Procedūra : 2016/2911(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-1062/2016

Pateikti tekstai :

RC-B8-1062/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/10/2016 - 5.2
CRE 06/10/2016 - 5.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0379

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 169kWORD 110k
5.10.2016
PE589.651v01-00}
PE589.656v01-00}
PE589.659v01-00}
PE589.660v01-00}
PE589.663v01-00}
PE589.667v01-00}
PE589.669v01-00} RC1
 
B8-1062/2016}
B8-1067/2016}
B8-1070/2016}
B8-1071/2016}
B8-1074/2016}
B8-1078/2016}
B8-1080/2016} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

EFDD (B8‑1062/2016)

PPE (B8‑1067/2016)

S&D (B8‑1070/2016)

Verts/ALE (B8‑1071/2016)

ECR (B8‑1074/2016)

GUE/NGL (B8‑1078/2016)

ALDE (B8‑1080/2016)


dėl Sudano (2016/2911(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok PPE frakcijos vardu
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu
Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Notis Marias ECR frakcijos vardu
Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu
Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Sudano (2016/2911(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sudano,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugpjūčio 8 d. ES, trejeto (Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų) atstovų ir Vokietijos bendrą pareiškimą, kuriame teigiamai vertinama tai, kad deklaraciją „Raginimas Sudanui“ pasirašę judėjimai pasirašė Afrikos Sąjungos aukšto lygio įgyvendinimo komisijos veiksmų gaires,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 28 d. nepriklausomo eksperto pranešimą dėl žmogaus teisių padėties Sudane ir 2016 m. rugpjūčio 4 d. JT specialiojo pranešėjo vienašališkų prievartos priemonių neigiamo poveikio naudojimusi žmogaus teisėmis klausimais pranešimą dėl jo misijos Sudane,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 27 d. vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos atstovo spaudai pareiškimą dėl Sudano vyriausybės paskelbto keturių mėnesių vienašališko karo veiksmų nutraukimo,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2296 dėl Sudano, priimtą 2016 m. birželio 29 d. įvykusiame jos 7728-ajame posėdyje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 13 d. Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos komunikatą dėl padėties Darfūre,

–  atsižvelgdamas į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 5 straipsnį ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 7 straipsnį, kuriuose nustatyta, kad niekas negali būti kankinamas arba patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 9 d. vyriausiosios įgaliotinės deklaraciją Europos Sąjungos vardu dėl palankių sąlygų nebuvimo 2015 m. balandžio mėn. Sudane įvykusiuose rinkimuose,

–  atsižvelgdamas į deklaraciją dėl pilietinės ir demokratinės valstybės sukūrimo „Raginimas Sudanui“ (angl. „Sudan Call“),

–  atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi konfliktas Darfūre tęsiasi jau 13 metų ir nusinešė daugiau kaip 300 000 gyvybių, o Sudano vyriausybinės pajėgos toliau užpuldinėja civilius gyventojus, ypač Džebel Maroje; kadangi nuolat vykdant beatodairišką civilių bombardavimą, įskaitant Sudano ginkluotųjų pajėgų neteisėtas atakas prieš kaimus Pietų Kordofane, Mėlynojo Nilo regione ir Darfūre, žuvo žmonių ir sugriauta civilinė infrastruktūra;

B.  kadangi pagal 2010 m. Nacionalinio saugumo įstatymą Sudano vyriausybei suteikti platūs įgaliojimai kalinius laikyti vienutėse, nepateikus kaltinimų ir ilgą laiką, o organizacijos buvo prievarta uždaromos ir puldinėjamos;

C.  kadangi, kaip nurodyta 2016 m. rugsėjo 21 d. JT visuotiniame periodiniame vertinime, Sudanas dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą prisijungti prie Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą bei prie Tarptautinės konvencijos dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo;

D.  kadangi Darfūre, visų pirma Pietų Kordofano ir Mėlynojo Nilo regionuose, daugėja žmogaus teisių pažeidimų ir piktnaudžiavimo atvejų, įskaitant be teismo vykdomus žudymus, neproporcingą jėgos naudojimą, civilių gyventojų grobimą, seksualinę prievartą ir smurtą dėl lyties prieš moteris, vaikų prievartavimą ir išnaudojimą, savavališkus areštus ir sulaikymą;

E.  kadangi Sudane varžoma politinių opozicijos partijų, pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių gynėjų pilietinė laisvė; kadangi buvo pranešta, jog Nacionalinė žvalgybos ir saugumo tarnyba nuolat puldinėja ir persekioja žmogaus teisių gynėjus, studentų aktyvistus ir politinius oponentus už jų teisėtą veiklą; kadangi šiais metais savavališkai suimta daug pilietinės visuomenės aktyvistų, įskaitant keturis Sudano pilietinės visuomenės atstovus, kuriuos saugumo pareigūnai suėmė Chartumo tarptautiniame oro uoste jiems vykstant į aukšto lygio susitikimą su diplomatais žmogaus teisių klausimais, kuris įvyko kovo 31 d. Ženevoje;

F.  kadangi žmogaus teisių grupės atskleidė patikimų įrodymų, jog Sudano vyriausybinės pajėgos prieš civilius gyventojus naudojo cheminį ginklą: kaimo gyventojai iš Darfūro Džebel Maros regiono atskleidė siaubingus įtariamų atakų naudojant cheminį ginklą, kurių paskutinis įvykdytas 2016 m. rugsėjo 9 d., Gamaros kaime, padarinius; kadangi taip pat pranešta apie Greitojo reagavimo paramos pajėgų – Sudano karinio dalinio, kurį sudaro Nacionalinei žvalgybos ir saugumo tarnybai pavaldūs buvę provyriausybinių nereguliariųjų karinių pajėgų kariai – atakas;

G.  kadangi 2016 m. vasario 29 d. Nacionalinė žvalgybos ir saugumo tarnyba brutaliai užpuolė Chartumo mokymo ir žmogaus socialinės raidos centrą – pilietinės visuomenės organizaciją, kurios direktorius ir aktyvistai Adil Bakheit, Arwa Ahmed Elrabie, Nudaina Kamal, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman ir Al-Baqir Al-Afif Mukhtar buvo suimti ir apkaltinti organizavę nusikalstamą susivienijimą ir kurstę karą prieš valstybę, o už šiuos kaltinimus skiriama mirties bausmė; kadangi direktorius yra prastos sveikatos ir šeimos nariams neleidžiama jo lankyti;

H.  kadangi Sudano valdžios institucijos griežtai varžo religijos laisvę; kadangi per pastaruosius metus bažnyčios vadovams imta vis dažniau grasinti, o krikščionių bendruomenės ėmė patirti vis daugiau bauginimų; kadangi Čekijos Respublikos organizacijos „Christian Aid“ darbuotojas Petr Jašek, Sudano pastoriai Hassan Abduraheem Kodi Taour ir Kuwa Shamal ir Darfūro absolventas Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla jau devynis mėnesius laikomi suimti Nacionalinės žvalgybos ir saugumo tarnybos ir teisiami kaltinant juos atkreipus dėmesį į krikščionių kančias karo apimtuose Sudano regionuose; kadangi pastaraisiais metais padaugėjo teismo procesų apkaltinus apostaze ir po jų priimtų mirties mirties bausmės nuosprendžių;

I.  kadangi Greitojo reagavimo paramos pajėgos neseniai buvo išdėstytos palei Sudano šiaurinę sieną siekiant kovoti su neteisėtų migrantų srautu; kadangi 2016 m. rugpjūčio 31 d. Greitojo reagavimo paramos pajėgų vadas pareiškė, kad jo pajėgos patruliavo prie sienos su Egiptu ir Libija, ir teigė, kad Sudanas kovoja su neteisėta migracija ES vardu; kadangi ES delegacija Sudane 2016 m. rugsėjo 6 d. atsisakė šios paramos;

J.  kadangi 2016 m. rugpjūčio 24 d. 48 potencialūs prieglobsčio prašytojai sudaniečiai buvo deportuoti iš Italijos į Sudaną; kadangi 2016 m. gegužės mėn. Sudano valdžios institucijos deportavo daugiau kaip 400 Eritrėjos piliečių, kurie buvo sulaikyti pakeliui į Libiją;

K.  kadangi Sudano valdžios institucijos neproporcingai daug moterų ir mergaičių nuteisia dėl neaiškiai apibrėžtų nusikaltimų; kadangi moterys patiria sisteminę diskriminaciją ir joms taikomos fizinės bausmės ir bausmė nuplakant už neaiškiai apibrėžtų aprangos taisyklių pažeidimą;

L.  kadangi deklaraciją „Raginimas Sudanui“ parašę judėjimai (politinių ir ginkluotų opozicijos partijų, įskaitant Nacionalinę Umma partiją, Nacionalinio konsensuso pajėgas ir Sudano revoliucinį frontą, atstovai) yra įsipareigoję siekti užbaigti įvairiuose Sudano regionuose vykstančius konfliktus ir siekti teisinių, institucinių ir ekonominių reformų;

M.  kadangi Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) 2009 ir 2010 m. išdavė du prezidento O. al-Bashiro arešto orderius kaltindamas jį karo nusikaltimais, nusikaltimais žmoniškumui ir genocidu; kadangi, nors Sudanas nėra pasirašęs Romos statuto, pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1593 (2005) reikalaujama, kad jis bendradarbiautų su TBT, todėl Sudanas turi vykdyti TBT išduotą arešto orderį;

N.  kadangi 2008 m. birželio mėn. ES užsienio reikalų ministrai Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos posėdyje padarė išvadą, kad Taryba yra pasirengusi svarstyti priemones, nukreiptas prieš asmenis, atsakingus už nebendradarbiavimą su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu;

O.  kadangi ES šiuo metu su Sudanu įgyvendina geresnio migracijos valdymo projektą;

1.  smerkia tai, kad Sudano vyriausybė naudoja cheminius ginklus prieš civilius gyventojus Darfūro Džebel Maros regione, ir pabrėžia, kad tai grubus tarptautinių normų pažeidimas ir karo nusikaltimas; primena, kad Sudanas ratifikavo Cheminio ginklo uždraudimo konvenciją, ir ragina vadovaujant Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai atlikti tarptautinį tyrimą dėl šių įtarimų; primena Sudano valdžios institucijoms jų pareigą saugoti žmogaus teises;

2.  tebėra labai susirūpinęs dėl konflikto zonose, visų pirma Darfūre, Pietų Kordofane ir Mėlynojo Nilo regione, toliau vykdomų neteisėtų žudymų, pagrobimų ir smurto dėl lyties bei seksualinės prievartos, taip pat dėl susijusios sunkios nepaprastosios humanitarinės padėties, kurią lėmė didžiulio masto vidaus perkėlimai; ragina nedelsiant nutraukti Sudano ginkluotųjų pajėgų vykdomą civilių gyventojų bombardavimą iš oro;

3.  smerkia savavališką aktyvistų sulaikymą bei kalinimą ir šiuo metu vykdomą žmogaus teisių gynėjų ir žurnalistų sulaikymą; primygtinai ragina Sudano vyriausybę užtikrinti galimybę taikiai naudotis saviraiškos, asociacijų ir susirinkimų laisvėmis; pabrėžia, kad nacionalinis dialogas bus sėkmingas tik tuo atveju, jei bus palaikomas užtikrinus žodžio, žiniasklaidos, asociacijų ir susirinkimų laisvę;

4.  ragina Afrikos Sąjungą ir Sudano vyriausybę nedelsiant ištirti visus įtarimus dėl kankinimų, netinkamo elgesio, savavališko sulaikymo ir pernelyg didelės jėgos naudojimą ir atsakingus asmenis patraukti atsakomybėn sąžininguose teismuose netaikant mirties bausmės; ragina Sudano vyriausybę nedelsiant paskelbti mirties bausmės vykdymo moratoriumą ir panaikinti mirties bausmę bei visų formų fizines bausmes;

5.  reiškia didelį susirūpinimą tuo, kad tarptautinėms humanitarinėms agentūroms ir organizacijoms vis dar ribojamos galimybės patekti į šalį; reikalauja iš Sudano vyriausybės dėti visas įmanomas pastangas, kad tarptautinės humanitarinės agentūros galėtų lengviau pasiekti visus asmenis, kuriems reikia humanitarinės pagalbos, laikantis jų įsipareigojimų, prisiimtų vykdant visuotinį periodinį vertinimą; ragina Sudano vyriausybę pradėti konstruktyviai bendradarbiauti su pilietinės visuomenės organizacijomis siekiant nedelsiant imti skatinti informuotumą apie žmogaus teises Sudane;

6.  patvirtina, kad religijos, sąžinės ar tikėjimo laisvė – visuotinė žmogaus teisė, kurią reikia saugoti visur ir užtikrinti visiems; reikalauja, kad Sudano vyriausybė panaikintų visas teisės nuostatas, pagal kurias asmenys baudžiami arba diskriminuojami dėl savo religinių įsitikinimų, ypač atsimetimo nuo religijos atvejais;

7.  reiškia susirūpinimą tuo, kad labai padaugėjo Nacionalinės žvalgybos ir saugumo tarnybos represijų prieš piliečius, kurie yra pilietinės visuomenės aktyvistai, ir ragina Sudaną nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti kalinius ir nedelsiant nutraukti savavališkus sulaikymus, panaikinti visus kaltinimus, susijusius su jų taikia veikla, ir leisti NVO, pvz., Chartumo mokymo ir žmogaus socialinės raidos centro darbuotojams, jų nariams ir studentams aktyvistams vykdyti veiklą nebijant represijų;

8.  pažymi, kad Sudanas pritaria rekomendacijoms ratifikuoti Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ir dėti daugiau pastangų siekiant užkirsti kelią kankinimui ir nežmoniškam elgesiui; tačiau ragina Sudano vyriausybę skubiai persvarstyti savo Nacionalinio saugumo įstatymą, pagal kurį leidžiama be jokios teismo kontrolės laikotarpiui iki keturių su puse mėnesio sulaikyti įtariamuosius, ir reformuoti savo teisinę sistemą pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus;

9.  ragina Sudano vyriausybę panaikinti plačias imuniteto teises, numatytas Sudano teisės aktuose, paskelbti trijų valstybinių tyrimo komisijų išvadas, viešai pripažinti žudynių mastą per 2013 m. rugsėjo mėn. susidorojimą su protestuotojais prieš griežtas priemones ir užtikrinti, kad jų aukos sulauktų teisingumo;

10.  primena Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos 2008 m. birželio mėn. išvadas dėl to, kad Sudano vyriausybė nuolat nebendradarbiauja su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu (TBT), jose taip pat pabrėžiama, jog Sudano vyriausybė privalo bendradarbiauti ir turi galimybes tą daryti, ir kad turi būti pripažįstami visi TBT išduoti arešto orderiai; ragina Omarą al-Bashirą laikytis tarptautinės teisės ir stoti prieš TBT už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą;

11.  ragina Afrikos Sąjungos valstybes nares, ypač tas šalis, kurios priėmė prezidentą O. al-Bashirą (Kongo Demokratinę Respubliką, Čadą, Pietų Afriką, Ugandą ir Džibutį), laikytis Romos statuto ir Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimų;

12.  ragina ES pradėti taikyti tikslines baudžiamąsias sankcijas nuolat karo nusikaltimus vykdžiusiems ir su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu nebendradarbiavusiems asmenims; prašo EIVT ilgiau nedelsiant sudaryti asmenų, kuriems taikytinos tokios sankcijos, sąrašą;

13.  pažymi, kad Sudano vyriausybė 2016 m. kovo 16 d. pasirašė Susitarimą dėl veiksmų plano ir vėliau patikslino savo įsipareigojimus įtraukti kitus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus į nacionalinį dialogą ir laikytis visų sprendimų, priimtų opozicijos šalių ir nacionalinio dialogo iniciatyvinio komiteto, vadinamojo 7 + 7 mechanizmo; primygtinai pabrėžia, kad visos šalys turi laikytis savo įsipareigojimų, ir ragina tęsti dialogą siekiant susitarti dėl galutinio ugnies nutraukimo; ragina ES ir jos valstybes nares toliau laikytis įsipareigojimo remti Afrikos Sąjungos pastangas užtikrinti taiką Sudane ir remti Sudano žmones jiems pereinant prie vidaus pastangomis reformuotos demokratijos;

14.  ragina Jungtinių Tautų ir Afrikos Sąjungos misiją Darfūre (UNAMID) nuolat turėti pajėgų Džebel Maroje; ragina UNAMID nedelsiant ištirti visus įtarimus dėl Sudano vyriausybės ir opozicijos pajėgų Džebel Maroje įvykdytų žmogaus teisių ir tarptautinės teisės pažeidimų ir viešai apie juos pranešti;

15.  ragina EIVT ir Komisiją atidžiai stebėti Sudanui teikiamą ES paramą vystymuisi, kad būtų užkirstas kelias tiesioginei ar netiesioginei paramai vietos karinėms grupuotėms ir užtikrinta, kad prie sienų su Egiptu ir Libija patruliuojančios Greitojo reagavimo paramos pajėgos nesiimtų ES vardu kovoti su nelegalia migracija;

16.  todėl ragina Komisiją ir atitinkamas valstybes nares užtikrinti visapusišką geresnio migracijos valdymo projekto Sudane skaidrumą, įskaitant visą planuojamą veiklą ir ES bei nacionalinių lėšų gavėjus, ir parengti išsamią 2016 m. gegužės mėn. ES techninės delegacijos vizito į Sudaną ataskaitą;

17.  ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti, kad Parlamentas būtų visapusiškai informuojamas apie vykdant Chartumo procesą užmegztą dialogą ir kad ES ir Afrikos patikos fondo lėšomis finansuojama veikla, ypač veikla, kuria siekiama stiprinti Sudano vyriausybės gebėjimus, būtų vykdoma visapusiškai laikantis esamų susitarimų, užtikrinant, kad tarptautinių įsipareigojimų ir teisės aktų laikymasis būtų visiškai skaidrus ES ir Sudano pilietinei visuomenei;

18.  susirūpinęs pažymi, kad Sudane nuolat dažnai pažeidžiamos moterų teisės, ypač Baudžiamojo kodekso 152 straipsnis, ir ragina Sudano valdžios institucijas tinkamai pasirašyti ir ratifikuoti Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims;

19.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sudano vyriausybei, Afrikos Sąjungai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos ir Panafrikos Parlamento (PAP) pirmininkams ir Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika