuminée Iragenaová, zdravotná sestra a politická aktivistka spojená so stranou FDU-Inkingi, je posledných päť mesiacov nezvestná, pričom existujú obavy o jej bezpečnosť; keďže 23. augusta 2016 bola zadržaná Léonille Gasengayireová, pokladníčka FDU-Inkingi, a obvinená z podnecovania verejného povstania;

M.  keďže vo svetovom rebríčku slobody tlače (World Press Freedom Index) obsadila Rwanda v roku 2016 spomedzi 180 krajín 161. priečku; keďže sloboda tlače sa naďalej zhoršuje vzhľadom na to, že nezávislí novinári sú často prenasledovaní, ohrozovaní a zatýkaní; keďže novinári v exile a zahraniční novinári sú čoraz častejšie vystavovaní mimosúdnemu zastrašovaniu a násiliu a stávajú sa obeťami nedobrovoľných zmiznutí za to, že vo svojich správach kritizujú oficiálne miesta;

N.  keďže v októbri 2014 vláda na neurčitý čas pozastavila rozhlasové vysielanie spoločnosti British Broadcasting Corporation (BBC) v jazyku kinyarwanda po tom, ako bol odvysielaný kontroverzný televízny dokument BBC o genocíde v Rwande v roku 1994;

O.  keďže mimoriadne dôležitý význam má upevnenie demokracie vrátane zabezpečenia nezávislosti súdnictva a zapojenia opozičných strán, predovšetkým z hľadiska prezidentských volieb, ktoré sa majú konať v roku 2017;

P  keďže nedostatky rwandského súdneho systému pri vedení trestného konania proti Victoire Ingabireovej narušili jeho schopnosť riešiť významné politické prípady;

Q.  keďže Rwanda je kľúčovým aktérom v regióne Veľkých jazier a môže zohrávať zásadnú úlohu v procese stabilizácie, a to aj prostredníctvom boja proti nezákonnému obchodu s nerastmi a inými prírodnými zdrojmi; keďže v správe expertnej skupiny OSN pre Konžskú demokratickú republiku (KDR) z roku 2015 sa odporúča, aby rwandská vláda prešetrila a stíhala osoby zapojené do nezákonného obchodu s cínom, tantalom a volfrámom, ako aj pranie špinavých nerastov z KDR v Rwande;

1.  dôrazne odsudzuje politicky motivované súdne procesy, stíhanie politických oponentov a prejudikovanie výsledkov súdnych procesov; naliehavo vyzýva rwandskú vládu, aby rozšírila výsledky dosiahnuté v hospodárskej a sociálnej oblasti aj na oblasť ľudských práv a v plnej miere sa posunula smerom k modernej a inkluzívnej demokracii; naliehavo vyzýva rwandské orgány, aby zabezpečili, aby bolo odvolacie konanie Victoire Ingabireovej spravodlivé a spĺňalo normy stanovené rwandským a medzinárodným právom; zdôrazňuje, že procesy a obvinenia proti obvineným osobám sa nemôžu zakladať na neurčitých a nepresných zákonoch a ich zneužívaní, ako je to v prípade Victoire Ingabireovej;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s tým, že rwandský najvyšší súd zamietol odvolanie Victoire Ingabireovej a odsúdil ju na 15 rokov odňatia slobody a že podmienky výkonu jej trestu sa zhoršujú; domnieva sa, že odvolacie konanie vedené v Rwande nespĺňalo medzinárodné normy vrátane práva V. Ingabireovej na prezumpciu neviny;

3.  zdôrazňuje, že stiahnutie sa Rwandy z jurisdikcie Afrického súdu pre ľudské práva a práva národov (ACHPR) v marci 2016 iba niekoľko dní pred pojednávaním v prípade odvolania V. Ingabireovej nie je náhodné a jeho cieľom je obmedzenie priameho prístupu jednotlivcov a mimovládnych organizácií k súdu;

4.  pripomína rwandským orgánom, že EÚ vyjadrila znepokojenie v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv a práva na spravodlivý proces v rámci oficiálneho politického dialógu s Rwandou podľa článku 8 Dohody z Cotonou; požaduje pohotové a nestranné preskúmanie prípadu V. Ingabireovej na základe faktov, v súlade so zákonom a bez akýchkoľvek obmedzení, nenáležitých vplyvov, nátlaku alebo hrozieb; žiada dodržiavanie práv Victoire Ingabireovej vo väzení vrátane prístupu k právnemu zástupcovi a primeraného stravovania a zaobchádzania;

5.  odsudzuje akékoľvek zastrašovanie, zadržiavanie, zatýkanie a stíhanie vodcov, členov a aktivistov opozičných strán, ako aj novinárov a ďalších domnelých kritikov rwandskej vlády iba pre vyjadrenie názoru; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva rwandské orgány, aby preskúmali a upravili vnútroštátne právo s cieľom zaručiť slobodu prejavu, najmä články 463 a 451 trestného zákonníka, ktoré obmedzujú slobodu prejavu;

6.  vyzýva rwandskú vládu, aby prejavila ochotu preskúmať údajné porušovanie práv opozičných aktivistov a novinárov a zabezpečila, aby boli vojenské väznice v súlade s rwandskými zákonmi a medzinárodnými normami; naliehavo žiada rwandské orgány, aby okamžite prepustili všetkých jednotlivcov a ostatných aktivistov zadržaných alebo odsúdených iba z dôvodu uplatňovania práva na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania a aby zabezpečili oddelenie administratívnych, právnych a súdnych právomocí, a najmä nezávislosť súdnictva;

7.  naliehavo vyzýva rwandské orgány, aby zintenzívnili svoje úsilie a vyšetrili prípady Illuminée Iragenaovej, Johna Ndabarasu, Léonille Gasangayireovej a ďalších osôb, súvislosti s ktorými existujú obavy, že sa stali obeťami nedobrovoľného zmiznutia, aby uviedli, kde sa tieto osoby nachádzajú a prepustili ich alebo ich súdili, ak sú vo väzbe, a aby zabezpečili spravodlivé súdne procesy skutočných alebo podozrievaných oponentov alebo kritikov vlády vrátane Franka Rusagaru, Joela Mutabaziho, Kizita Mihiga a príslušných spoluobvinených osôb;

8.  naliehavo vyzýva rwandské orgány, aby zabezpečili mierové, hodnoverné a transparentné voľby v roku 2017, a vyzýva vládu, aby pri príprave týchto volieb spolupracovala s opozíciou; vyjadruje podporu dlhodobej volebnej pozorovateľskej misii EÚ pre prezidentské voľby v roku 2017 so zameraním na politický priestor a základné slobody;

9.  pripomína rwandským orgánom, že demokracia je založená na pluralistickej vláde, fungujúcej opozícii, nezávislých médiách a súdnictve, dodržiavaní ľudských práv a rešpektovaní slobody prejavu a zhromažďovania; v tejto súvislosti vyzýva Rwandu, aby otvorila svoj politický priestor, splnila tieto normy a zlepšila svoju bilanciu v oblasti dodržiavania ľudských práv; očakáva, že Rwanda uplatní odporúčania osobitného spravodajcu OSN v oblasti práv na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania sa (2014);

10.  vyzýva rwandské orgány, aby urýchlene pristúpili k revízii svojho vyhlásenia, ktoré umožňuje jednotlivcom a mimovládnym organizáciám podávať sťažnosti na Africkom súde pre ľudské práva a práva národov, aby ho obnovili a znovu zaviedli;

11.  vyzýva EÚ a jej medzinárodných partnerov, aby naďalej podporovali rwandský ľud v jeho úsilí o budovanie mieru a stability v krajine a celom regióne;

12.  žiada Komisiu, aby naďalej pravidelne prehodnocovala podporu EÚ voči rwandským vládnym inštitúciám s cieľom zabezpečiť, aby sa touto podporou v plnej miere propagovali ľudské práva, sloboda prejavu a združovania sa, politický pluralizmus a nezávislá občianska spoločnosť;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Federice Mogheriniovej, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, inštitúciám Africkej únie, Východoafrickému spoločenstvu, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, členským štátom EÚ, obhajcom Victoire Ingabireovej a prezidentovi Rwandy.