Postopek : 2016/2911(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-1062/2016

Predložena besedila :

RC-B8-1062/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2016 - 5.2
CRE 06/10/2016 - 5.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0379

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 160kWORD 100k
5.10.2016
PE589.651v01-00}
PE589.656v01-00}
PE589.659v01-00}
PE589.660v01-00}
PE589.663v01-00}
PE589.667v01-00}
PE589.669v01-00} RC1
 
B8-1062/2016}
B8-1067/2016}
B8-1070/2016}
B8-1071/2016}
B8-1074/2016}
B8-1078/2016}
B8-1080/2016} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

EFDD (B8-1062/2016)

PPE (B8-1067/2016)

S&D (B8-1070/2016)

Verts/ALE (B8-1071/2016)

ECR (B8-1074/2016)

GUE/NGL (B8-1078/2016)

ALDE (B8-1080/2016)


o Sudanu (2016/2911(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Norbert Neuser, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli v imenu skupine S&D
Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Notis Marias v imenu skupine ECR
Pavel Telička, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE
Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o Sudanu (2016/2911(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Sudanu,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju skupne izjave Evropske unije, predstavnikov trojke (Norveška, Združeno kraljestvo in Združene države) in Nemčije z dne 8. avgusta 2016, ki so pozdravili, da so popisnice izjave „sudanski poziv“ podpisale časovni načrt izvedbene skupine AU za Sudan in Južni Sudan na visoki ravni (AUHIP),

–  ob upoštevanju poročila neodvisnega strokovnjaka o stanju na področju človekovih pravic v Sudanu z dne 28. julija 2016 in poročila posebnega poročevalca o negativnem vplivu enostranskih prisilnih ukrepov na uživanje človekovih pravic o njegovi misiji v Sudanu z dne 4. avgusta 2016,

–  ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice podpredsednice Komisije/visoke predstavnice z dne 27. junija 2016 o napovedi sudanske vlade, da bo za štiri mesece enostransko prekinila sovražnosti,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta ZN št. 2296 o Sudanu, sprejete na njegovem 7728. zasedanju dne 29. junija 2016,

–  ob upoštevanju sporočila mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije z dne 13. junija 2016 o razmerah v Darfurju,

–  ob upoštevanju člena 5 Splošne deklaracije o človekovih pravicah in člena 7 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki oba določata, da se nikogar ne sme mučiti ali z njim surovo, nečloveško ali ponižujoče ravnati;

–  ob upoštevanju izjave visoke predstavnice v imenu Evropske unije z dne 9. aprila 2015 o nespodbudnih razmerah pred volitvami v Sudanu aprila 2015,

–  ob upoštevanju izjave „sudanski poziv“ o vzpostavitvi države državljanov in demokracije,

–  ob upoštevanju Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) z dne 18. decembra 1979;

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker spor v Darfurju traja že 13 let in je zahteval več kot 300.000 žrtev, sudanske vladne sile pa še vedno napadajo civiliste, zlasti v Džebel Mari; ker je neselektivno bombardiranje civilistov, vključno z nezakonitimi napadi sudanskih sil na vasi v Južnem Kordofanu, ob Modrem Nilu in v Darfurju, zahtevalo smrtne žrtve in povzročilo uničenje civilne infrastrukture;

B.  ker je zakon o državni varnosti iz leta 2010 sudanski vladi dal široka pooblastila, da lahko ljudi rutinsko in brez obtožnice ter za daljše obdobje zapre v samico, in ker so nekatere organizacije prisilno zaprli in preiskali;

C.  ker splošni redni pregled ZN z dne 21. septembra 2016 navaja, da je Sudan potrdil svojo zavezo, da bo pristopil Konvenciji proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja in Mednarodni konvenciji o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem;

D.  ker kršitve in zlorabe človekovih pravic v Darfurju naraščajo, zlasti v Južnem Kordofanu in ob Modrem Nilu, vključno z zunajsodnimi usmrtitvami, prekomerno uporabo sile, ugrabitvami civilistov, spolnim nasiljem in nasiljem na podlagi spola nad ženskami, nasiljem nad otroki in njihovo zlorabo ter samovoljnimi aretacijami in pridržanji;

E.  ker je družbeni prostor za opozicijske politične stranke, civilno družbo in zagovornike človekovih pravic v Sudanu omejen; ker poročajo, da nacionalna obveščevalna in varnostna služba (NISS) neprestano nadleguje, napada in preganja zagovornike človekovih pravic, študente aktiviste in politične nasprotnike, ker izvajajo svoje zakonite dejavnosti; ker so letos samovoljno pridržali že številne družbene aktiviste, med njimi štiri predstavnike sudanske civilne družbe, ki so jih pripadniki varnostnih sil prestregli na mednarodnem letališču v Kartumu, ko so potovali na srečanje z diplomati na temo človekovih pravic na visoki ravni 31. marca v Ženevi;

F.  ker so skupine za človekove pravice razkrile verodostojne dokaze, da so sudanske vladne sile s kemičnim orožjem napadle civiliste, saj so vaščani iz darfurske regije Džebel Mara razkrili srhljive posledice domnevnih napadov s kemičnim orožjem, zadnji je bil 9. septembra 2016 v vasi Gamarah; ker so poročali tudi o napadih sil za hitro podporo (RSF), kar so sudanske vojaške enote, sestavljene iz nekdanjih provladnih milic pod poveljstvom sudanske nacionalne obveščevalne in varnostne službe (NISS);

G.  ker je ta služba 29. februarja 2016 brutalno napadla Center za usposabljanje in človeški razvoj (TRACKS), ki je organizacija civilne družbe, pri čemer so bili aretirani direktor in aktivisti Adil Bakheit, Arva Ahmed Elrabie, Nudaina Kamal, Al Hasan Kheiri, Imani Lejla Raje, Abu Hureira Abdelrahman in Al Bakir Al Afif Muktar ter obtoženi oblikovanja hudodelske združbe in spodkopavanja državne ureditve, za kar je predpisana smrtna kazen; ker naj bi bil direktor v slabem zdravstvenem stanju in mu obiski družine niso dovoljeni;

H.  ker sudanske oblasti strogo omejujejo svobodo veroizpovedi; ker v zadnjih letih vse pogostejše grozijo cerkvenim voditeljem in ustrahujejo krščansko skupnost; ker so češki krščanski humanitarni delavec Petr Jašek, sudanska pastorja Hasan Abdurahem Kodi Taur in Kuva Šamal ter darfurski podiplomski študent Abdulmonem Abdumavla Isa Abdumavla zaprti že devet mesecev in jim grozi sojenje zaradi izpostavljanja domnevnega trpljenja kristjanov na vojnih območjih v Sudanu; ker se je v zadnjih letih povečalo število sodnih postopkov zaradi verskega odpadništva in s tem povezanih smrtnih kazni;

I.  ker bile na sudansko severno mejo pred kratkim napotene sile za hitro podporo, da bi preprečile tok nezakonitih migrantov; ker je 31. avgusta 2016 poveljnik teh sil izjavil, da patruljirajo ob meji z Egiptom in Libijo, in trdil, da se Sudan v imenu EU bori proti nezakoniti migraciji; ker je delegacija EU v Sudanu dne 6. septembra 2016 zanikala to podporo;

J.  ker so 48 potencialnih sudanskih prosilcev za azil 24. avgusta 2016 deportirali iz Italije v Sudan; ker so sudanske oblasti maja 2016 deportirale več kot 400 Eritrejcev, ki so bili aretirani na poti v Libijo;

K.  ker sudanske oblasti nesorazmerno obsojajo ženske in dekleta zaradi slabo opredeljenih kaznivih dejanj; ker so ženske zaradi nejasno opredeljenih kršitev pravil oblačenja izpostavljene sistemski diskriminaciji ter telesnemu kaznovanja in bičanju;

L.  ker so sopodpisniki „Sudanskega poziva“ (predstavniki političnih in oboroženih opozicijskih strank, tudi Nacionalne stranke Umma, Sil nacionalnega konsenza in Sudanske revolucionarne fronte) zavezani prizadevanjem za končanje sporov v različnih regijah Sudana ter institucionalnim in gospodarskim reformam;

M.  ker je Mednarodno kazensko sodišče leta 2009 in 2010 izdalo dva zaporna naloga za predsednika Al Baširja, ki je obtožen odgovornosti za vojna hudodelstva, hudodelstva proti človečnosti in dejanja genocida, ker je bila kljub temu, da Sudan ni podpisnik Rimskega statuta, z resolucijo Varnostnega sveta št. 1593 (2005) izražena zahteva, da mora sodelovati z Mednarodnim kazenskim sodiščem, kar pomeni, da mora upoštevati zaporni nalog tega sodišča;

N.  ker so junija 2008 zunanji ministri EU na seji Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose sklenili, da je Svet pripravljen preučiti ukrepe proti posameznikom, odgovornim za nesodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem;

O.  ker EU trenutno s Sudanom izvaja projekt za boljše obvladovanje migracij;

1.  obžaluje, da je sudanska vlada proti civilistom na območju Džebel Mare v Darfurju uporabila kemično orožje, in poudarja, da je to huda kršitev mednarodnih predpisov in vojno hudodelstvo; želi spomniti, da je Sudan podpisnik Konvencije o kemičnem orožju, in poziva k mednarodni preiskavi teh obtožb pod vodstvom Organizacije za prepoved kemičnega orožja; želi opomniti sudanske oblasti, da so odgovorne za varstvo človekovih pravic;

2.  je še vedno zelo zaskrbljen zaradi nadaljevanja nezakonitih ubojev, ugrabitev ter nasilja na podlagi spola in spolnega nasilja na konfliktnih območjih, zlasti v Darfurju, južnem Kordofanu in regiji Modri Nil, pa tudi zaradi resnih izrednih humanitarnih razmer ob množičnih notranjih razselitvah; poziva sudanske sile, naj nemudoma prenehajo zračne bombne napade na civiliste;

3.  obsoja samovoljne aretacije in pridržanje aktivistov ter pridržanje zagovornikov človekovih pravic in novinarjev v Sudanu; poziva sudansko vlado, naj zagotovi mirno uresničevanje svobode izražanja, združevanja in zbiranja; poudarja, da bo nacionalni dialog uspešen le, če bo potekal v ozračju, kjer bodo zagotovljene svoboda izražanja, medijev, združevanja in zbiranja;

4.  poziva Afriško unijo in sudansko vlado, naj nemudoma raziščeta vse obtožbe o mučenju, slabem ravnanju, samovoljnem pridržanju in prekomerni uporabi sile in vse storilce privedeta pred sodišče, kjer jim bodo pravično sodili in jim ne bodo izrekali smrtnih kazni; poziva sudansko vlado, naj nemudoma izda moratorij za vse usmrtitve ter odpravi smrtno kazen in vse oblike telesnega kaznovanja;

5.  je posebej zaskrbljen zaradi omejitev dostopa, ki še vedno veljajo za mednarodne humanitarne agencije in organizacije; poziva sudansko vlado, naj si v skladu s svojimi zavezami v okviru splošnega rednega pregleda z vsemi močmi prizadeva za večji dostop mednarodnih humanitarnih agencij do vseh, ki potrebujejo humanitarno pomoč; poziva jo tudi, naj začne nemudoma konstruktivno sodelovati z organizacijami civilne družbe, da bi spodbudila ozaveščenost o človekovih pravicah v Sudanu;

6.  znova potrjuje, da je svoboda veroizpovedi, vesti ali prepričanja splošna človekova pravica, ki jo je treba varovati povsod in za vsakogar; poziva sudansko vlado, naj razveljavi pravne določbe, v skladu s katerimi so posamezniki kaznovani ali diskriminirani zaradi verskega prepričanja, zlasti v primeru verskega odpadništva;

7.  je zaskrbljen, ker sudanske obveščevalne in varnostne službe grobo zatirajo aktiviste civilne družbe, in poziva Sudan, naj takoj in brezpogojno izpusti pridržane osebe ter nemudoma preneha izvajati samovoljna pridržanja, umakne vse obtožbe, uperjene proti njihovim miroljubnim dejavnostim, in pusti, da bodo nevladne organizacije, na primer osebje organizacije TRACKS, njihove podružnice in študenti aktivisti opravljali delo brez strahu pred povračilnimi ukrepi;

8.  je seznanjen, da je Sudan sprejel priporočila, naj ratificira Konvencijo proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju in okrepi prizadevanja za preprečevanje mučenja in nečloveškega ravnanja; vseeno poziva sudansko vlado, naj nujno pregleda zakon o državni varnosti, ki omogoča pridržanje osumljencev vse do štirih mesecev in pol brez kakršnega koli sodnega pregleda, in v skladu z mednarodnimi standardi s področja človekovih pravic izvede reformo pravnega sistema;

9.  poziva sudansko vlado, naj razveljavi široko imuniteto, določeno v sudanski zakonodaji, objavi ugotovitve treh državnih preiskovalnih komisij in javno prizna obseg pobojev ob grobem zatrtju protestov proti varčevalnim ukrepom septembra 2013 ter zagotovi pravico žrtvam;

10.  želi spomniti na sklepe, ki jih je junija 2008 sprejel Svet za splošne zadeve in zunanje odnose o tem, da sudanska vlada še vedno ne sodeluje z Mednarodnim kazenskim sodiščem, čeprav je to dolžna pa tudi zmožna storiti, in poudarja, da bi bilo treba spoštovati zaporne naloge, ki jih to sodišče izda; poziva Omarja Al Baširja, naj spoštuje mednarodno pravo in stopi pred Mednarodno kazensko sodišče za vojna hudodelstva, hudodelstva proti človečnosti in genocid;

11.  poziva države članice Afriške unije, zlasti tiste, ki so gostile predsednika Al Baširja (Demokratično republiko Kongo, Čad, Južno Afriko, Ugando in Džibuti), naj ravnajo v skladu z Rimskim statutom in sklepi Mednarodnega kazenskega sodišča;

12.  poziva EU, naj uvede ciljno usmerjene kazenske sankcije proti vsem, ki so odgovorni za še vedno trajajoča vojna hudodelstva in nesodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj nemudoma pripravi seznam oseb, proti katerim bodo te sankcije uvedene;

13.  je seznanjen, da je sudanska vlada 16. marca 2016 podpisala sporazum o časovnem načrtu, nato pa pojasnila svojo zavezo, da bo v nacionalni dialog vključila druge ustrezne deležnike in da bo še naprej podpirala sklepe, ki so jih dosegli opozicijski podpisniki in usmerjevalni odbor za nacionalni dialog (mehanizem 7 + 7); vztraja, da morajo vse strani izpolnjevati svoje zaveze, in poziva k trajnemu dialogu za dokončno premirje; poziva EU in njene države članice, naj ostanejo zavezane podpori prizadevanjem Afriške unije, da Sudanu in sudanskemu ljudstvu pri prehodu v notranje reformirano demokracijo prinese mir;

14.  poziva misijo Združenih narodov in Afriške unije v Darfurju (UNAMID), naj zagotovi stalno prisotnost v Džebel Mari; poziva jo, naj nemudoma preišče kršitve človekovih pravic in mednarodnega prava, ki naj bi jih na tem območju zagrešili pripadniki sil sudanske vlade in opozicijskih sil;

15.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj pozorno spremlja razvojno pomoč EU v Sudanu, da bi preprečila vsakršno neposredno ali posredno podporo lokalnim milicam, in naj zagotovi, da se sile sudanske vlade, ki patruljirajo na meji z Egiptom in Libijo, ne bodo pretvarjale, da se v imenu EU borijo proti nezakoniti migraciji;

16.  poziva Komisijo in zadevne države članice, naj zato pri projektu s Sudanom za boljše upravljanje migracij zagotovijo popolno preglednost, tudi glede vseh načrtovanih dejavnosti in upravičencev do sredstev EU in nacionalnih sredstev, in naj pripravijo celovito poročilo o obisku tehnične delegacije EU v Sudanu maja 2016;

17.  poziva EU in njene države članice, naj Parlament redno izčrpno obveščajo o dialogu, vzpostavljenem v okviru procesa iz Kartuma, in zagotovijo, da se bodo dejavnosti, ki so financirane iz Skrbniškega sklada EU za Afriko, zlasti za izgradnjo zmogljivosti sudanske vlade, izvajale povsem v skladu z veljavnimi sporazumi, in da bo izpolnjevanje mednarodnih obveznosti in zakonov za državljane in civilno družbo v EU in Sudanu popolnoma pregledno;

18.  je zaskrbljen zaradi neprestanih in pogostih kršitev človekovih pravic v Sudanu, zlasti člena 152 kazenskega zakonika, in poziva sudanske oblasti, naj hitro podpišejo in ratificirajo Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi Sudana, Afriški uniji, generalnemu sekretarju Združenih narodov, sopredsedujočima skupni parlamentarni skupščini AKP-EU in vseafriškemu parlamentu ter Organizaciji za prepoved kemičnega orožja.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov