Postup : 2016/2872(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-1126/2016

Predkladané texty :

RC-B8-1126/2016

Rozpravy :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 27/10/2016 - 8.8

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0425

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 160kWORD 91k
24.10.2016
PE589.725v01-00}
PE589.727v01-00}
PE589.728v01-00}
PE589.733v01-00}
PE589.734v01-00}
PE589.735v01-00} RC1
 
B8-1126/2016}
B8-1127/2016}
B8-1128/2016}
B8-1133/2016}
B8-1134/2016}
B8-1135/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 128 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

S&D (B8-1126/2016)

PPE (B8-1127/2016)

GUE/NGL (B8-1128/2016)

ALDE (B8-1133/2016)

ECR (B8-1134/2016)

Verts/ALE (B8-1135/2016)


o Európskej dobrovoľníckej službe a podpore dobrovoľníctva v Európe (2016/2872(RSP))


Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v mene skupiny PPE
Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi v mene skupiny S&D
Angel Dzhambazki, Andrew Lewer v mene skupiny ECR
María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula v mene skupiny ALDE
Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL
Rebecca Harms, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o Európskej dobrovoľníckej službe a podpore dobrovoľníctva v Európe (2016/2872(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 27. novembra 2009 o Európskom roku dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo (2011)(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2011 s názvom Politiky EÚ a dobrovoľníctvo: uznávanie a podpora cezhraničných dobrovoľných aktivít v EÚ (COM(2011)0568),

–  so zreteľom na politický program pre dobrovoľníctvo v Európe, ktorý vypracovala Aliancia pre Európsky rok dobrovoľníctva 2011,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o dobrovoľníctve a dobrovoľníckej činnosti v Európe(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júna 2012 o uznávaní a podpore cezhraničných dobrovoľníckych činností v EÚ(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2008 o prínose dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť(5),

–  so zreteľom na Európsku chartu práv a zodpovedností dobrovoľníkov(6),

–  so zreteľom na otázku Komisii o dobrovoľníctve a Európskej dobrovoľníckej službe (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  pripomínajúc, že v roku 2016 oslavuje Európska dobrovoľnícka služba (EDS) 20. výročie a že počas týchto 20 rokov bolo podporených 100 000 dobrovoľníkov;

B.  zdôrazňujúc, že Európsky parlament výrazne podporil Európsky rok dobrovoľníctva 2011, ktorý predstavoval významnú politickú príležitosť na zdôraznenie pridanej hodnoty dobrovoľníctva v Európe a že teraz, po piatich rokoch, by mal Európsky parlament nadviazať na dosah, ktorý mal Európsky rok dobrovoľníctva 2011 z hľadiska pridanej hodnoty na rozvoj politiky a na to, ako sa dobrovoľníctvo stalo súčasťou kľúčových európskych programov, ako je Erasmus + a jeho Európska dobrovoľnícka služba;

C.  pripomínajúc, že Európsky rok dobrovoľníctva 2011 poskytol podnety a rámec na vytvorenie a/alebo revidovanie mnohých vnútroštátnych a právnych rámcov pre dobrovoľníctvo v celej Európe; zdôrazňujúc, že Európe jednako stále chýba koordinovaná politika pre oblasť dobrovoľníctva s jednotným kontaktným miestom v inštitúciách EÚ;

D.  pripomínajúc, že dobrovoľníctvo sa vykonáva nezištne z vlastnej vôle a na základe slobodnej voľby a motivácie; zdôrazňujúc, že dobrovoľníctvo možno definovať ako prejav solidarity a spôsob riešenia ľudských, sociálnych a environmentálnych potrieb a problémov;

E.  zdôrazňujúc, že dobrovoľníctvo má hodnotu a význam ako jeden z najviditeľnejších prejavov solidarity, ktorý podporuje a uľahčuje sociálne začleňovanie, vytvára sociálny kapitál a má transformačný vplyv na spoločnosť, a že prispieva k rozvoju životaschopnej občianskej spoločnosti, ktorá dokáže ponúkať kreatívne a inovatívne riešenia spoločných problémov, ako aj k hospodárskemu rastu, a že ako také si zaslúži byť hodnotené konkrétnym a cieleným spôsobom, a to z hľadiska hospodárskeho, ako aj sociálneho kapitálu;

F.  pripomínajúc, že podporné prostredie je kľúčom k zabezpečeniu zapojenia väčšieho počtu európskych občanov do dobrovoľníckych činností, čím sa zaručí spravodlivé financovanie infraštruktúry dobrovoľníctva, a to vrátane organizácií, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi, z ktorého by mali prospech samotní dobrovoľníci a ktoré by podporovalo ich činnosť;

G.  zdôrazňujúc, že dobrovoľníctvo si vyžaduje kombináciu podporných mechanizmov a/alebo vhodných organizačných štruktúr, ktoré by mali byť posilnené aj vhodným právnym rámcom stanovujúcim práva a povinnosti dobrovoľníkov a dobrovoľníctva;

H.  zdôrazňujúc, že každý má nárok na rovnaký prístup k dobrovoľníckym príležitostiam a na ochranu proti všetkým druhom diskriminácie a mal by mať právo zosúladiť svoju dobrovoľnícku činnosť so súkromným a pracovným životom s cieľom dosiahnuť určitú mieru flexibility počas dobrovoľníckej činnosti;

I.  zdôrazňujúc, že uznanie sociálnej a hospodárskej hodnoty dobrovoľníctva je dôležité aj pokiaľ ide o podporu primeraných stimulov pre všetky zainteresované strany, ktoré vedú k zvýšeniu kvantity, kvality a vplyvu dobrovoľníctva;

J.  pripomínajúc súťaž o titul európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva, v ktorej sa oceňujú mestá Európy za zásluhy v oblasti uznávania a podpory činnosti dobrovoľníkov v príslušnej geografickej oblasti;

K.  zdôrazňujúc, že v rámci nového programu Erasmus+ stále existujú príležitosti financovať a podporovať dobrovoľnícke projekty, najmä prostredníctvom programu Európskej dobrovoľníckej služby, a že GR ECHO zaviedlo program Dobrovoľníci pomoci EÚ s cieľom poskytovať praktickú podporu projektom humanitárnej pomoci; uznávajúc, že v novom VFR EÚ na roky 2014 – 2020 sa vyčlenili určité finančné prostriedky EÚ na dobrovoľníctvo, a to predovšetkým v programe Európa pre občanov, ktorý v súčasnosti riadi GR HOME, pre ktoré je dobrovoľníctvo aj naďalej prioritou; konštatujúc, že prístup dobrovoľníckych organizácií k iným hlavným fondom EÚ, ako napríklad európskym štrukturálnym a investičným fondom, jednako zostáva naďalej veľmi obmedzený;

L.  pripomínajúc, že súčasná utečenecká kríza je vhodným príkladom a viditeľným symbolom, pokiaľ ide o význam dobrovoľníkov a spôsob, akým stelesňujú európske hodnoty, prispievajú k odolnosti a sú k dispozícii, aby ponúkali flexibilné a pragmatické riešenia spoločných problémov;

1.  uznáva, že dobrovoľníctvo je vyjadrením solidarity, slobody a zodpovednosti a prispieva k posilňovaniu aktívneho občianstva a osobného ľudského rozvoja a že je dôležitým nástrojom sociálneho začlenenia a súdržnosti, ako aj odbornej prípravy, vzdelávania a medzikultúrneho dialógu, a zároveň významne prispieva k šíreniu európskych hodnôt; zdôrazňuje, že jeho výhody ako strategického nástroja na posilňovanie vzájomného porozumenia a medzikultúrnych vzťahov sú zrejmé aj v dobrovoľníckej práci vykonávanej spoločne s tretími krajinami;

2.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby bol európsky rámec pre dobrovoľníctvo právnym rámcom, ktorý vymedzí štatút dobrovoľníctva vrátane práv a povinností a umožní mobilitu a uznávanie zručností; nabáda členské štáty, ktoré ešte musia vymedziť právne prostredie pre dobrovoľníkov, aby sa riadili odporúčaniami politického programu pre dobrovoľníctvo v Európe a Európskej charty práv a zodpovedností dobrovoľníkov;

3.  nabáda členské štáty, aby uplatňovali konkrétne overovacie postupy v rámci odporúčania Rady z roku 2012 s cieľom zabezpečiť lepšie pochopenie a porovnateľnosť zručností a skúseností; žiada, aby akékoľvek budúce iniciatívy týkajúce sa európskeho pasu zručností a Europassu kládli väčší dôraz na dobrovoľníctvo ako formu informálneho a neformálneho vzdelávania; pripomína, že dobrovoľníctvo pomáha ľuďom nadobúdať zručnosti a schopnosti, ktoré môžu uľahčiť ich prístup na trh práce; zdôrazňuje, že dobrovoľníci by nikdy nemali byť vnímaní ani používaní ako náhradná pracovná sila;

4.  konštatuje, že v Európe vykonáva dobrovoľnícku činnosť takmer 100 miliónov občanov všetkých vekových kategórií, ktorých činnosť prispieva k približne 5 % HDP v Európe; vyzýva Komisiu, aby zvážila hospodársku hodnotu tovaru a služieb poskytovaných dobrovoľníkmi prostredníctvom tvorby politiky, ktorá bude viac zameraná na dobrovoľníctvo;

5.  domnieva sa, že je potrebné podporiť a vykonať návrh, aby sa čas využitý na dobrovoľnícku činnosť mohol spolufinancovať z grantov EÚ, ako nedávno uviedla Komisia v návrhu nového nariadenia o rozpočtových pravidlách;

6.  vyzýva Eurostat, aby podporil členské štáty pri plnení tejto úlohy s cieľom zabezpečiť zber porovnateľných údajov v Európe, ako aj vypracovať na úrovni EÚ spoločné ukazovatele a metodiky na meranie sociálneho vplyvu dobrovoľníctva; naliehavo žiada členské štáty, aby prijali systém merania hospodárskej hodnoty dobrovoľníctva, ktorý vypracovala Medzinárodná organizácia práce;

7.  nabáda členské štáty, ktoré ešte nemajú vytvorené primerane financované vnútroštátne systémy dobrovoľníckych služieb, aby ich vytvorili, a aby zlepšili prístup ku kvalitným informáciám o možnostiach dobrovoľníctva na celoštátnej a miestnej úrovni, najmä prostredníctvom existujúcich informačných sietí a partnerských informácií a aby vytvorili vnútroštátne občianske centrá služieb, ktoré by súčasne podporili medzinárodné dobrovoľnícke príležitosti pre ľudí každého veku;

8.  vyzýva Komisiu, aby uľahčila vypracovanie koordinovanejšej európskej politiky dobrovoľníctva s cieľom zriadiť jednotné kontaktné miestom v Komisii, ktoré by prepájalo jednotlivé iniciatívy a programy a zlepšovalo prístup k dobrovoľníckym programom;

9.  žiada Komisiu, aby vypracovala štúdiu o vnútroštátnych systémoch dobrovoľníckej služby, ako aj občianskej služby a tzv. zborov solidarity a o existujúcom prostredí pre potenciálnych dobrovoľníkov medzi členskými štátmi s cieľom uľahčiť vzájomné porozumenie a šírenie osvedčených postupov a aby zároveň preskúmala možnosť vytvorenia Európskej občianskej služby, ktorá by dopĺňala existujúce možnosti v oblasti dobrovoľníctva – to všetko s cieľom posilniť európske občianstvo;

10.  berie na vedomie myšlienku Komisie vytvoriť novú dobrovoľnícku iniciatívu európskej mládeže, známu ako Zbor solidarity EÚ; vyzýva Komisiu, aby posúdila pridanú hodnotu tejto iniciatívy s cieľom podporiť prácu, ktorú už vykonala občianska spoločnosť, a aby zabezpečila, že do jej vytvárania budú začlenené dobrovoľnícke organizácie; ďalej zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby jej vykonávanie neodčerpávalo prostriedky z rozpočtov pridelených na iné programy;

11.  podporuje Komisiu a členské štáty pri oslavách 20. výročia vzniku EDS; trvá na tom, že program EDS je pre zapojených jednotlivcov a organizácie, ako aj spoločnosť ako takú prospešný a že Európska dobrovoľnícka služba by mala posilniť rozmer občianskej angažovanosti v rámci programu Erasmus +; zdôrazňuje význam toho, že Európska dobrovoľnícka služba sa bude propagovať medzi všetkými mladými ľuďmi, najmä medzi tými, ktorí sa zatiaľ o dobrovoľnícku činnosť ani mobilitu nezaujímajú, a tak sa vytvorí motivácia a iniciujú zmeny v postojoch bez vylúčenia starších generácií, pretože práve tie môžu byť významným prínosom, napríklad ako mentori;

12.  nabáda členské štáty, aby vo svojich vzdelávacích a akademických systémoch propagovali Európsku dobrovoľnícku službu ako nástroj na šírenie výchovy k solidarite a občianskej angažovanosti v radoch mladšej generácie;

13.  pripomína, že Európska dobrovoľnícka služba je založená na kvalitných ponukách dobrovoľníctva a riadi sa Chartou dobrovoľníctva a zásadami Charty kvality mobility v oblasti vzdelávania a že EDS by sa mala zakladať na štruktúre, ktorá by dobrovoľnícke organizácie nabádala k tomu, aby sa stali hostiteľskými organizáciami, tým, že im poskytne primerané finančné prostriedky a odbornú prípravu, a aby súčasne posilňovala úlohu koordinačných organizácií, ktoré podporujú veľký počet hostiteľských organizácií, napríklad formou administratívy a odbornej prípravy;

14.  pripomína, že EDS by mala umožniť rýchly a jednoduchý prístup k programu, a žiada preto zjednodušenie súčasného systému podávania žiadostí;

15.  zdôrazňuje, že je potrebné skvalitniť vyhodnocovanie skúseností nadobudnutých vykonávaním dobrovoľníckej činnosti a posilniť miestny rozmer dobrovoľníctva poskytovaním podpory nielen pred odchodom, ale aj po návrate, a to formou tzv. post-orientačných a post-integračných školení;

16.  trvá na tom, že počas celého procesu by malo byť zabezpečené kvalitné mentorstvo prostredníctvom zodpovedného riadenia dobrovoľníkov a prostredníctvom toho, že dobrovoľníci budú upozornení na ich vlastnú zodpovednosť voči organizácii a spoločenstvu;

17.  žiada Komisiu, aby zlepšila a pretvorila komunikačnú stratégiu, pokiaľ ide o EDS, tým, že vyzdvihne sociálnu, ľudskú a občiansku hodnotu dobrovoľníctva,

18.  zdôrazňuje význam aktívneho starnutia v súvislosti s dobrovoľníctvom a podčiarkuje úlohu mladých aj starších občanov v občianskej angažovanosti v Európe, a to nadviazaním na impulzy Európskeho roka dobrovoľníckej práce (2011) a Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012);

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2010, s. 43.

(2)

Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0549.

(4)

Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 14.

(5)

Ú. v. EÚ C 259 E, 29.10.2009, s. 9.

(6)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia