Proċedura : 2016/2911(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-1062/2016

Testi mressqa :

RC-B8-1062/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 06/10/2016 - 5.2
CRE 06/10/2016 - 5.2

Testi adottati :

P8_TA(2016)0379

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 170kWORD 110k
5.10.2016
PE589.651v01-00}
PE589.656v01-00}
PE589.659v01-00}
PE589.660v01-00}
PE589.663v01-00}
PE589.667v01-00}
PE589.669v01-00} RC1
 
B8-1063/2016}
B8-1067/2016}
B8-1070/2016}
B8-1071/2016}
B8-1074/2016}
B8-1078/2016}
B8-1080/2016} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:

EFDD (B8-1063/2016)

PPE (B8-1067/2016)

S&D (B8-1070/2016)

Verts/ALE (B8-1071/2016)

ECR (B8-1074/2016)

GUE/NGL (B8-1078/2016)

ALDE (B8-1080/2016)


dwar is-Sudan (2016/2911(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D
Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR
Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE
Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD

European Parliament resolution on Sudan (2016/2911(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-Sudan;

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tat-8 ta' Awwissu 2016 mill-UE, ir-rappreżentanti tat-Trojka (in-Norveġja, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti) u l-Ġermanja li tilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li s-"Sejħa tas-Sudan" iffirmat il-Pjan Direzzjonali tal-Grupp ta' Implimentazzjoni ta' Livell Għoli tal-Unjoni Afrikana dwar is-Sudan (AUHIP),

–  wara li kkunsidra r-"Rapport tal-Espert Indipendenti dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sudan" tat-28 ta' Lulju 2016 u r-"Rapport tar-Rapporteur Speċjali dwar l-impatt negattiv tal-miżuri koerċittivi unilaterali fuq it-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem, fil-missjoni tiegħu lejn is-Sudan" tal-4 ta' Awwissu 2016,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-27 ta' Ġunju 2016 mill-Kelliem tal-Viċi President / Rappreżentant Għoli (VP/RGħ) dwar it-tħabbira mill-Gvern Sudaniż ta' waqfien mill-ġlied unilaterali ta' erba' xhur,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 2296 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar is-Sudan, adottata fis-7728 laqgħa tiegħu fid-29 ta' Ġunju 2016,

–  wara li kkunsidra l-komunikat tat-13 ta' Ġunju 2016 tal-Kunsill tal-Paċi u s-Sigurtà tal-Unjoni Afrikana dwar is-sitwazzjoni fid-Darfur,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 5 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikolu 7 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li t-tnejn jistipulaw li l-ebda persuna m'għandha tkun soġġetta għal tortura jew għal trattament jew kastig krudili, inuman jew degradanti,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tad-9 ta' April 2015 mir-Rappreżentant Għoli f'isem l-Unjoni Ewropea dwar in-nuqqas ta' ambjent favorevoli għall-elezzjonijiet Sudaniżi f'April 2015,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-"Sejħa tas-Sudan" dwar "L-istabbiliment ta' Stat ta' Ċittadinanza u Demokrazija",

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) tat-18 ta' Diċembru 1979,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-kunflitt fid-Darfur ilu għaddej 13-il sena u ħalla aktar minn 300 000 ruħ mejta, filwaqt li l-forzi tal-Gvern Sudaniż għadhom qed ikomplu jattakkaw liċ-ċivili, speċjalment f'Jebel Marra; billi l-ibbumbardjar indiskriminat kontinwu taċ-ċivili, inklużi attakki illegali mill-forzi Sudaniżi fuq irħula fil-Kordofan tan-Nofsinhar, fil-Blue Nile u fid-Darfur ħalla ħafna vittmi u qered l-infrastruttura ċivili;

B.  billi l-Att dwar is-Sigurtà Nazzjonali tal-2010 ta lill-gvern Sudaniż setgħat enormi li b'mod regolari jżomm lid-detenuti f'reklużjoni, mingħajr ma jiġu mixlija u għal perjodi twal, waqt li xi organizzazzjonijiet ġew magħluqa bil-forza u attakkati;

C.  billi, skont l-Eżami Perjodiku Universali tan-NU tal-21 ta' Settembru 2016, is-Sudan afferma mill-ġdid l-impenn tiegħu li jaderixxi mal-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti u l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien tal-Persuni kollha mill-Għajbien Sfurzat;

D.  billi l-ksur u l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem qegħdin jeskalaw fid-Darfur, b'mod partikolari fil-Kordofan tan-Nofsinhar u fil-Blue Nile, inklużi dawk li jinvolvu qtil extraġudizzjarju, l-użu eċċessiv tal-forza, il-ħtif ta' ċivili, atti ta' vjolenza sesswali u abbażi ta' sess kontra n-nisa, ksur u abbużi kontra t-tfal, u arresti u detenzjonijiet arbitrarji;

E.  billi l-ispazju ċiviku għal partiti politiċi tal-oppożizzjoni, is-soċjetà ċivili u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem huwa ristrett fis-Sudan; billi huwa rrappurtat li s-Servizz tal-Intelligence u s-Sigurtà Nazzjonali (NISS) kostantement jagħti fastidju, jattakka u jħarrek lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, lill-attivisti studenti u lid-dissidenti politiċi talli jwettqu l-attivitajiet leġittimi tagħhom; billi s'issa din is-sena għadd kbir ta' attivisti tas-soċjetà ċivili ġew arrestati b'mod arbitrarju, inklużi erba' rappreżentanti tas-soċjetà ċivili Sudaniża interċettati minn uffiċjali tas-sigurtà fl-Ajruport Internazzjonali ta' Khartoum fi triqithom lejn laqgħa ta' livell għoli dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' uffiċjali diplomatiċi li saret f'Ġinevra fl-31 ta' Marzu;

F.  billi l-gruppi tad-drittijiet tal-bniedem żvelaw evidenza kredibbli ta' attakki b'armi kimiċi fuq ċivili mill-forzi tal-Gvern Sudaniż, waqt li persuni mir-reġjuni ta' Jebel Marra fid-Darfur żvelaw l-effetti tal-waħx tal-attakki b'armi kimiċi suspettati, li l-aktar wieħed reċenti minnhom sar fid-9 ta' Settembru 2016 fir-raħal ta' Gamarah; billi ġew irrappurtati wkoll attakki mill-Forzi ta' Appoġġ Rapidu (RSF), li hija unità militari Sudaniża komposta minn membri ta' exmilizja Sudaniża favur il-gvern taħt il-kmand tal-NISS;

G.  billi fid-29 ta' Frar 2016 l-NISS attakka brutalment iċ-Ċentru għat-Taħriġ u l-Iżvilupp tal-Bniedem ta' Khartoum (Centre for Training and Human Development (TRACKS)), organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili. Wara dan l-attakk, id-direttur u l-attivisti Adil Bakheit, Arwa Ahmed Elrabie, Nudaina Kamal, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman u Al-Baqir Al-Afif Mukhtar ġew arrestati u akkużati b'konfoffa kriminali u gwerra kontra l-Istat, akkużi li jġorru l-piena tal-mewt; billi huwa rrappurtat li d-direttur jinsab f'kundizzjoni ħażin tas-saħħa u ż-żjarat tal-qraba mhumiex permessi;

H.  billi l-awtoritajiet Sudaniżi jimponu restrizzjonijiet severi fuq il-libertà tar-reliġjon; billi t-theddidiet kontra mexxejja tal-knisja u l-intimidazzjoni tal-komunitajiet Insara komplew b'pass mgħaġġel f'dawn l-aħħar snin; billi l-ħaddiem Ċek tal-organizzazzjoni Christian Aid Petr Jašek, il-pastors Sudaniżi Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal u l-istudent gradwat mid-Darfur Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla diġà ilhom disa' xhur detenuti mill-NISS u qegħdin jiffaċċjaw proċess fuq akkużi li tefgħu dawl fuq it-tbatija allegata tal-Insara fiż-żoni meqruda bil-gwerra tas-Sudan; billi f'dawn l-aħħar snin kien hemm żieda fl-għadd ta' proċessi fuq akkużi ta' apostasija u sussegwentement fl-għadd ta' sentenzi tal-mewt;

I.  billi l-Forzi ta' Appoġġ Rapidu (RSF) reċentement kienu mmobilizzati tul il-fruntiera tat-Tramuntana tas-Sudan sabiex jikkumbattu l-fluss ta' migranti irregolari; billi fil-31 ta' Awwissu 2016, il-Kmandant tal-RSF iddikjara li l-forzi tiegħu kienu qed jippatuljaw il-fruntiera mal-Eġittu u l-Libja, u fl-istess waqt qal li s-Sudan kien qed jiġġieled il-migrazzjoni illegali f'isem l-UE; billi d-Delegazzjoni tal-UE fis-Sudan ċaħdet dan l-appoġġ fis-6 ta' Settembru 2016;

J.  billi fl-24 ta' Awwissu 2016, 48 Sudaniż li potenzjalment kienu se jfittxu asil ġew iddeportati mill-Italja lejn is-Sudan; billi f'Mejju 2016 l-awtoritajiet Sudaniżi ddeportaw aktar minn 400 Eritrean li kienu ġew arrestati fi triqthom lejn il-Libja;

K.  billi l-awtoritajiet Sudaniżi jikkundannaw b'mod sproporzjonat lin-nisa u l-bniet għal delitti mhux definiti b'mod ċar; billi n-nisa jħabbtu wiċċhom ma' diskriminazzjoni sistemika u l-impożizzjoni ta' kastigi korporali u swat għall-ksur ta' kodiċijiet tal-ilbies definiti b'mod vag;

L.  billi l-kofirmatarji tas-"Sejħa tas-Sudan" (li jinkludu rappreżentanti tal-partiti tal-oppożizzjoni politika u armata, fosthom il-Partit tal-Umma Nazzjonali, il-Forzi ta' Konsensus Nazzjonali u l-Front Rivoluzzjonarju tas-Sudan) huma impenjati li jaħdmu lejn tmiem il-kunflitti li għaddejjin f'reġjuni differenti tas-Sudan u favur riformi ġuridiċi, istituzzjonali u ekonomiċi;

M.  billi żewġ mandati ta' arrest għall-President al-Bashir kienu maħruġa fl-2009 u fl-2010 mill-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI), li akkużatu b'responsabbiltà għal delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità u atti ta' ġenoċidju; billi minkejja li s-Sudan mhuwiex Stat parti għall-Istatut ta' Ruma, ir-Riżoluzzjoni 1593 tal-Kunsill (2005) tas-Sigurtà tan-NU titolbu jikkoopera mal-QKI, u s-Sudan għaldaqstant jeħtieġlu jikkonforma mal-mandat ta' arrest tal-QKI;

N.  billi f'Ġunju 2008, fil-laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-UE fi ħdan il-Kunsill Affarijiet Ġenerali u Relazzjonijiet Esterni kkonkludew "li l-Kunsill jinsab lest li jikkunsidra miżuri kontra individwi responsabbli għal nuqqas ta' kooperazzjoni mal-Qorti Kriminali Internazzjonali";

O.  billi l-UE bħalissa qiegħda timplimenta proġett dwar "ġestjoni aħjar tal-migrazzjoni" mas-Sudan;

1.  Jikkundanna l-użu ta' armi kimiċi kontra ċivili fiż-żona ta' Jebel Marra tad-Darfur mill-Gvern Sudaniż u jenfasizza li dan huwa ksur serju tan-normi internazzjonali u kif ukoll delitt tal-gwerra; ifakkar li s-Sudan huwa parti għall-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi u jitlob li ssir investigazzjoni internazzjonali mmexxija mill-Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta' Armi Kimiċi dwar dawn l-allegazzjonijiet ; ifakkar lill-awtoritajiet Sudaniżi dwar ir-responsabbiltà tagħhom li jħarsu d-drittijiet tal-bniedem;

2.  Jibqa' mħasseb ħafna dwar il-qtil illegali, il-ħtif, il-vjolenza abbażi ta' sess u l-vjolenza sesswali li għaddejjin fiż-żoni ta' kunflitt, b'mod partikolari fid-Darfur, il-Kordofan tan-Nofsinhar u l-Blue Nile, kif ukoll l-emerġenza umanitarja serja relatata kkawżata mill-ispostamenti interni kbar; jitlob li jintemm immedjatament il-bumbardament taċ-ċivili mill-ajru mill-forzi Sudaniżi;

3.  Jikkundanna l-arrest arbitrarju u d-detenzjoni ta' attivisti u d-detenzjoni li għadha għaddejja ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u ġurnalisti fis-Sudan; iħeġġeġ lill-Gvern tas-Sudan jiggarantixxi l-eżerċizzju paċifiku tal-libertajiet tal-espressjoni, tal-assoċjazzjoni u tal-għaqda; jissottolinja li d-Djalogu Nazzjonali jirnexxi biss jekk jitwettaq f'atmosfera fejn il-libertajiet tal-espressjoni, tal-midja, tal-assoċjazzjoni u tal-għaqda jkunu ggarantiti;

4.  Jistieden lill-Unjoni Afrikana u lill-Gvern Sudaniż biex minnufih jinvestigaw l-allegazzjonijiet kollha ta' tortura, trattament ħażin, detenzjoni arbitrarja u użu eċċessiv tal-forza u biex dawk responsabbli jwieġbu għal għemilhom fi proċessi ġusti, bla rikors għall-piena tal-mewt; jistieden lill-Gvern tas-Sudan jippubblika moratorju immedjat fuq l-eżekuzzjonijiet kollha bil-għan li jabolixxi l-piena tal-mewt u l-forom kollha ta' kastigi korporali;

5.  Jesprimi tħassib partikolari dwar ir-restrizzjonijiet tal-aċċess li għadhom qed jiġu imposti fuq l-aġenziji u l-organizzazzjonijiet umanitarji internazzjonali; jitlob li l-Gvern Sudaniż jagħmel kull sforz possibbli biex itejjeb l-aċċess minn aġenziji umanitarji internazzjonali għal dawk kollha li qed ifittxu l-għajnuna umanitarja skont l-impenji tiegħu matul l-eżami perjodiku universali; iħeġġeġ lill-Gvern tas-Sudan jimpenja ruħu b'mod kostruttiv ma' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex mingħajr dewmien jippromwovi sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem fis-Sudan;

6.  Itenni li l-libertà ta' reliġjon, kuxjenza jew twemmin hija dritt tal-bniedem universali li jeħtieġ li jitħares kullimkien u għal kulħadd; jitlob li l-Gvern Sudaniż jirrevoka kwalunkwe dispożizzjoni ġuridika li tippenalizza jew tiddiskrimina kontra individwi minħabba t-twemmin reliġjuż tagħhom, speċjalment fil-każ tal-apostasija;

7.  Jesprimi t-tħassib tiegħu fir-rigward taż-żieda fir-ripressjoni mill-NISS fuq iċ-ċittadini li huma attivisti tas-soċjetà ċivili u jistieden lis-Sudan biex jeħles lill-priġunieri immedjatament u mingħajr kundizzjoni u biex iwaqqaf minnufih id-detenzjonijiet arbitrarji, biex iwaqqa' l-akkużi kollha li jirriżultaw minn attivitajiet paċifiċi tagħhom u biex l-NGOs, bħall-persunal ta' TRACK, l-affiljati tagħha u l-istudenti attivisti, jitħallew iwettqu xogħolhom mingħajr biża ta' rappreżalji;

8.  Jinnota l-aċċettazzjoni tas-Sudan tar-rakkomandazzjonijiet biex jirratifika l-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti u biex isaħħaħ l-isforzi għall-prevenzjoni tat-tortura u t-trattament inuman; jitlob, madankollu, lill-Gvern Sudaniż iwettaq eżami urġenti tal-Att tiegħu dwar is-Sigurtà Nazzjonali, li jippermetti d-detenzjoni ta' suspettati sa erba' xhur u nofs mingħajr ebda forma ta' stħarriġ ġudizzjarju, u jirriforma s-sistema ġuridika tiegħu bi qbil ma' standards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem;

9.  Jistieden lill-Gvern tas-Sudan iħassar l-immunitajiet estensivi li stipula fil-leġiżlazzjoni Sudaniża, jippubblika s-sejbiet tat-tliet kummissjonijiet ta' inkjesta statali, u pubblikament jirrikonoxxi l-iskala tal-qtil matul ir-ripressjoni tad-dimostranti kontra l-awsterità f'Settembru 2013 u jipprovdi ġustizzja lill-vittmi tagħha;

10.  Ifakkar fil-konklużjonijiet tal-GAERC ta' Ġunju 2008 li jindirizzaw in-nuqqas kontinwu tal-Gvern tas-Sudan li jikkoopera mal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) u jirrimarka li l-Gvern tas-Sudan għandu l-obbligu, u l-kapaċità, li jikkoopera u li kwalunkwe mandat ta' arrest maħruġ mill-QKI għandu jkun irrispettat; iħeġġeġ lill-Omar al-Bashir jikkonforma mad-dritt internazzjonali u jidher quddiem il-QKI għal delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità u l-ġenoċidju;

11.  Jistieden lill-Istati Membri tal-Unjoni Afrikana, u b'mod partikolari dawk il-pajjiżi li ospitaw lill-President Bashir (ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, iċ-Chad, l-Afrika t'Isfel, l-Uganda u l-Djibouti), biex jikkonformaw mal-Istatut ta' Ruma u d-deċiżjonijiet tal-Qorti Kriminali Internazzjonali;

12.  Jistieden lill-UE tieħu passi biex timponi sanzjonijiet punittivi mmirati kontra dawk responsabbli għat-tkomplija tad-delitti tal-gwerra u għan-nuqqas ta' kooperazzjoni mal-Qorti Kriminali Internazzjonali; jitlob lis-SEAE jfassal lista ta' individwi għal sanzjonijiet bħal dawn mingħajr dewmien;

13.  Jinnota li l-Gvern tas-Sudan iffirma l-Pjan Direzzjonali miftiehem fis-16 ta' Marzu 2016, u sussegwentement iċċara l-impenji tiegħu rigward l-inklużjoni ta' partijiet ikkonċernati rilevanti oħra fid-Djalogu Nazzjonali u dwar it-tkomplija ta' ħarsien ta' kwalunkwe deċiżjoni milħuqa bejn il-firmatarji mill-oppożizzjoni u l-Mekkaniżmu 7+7, il-kumitat ta' tmexxija tad-Djalogu Nazzjonali; jinsisti dwar il-ħtieġa li l-partijiet kollha jirrispettaw l-impenji tagħhom u jitlob għal djalogu kontinwu lejn l-istabbiliment ta' waqfien mill-ġlied definit; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jkomplu l-impenn tagħhom għall-appoġġ tal-isforzi tal-Unjoni Afrikana biex iwasslu l-paċi lis-Sudan u lill-poplu Sudaniż fit-tranżizzjoni tagħhom għal demokrazija riformata internament;

14.  Jistieden lill-Missjoni tan-Nazzjonijiet Uniti / Unjoni Afrikana fid-Darfur (UNAMID) tistabbilixxi preżenza permanenti ġewwa Jebel Marra; jistieden lill-UNAMID biex tinvestiga mingħajr dewmien u pubblikament tirrapporta dwar l-allegazzjonijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u d-dritt internazzjonali minn membri tal-forzi tal-Gvern Sudaniż u l-forzi tal-oppożizzjoni f'Jebel Marra;

15.  Jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jissorveljaw mill-qrib l-għajnuna tal-UE għall-iżvilupp fis-Sudan sabiex jiġi evitat kwalunkwe appoġġ dirett jew indirett lill-milizji lokali, u biex jiġi żgurat li l-forzi tal-RSF li qed jagħmlu pattulja mal-fruntieri tas-Sudan mal-Eġittu u mal-Libja, ma jgħidux li qed jiġġieldu l-immigrazzjoni illegali f'isem l-UE;

16.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri kkonċernati sabiex b'hekk jiżguraw trasparenza sħiħa dwar il-proġett "ġestjoni aħjar tal-migrazzjoni" mas-Sudan, inklużi l-attivitajiet kollha ppjanati u l-benefiċjarji tal-UE u l-finanzjament nazzjonali, u biex iħejju rapport komprensiv dwar iż-żjara ta' delegazzjoni teknika tal-UE lejn is-Sudan f'Mejju 2016;

17.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jiżguraw li l-Parlament jinżamm infurmat bis-sħiħ dwar id-djalogu stabbilit taħt il-Proċess ta' Khartoum u li l-attivitajiet iffinanzjati permezz tal-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika, b'mod partikolari dawk li jimmiraw li jibnu l-kapaċitajiet tal-Gvern tas-Sudan, jitwettqu f'konformità sħiħa mal-ftehimiet eżistenti, biex jiżguraw li l-aderenza mal-obbligi u mal-liġijietinternazzjonali hija kompletament trasparenti għaċ-ċittadini u s-soċjetà ċivili fl-UE u fis-Sudan;

18.  Jinnota bi tħassib il-ksur kontinwu u frekwenti tad-drittijiet tan-nisa fis-Sudan, u b'mod partikolari l-Artikolu 152 tal-Kodiċi Kriminali, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet Sudaniżi jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa malajr kemm jista' jkun;

19.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Gvern tas-Sudan, lill-Unjoni Afrikana, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kopresidenti tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE u lill-Parlament Pan-Afrikan (PAP), u lill-Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta' Armi Kimiċi.

 

Avviż legali - Politika tal-privatezza