Procedūra : 2016/2956(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-1159/2016

Pateikti tekstai :

RC-B8-1159/2016

Debatai :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Balsavimas :

PV 27/10/2016 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0422

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 166kWORD 111k
26.10.2016
PE593.585v01-00}
PE593.586v01-00}
PE593.587v01-00}
PE593.591v01-00}
PE593.592v01-00} RC1
 
B8-1159/2016}
B8-1160/2016}
B8-1161/2016}
B8-1165/2016}
B8-1166/2016} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

ECR (B8-1159/2016)

EFDD (B8-1160/2016)

S&D (B8-1161/2016)

GUE/NGL (B8-1164/2016)

ALDE (B8-1165/2016)

PPE (B8-1166/2016)


dėl padėties Šiaurės Irake (Mosule) (2016/2956(RSP))


Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés PPE frakcijos vardu
Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu
Helmut Scholz
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Šiaurės Irake (Mosule) (2016/2956(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Irake(1), 2014 m. rugsėjo 18 d. rezoliuciją dėl padėties Irake bei Sirijoje ir IS agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą(2), 2015 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl pastarųjų grupuotės „ISIS/Da'esh“ išpuolių ir žmonių, ypač asirų, grobimų Artimuosiuose Rytuose(3) ir 2016 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl vadinamosios grupuotės ISIS („Da'esh“) vykdomų religinių mažumų sisteminių masinių žudynių(4),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. gegužės 23 d. išvadas dėl Sirijai ir Irakui, taip pat „Da'esh“ keliamos grėsmės klausimui skirtos ES regioninės strategijos, 2015 m. gruodžio 14 d. išvadas dėl Irako, 2015 m. kovo 16 d. išvadas dėl Sirijai ir Irakui, taip pat ISIL / „Da'esh“ keliamos grėsmės klausimui skirtos ES regioninės strategijos, 2014 m. spalio 20 d. išvadas dėl su ISIL / Da'esh susijusios krizės Sirijoje ir Irake, 2014 m. rugpjūčio 30 d. išvadas dėl Irako ir Sirijos, 2014 m. balandžio 14 d. ir 2015 m. spalio 12 d. išvadas dėl Sirijos ir 2014 m. rugpjūčio 15 d. išvadas dėl Irako,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Irako ir Sirijos,

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 2016 m. sausio 27 d. priimtą rezoliuciją 2091 (2016) dėl užsienio kovotojų Sirijoje ir Irake,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 20 d. Paryžiuje surengtą padėties Mosule stabilizavimo klausimui skirtą ministrų posėdį, kuriame dalyvavo 22 šalys, Jungtinės Tautos, ES ir Arabų Lyga, kuriam bendrai pirmininkavo Prancūzija ir Irakas ir kurio tikslas buvo parengti planą, siekiant apsaugoti civilius gyventojus, paskirstyti pagalbą ir spręsti neseniai iš ISIS / „Da'esh“ grupuotės valdžios išlaisvintų teritorijų valdymo klausimus,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą ir jo nuostatas dėl jurisdikcijos genocido nusikaltimų, nusikaltimų žmonijai, karo nusikaltimų ir agresijos nusikaltimų atvejais;

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. A.  kadangi Irako kariuomenė, remiama pasaulinės kovos su ISIS / „Da'esh“ koalicijos ir Kurdistano regioninės vyriausybės pešmergų pajėgų, taip pat Liaudies mobilizacijos pajėgų, pradėjo Mosulo, antrojo pagal dydį Irako miesto, ir daugelio vadinamame Mosulo koridoriuje esančių miestelių ir kaimų išlaisvinimo iš ISIS / „Da'esh“ valdžios operaciją;

B.  kadangi ISIS / „Da'esh“ Mosule įvedė labai žiaurų režimą; kadangi gyventojai, kuriems neseniai pavyko pabėgti, pranešė, kad žmonės badauja ir desperatiškai laukia išlaisvinimo;

C.   kadangi Ninevijos lygumos, Tal Afaras ir Sindžaras, taip pat platesnis regionas – tai krikščionių (chaldėjų, sirų ir asirų), jazidų, sunitų ir šiitų arabų, kurdų, šabakų, turkmėnų, kakajų, saabėjų mandėjų ir kitų grupių protėvių žemės, kuriose jie šimtmečius gyveno laikydamiesi bendros įvairovės, stabilumo ir bendruomeninio bendradarbiavimo principų, nepaisant išorės smurto ir persekiojimo laikotarpių, iki pat šio amžiaus pradžios, kai 2014 m. ISIS / „Da'esh“ okupavo didžiąją regiono dalį;

D.  kadangi Mosulas – įvairių etninių grupių miestas, kuriame sunitų arabų dauguma gyvena greta chaldėjų, sirų ir asirų, kurdų, jazidų, šabakų, kakajų ir turkmėnų (šiitų ir sunitų); kadangi miestą supančios teritorijos taip pat nuo seno įvairios etniniu ir religiniu požiūriu: krikščionys daugiausia gyvena Ninevijos lygumose, jazidai aplink Sindžaro kalnus, o turkmėnai musulmonai Tal Afare; kadangi Irako krikščionių skaičius, 2003 m. siekęs daugiau kaip 1,5 mln., dabar sumažėjo iki mažiau nei 200 000–350 000 krikščionių ir daugelis jų gyvena skurde; kadangi krikščionių ir kitų mažumų grupės Irake ir visuose Artimuosiuose Rytuose tradiciškai labai svarbios socialiniu požiūriu, nes jos labai prisidėdavo prie politinio stabilumo, o išnykus šioms mažumoms regionas patirs dar didesnį destabilizuojantį poveikį;

E.   kadangi Parlamentui, 2016 m. vasario 4 d. pripažinusiam, kad ISIS / „Da'esh“ vykdė krikščionių, jazidų ir kitų religinių ir etninių mažumų genocidą, pritarė Europos Taryba, JAV valstybės departamentas, JAV Kongresas, Jungtinės Karalystės parlamentas, Australijos parlamentas, kitos tautos ir institucijos ir pripažinta, kad ISIS / „Da'esh“ Irake prieš religines ir etnines mažumas įvykdyti žiaurumai yra karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas;

F.  kadangi, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro (UNHCR) duomenimis, nuo 2014 m. iš namų iškeldinti apie 3,3 mln. Irako gyventojų, o daugiau kaip 1,5 mln. žmonių dėl teritorijos kontrolės perėmimo operacijos Mosule gresia tiesioginis pavojus netekti namų;

G.  kadangi Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaras yra įrengęs penkias stovyklas, kuriose gali prisiglausti 45 000 iš Mosulo ir jo apylinkių bėgančių žmonių, ir planuoja per artimiausias savaites iš viso įrengti 11 stovyklų, kuriose galėtų apsigyventi 120 000 žmonių, jeigu bus galima naudotis žeme saugiose teritorijose, toli nuo fronto linijos; kadangi surinkta tik šiek kiek daugiau nei 38 proc. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro Mosulo reikmėms numatyto biudžeto lėšų; kadangi lėšų reikia ne tik pradiniam pasirengimui, bet ir plataus masto perkėlimo (jis gali trukti visą žiemą) problemoms spręsti;

H.  kadangi visiems, kurie buvo priversti išvykti iš gimtųjų namų ar buvo prievarta iškeldinti, turėtų būti užtikrintos būtinos saugumo sąlygos, kad jie galėtų veiksmingai naudotis savo teise kuo greičiau grįžti namo;

I.  kadangi pagal ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą įsteigta bendradarbiavimo taryba antrą kartą susitiko 2016 m. spalio 18 d. Briuselyje, kad galėtų aptarti skubias Irako humanitarines ir stabilizavimo problemas; kadangi ES iki šiol humanitarinei pagalbai Irake paskyrė 134 mln. eurų, iš jų – 50 mln. eurų Mosului;

J.   kadangi svarbu užtikrinti visų bendruomenių, įskaitant chaldėjus, sirus, asirus ir kitas bendruomenes, kurioms kyla grėsmė Ninevijos lygumose, saugumą;

K.   kadangi Irako Konstitucijos 2 straipsnis užtikrina visapusiškas visų asmenų religines teises į tikėjimo laisvę ir religinę praktiką;

L.   kadangi Irako Konstitucijos 125 straipsnyje užtikrinamos įvairių tautų atstovų, pvz., turkmėnų, chaldėjų, asirų ir visų kitų grupių, administracinės, politinės, kultūrinės ir švietimo teisės; kadangi Irako ministras pirmininkas Haider al-Abadi 2015 m. balandžio 15 d. pareiškė, kad, jeigu Irakas nevykdys decentralizacijos, šalis subyrės, ir nurodė, kad, jo nuomone, decentralizacijai nėra jokių apribojimų;

M.   kadangi kuo didesnė Ninevijos lygumos, Tal Afaro ir Sindžaro bendruomenių autonomija ir saugumo užtikrinimas pagal Irako Respublikos federacinę sistemą atkurtų ir apsaugotų to regiono vietos gyventojų pagrindines žmogaus teises, įskaitant nuosavybės teises;

1.  tvirtai remia operaciją, kurią pradėjo Irakas, siekdamas išlaisvinti Mosulą iš ISIS / „Da'esh“ valdžios; mano, kad ši operacija bus lemiama pasaulinių pastangų užtikrinti ISIS / „Da'esh“ ilgalaikį pralaimėjimą dalis; reiškia pasitikėjimą, kad Irakas laimės šią kovą prieš bendrą priešą ir išlaisvins Mosulą ir kitas šalies dalis iš ISIS / „Da'esh“ valdžios;

2.  patvirtina, kad visapusiškai remia Irako nepriklausomybę, teritorinį vientisumą, suverenitetą ir jo teisę imtis būtinų veiksmų jiems išsaugoti;

3.  reiškia susirūpinimą dėl neseniai kilusios įtampos tarp regiono subjektų; ragina visapusiškai gerbti Irako teritorinį vientisumą ir suverenitetą ir nevykdyti jokių karinių veiksmų Irake, jeigu Irako vyriausybė tam nedavė sutikimo; pabrėžia, kad svarbu puoselėti Irako ir kitų regiono šalių dialogą, siekiant užtikrinti didesnį Artimųjų Rytų saugumą;

4.  primena, kad Irako valdžios institucijos per šią kampaniją turi imtis konkrečių veiksmų civiliams gyventojams apsaugoti, be kita ko, veiksmingai vadovauti karinėms grupuotėms ir jas kontroliuoti ir per išpuolius imtis visų įmanomų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta civilių gyventojų aukų ir žmogaus teisių pažeidimų; pabrėžia, kad vykdydamos savo operacijas vietinės pajėgos turi laikytis tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės;

5.   reiškia paramą Irako Respublikai ir jos žmonėms, siekiant pripažinti politiniu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu perspektyvią ir tvarią provinciją Ninevijos lygumų, Tal Afaro ir Sindžaro regionuose, atsižvelgiant į teisėtai išreikštą šių regionų vietos gyventojų valią turėti regioninę autonomiją;

6.   pabrėžia, kad perkeltų Ninevijos lygumų, Tal Afaro ir Sindžaro vietos gyventojų, kurių daugelis yra perkelti pačiame Irake, teisė grįžti į savo protėvių gimtinę turėtų būti ES, įskaitant jos valstybes nares, ir tarptautinės bendruomenės remiamas Irako vyriausybės politikos prioritetas; pabrėžia, kad, remiant Irako Respublikos vyriausybei ir Kurdistano regioninei vyriausybei, šiems vietos gyventojams turėtų būti visapusiškai atkurtos jų pagrindinės žmogaus teisės, įskaitant nuosavybės teises, kurios turėtų būti viršesnės už visus kitų asmenų pateiktus nuosavybės teisių reikalavimus;

7.   pabrėžia, kad Ninevijos lygumų, Tal Afaro ir Sindžaro vietos bendruomenės – krikščionys (chaldėjai, sirai ir asirai), jazidai, turkmėnai ir kiti – turi teisę į apsaugą, saugumą ir regioninę autonomiją Irako Respublikos federacinėje struktūroje;

8.  griežtai smerkia tebesitęsiantį smurtą ir grupuotės ISIS / „Da'esh“ Irake vykdomas masines mirties bausmes; reiškia didelį susirūpinimą dėl to, jog nuolat gaunama pranešimų apie tai, kad per vykdomas karines išlaisvinimo operacijas Šiaurės Irake ISIS / „Da'esh“ naudojasi vaikais, pagyvenusiais žmonėmis, moterimis ir pažeidžiamais asmenimis kaip skydu;

9.   atkreipia dėmesį į Jungtinių Tautų humanitarinės pagalbos koordinatoriaus įspėjimą dėl nepakankamo finansavimo, atsižvelgiant į galimą precedento neturinčio masto humanitarinę krizę, kuri gali kilti dėl Mosulo puolimo; palankiai vertina ES veiklą Irake, visų pirma jos ankstesnes humanitarinės pagalbos pastangas ir pagalbą šalinant savadarbius sprogstamuosius įtaisus, nes tai bus itin svarbu, kad pabėgėliai ir šalies viduje perkelti asmenys galėtų greitai grįžti namo; vis dėlto primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant išlaisvintų teritorijų stabilizavimo;

10. primygtinai ragina Irako vyriausybę ir jos tarptautinius partnerius užtikrinti, kad prioritetas būtų taikus klausimų, susijusių su Irako Respublikos ginčijamomis vidaus sienomis, sprendimas;

11. ragina visas konflikto šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės vykdant karo veiksmus ir po jų, o konflikto metu laikytis proporcingumo, atskyrimo ir atsargumo principų; primygtinai ragina visas konflikto šalis atverti humanitarinius koridorius, siekiant sudaryti sąlygas ir padėti civiliams gyventojams pabėgti iš konflikto vietų, išvengti to, kad civiliai gyventojai liktų įstrigę Mosule ir ISIS / „Da'esh“ juos naudotų kaip gyvuosius skydus, suteikti galimybę pasiekti saugias teritorijas ir gauti humanitarinę pagalbą, taip pat užtikrinti pagalbą ir civilių gyventojų apsaugą per patikimumo patikrinimo procesą, laikantis nacionalinių ir tarptautinių standartų, ypač užtikrinti, kad nebūtų išskirtos šeimos ir nebūtų keliama grėsmė vaikams, taip pat įdiegti Jungtinių Tautų trečiosios šalies vykdomos stebėsenos mechanizmą; ypač ragina imtis visų reikiamų atsargumo priemonių siekiant užtikrinti, kad vaikai ir jų šeimos būtų apsaugoti nuo bombardavimo, kuo labiau sumažinti žūstančiųjų skaičių ir apsaugoti civilinę infrastruktūrą, visų pirma mokyklas ir ligonines;

12.  primygtinai ragina visus su ISIS / „Da'esh“ Irake kovojančius subjektus plėtoti tvarų, ilgalaikį ir įtraukų politinį bendradarbiavimą ir dialogą, kad būtų padėtas pagrindas tokiai Irako valstybei, kurioje nebūtų radikalių ir ekstremistinių judėjimų; ragina ES ir jos valstybes nares, taip pat tarptautinę kovos su ISIL koaliciją, tarptautinę bendruomenę ir tarptautinius subjektus bendradarbiauti su nacionalinėmis ir regioninėmis Irako Respublikos valdžios institucijomis, siekiant užtikrinti tvarų Ninevijos lygumos, Tal Afaro ir Sindžaro saugumą;

13.  ragina Europos Sąjungą, Jungtines Tautas ir visą tarptautinę bendruomenę bendradarbiauti su nacionalinėmis ir regioninėmis Irako Respublikos valdžios institucijomis, siekiant prižiūrėti visų perkeltų Irako gyventojų, etninių ir religinių mažumų reintegraciją;

14. ragina EIVT, valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę suteikti praktinę ir diplomatinę paramą tvariai ir įtraukiai regiono struktūrai, kuri bus nustatyta pasibaigus konfliktui, visų pirma atkreipiant dėmesį į galimybę įsteigti Ninevijos lygumą, Sindžarą ir Tal Afarą apimančią autonominę provinciją, kuriai politiškai atstovautų regiono vietos gyventojai; pakartoja, kad svarbu į koordinuotus humanitarinius veiksmus įtraukti religines pagalbos organizacijas, ypač atsižvelgiant į perkeltas etnines ir religines mažumas;

15. skatina ES ir jos valstybes nares, taip pat tarptautinę bendruomenę pasiūlyti Irako vyriausybei techninę pagalbą, siekiant įgyvendinti sprendimą sukurti Ninevijos lygumų provinciją, laikantis 2014 m. sausio 21 d. Ministrų kabineto sprendimo, ir vykdyti tolesnę decentralizaciją sukuriant Tal Afaro ir Sindžaro provincijas, taip pat remti naujų provincijų administracijas, kad jos pasiektų visą savo potencialą;

16. ragina EIVT pasiūlyti savo geranorišką pagalbą su Kurdistano regionine vyriausybe ir Irako vyriausybe po teritorijų išlaisvinimo vyksiančiose derybose, siekiant užtikrinti, kad regiono etninių mažumų grupėms, ypač krikščionių (chaldėjų, sirų, asirų), jazidų, turkmėnų, šabakų ir kakajų grupėms būtų suteiktos teisėtai priklausančios teisės ir kad šios grupės būtų įtrauktos į naują administracinę struktūrą, siekiant išvengti naujų konfliktų protrūkio;

17. ragina ES valstybes nares, bendradarbiaujant su Irako vyriausybe, į sąrašą pajėgų, kurioms leidžiama gauti paramą, įtraukti vietos saugumo pajėgas; mano, kad vietos saugumo pajėgos turėtų apimti vietos pajėgas, kurios yra įsipareigojusios apsaugoti itin pažeidžiamas etninių ir religinių mažumų bendruomenes Ninevijos lygumų, Tal Afaro, Sindžaro ir kituose regionuose nuo salafių džihadistų grėsmės;

18. primena, kad civilių gyventojų gyvybių išsaugojimas ir tarptautinės humanitarinės teisės laikymasis – tai esminis politinis elementas, siekiant susitaikymo ir vystymosi, ir vienintelis būdas, norint nugalėti neapykantą ir įveikti susiskaldymą, taip pat primena, kad nepaprastai svarbu nekurstyti didesnės įtampos tarp bendruomenių ir padėti pagrindą stabiliam ir klestinčiam Irakui;

19. primygtinai ragina Irako vadovaujamą karinę koaliciją imtis visų būtinų priemonių, kad būtų išsaugoti ISIS / „Da'esh“ įvykdytų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui įrodymai, siekiant užtikrinti atskaitomybę;

20. pabrėžia, kad nepaprastai svarbu išlaisvintose teritorijose laiku ir veiksmingai užtikrinti saugumą – užtikrinti iš tikrųjų saugius kelius ir ilgalaikę apsaugą, įskaitant išminavimo ir teisinės valstybės atkūrimo veiksmus, taip pat pagrindines paslaugas, pvz., sveikatos priežiūrą, elektros tiekimą ir švietimą; įspėja, kad, jeigu nepavyks teikti pagrindinių paslaugų, užtikrinti saugumo, įgyvendinti ilgalaikės strategijos dėl pagrindinių priežasčių šalinimo ir socialinės sanglaudos veiksmų, vėl susiformuos ekstremistinės jėgos; todėl ragina užtikrinti tvirtą humanitarinės pagalbos ir vystomojo bendradarbiavimo ryšį, kad būtų garantuotas pagalbos tęstinumas, pradedant humanitarine pagalba ir baigiant Irako stabilizavimo, atsparumo ir vystymosi užtikrinimu;

21.  atkreipia dėmesį į Mosulo svarbą visam Irakui ir ragina užtikrinti mažumų atstovavimą naujoje Mosulo administracijoje; pabrėžia teisėtai priklausančią etninių ir religinių mažumų teisę į politinį dalyvavimą ir jų nuosavybės teisių atkūrimą; ragina užtikrinti įvairių etninių ir religinių mažumų, kurios nuo seno buvo įsitvirtinusios ir taikiai sugyveno viena greta kitos, ypač Sindžaro kalnuose (jazidai), Ninevijos lygumose (chaldėjai, sirai ir asirai), Tal Afare ir Kirkuko provincijos dalyse (turkmėnai), taikų sugyvenimą ir visapusišką pagarbą jų teisėms; taip pat ragina nustatyti priemones, kuriomis būtų užtikrintas saugus perkeltųjų pabėgėlių sugrįžimas;

22. primygtinai ragina Irako vyriausybę, remiant ES ir jos valstybėms narėms, suteikti priemones siekiant išminuoti teritorijas, kurios buvo okupuotos ISIS / „Da'esh“, ir bendradarbiauti su mažumoms atstovaujančiomis vietos tarybomis, kad būtų užtikrintas veiksmingas koordinavimas ir išvengta vėlavimo, dėl kurio pabėgėliai ir šalies viduje perkelti asmenys negalėtų sugrįžti;

23. pabrėžia, kad reikia tęsti kovą su tolesne islamistų džihadistų ideologijų, įskaitant salafių džihadizmą, sklaida regione ir už jo ribų, be kita ko, ir po Mosulo išlaisvinimo, nes šiomis ideologijomis teologiniu ir politiniu požiūriu kurstomi ISIS / „Da'esh“ nusikaltimai; ragina ES valstybes nares siekti, kad Tarptautiniame baudžiamajame teisme būtų iškelta byla už Irake, Sirijoje, Libijoje ir kitur ISIS / „Da'esh“ įvykdytą genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir Atstovų tarybai, Kurdistano regioninei vyriausybei ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0171.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0027.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0071.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0051.

Teisinė informacija - Privatumo politika