Διαδικασία : 2016/2911(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-1062/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1062/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.2
CRE 06/10/2016 - 5.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0379

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 189kWORD 108k
5.10.2016
PE589.651v01-00}
PE589.656v01-00}
PE589.659v01-00}
PE589.660v01-00}
PE589.663v01-00}
PE589.667v01-00}
PE589.669v01-00} RC1
 
B8-1062/2016}
B8-1067/2016}
B8-1070/2016}
B8-1071/2016}
B8-1074/2016}
B8-1078/2016}
B8-1080/2016} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

EFDD (B8-1062/2016)

PPE (B8-1067/2016)

S&D (B8-1070/2016)

Verts/ALE (B8-1071/2016)

ECR (B8-1074/2016)

GUE/NGL (B8-1078/2016)

ALDE (B8-1080/2016)


σχετικά με το Σουδάν (2016/2911(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Νότης Μαριάς εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Σοφία Σακοράφα, Barbara Spinelli εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Σουδάν (2016/2911(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της ΕΕ και των εκπροσώπων της τρόικας (Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες) και της Γερμανίας, της 8ης Αυγούστου 2016, στην οποία εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την υπογραφή του χάρτη πορείας της εκτελεστικής ομάδας υψηλού επιπέδου της Αφρικανικής Ένωσης (AUHIP),

