Postopek : 2016/2912(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-1068/2016

Predložena besedila :

RC-B8-1068/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2016 - 5.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0380

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 160kWORD 86k
5.10.2016
PE589.657v01-00}
PE589.658v01-00}
PE589.661v01-00}
PE589.666v01-00}
PE589.668v01-00}
PE589.671v01-00}
PE589.670v01-00} RC1
 
B8-1068/2016}
B8-1069/2016}
B8-1072/2016}
B8-1077/2016}
B8-1079/2016}
B8-1082/2016}
B8-1081/2016} RC1

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

EFDD (B8-1068/2016)

PPE (B8-1069/2016)

S&D (B8-1072/2016)

GUE/NGL (B8-1077/2016)

ALDE (B8-1079/2016)

ECR (B8-1082/2016)

Verts/ALE (B8-1081/2016)


o Tajski, zlasti o primeru Andyja Halla (2016/2912(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Norbert Neuser, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Brando Benifei v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei v imenu skupine ECR
Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o Tajski, zlasti o primeru Andyja Halla (2016/2912(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Tajski, zlasti resolucij z dne 20. maja 2010(1), 6. februarja 2014(2), 21. maja 2015(3) in 8. oktobra 2015(4),

–  ob upoštevanju odgovora podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini v imenu Komisije z dne 19. novembra 2015 v zvezi s položajem Andyja Halla,

–  ob upoštevanju izjave, ki jo je 14. novembra 2014 objavila delegacija EU na Tajskem v soglasju z vodji misije EU v tej državi,

–  ob upoštevanju izjave visokega komisariata Združenih narodov za človekove pravice z dne 20. septembra 2016,

–  ob upoštevanju izjave Maurizia Bussija, direktorja Mednarodne organizacije dela za Tajsko, Kambodžo in Laoško ljudsko demokratično republiko, z dne 21. septembra 2016 o obsodbi borca za pravice delavcev Andyja Halla na Tajskem,

–  ob upoštevanju rednega splošnega pregleda razmer na Tajskem pred Svetom OZN za človekove pravice in njegovih priporočil z dne 21. maja 2016,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948,

–  ob upoštevanju poročila o migracijah na Tajskem za leto 2014, ki ga je pripravila tematska delovna skupina OZN za migracije,

–  ob upoštevanju deklaracije OZN o zagovornikih človekovih pravic iz leta 1998 in resolucije generalne skupščine OZN A/RES/70/161 z dne 17. decembra 2015,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966 (ICCPR), katerega pogodbenica je tudi Tajska,

–  ob upoštevanju konvencije OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju iz leta 1984,

–  ob upoštevanju deklaracije Zveze držav jugovzhodne Azije o človekovih pravicah z dne 18. novembra 2012,

−  ob upoštevanju vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je bil zagovornik pravic delavcev Andy Hall, ki je državljan EU, 20. septembra 2016 obsojen na triletno pogojno zaporno kazen in globo 150.000 bahtov, ker je sodeloval pri pripravi poročila finske nevladne organizacije Finnwatch, v katerem so izpostavljene kršitve pravic delavcev v tajskem obratu za predelavo ananasa podjetja Natural Fruit company Ltd;

B.  ker je bil Andy Hall uradno obtožen kaznivega dejanja obrekovanja in računalniškega kaznivega dejanja v zvezi s spletno objavo omenjenega poročila in ker je tajski pravosodni sistem dovolil nadaljevanje sodnega postopka v dveh kazenskih zadevah proti Andyju Hallu;

C.  ker so tajsko ministrstvo za delo in zaposleni v podjetju Natural Fruit company Ltd v prejšnjih sodnih obravnavah razkrili več kršitev pravic delavcev;

D.  ker je sodišče v Prakanongu v Bangkoku 18. septembra 2015 razsodilo v korist Andyja Halla in potrdilo zavrnitev druge kazenske obtožbe zaradi obrekovanja, ki je bila vložena proti njemu, podjetje Natural Fruit company Ltd in generalni tožilec pa sta proti zavrnitvi vložila pritožbo, ki je trenutno v obravnavi pred vrhovnim sodiščem; ker sta do razsodbe v dveh kazenskih zadevah oba civilna postopka začasno ustavljena;

E.  ker po poročanju mednarodnih in domačih tajskih medijev tudi Mreži za pravice delavcev migrantov (Migrant Workers Rights Network), s katero Andy Hall sodeluje kot svetovalec, pa tudi njemu samemu in 14 delavcem iz Mjanmara, ki delajo na piščančjih farmah, grozijo podobne kazenske tožbe zaradi obrekovanja in računalniških kaznivih dejanj, ki jih je proti njim vložilo tajsko podjetje, ki dobavlja piščančje meso za evropski trg;

F.  ker so tajske oblasti 28. septembra 2016 številne tuje strokovnjake in raziskovalce na področju človekovih pravic ovirale pri javni predstavitvi in promociji najnovejšega raziskovalnega poročila organizacije Amnesty International, v katerem je dokumentirano mučenje in zlorabljanje političnih nasprotnikov, delavcev migrantov, osumljenih upornikov in drugih v vojaških oporiščih, na policijskih postajah ter v centrih za pridržanje;

G.  ker nesorazmerna uporaba kazenskih zakonov o obrekovanju, v katerih so določene zaporne kazni zoper zagovornike človekovih pravic, ki poročajo o domnevnih kršitvah človekovih pravic, omejuje svobodo izražanja in krši obveznosti Tajske iz Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, katerega pogodbenica je;

H.  ker na Tajskem živi skoraj štiri milijone tujcev, od tega 2,7 milijona iz Kambodže, Laosa in Mjanmara; ker je migrantom od leta 2001 na voljo delovno dovoljenje, vendar je v državi še vedno več kot milijon neprijavljenih delavcev migrantov;

I.  ker se po izjavi organizacije Human Rights Watch z dne 18. septembra 2016 človekove pravice in pravice delavcev migrantov iz Mjanmara, Kambodže in Laosa, ki delajo na Tajskem, že leta nenehno kršijo in te kršitve ostajajo nekaznovane, tajsko delovno pravo pa delavcev migrantov pogosto ne ščiti ali pa jim zagotavlja le zelo skromno zaščito, in to kljub trditvam vlade, da bodo na podlagi teh zakonov vsi zakonito prijavljeni delavci migranti zaščiteni;

J.  ker je Tajska leta 2006 začela izvajati memorandum o soglasju v zvezi s sodelovanjem pri zaposlovanju delavcev s Kambodžo in Laosom, leta 2009 pa z Mjanmarom; ker bi lahko v skladu z memorandumom o soglasju delavci ponudbe za delo in potovalne dokumente pridobili pred selitvijo na Tajsko, vendar je ta postopek opravilo le 5 odstotkov delavcev iz teh držav;

1.  pozdravlja odločno zavezanost EU tajskemu ljudstvu, s katerim ima močne in dolgotrajne politične, gospodarske in kulturne vezi;

2.  obžaluje, da je bil Andy Hall spoznan za krivega, in je zaskrbljen zaradi sodnega procesa in ter njegovih morebitnih posledic za svobodo zagovornikov človekovih pravic pri opravljanju dela;

3.  poziva tajsko vlado, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da bi zagotovila spoštovanje in varstvo pravic Andyja Halla in drugih zagovornikov – vključno s pravico do poštenega sojenja – ter ustvari ozračje, ki bo naklonjeno uveljavljanju človekovih pravic, zlasti pa poskrbi, da spodbujanje človekovih pravic in zavzemanje zanje ne bo kazensko preganjano;

4.  poziva tajske oblasti, naj zakone o obrekovanju uskladijo z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah (ICCPR), h kateremu je Tajska pristopila, prav tako pa popravijo zakon o računalniškem kriminalu, ki je preveč nejasen;

5.  čestita EZSD za delo, ki ga je opravila v zadevi Andyja Halla, in jo poziva, naj njegovo situacijo tudi naprej pozorno spremlja; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj o tem vprašanju razpravlja s tajsko vlado na ministrskem srečanju ASEAN-EU v Bangkoku;

6.  poziva tajsko vlado in države institucije, naj spoštujejo lastne ustavne in mednarodne obveznosti glede neodvisnosti sodstva, pravico do pravilnega postopka in poštenega sojenja ter svobodo izražanja, združevanja in mirnega zbiranja;

7.  je seznanjen z napredkom, ki ga je tajska vlada dosegla v boju proti izkoriščanju delavcev ter pri zaščiti domačih in tujih delavcev in o katerem pričajo zlasti učinkovitejši sistem delovnih inšpekcij, boljša zakonodaja o agencijah za posredovanje dela, ukrepi za preprečevanje služenja zaradi zadolženosti in trgovine z ljudmi, strožje kazni za kršitve delovne zakonodaje, ratifikacija konvencije št. 187 Mednarodne organizacije dela (ILO) in podpis konvencije o delovnih standardih v pomorstvu marca 2016;

8.  poziva tajske oblasti, naj v obliki zakonodaje sprejmejo in v praksi izvajajo celovito in dolgoročno politiko o priseljevanju nekvalificiranih tujih delavcev v skladu z načeli človekovih pravic in ob upoštevanju potreb trga delovne sile; v zvezi s tem predlaga, da se najprej revidira zakon o delovnih razmerjih, da bodo imeli tuji delavci enake pravice združevanja kot tajski državljani;

9.  poziva k zaščiti delavcev migrantov s prepričljivejšimi pobudami za delodajalce, naj te delavce prijavijo, hkrati pa z višjimi globami in drugimi kaznimi za delodajalce, ki tega niso storili ali kršijo delovno zakonodajo;

10.  poziva ESZD in delegacijo EU v Bangkoku, pa tudi delegacije držav članic, naj še naprej spremljajo stanje na področju človekovih pravic na Tajskem, sodelujejo z vlado in civilno družbo ter uporabijo vsa razpoložljiva orodja, da bi zagotovile spoštovanje človekovih pravic, njihovih zagovornikov in pravne države na Tajskem;

11.  poziva EU in države članice, naj poskrbijo, da bodo podjetja, ki imajo sedež na njihovem ozemlju, vendar poslujejo na Tajskem, spoštovala mednarodne standarde na področju človekovih pravic s preglednim spremljanjem in poročanjem ter v sodelovanju s civilno družbo, in pozdravlja podporo, ki jo je finsko maloprodajno podjetje S Group ponudilo Andyju Hallu;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Komisiji, vladi in parlamentu Tajske, parlamentom in vladam držav članic, visokemu komisarju Združenih narodov za človekove pravice in vladam Združenja držav jugovzhodne Azije.

(1)

UL C 161E , 31.5.2011, str. 152.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0107.

(3)

UL C 353, 27.9.2016, str. 52.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0343.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov