Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-1068/2016Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-1068/2016

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Thajsku, najmä o situácii Andyho Halla

5.10.2016 - (2016/2912(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:
EFDD (B8-1068/2016)
PPE (B8-1069/2016)
S&D (B8-1072/2016)
GUE/NGL (B8-1077/2016)
ALDE (B8-1079/2016)
ECR (B8-1082/2016)
Verts/ALE (B8-1081/2016)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Brando Benifei v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei v mene skupiny ECR
Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD


Postup : 2016/2912(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-1068/2016
Predkladané texty :
RC-B8-1068/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Thajsku, najmä o situácii Andyho Halla

(2016/2912(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Thajsku, najmä na uznesenia z 20. mája 2010[1], zo 6. februára 2014[2], z 21. mája 2015[3] a z 8. októbra 2015[4],

–  so zreteľom na odpoveď podpredsedníčky Európskej komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku F. Mogheriniovej v mene Komisie z 19. novembra 2015 o situácii Andyho Halla,

–  so zreteľom na vyhlásenia, ktoré 14. novembra 2014 vydala delegácia EÚ v Thajsku po dohode s vedúcimi misie EÚ v Thajsku,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 20. septembra 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie Maurizia Bussiho, riaditeľa Medzinárodnej organizácie práce pre Thajsko, Kambodžu a Laoskú ľudovodemokratickú republiku z 21. septembra 2016 o odsúdení Andyho Halla, aktivistu v oblasti pracovného práva v Thajsku,

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Thajska pred Radou OSN pre ľudské práva a na jeho odporúčania z 11. mája 2016,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na správu tematickej pracovnej skupiny OSN pre migráciu z roku 2014 o migrácii v Thajsku,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv z roku 1998 a rezolúciu Valného zhromaždenia OSN A/RES/70/161 zo 17. decembra 2015,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966, ktorého je Thajsko zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

–  so zreteľom na Deklaráciu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) o ľudských právach z 18. novembra 2012,

−  so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4rokovacieho poriadku,

A.  keďže obhajca práv pracovníkov Andy Hall, ktorý je občanom EÚ, bol 20. septembra 2016 odsúdený na tri roky podmienečne a bola mu uložená pokuta 150 000 bahtov potom čo prispel do správy fínskej mimovládnej organizácie Finnwatch o porušovaní pracovných práv v thajskom závode na spracovanie ananásov Natural Fruit Company Ltd;

B.  keďže Andy Hall bol formálne obvinený z trestného činu ohovárania a z počítačovej kriminality týkajúcej sa uverejnenia správy na internete, a keďže obidve trestné veci A. Halla boli postúpené thajskému systému súdnictva;

C.  keďže počas predošlých súdnych konaní určilo thajské ministerstvo práce, ako aj zamestnanci spoločnosti Natural Fruit Company Ltd mnoho prípadov porušení práv pracovníkov, ktorých sa dopustila uvedená spoločnosť;

D.  keďže 18. septembra 2015 súd v Prakanongu v Bangkoku vyniesol rozsudok v prospech Andyho Halla a potvrdil zamietnutie druhej žaloby týkajúcej sa trestného činu ohovárania, pričom Natural Fruit Company Ltd a thajský generálny prokurátor sa proti tomuto rozsudku odvolali a žalobou sa v súčasnosti zaoberá najvyšší súd; keďže obidve občianskoprávne konania boli pozastavené do skončenia obidvoch trestných konaní;

E.  keďže podľa správ v medzinárodných a thajských domácich médiách Migrant Worker Rights Network (Sieť práv migrujúcich pracovníkov), organizácia, pre ktorú A. Hall pracuje ako poradca, čelí spolu so samotným Andy Hallom a štrnástimi hydinárskymi pracovníkmi z Mjanmarska/Barmy hrozbám podobných žalôb z trestného činu ohovárania a počítačovej kriminality zo strany thajského dodávateľa hydiny na európsky trh;

F.  keďže 28. septembra 2016 thajské orgány zmarili verejnú prezentáciu najnovšej výskumnej správy Amnesty International, ktorú malo uviesť mnoho zahraničných odborníkov na ľudské práva a výskumných pracovníkov a ktorá dokladá pravidelné mučenie a zneužívanie politických oponentov, migrujúcich pracovníkov, podozrivých povstalcov a ďalších osôb na vojenských základniach, policajných staniciach a vo väzenských zariadeniach;

G.  keďže neprimerané uplatňovanie zákonov o trestnom čine ohovárania, za ktorý sa ukladajú tresty odňatia slobody, voči obhajcom ľudských práv, ktorí podávajú správy o údajnom porušovaní ľudských práv, obmedzuje slobodu prejavu a je porušením povinností Thajska podľa Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého je táto krajina zmluvnou stranou;

H.  keďže v Thajsku žijú takmer štyri milióny cudzincov, pričom 2,7 milióna z nich je z Kambodže, Laosu a Mjanmarska/Barmy; keďže od roku 2001 sú k dispozícii pre migrantov z týchto krajín pracovné povolenia, ale keďže v krajine je stále ešte viac ako milión neevidovaných migrujúcich pracovníkov;

I.  keďže podľa vyhlásenia organizácie Human Rights Watch z 18. septembra 2016 „ľudské práva a pracovné práva migrujúcich pracovníkov v Thajsku, ktorí pochádzajú z Mjanmarska/Barmy, Kambodže a Laosu a pracujú v Thajsku, boli v priebehu rokov pravidelne beztrestne porušované“ a „migrujúci pracovníci sú často slabo chránení alebo nie sú chránení vôbec thajskými pracovnoprávnymi predpismi, a to napriek vládnym tvrdeniam, že všetci zaregistrovaní migrujúci pracovníci budú chránení týmito zákonmi“;

J.  keďže v roku 2006 Thajsko začalo vykonávať memorandum o porozumení o spolupráci pri zamestnávaní pracovníkov s Kambodžou a Laosom a v roku 2009 s Mjanmarskom/Barmou; keďže v rámci systému memoranda o porozumení mohli pracovníci získať pracovné ponuky a cestovné doklady pred migráciou do Thajska, ale len päť percent pracovníkov z týchto krajín prešlo procesom memoranda o porozumení;

1.  víta pevný záväzok EÚ voči thajskému ľudu, s ktorým má EÚ silné a dlhotrvajúce politické, hospodárske a kultúrne väzby;

2.  vyjadruje poľutovanie nad rozsudkom o vine Andyho Halla a vyjadruje znepokojenie nad súdnym procesom a nad tým, ako to môže ovplyvniť voľnosť obhajcov ľudských práv vykonávať svoju prácu;

3.  vyzýva thajskú vládu, aby prijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby práva – vrátane práv na spravodlivý proces – Andyho Halla a ďalších obhajcov ľudských práv boli rešpektované a chránené, a aby vytvorila vhodné prostredie na uplatňovanie ľudských práv a konkrétne zabezpečila, aby presadzovanie a ochrana ľudských práv neboli trestne stíhané;

4.  vyzýva thajské orgány, aby zabezpečili, aby právne predpisy o ohováraní boli v súlade s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého je Thajsko zmluvnou stranou, a aby tiež preskúmali zákon o počítačovej kriminalite, ktorého súčasné znenie je príliš vágne;

5.  vyjadruje ESVČ uznanie za jej prácu v prípade Andyho Halla a naliehavo ju vyzýva, aby naďalej dôkladne sledovala situáciu; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby danú otázku nastolila pri rokovaniach s thajskou vládou počas nadchádzajúcej ministerskej schôdze ASEAN – EÚ v Bangkoku;

6.  vyzýva thajskú vládu a štátne inštitúcie, aby plnili vlastné ústavné a medzinárodné záväzky Thajska, pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva, právo na riadny a spravodlivý proces, ako aj práva na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania;

7.  uznáva pokrok, ktorý dosiahla thajská vláda v boji proti vykorisťovaniu pracovníkov a v oblasti ochrany thajských a migrujúcich pracovníkov, ako to ukazuje najmä posilnenie systému inšpekcie práce, právne predpisy vzťahujúce sa na pracovné agentúry, opatrenia na zamedzenie zadlžovania a obchodovania s ľuďmi, silnejšia politika sankcií za pracovné zneužívania, ako aj ratifikácia dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 187 a podpísanie Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave v marci 2016;

8.  vyzýva thajské orgány, aby de iure aj de facto prijali a vykonávali komplexnú a dlhodobú domácu migračnú politiku vo vzťahu k nekvalifikovaným migrujúcim pracovníkom, a to v súlade so zásadami ľudských práv a zohľadňujúc potreby trhu práce; v tejto súvislosti ako prvý krok navrhuje preskúmanie zákona o pracovných vzťahoch s cieľom zaručiť migrujúcim pracovníkom rovnaké práva na slobodu združovania ako majú thajskí štátni príslušníci;

9.  požaduje ochranu migrujúcich pracovníkov prostredníctvom silnejších stimulov pre zamestnávateľov, aby sa zapojili do procesu legalizácie, pri súčasnom ukladaní vysokých pokút alebo iných trestov zamestnávateľom, ktorí sa nezapoja do procesu legalizácie alebo ktorí porušujú pracovné právo;

10.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a delegáciu EÚ v Bangkoku, ako aj delegácie členských štátov, aby naďalej monitorovali situáciu v oblasti ľudských práv v Thajsku, aby naďalej spolupracovali s vládou a občianskou spoločnosťou a využívali všetky dostupné nástroje na zabezpečenie dodržiavania ľudských práv, rešpektovanie obhajcov ľudských práv a právneho štátu v Thajsku;

11.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby prostredníctvom transparentného monitorovania a podávania správ a v spolupráci s občianskou spoločnosťou zabezpečili, že spoločnosti so sídlom na ich území, ktoré podnikajú v Thajsku, dodržiavajú medzinárodné normy v oblasti ľudských práv, a víta podporu, ktorú fínska maloobchodná skupina S Group poskytla Andymu Hallovi;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, vláde a parlamentu Thajska, parlamentom a vládam členských štátov, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a vládam členských štátov Združenia národov juhovýchodnej Ázie.