–  έχοντας υπόψη την «Έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν», της 28ης Ιουλίου 2016, και την «Έκθεση του ειδικού εισηγητή σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο των μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατόπιν της αποστολής του στο Σουδάν», της 4ης Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου (ΥΕ/ΑΠ), της 27ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Σουδάν για τετράμηνη μονομερή κατάπαυση των εχθροπραξιών,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2296 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Σουδάν, η οποία εγκρίθηκε στην 7728η συνεδρίασή του, της 29ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν, της 13ης Ιουνίου 2016, του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης για την κατάσταση στο Νταρφούρ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τα οποία ορίζουν ότι κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 9ης Απριλίου 2015, της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απουσία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις εκλογές του Απριλίου του 2015 στο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση με τίτλο «Sudan Call» για την «εγκαθίδρυση ενός κράτους πολιτών και δημοκρατίας»,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στο Νταρφούρ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 13 έτη και ότι έχει στοιχίσει τη ζωή 300 000 ατόμων, ενώ οι δυνάμεις της κυβέρνησης του Σουδάν συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις κατά αμάχων, ιδίως στην Jebel Marra· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί κατά του άμαχου πληθυσμού που πραγματοποιούνται αδιακρίτως και στους οποίους συμπεριλαμβάνονται παράνομες επιθέσεις των σουδανικών δυνάμεων σε χωριά στο Νότιο Κορντοφάν, τον Κυανό Νείλο και το Νταρφούρ, είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα και να καταστραφούν μη στρατιωτικές υποδομές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος περί εθνικής ασφαλείας του 2010 παρέσχε στη σουδανική κυβέρνηση απόλυτες εξουσίες για συστηματική κράτηση ατόμων σε συνθήκες απομόνωσης, χωρίς απαγγελία κατηγορίας και για παρατεταμένες χρονικέ περιόδους, καθώς και ότι έχει σημειωθεί εξαναγκαστική παύση της λειτουργίας οργανισμών και επιδρομές σε αυτούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στην καθολική περιοδική εξέταση του ΟΗΕ, της 21ης Σεπτεμβρίου 2016, το Σουδάν επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευσή του για την προσχώρηση στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και στη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις και καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλιμακώνονται στο Νταρφούρ, και ιδίως στο Νότιο Κορντοφάν και στον Κυανό Νείλο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν εξωδικαστικές εκτελέσεις, υπέρμετρη χρήση βίας, απαγωγές αμάχων, πράξεις σεξουαλικής βίας και βίας κατά γυναικών λόγω φύλου, παραβιάσεις και καταπατήσεις σε βάρος παιδιών, και αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος πολιτικής για τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι περιορισμένος στο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας (NISS) συνεχώς παρενοχλεί, στοχοποιεί και διώκει υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές φοιτητές και πολιτικούς αντιπάλους για την άσκηση των νόμιμων δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής φέτος, πολλοί ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών έχουν συλληφθεί αυθαιρέτως, μεταξύ των οποίων και τέσσερις εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών του Σουδάν, τους οποίους σταμάτησαν υπάλληλοι ασφαλείας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χαρτούμ, όπου είχαν μεταβεί για να ταξιδέψουν προς τη Γενεύη και να παραστούν σε υψηλού επιπέδου συνεδρίαση με διπλωμάτες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έλαβε χώρα στις 31 Μαρτίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αποκαλύψει αξιόπιστα στοιχεία επιθέσεων με χημικά όπλα κατά αμάχων από δυνάμεις της κυβέρνησης του Σουδάν, με χωρικούς από την περιοχή Jebel Marra του Νταρφούρ να αποκαλύπτουν τις φρικιαστικές επιπτώσεις των εικαζόμενων επιθέσεων με χημικά όπλα, η πιο πρόσφατη από τις οποίες πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 στο χωριό Gamarah· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης αναφερθεί επιθέσεις από τη μονάδα «Rapid Support Forces» (RSF), μια σουδανική στρατιωτική μονάδα πρώην φιλοκυβερνητικών παραστρατιωτικών ομάδων υπό τις διαταγές της NISS·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Φεβρουαρίου 2016, η NISS πραγματοποίησε βίαιη επιδρομή στο Κέντρο Κατάρτισης και Ανθρώπινης Ανάπτυξης του Χαρτούμ (TRACKS), μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, μετά την οποία ο διευθυντής και οι ακτιβιστές Adil Bakheit, Arwa Ahmed Elrabie, Nudaina Kamal, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman και Al-Baqir Al-Afif Mukhtar συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για εγκληματική συνομωσία και εξαπόλυση πολέμου κατά του κράτους, κατηγορίες που επισύρουν τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές ότι η υγεία του διευθυντή βρίσκεται σε κακή κατάσταση και οι οικογενειακές επισκέψεις δεν επιτρέπονται·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σουδανικές αρχές επιβάλλουν σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία της θρησκείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές κατά εκκλησιαστικών ηγετών και ο εκφοβισμός χριστιανικών κοινοτήτων συνεχίζονται με ταχύτερο ρυθμό κατά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τσέχος συμμετέχων σε πρόγραμμα χριστιανικής βοήθειας Petr Jašek, οι σουδανοί ιερείς Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal, και ο φοιτητής Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla από το Νταρφούρ, κρατούνται από τη NISS εδώ και εννέα μήνες από της NISS και πρόκειται να προσαχθούν σε δίκη με την κατηγορία της καταγγελίας εικαζόμενης πρόκλησης δεινών κατά Χριστιανών σε περιοχές του Σουδάν που έχουν πληγεί από τον πόλεμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση των δικών με την κατηγορία της αποστασίας και των συνεπαγόμενων επιβολών θανατικών ποινών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονάδα «Rapid Support Forces» (RSF) αναπτύχθηκε πρόσφατα κατά μήκος των βορείων συνόρων του Σουδάν προκειμένου να αναχαιτίσει τη ροή παράτυπων μεταναστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Αυγούστου 2016, ο διοικητής της RSF δήλωσε ότι οι δυνάμεις του περιπολούσαν στα σύνορα με την Αίγυπτο και τη Λιβύη, και, με την πράξη αυτή, ισχυρίστηκε ότι το Σουδάν καταπολεμούσε την παράνομη μετανάστευση για λογαριασμό της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Σουδάν αρνήθηκε αυτή τη στήριξη στις 6 Σεπτεμβρίου 2016·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Αυγούστου 2016, 48 εν δυνάμει αιτούντες άσυλο από το Σουδάν απελάθηκαν από την Ιταλία στο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2016, οι σουδανικές αρχές απέλασαν περισσότερους από 400 Ερυθραίους, οι οποίοι είχαν συλληφθεί καθ’ οδόν προς τη Λιβύη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σουδανικές αρχές καταδικάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια για εγκλήματα που δεν προσδιορίζονται επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συστημικές διακρίσεις και επιβολή σωματικών τιμωριών και μαστίγωσης για ασαφώς προσδιορισμένες παραβιάσεις του ενδυματολογικού κώδικα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνυπογράφοντες της δήλωσης με τίτλο «Sudan Call» (εκπρόσωποι από πολιτικά κόμματα και κόμματα της ένοπλης αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένων των National Umma Party, National Consensus Forces και Sudan Revolutionary Front) είναι προσηλωμένοι στο έργο τους που αποσκοπεί στη λήξη των συγκρούσεων που μαίνονται σε διάφορες περιοχές του Σουδάν και στην πραγματοποίηση νομικών, θεσμικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε δύο εντάλματα σύλληψης για τον Πρόεδρο al-Bashir, το 2009 και το 2010, στα οποία αυτός κατηγορείται για την ευθύνη που φέρει για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πράξεις γενοκτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το Σουδάν δεν συμπεριλαμβάνεται στα συμβαλλόμενα μέρη του Καταστατικού της Ρώμης, η απόφαση 1593 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών απαιτεί από το Σουδάν να συνεργάζεται με το ΔΠΔ, και, κατά συνέπεια, το Σουδάν οφείλει να συμμορφωθεί με το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2008, η συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (ΣΓΥΕΣ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «το Συμβούλιο είναι έτοιμο να εξετάσει μέτρα κατά των ατόμων που ευθύνονται για τη μη συνεργασία με το ΔΠΔ»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εφαρμόζει επί του παρόντος ένα σχέδιο σχετικά με την «καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης» με το Σουδάν·

1.  αποδοκιμάζει τη χρήση χημικών όπλων από την κυβέρνηση του Σουδάν κατά του άμαχου πληθυσμού στην περιοχή Jebel Marra του Νταρφούρ και επισημαίνει ότι συνιστά σοβαρή παραβίαση των διεθνών κανόνων, καθώς και έγκλημα πολέμου· υπενθυμίζει ότι το Σουδάν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για τα χημικά όπλα και ζητεί να διενεργηθεί διεθνής έρευνα για τους εν λόγω ισχυρισμούς υπό την ηγεσία του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων· υπενθυμίζει στις αρχές του Σουδάν την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2.  εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τις συνεχιζόμενες παράνομες εκτελέσεις, απαγωγές, βία λόγω φύλου και σεξουαλική βία στις περιοχές των συγκρούσεων, και ιδίως στο Νταρφούρ, το Νότιο Κορντοφάν και τον Κυανό Νείλο, καθώς και τη συναφή σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε από τεράστιες εσωτερικές μετακινήσεις· ζητεί τον άμεσο τερματισμό του αεροπορικού βομβαρδισμού κατά του άμαχου πληθυσμού από τις σουδανικές δυνάμεις·

3.  καταδικάζει την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση ακτιβιστών, και τη συνεχιζόμενη κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων στο Σουδάν· καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να εγγυηθεί την ειρηνική άσκηση των ελευθεριών της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι· τονίζει ότι ο εθνικός διάλογος θα επιτύχει μόνο εάν διεξαχθεί σε περιβάλλον στο οποίο οι ελευθερίες της έκφρασης, των μέσων ενημέρωσης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι θα είναι εγγυημένες·

4.  καλεί την Αφρικανική Ένωση και την κυβέρνηση του Σουδάν να διερευνήσουν άμεσα όλους τους ισχυρισμούς για βασανιστήρια, κακή μεταχείριση, αυθαίρετη κράτηση και υπέρμετρη χρήση βίας, και να καλέσουν τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν σε δίκαιες δίκες χωρίς προσφυγή στη θανατική ποινή· καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να αναστείλει χωρίς αναβολή όλες τις εκτελέσεις και να καταργήσει τη θανατική ποινή και όλες τις μορφές σωματικής τιμωρίας·

5.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τους περιορισμούς πρόσβασης που εξακολουθούν να επιβάλλονται σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανισμούς· ζητεί από την κυβέρνηση του Σουδάν να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων σε όλους όσους αναζητούν ανθρωπιστική βοήθεια σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της καθολικής περιοδικής εξέτασης· καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν χωρίς καθυστέρηση·

6.  επιβεβαιώνει ότι η ελευθερία θρησκείας, συνειδήσεως ή πεποιθήσεων αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο πρέπει να προστατεύεται παντού και για όλους· απαιτεί από την κυβέρνηση του Σουδάν να καταργήσει οποιεσδήποτε νομικές διατάξεις που τιμωρούν ή εισάγουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω των θρησκευτικών πεποιθήσεών τους, ιδίως στην περίπτωση της αποστασίας·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για την αυξημένη καταστολή, εκ μέρους της NISS, πολιτών που είναι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, και καλεί το Σουδάν να προχωρήσει στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση κρατουμένων, να θέσει αμέσως τέρμα στις αυθαίρετες κρατήσεις, να αποσύρει όλες τις κατηγορίες που απορρέουν από τις ειρηνικές δραστηριότητές τους, και να επιτρέψει στις ΜΚΟ, όπως το προσωπικό της TRACK, στις συνδεόμενες με αυτές ομάδες και στους ακτιβιστές φοιτητές να επιτελούν το έργο τους χωρίς φόβο αντιποίνων·

8.  σημειώνει την αποδοχή, εκ μέρους του Σουδάν, των συστάσεων για την κύρωση της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και για την ενίσχυση των προσπαθειών για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης μεταχείρισης· καλεί, ωστόσο, την κυβέρνηση του Σουδάν να πραγματοποιήσει επείγουσα αναθεώρηση του νόμου περί εθνικής ασφαλείας, ο οποίος επιτρέπει την κράτηση υπόπτων για περίοδο έως και τεσσερισήμισι μήνες χωρίς οποιονδήποτε δικαστικό έλεγχο, και να μεταρρυθμίσει το νομικό της σύστημα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να καταργήσει τις εκτεταμένες ασυλίες που έχει θεσπίσει στη νομοθεσία του Σουδάν, να δημοσιεύσει τα πορίσματα των τριών κρατικών εξεταστικών επιτροπών και να παραδεχτεί δημόσια την κλίμακα των εκτελέσεων κατά τη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών κατά της λιτότητας, τον Σεπτέμβριο του 2013, και να απονείμει δικαιοσύνη στα θύματά της·

10.  υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, του Ιουνίου του 2008, στα οποία θίγεται η συνεχιζόμενη παράλειψη της κυβέρνησης του Σουδάν να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και υπογραμμίζεται ότι η σουδανική κυβέρνηση έχει υποχρέωση, αλλά και δυνατότητα, να συνεργαστεί, επισημαίνεται δε επίσης ότι πρέπει να γίνει σεβαστό οποιοδήποτε ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί από το ΔΠΔ· παροτρύνει τον Omar al-Bashir να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να παρουσιαστεί ενώπιον του ΔΠΔ για εγκλήματα ασφαλείας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία·

11.  καλεί τα κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης, και ιδίως οι χώρες που έχουν προσφέρει φιλοξενία στον Προέδρο Bashir (η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Τσαντ, η Νότια Αφρική, η Ουγκάντα και το Τζιμπουτί) να συμμορφωθούν με το Καταστατικό της Ρώμης και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

12.  καλεί την ΕΕ να κινηθεί για την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων εις βάρος όσων ευθύνονται για τα συνεχιζόμενα εγκλήματα πολέμου και τη μη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· ζητεί από την ΕΥΕΔ να καταρτίσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, κατάλογο των ατόμων που αφορά η επιβολή των κυρώσεων αυτών·

13.  σημειώνει ότι η κυβέρνηση του Σουδάν υπέγραψε τη συμφωνία για τον χάρτη πορείας στις 16 Μαρτίου 2016, και ακολούθως αποσαφήνισε τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη συμμετοχή άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στον εθνικό διάλογο και όσον αφορά τη συνέχιση της στήριξης οποιωνδήποτε αποφάσεων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των υπογραφόντων της αντιπολίτευσης και του Μηχανισμού 7+7, της διευθύνουσας επιτροπής του εθνικού διαλόγου· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να τηρήσουν όλα τα μέρη τις δεσμεύσεις τους και ζητεί να συνεχιστεί ο διάλογος για την επίτευξη οριστικής κατάπαυσης του πυρός· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να τηρούν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τη στήριξη των προσπαθειών της Αφρικανικής Ένωσης για επίτευξη ειρήνης στο Σουδάν προς όφελος του σουδανικού λαού στη μεταβατική του πορεία προς τη δημοκρατία μέσω εσωτερικών μεταρρυθμίσεων·

14.  καλεί την Αποστολή του ΟΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης στο Νταρφούρ (UNAMID) να καθιερώσει μόνιμη παρουσία εντός της Jebel Marra· καλεί την UNAMID να διερευνήσει χωρίς καθυστέρηση και να δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τους ισχυρισμούς για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου από μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων του Σουδάν και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης στη Jebel Marra·

15.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να παρακολουθούν στενά την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στο Σουδάν προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση στήριξη των τοπικών παραστρατιωτικών ομάδων και να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις RSF που περιπολούν στα σύνορα του Σουδάν με την Αίγυπτο και τη Λιβύη, δεν επιχειρούν να καταπολεμήσουν την παράνομη μετανάστευση για λογαριασμό της ΕΕ·

16.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα σχετικά κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια σχετικά με το έργο για την «καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης» με το Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και των δικαιούχων ενωσιακής και εθνικής χρηματοδότησης, καθώς και να συντάξουν ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με την επίσκεψη τεχνικής αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Σουδάν τον Μάιο του 2016·

17.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το Κοινοβούλιο ενημερώνεται πλήρως σχετικά με τον διάλογο που έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του Χαρτούμ και ότι οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω του καταπιστευματικού ταμείου ΕΕ-Αφρικής, ιδίως εκείνες που αποσκοπούν στη δημιουργία ικανοτήτων της κυβέρνησης του Σουδάν, πραγματοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες συμφωνίες, διασφαλίζοντας ότι η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων και νόμων χαρακτηρίζονται από απόλυτη διαφάνεια για τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών στην ΕΕ και το Σουδάν·

18.  σημειώνει με ανησυχία τη συνεχιζόμενη και συχνή παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών στο Σουδάν, και ιδίως του άρθρου 152 του Ποινικού Κώδικα, και καλεί τις αρχές του Σουδάν να υπογράψουν και να κυρώσουν επειγόντως τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την κυβέρνηση του Σουδάν, την Αφρικανική Ένωση, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο (ΠΑΚ), καθώς και τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου