Menetlus : 2016/2956(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-1159/2016

Esitatud tekstid :

RC-B8-1159/2016

Arutelud :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Hääletused :

PV 27/10/2016 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0422

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 154kWORD 88k
26.10.2016
PE593.585v01-00}
PE593.586v01-00}
PE593.587v01-00}
PE593.591v01-00}
PE593.592v01-00} RC1
 
B8-1159/2016}
B8-1160/2016}
B8-1161/2016}
B8-1165/2016}
B8-1166/2016} RC1

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

ECR (B8-1159/2016)

EFDD (B8-1160/2016)

S&D (B8-1161/2016)

ALDE (B8-1165/2016)

PPE (B8-1166/2016)


olukorra kohta Põhja-Iraagis ja Mosulis (2016/2956(RSP))


Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés fraktsiooni PPE nimel
Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel
Helmut Scholz
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Põhja-Iraagis ja Mosulis (2016/2956(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Iraagis(1), 18. septembri 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Iraagis ja Süürias ning rühmituse Islamiriik (IS) pealetungi, sealhulgas vähemuste tagakiusamise kohta(2), 12. veebruari 2015. aasta resolutsiooni humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni hiljutiste ISISe/Da’eshi rünnakute ja inimröövide kohta Lähis-Idas, eelkõige assüürlaste vastu(3) ning 4. veebruari 2016. aasta resolutsiooni usuvähemuste süstemaatilise massilise tapmise kohta nn ISISe/Da’eshi poolt(4),

–  võttes arvesse nõukogu 23. mai 2016. aasta järeldusi ELi piirkondliku strateegia kohta Süürias ja Iraagis ning ISISe/Da’eshi ohu kohta, 14. detsembri 2015. aasta järeldusi Iraagi kohta, 16. märtsi 2015. aasta järeldusi ELi piirkondliku strateegia kohta Süürias ja Iraagis ning ISISe/Daeshi ohu kohta, 20. oktoobri 2014. aasta järeldusi ISISe/Da’eshi kriisi kohta Süürias ja Iraagis, 30. augusti 2014. aasta järeldusi Iraagi ja Süüria kohta, 14. aprilli 2014. aasta ja 12. oktoobri 2015. aasta järeldusi Süüria kohta ning 15. augusti 2014. aasta järeldusi Iraagi kohta,

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi avaldusi Iraagi ja Süüria kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 27. jaanuaril 2016 vastu võetud resolutsiooni 2091 (2016) välisvõitlejate kohta Süürias ja Iraagis,

–  võttes arvesse 20. oktoobril 2016 Pariisis Mosuli olukorra stabiliseerimise küsimuses Prantsusmaa ja Iraagi ühisel juhatusel toimunud ministrite kohtumist, kus olid esindatud 22 riiki, ÜRO, Euroopa Liit ja Araabia Liiga ning mille eesmärk oli välja töötada kava tsiviilelanikkonna kaitsmiseks, abi jagamiseks ja rühmituse ISIS/Daesh käest vastselt vabastatud alade haldamise küsimuste lahendamiseks,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti ja selle kohtualluvust käsitlevaid sätteid seoses genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude, sõjakuritegude ja agressioonikuriteoga,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et Iraagi sõjavägi on alustanud ülemaailmse ISISe/Daeshi vastase koalitsiooni ning Kurdistani piirkondliku omavalitsuse Peshmerga vägede ja rahva mobilisatsiooniüksuste toetusel operatsiooni, et vabastada Iraagi suuruselt teine linn Mosul ning paljud nn Mosuli koridoris asuvad linnad ja külad ISISe/Daeshi käest;

B.  arvestades, et ISIS/Daesh on kehtestanud Mosulis ülirange režiimi; arvestades, et Mosuli elanikud, kellel on viimasel ajal õnnestunud linnast põgeneda, räägivad, et inimesed nälgivad ja ootavad meeleheitlikult vabastamist;

C.   arvestades, et Niineve tasandik, Tal Afar ja Sinjar ning piirkond laiemalt on olnud kristlaste (kaldealased, süürlased ja assüürlased), jeziidide, sunniitide ja šiiidi araablaste, kurdide, šabakkide, türkmeenide, kakaide, saabalaste ehk mandalaste ja teiste kogukondade esivanemate kodukoht, kus nad on elanud sajandeid üldise pluralismi, stabiilsuse ja kogukondliku koostöö vaimus vaatamata väljastpoolt pärit vägivalla- ja tagakiusamise perioodidele, ning seda kuni käesoleva sajandi alguseni, kuni ISIS/Daesh okupeeris 2014. aastal suure osa sellest piirkonnast;

D.  arvestades, et Mosul on olnud paljurahvuseline linn, kus sunniidi araablastest enamus on elanud kõrvuti kaldealaste, süürlaste ja assüürlaste, kurdide, jeziidide, šabakkide, kakaide ja türkmeenidega (šiiidid ja sunniidid); arvestades, et linna ümbritsevatel aladel on samuti etnilis-religioosselt mitmekesine ajalugu, kusjuures kristlased on koondunud Niineve tasandikele, jeziidid Sinjari mägedesse ning moslemitest türkmeenid Tal Afari; arvestades, et 2003. aastal oli Iraagis üle 1,5 miljoni kristlase, kuid praeguseks on nende arv vähenenud nii palju, et neid on alla 200 000–350 000 ja paljud neist elavad vaesuses; arvestades, et kristlaste ja teiste vähemuste olemasolu on Iraagi ühiskonna jaoks alati väga tähtis olnud, sest nad on aidanud märkimisväärselt kaasa poliitilise stabiilsuse saavutamisele, ja arvestades, et nende vähemuste kadumine piirkonnast muudab olukorra veel ebastabiilsemaks;

E.   arvestades, et koos Euroopa Parlamendiga – kes tunnistas 4. veebruaril 2016, et ISIS/Daesh teostab genotsiidi kristlaste ja jeziidide ning teiste usu- ja etniliste vähemuste vastu – on ka Euroopa Nõukogu, USA välisministeerium, USA Kongress, Ühendkuningriigi parlament, Austraalia parlament ning teised riigid ja institutsioonid tunnistanud, et ISISe/Daeshi sooritatud julmused usu- ja rahvusvähemuste vastu Iraagis hõlmavad ka sõjakurjategusid, inimsusevastaseid kuritegusid ja genotsiidi;

F.  arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) andmetel on alates 2014. aastast sõja tõttu olnud sunnitud kodust lahkuma ligi 3,3 miljonit iraaklast ning Mosulis ähvardab veel 1,5 miljonit inimest piirkonna tagasivallutamise operatsiooni vahetu tagajärjena otsene sundümberasumise oht;

G.  arvestades, et UNHCR on avanud viis laagrit ja on valmis pakkuma peavarju 45 000 Mosulist ja seda ümbritsevatelt aladelt põgenevale inimesele ning et organisatsioon kavatseb lähinädalatel avada kokku 11 laagrit, mis mahutaksid 120 000 inimest, kui selleks õnnestub eraldada maad ohutus piirkonnas rindest kaugemal; arvestades, et UNHCRi Mosuli operatsiooni eelarve on praegu kaetud vaid 38 % ulatuses; arvestades, et rahastamist ei ole vaja mitte üksnes esialgseteks ettevalmistusteks, vaid ka ulatusliku sundrändega tegelemiseks, mis võib kesta kogu talve;

H.  arvestades, et tuleb tagada vajalikud julgeolekutingimused kõikidele kodukohast lahkuma või põgenema sunnitud isikutele, et nad saaksid võimalikult kiiresti kasutada oma õigust pöörduda tagasi koju,

I.  arvestades, et ELi ja Iraagi partnerlus- ja koostöölepingu alane koostöönõukogu kohtus teist korda Brüsselis 18. oktoobril 2016. aastal, et arutada Iraagi vahetuid humanitaar- ja stabiliseerimisprobleeme; arvestades, et EL on seni andnud Iraagile 134 miljonit eurot humanitaarabi, sellest 50 miljonit eurot Mosulile;

J.   arvestades, et on oluline tagada julgeolek kõikidele kogukondadele, sh kaldealastele, süürlastele ja assüürlastele ning teistele ohustatud rühmadele Niineve tasandikel;

K.   arvestades, et Iraagi põhiseaduse artikliga 2 tagatakse kõigi isikute täielikud usulised õigused, usuvabadus ja usutavade järgimise vabadus;

L.   arvestades, et Iraagi põhiseaduse artikliga 125 tagatakse mitmesuguste rahvusrühmade, nagu türkmeenide, kaldealaste, assüürlaste ja kõikide teiste administratiivsed, poliitilised, kultuurilised ja hariduslikud õigused; arvestades, et Iraagi peaminister Haider al-Abadi märkis 15. aprillil 2015, et kui riiki ei detsentraliseerita, siis laguneb see koost; ta ei näinud detsentraliseerimisel mingeid piiranguid;

M.   arvestades, et Niineve tasandiku, Tal Afari ja Sinjari kogukondade maksimaalne autonoomia ja julgeoleku kaitse Iraagi Vabariigi föderaalses raamistikus taastaks ja säilitaks selle piirkonna põlisrahvaste põhilised inimõigused, sealhulgas omandiõiguse;

1.  toetab kindlalt Iraagi käivitatud operatsiooni Mosuli vabastamiseks ISISe/Daeshi käest; on arvamusel, et see operatsioon on otsustav osa jätkuvatest ülemaailmsetest püüdlustest saavutada ISISe/Daeshi üle lõplik võit; on veendunud, et Iraak saavutab võidu ühise vaenlase üle ning vabastab Mosuli ja teised riigi osad ISISe/Daeshi käest;

2.  kinnitab veel kord täielikku toetust Iraagi sõltumatusele, territoriaalsele terviklikkusele ja suveräänsusele ning õigusele võtta nende säilitamiseks vajalike meetmeid;

3.  tunneb muret selle piirkonna osalejate vahel viimasel ajal tekkinud pingete pärast; nõuab, et täielikult austataks Iraagi territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning et Iraagis ei toimuks mingit sõjalist tegevust ilma Iraagi valitsuse nõusolekuta; rõhutab, kui oluline on edendada Iraagi ja selles piirkonnas asuvate riikide vahel dialoogi turvalisema Lähis-Ida ehitamiseks;

4.  tuletab meelde, et Iraagi ametivõimud peavad võtma konkreetseid meetmeid tsiviilisikute kaitsmiseks rünnaku ajal, selleks on vaja toimivat kontrolli relvarühmituste üle, samuti tuleb võtta vajalikud ettevaatusabinõud, et vältida tsiviilisikute hukkumist ja inimõiguste rikkumist rünnaku ajal; rõhutab, et kohapeal viibivad jõud peavad operatsioonide käigus järgima rahvusvahelist humanitaar- ja inimõigustealast õigust;

5.   väljendab Iraagi Vabariigile ja selle rahvale toetust poliitiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult elujõulise ja jätkusuutliku provintsi tunnustamisel Niineve tasandikul, Tal Afari ja Sinjari piirkonnas, mis on kooskõlas põlisrahvaste piirkondliku autonoomia seaduslike väljendusvormidega;

6.   rõhutab, et Niineve tasandiku, Tal Afari ja Sinjari põliselanike – kelle hulgast paljud on Iraagi sees ümber asustatud – õigus pöörduda tagasi oma esivanemate maale peaks olema Iraagi valitsuse jaoks poliitiline prioriteet, mida toetavad EL, liikmesriigid ja rahvusvaheline kogukond; rõhutab, et Iraagi valitsuse ja Kurdistani piirkondliku omavalitsuse toel tuleks täielikult taastada nende inimeste põhiõigused, sh omandiõigused, mida tuleks eelistada teiste isikute omandiõiguse taotlustele;

7.   rõhutab, et Niineve tasandiku, Tal Afari ja Sinjari põliskogukondadel – kristlastel (kaldealased, süürlased ja assüürlased), jeziididel, türkmeenidel jt – on õigus ohutusele, turvalisusele ja piirkondlikule autonoomiale Iraagi Vabariigi föderaalses struktuuris;

8.  mõistab teravalt hukka ISISe/Daeshi jätkuva vägivalla ja massilised hukkamised Iraagis; väljendab sügavat muret jätkuvate teadete pärast selle kohta, et ISIS/Daesh kasutab lapsi, vanureid, naisi ja haavatavaid isikuid kilbina Iraagi põhjaosas jätkuvates sõjalistes vabastamisoperatsioonides;

9.   võtab teadmiseks ÜRO humanitaarabi koordinaatori hoiatuse selle kohta, et puuduvad piisavad rahalised vahendid Mosuli ründamisest tekkiva võimaliku enneolematu humanitaarkatastroofiga toime tulekuks; väljendab heameelt ELi tegevuse üle Iraagis, eelkõige varasemate humanitaarabi andmise ja isetehtud lõhkekehade kõrvaldamise valdkonnas tehtud pingutuste üle, mis on hädavajalikud, et võimaldada pagulaste ja riigisiseste põgenike kiiret tagasipöördumist; nõuab siiski, et EL ja liikmesriigid suurendaksid kiiresti jõupingutusi vabastatud alade stabiliseerimiseks;

10. nõuab, et Iraagi valitsus ja selle rahvusvahelised partnerid seaksid prioriteediks Iraagi Vabariigi vaidlusaluste sisepiiridega seotud küsimuste rahumeelse lahendamise;

11. kutsub kõiki konflikti osapooli üles järgima sõjategevuse ajal ja pärast seda rahvusvahelist humanitaarõigust ning järgima konfliktis proportsionaalsuse ja ettevaatuse põhimõtet ning eristama võitluses osalevaid ja mitteosalevaid isikuid; nõuab tungivalt, et kõik konfliktiosalised avaksid humanitaarkoridorid, et võimaldada ja aidata tsiviilisikutel konflikti eest põgeneda, vältida tsiviilisikute lõksu jäämist Mosulisse ning nende kasutamist ISISe/Daeshi poolt inimkilbina, tagada juurdepääs ohututele aladele ja humanitaarabile ning abi ja kaitse tsiviilisikutele julgeolekukontrolli ajal vastavalt riiklikele ja rahvusvahelistele standarditele, eelkõige tagamaks, et peresid ei lahutata ning lapsi ei seata ohtu, ning et loodaks ÜRO kolmanda osapoole järelevalvemehhanism; nõuab eelkõige kõigi ettevaatusabinõude võtmist, et tagada laste ja nende perekondade kaitse pommitamise eest ning minimeerida ohvrite arvu ja kaitsta tsiviiltaristut, eelkõige koole ja haiglaid;

12.  nõuab, et kõik osalised, kes Iraagi Vabariigis ISISe/Daeshi vastu võitlevad, arendaksid välja jätkusuutliku, pikaajalise ja kaasava poliitilise koostöö ning dialoogi, et panna alus Iraagile, mis on vaba radikaalsetest ja äärmuslikest liikumistest; nõuab, et EL ja liikmesriigid, ülemaailmne Daeshi-vastane koalitsioon, rahvusvaheline kogukond ja rahvusvahelised osalejad teeksid Iraagi Vabariigi keskvalitsuse ja piirkondlike valitsustega koostööd, et saavutada Niineve tasandikul, Tal Afaris ja Sinjaris jätkusuutlik julgeolekukokkulepe;

13.  nõuab, et Euroopa Liit, ÜRO ja terve rahvusvaheline kogukond teeksid koostööd Iraagi Vabariigi keskvalitsuse ja piirkondlike valitsustega, et teostada kontrolli kõigi ümberasustatud iraaklaste ning etniliste ja usuvähemuste taasintegreerimise üle;

14. palub Euroopa välisteenistusel, liikmesriikidel ja rahvusvahelisel kogukonnal pakkuda praktilist ja diplomaatilist toetust piirkonna jätkusuutlikule ja kaasavale konfliktijärgsele struktuurile, pöörates eriti tähelepanu võimalusele, et piirkonna põlisrahvad teevad poliitilise algatuse luua autonoomne provints, kuhu kuuluvad Niineve tasandik, Sinjar ja Tal Afar; kordab, kui tähtis on kaasata koordineeritud humanitaartegevusse usupõhised abiorganisatsioonid, eelkõige ümberasustatud etniliste ja usuvähemuste jaoks;

15. ergutab ELi ja liikmesriike ning rahvusvahelist kogukonda pakkuma Iraagi valitsusele tehnilist abi, et rakendada otsus, millega luuakse Niineve tasandiku provints, kooskõlas valitsuskabineti 21. jaanuari 2014. aasta otsusega, ning et riiki veelgi detsentraliseerida ja luua ka Tal Afari ja Sinjari provintsid ning toetada uusi provintside haldusasutusi täieliku potentsiaali saavutamisel;

16. palub Euroopa välisteenistusel pakkuda abi Kurdistani piirkondliku omavalitsuse ja Iraagi valitsusega peetavatel vabastamisjärgsetel läbirääkimistel, eesmärgiga tagada, et piirkonna etnilistele vähemusrühmadele, eelkõige kristlastele (kaldealased, süürlased ja assüürlased), jeziididele, türkmeenidele, šabakkide ja kakaidele tagatakse nende seaduslikud õigused ning nad kaasatakse uude halduskorraldusse, et vältida uute konfliktide puhkemist;

17. ergutab ELi liikmesriike koostöös Iraagi valitsusega lisama kohalikke julgeolekujõude nende jõudude loetellu, kellele on lubatud abi anda; on seisukohal, et kohalikud julgeolekujõud peaksid hõlmama jõudusid, kelle ülesandeks on Niineve tasandiku, Tal Afari ja Sinjari ning muude piirkondade eriti haavatavate etniliste ja usuvähemuste kaitsmine džihaadi-salafismi ohu eest;

18. tuletab meelde, et tsiviilisikute elude päästmine ja rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimine on leppimise ja arengu põhiline poliitiline nurgakivi ning ainus võimalus saada üle vihkamisest ja lõhestatusest, ning et väga oluline on mitte tekitada kogukondade vahel uusi pingeid ning panna alus stabiilsele ja jõukale Iraagile;

19. nõuab, et Iraagi juhitud sõjaline koalitsioon võtaks kõik vajalikud meetmed, et säilitada tõendusmaterjal ISISe/Daeshi poolt toime pandud sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude kohta, et tagada süüdlaste vastutusele võtmine;

20. rõhutab, kui oluline on ohutuse õigeaegne ja tõhus tagamine turvaliste rändeteede abil, mille kaitsmise saab tagada; on seisukohal, et vabastatud aladel saab turvalisuse tagada muu hulgas demineerimise ja õigusriigi põhimõtte uuesti kehtestamise ning põhiteenuste – nagu tervishoid, elekter ja haridus – tagamise abil; hoiatab, et äärmusrühmitused võivad hakata uuesti tegutsema, kui ei õnnestu pakkuda põhiteenuseid, turvalisust ja pikaajalist strateegiat konfliktide algpõhjustega tegelemiseks ning suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust; nõuab seetõttu tugeva humanitaarabi ja arengukoostöö võrgustiku loomist, et tagada abi katkematus alates humanitaarabist kuni Iraagi stabiliseerimise, vastupanuvõime ja arenguni;

21.  rõhutab Mosuli tähtsust kogu Iraagi jaoks ning nõuab, et vähemused oleksid Mosuli uues omavalitsuses esindatud; juhib tähelepanu etniliste ja usuliste vähemuste seaduspärasele õigusele osaleda poliitilises tegevuses ning saada tagasi omandiõigus; nõuab rahumeelset kooseksisteerimist ning erinevate etniliste ja usuvähemuste õiguste täielikku austamist aladel, kus nad on olnud ajalooliselt tugevalt esindatud ning elanud rahumeelselt üksteise kõrval – eelkõige jeziidid Sinjari mägedes, kaldea/süüria/assüüria rahvad Niineve tasandikul ning türkmeenid Tal Afaris ja Kirkūki kubernerkonna osades, ning nõuab ka meetmete võtmist, et tagada ümberasustatud pagulaste turvaline tagasipöördumine;

22. nõuab, et Iraagi valitsus annaks ELi ja liikmesriikide toel vahendid varem ISISe/Daeshi poolt okupeeritud alade demineerimiseks ning teeks koostööd vähemusi esindavate kohalike nõukogudega, et tagada toimiv koostöö ja vältida viivitusi, mis takistaksid pagulaste ja riigisiseste põgenike naasmist;

23. rõhutab, et ka pärast Mosuli vabastamist tuleb selles piirkonnas ja kaugemal jätkata võitlust, et islamistlikud-džihadistlikud ideoloogiad ning Daeshi kuritegude teoloogilise ja poliitilise alusena toimiv Salafi džihadism ei leviks edasi; kutsub ELi liikmesriike üles nõudma, et ISISe/Daeshi poolt Iraagis, Süürias, Liibüas ja mujal toime pandud sõjakuriteod ja inimsusevastased kuriteod antakse Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Iraagi valitsusele ja esindajatekogule, Kurdistani piirkondlikule omavalitsusele ning ÜRO peasekretärile.

 

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0171.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0027.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0071.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0051.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika