Procedură : 2016/2912(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-1068/2016

Texte depuse :

RC-B8-1068/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/10/2016 - 5.3

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0380

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 160kWORD 95k
5.10.2016
PE589.657v01-00}
PE589.658v01-00}
PE589.661v01-00}
PE589.666v01-00}
PE589.668v01-00}
PE589.671v01-00}
PE589.670v01-00} RC1
 
B8-1068/2016}
B8-1069/2016}
B8-1072/2016}
B8-1077/2016}
B8-1079/2016}
B8-1082/2016}
B8-1081/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

EFDD (B8-1068/2016)

PPE (B8-1069/2016)

S&D (B8-1072/2016)

GUE/NGL (B8-1077/2016)

ALDE (B8-1079/2016)

ECR (B8-1082/2016)

Verts/ALE (B8-1081/2016)


referitoare la Thailanda, în special la situația lui Andy Hall (2016/2912(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés în numele Grupului PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Brando Benifei în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei în numele Grupului ECR
Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand, Maria Heubuch în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Thailanda, în special la situația lui Andy Hall  (2016/2912(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Thailanda, în special cele din 20 mai 2010(1), 6 februarie 2014(2), 21 mai 2015(3) și 8 octombrie 2015(4),

–  având în vedere răspunsul oferit de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) Mogherini, în numele Comisiei la 19 noiembrie 2015 cu privire la situația lui Andy Hall,

–  având în vedere declarațiile pronunțate de delegația Uniunii Europene în acord cu șefii misiunii UE în Thailanda la 14 noiembrie 2014,

–  având în vedere comunicatul de presă al Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului din 20 septembrie 2016,

–  având în vedere declarația lui Maurizio Bussi, Director regional al Organizației Internaționale a Muncii pentru Thailanda, Cambodgia și Republica Populară Democratică Laos din 21 septembrie 2016 privind condamnarea activistului pentru drepturi în domeniul muncii Andy Hall în Thailanda,

–  având în vedere evaluarea universală periodică a Thailandei prezentată în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și recomandările acesteia din 11 mai 2016,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Raportul pe 2014 referitor la migrația în Thailanda al Grupului de lucru tematic al ONU referitor la migrație,

–  având în vedere Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului și Rezoluția A/RES/70/161 din 17 septembrie 2015 a Adunării Generale a ONU,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) din 1966, la care Thailanda este parte,

–  având în vedere Convenția ONU din 1984 împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

–  având în vedere Declarația Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est privind drepturile omului din 18 noiembrie 2012,

−  având în vedere Principiile directoare ale ONU privind comerțul și drepturile omului,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât apărătorul drepturilor lucrătorilor Andy Hall, cetățean UE, a fost condamnat la 20 septembrie 2016 la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare și amendat cu 150 000 THB după ce și-a adus contribuția la un raport al ONG-ului finlandez Finnwatch care dezvăluia încălcările drepturilor lucrătorilor într-o fabrică thailandeză de procesare a ananasului, Natural Fruit Company Ltd;

B.  întrucât Andy Hall a fost inițial incriminat pentru defăimare cu încadrare penală și pentru o infracțiune informatică legată de publicarea online a raportului și întrucât cele două cauze penale împotriva dlui Hall au fost autorizate să se desfășoare prin sistemul judiciar thailandez;

C.  întrucât ministerul thailandez al muncii și unii angajați ai Natural Fruit Company Ltd identificaseră o serie de încălcări ale drepturilor lucrătorilor săvârșite de companie în cursul audierilor anterioare din instanță;

D.  întrucât la 18 septembrie 2015 Tribunalul Prakanong din Bangkok, pronunțându-se în favoarea dlui Hall, a menținut respingerea celorlalte acțiuni în defăimare intentate împotriva sa, hotărârea fiind atacată de Natural Fruit Company Ltd și de Procurorul general al Thailandei, cauza fiind acum pe rolul Curții Supreme; întrucât cele două acțiuni civile au fost suspendate până la soluționare celor două acțiuni penale;

E.  întrucât, potrivit unor relatări din media internațională și thailandeză, Rețeaua pentru drepturile lucrătorilor imigranți (MWRN), o organizație pentru care dl Hall este consultant, precum și dl Hall însuși și 14 crescători de pui din Myanmar, sunt amenințați cu acțiuni în instanță similare de defăimare și infracțiuni informatice de un furnizor thailandez de pui pentru piața europeană;

F.  întrucât la 28 septembrie 2016 autoritățile thailandeze au împiedicat prezentarea și lansarea publică, de către un număr de experți și cercetători străini în domeniul drepturilor omului, a ultimului raport de studiu al Amnesty International în care se furnizau dovezi privind torturarea sau abuzarea în mod regulat a opozanților politici, lucrătorilor migranți, celor suspectați de revoltă și a altor persoane la baze militare, secții de poliție și centre de detenție;

G.  întrucât aplicarea disproporționată a dispozițiilor de drept penal privind calomnia, care prevăd pedepse cu închisoarea împotriva apărătorilor drepturilor omului care dezvăluie presupuse încălcări ale drepturilor omului, limitează libertatea de exprimare încălcând obligațiile Thailandei în temeiul Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), la care este stat semnatar;

H.  întrucât în Thailanda trăiesc aproape 4 milioane de străini, din care 2,7 milioane sunt din Cambodgia, Laos sau Myanmar; întrucât deși migranților din aceste țări le-au fost acordate permise de muncă încă din 2001 în Thailanda încă mai sunt peste un milion de lucrători migranți neînregistrați;

I.  întrucât, potrivit declarației pronunțate de Human Rights Watch la 18 septembrie 2016, „drepturile omului și drepturile de muncă ale lucrătorilor migranți din Thailanda veniți din Myanmar, Cambodgia și Laos au fost încălcate sistematic cu impunitate de-a lungul anilor și „lucrătorii migranți beneficiază de puțină protecție sau nu se bucură de niciun fel de protecție din partea legilor thailandeze. în ciuda afirmațiilor guvernului că toți imigranții legali vor beneficia de protecție pe baza acestor legi;

J.  întrucât Thailanda a început implementarea unui Memorandum de înțelegere (MOU) privind cooperarea pentru angajarea lucrătorilor cu Cambodgia și Laos in 2006 și cu Myanmar în 2009; întrucât, deși potrivit sistemului MOU lucrătorii ar putea obține oferte de muncă și documente de călătorie înainte să migreze în Thailanda, numai 5% din lucrători din aceste țări au trecut prin procesul MOU;

1.  salută angajamentul ferm al UE față de poporul thailandez, cu care UE are legături politice, economice și culturale puternice și de durată;

2.  regretă verdictul de vinovăție împotriva lui Andy Hall și își exprimă îngrijorarea cu privire la procesul judiciar și la modul în care acesta poate afecta libertatea apărătorilor drepturilor omului de a-și desfășura activitatea;

3.  invită guvernul Thailandei să ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea și apărarea drepturilor, inclusiv a dreptului la un proces echitabil, ale dlui Hall și ale altor apărători ai drepturilor omului și să creeze un mediu favorabil exercitării drepturilor omului și, în mod deosebit, să se asigure că promovarea și apărarea drepturilor omului nu sunt incriminate;

4.  invită autoritățile thailandeze să se asigure că legile privind defăimarea din această țară respectă Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), la care Thailanda este parte, precum și să revizuiască Legea privind infracțiunile informatice, a cărei formulare actuală este prea vagă;

5.  felicită SEAE pentru activitatea sa în cazul lui Andy Hall și îl îndeamnă să continue monitorizarea îndeaproape a situației; îl invită pe Vicepreședintele Comisiei / Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să abordeze această chestiune în discuțiile cu guvernul thailandez în cadrul viitoarei reuniuni ministeriale ASEAN-UE, care va avea loc la Bangkok;

6.  invită guvernul thailandez și instituțiile statului să respecte obligațiile constituționale și internaționale ale propriei țări în ceea ce privește independența sistemului judiciar, dreptul la respectarea garanțiilor procedurale și la un proces echitabil și dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică;

7.  recunoaște progresele realizate de guvernul thailandez în ceea ce privește combaterea exploatării lucrătorilor și protecția lucrătorilor naționali și migranți, după cum o demonstrează în special sistemul consolidat de inspecție a muncii, legislația care vizează agențiile de muncă, măsurile de prevenire a servituții pentru datorii și a traficului de persoane, o politică de sancțiuni mai severă în ceea ce privește abuzurile de muncă, ratificarea Convenției nr. 187 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și semnarea, în martie 2016, a Convenției privind munca din domeniul maritim;

8.  invită autoritățile thailandeze să adopte și să pună în aplicare, în legislație și în practică, o politică globală și pe termen lung privind imigrația pentru lucrătorii migranți slab calificați, în concordanță cu principiile drepturilor omului și ținând seama de nevoile de pe piața muncii; în acest context, propune ca prim pas revizuirea Legii privind raporturile de muncă pentru a le garanta lucrătorilor migranți același drept la libertatea de asociere ca cel de care beneficiază cetățenii thailandezi;

9.  solicită protecția lucrătorilor migranți prin intermediul unor stimulente mai puternice pentru ca angajatorii să participe activ la procesul de regularizare, aplicându-se totodată amenzi consistente sau alte sancțiuni angajatorilor care nu participă la procesul de regularizare sau care încalcă dreptul muncii;

10.  solicită Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și Delegației UE la Bangkok, precum și delegațiilor statelor membre, să continue să monitorizeze situația drepturilor omului în Thailanda, să continue să colaboreze cu guvernul și societatea civilă și să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a asigura respectarea drepturilor omului, a apărătorilor drepturilor omului și a statului de drept în Thailanda;

11.  îndeamnă UE și statele sale membre să se asigure că întreprinderile cu sediul pe teritoriul lor care desfășoară activități economice în Thailanda respectă standardele internaționale privind drepturile omului, printr-o monitorizare și raportare transparentă, în colaborare cu societatea civilă, și salută sprijinul pe care întreprinderea finlandeză de comerț cu amănuntul, S Group, i l-a acordat lui Andy Hill;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Comisiei, guvernului și parlamentului Thailandei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și guvernelor statelor membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est.

(1)

JO C 161E, 31.5.2011, p. 152.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0107.

(3)

JO C 353, 27.9.2016, p. 52.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0343.

Notă juridică - Politica de confidențialitate