Förfarande : 2016/2956(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-1159/2016

Ingivna texter :

RC-B8-1159/2016

Debatter :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Omröstningar :

PV 27/10/2016 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0422

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 156kWORD 85k
26.10.2016
PE593.585v01-00}
PE593.586v01-00}
PE593.587v01-00}
PE593.591v01-00}
PE593.592v01-00} RC1
 
B8-1159/2016}
B8-1160/2016}
B8-1161/2016}
B8-1165/2016}
B8-1166/2016} RC1

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ECR (B8-1159/2016)

EFDD (B8-1160/2016)

S&D (B8-1161/2016)

ALDE (B8-1165/2016)

PPE (B8-1166/2016)


om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP))


Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés för PPE-gruppen
Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen

Helmut Scholz

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina resolutioner av den 27 februari 2014 om situationen i Irak(1), av den 18 september 2014 om situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter(2), av den 12 februari 2015 om den humanitära krisen i Irak och Syrien, av den 12 mars 2015 om de angrepp och bortrövanden som på senaste tiden förövats av IS/Daish i Mellanöstern, framför allt mot assyrier(3), och av den 4 februari 2016 om det så kallade IS/Daish systematiska massmord på religiösa minoriteter(4),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 23 maj 2016 om EU:s regionala strategi för Syrien och Irak och mot hotet från Daish, av den 14 december 2015 om Irak, av den 16 mars 2015 om EU:s regionala strategi för Syrien och Irak och mot hotet från IS/Daish, av den 20 oktober 2014 om IS/Daish-krisen i Syrien och Irak, av den 30 augusti 2014 om Irak och Syrien, av den 14 april 2014 och den 12 oktober 2015 om Syrien och av den 15 augusti 2014 om Irak,

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Irak och Syrien,

–  med beaktande av resolution 2091 (2016) om utländska kombattanter i Syrien och Irak, som antogs av Europarådets parlamentariska församling den 27 januari 2016,

–  med beaktande av det ministermöte för en stabilisering av Mosul, med deltagande av 22 länder, FN, EU, Arabförbundet och med Frankrike och Irak som medordförande, som hölls i Paris den 20 oktober 2016 och som hade som mål att utarbeta en plan för att skydda civila, ge bistånd och ta itu med frågor om styrningen av områden som nyligen befriats från IS/Daish,

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från 1998 och dess bestämmelser om domstols behörighet i fråga om folkmordsbrott, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionshandlingar,

–  med beaktande av Förenta nationernas stadga,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den irakiska armén har med stöd av den globala koalitionen mot IS/Daish, den kurdiska regionala regeringens peshmergastyrkor och folkets mobiliseringsstyrkor inlett en operation för att befria Iraks näst största stad, Mosul, och många andra städer och byar i Mosulkorridoren från IS/Daish.

B.  IS/Daish har infört en drakonisk regim i Mosul, och invånare som lyckats fly nyligen rapporterar att människorna svälter och desperat vill bli befriade.

C.  Nineveslätten, Tall Afar och Sinjar liksom hela regionen har varit urhem för kristna (kaldéer/syrianer/assyrier), yazidier, sunni- och shiaaraber, kurder, shabaker, turkmener, kakaier, sabéer-mandéer och övriga som levt i århundraden i en anda av allmän mångfald, stabilitet och kommunalt samarbete trots perioder av yttre våld och förföljelse, fram till början av detta århundrade och IS/Daish ockupation av stora delar av regionen 2014.

D.  Mosul har varit en multietnisk stad, där en sunniarabisk majoritet har levt sida vid sida med kaldéer, syrianer, assyrier, kurder, yazidier, shabaker, kakaier och turkmener (shiamuslimer och sunnimuslimer). Områdena runt staden har också en tradition av etnisk-religiös mångfald, med en koncentration av kristna på Nineveslätten, yazidier runt Sinjarbergen och muslimska turkmener i Tall Afar. År 2003 uppgick antalet kristna i Irak till mer än 1,5 miljoner, men i dag har antalet sjunkit till under 200 000–350 000, och många av dessa människor lever i fattigdom. Kristna och andra minoriteter i Irak har traditionellt haft en stor social betydelse, genom att de i hög grad har bidragit till politisk stabilitet, och utplånandet av dessa minoriteter i regionen kommer att få ytterligare destabiliserande effekter.

E.  Parlamentet, som i sin resolution av den 4 februari 2016 erkände att IS/Daish håller på att begå folkmord på kristna och yazidier och andra religiösa och etniska minoriteter, har fått sällskap av Europarådet, USA:s utrikesministerium och kongress, det brittiska parlamentet, det australiska parlamentet och andra länder och institutioner i sitt erkännande av att de illdåd som begåtts av IS/Daish mot religiösa och etniska minoriteter i Irak omfattar krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.

F.  Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har omkring 3,3 miljoner irakier tvingats fly från krig sedan 2014, och mer än 1,5 miljoner människor löper en omedelbar risk att drivas bort från Mosul som en direkt följd av operationen för att återta området.

G.  UNHCR har öppnat fem läger och är berett att ge skydd åt 45 000 människor på flykt från Mosul och kringliggande områden. Organisation planerar att ha totalt 11 läger öppna under de kommande veckorna, med kapacitet för 120 000 personer, under förutsättning att mark kan tillgängliggöras i säkra områden utanför frontlinjen. UNHCR:s budget för Mosul är för närvarande bara finansierad till lite drygt 38 procent. Finansieringen behövs inte bara för de första förberedelserna, utan också för att hantera den svåra flyktingsituationen, som kan pågå hela vintern.

H.  Nödvändiga säkerhetsvillkor behöver säkerställas för alla dem som har tvingats lämna sitt hemland eller har tvångsförflyttats, för att snarast möjligt förverkliga deras rätt att återvända till sitt land.

I.  Samarbetsrådet inom partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Irak höll sitt andra möte i Bryssel den 18 oktober 2016 för att diskutera Iraks omedelbara behov och utmaningar på det humanitära området och i fråga om stabilitet. EU har hittills bidragit med 134 miljoner euro i humanitärt bistånd till Irak, varav 50 miljoner euro till Mosul.

J.  Det är viktigt att alla grupper, inbegripet kaldéer/syrianer/assyrier och övriga i riskzonen på Nineveslätten garanteras säkerhet.

K.  Artikel 2 i Iraks konstitution garanterar alla medborgare fullständig religionsfrihet och frihet att utöva sin religion.

L.  Artikel 125 i Iraks konstitution garanterar administrativa, politiska, kulturella och utbildningsmässiga rättigheter för de olika nationaliteterna, såsom turkmener, kaldéer, assyrier och alla övriga grupper. Den irakiske premiärministern, Haider al-Abadi, förklarade den 15 april 2015 att ”om vi inte decentraliserar kommer landet att sönderdelas. För mig finns det inga begränsningar för decentralisering”.

M.  Maximalt självstyre och social trygghet för Nineveslättens, Tall Afars och Sinjars befolkningsgrupper inom ramen för den federala republiken Irak skulle återupprätta och upprätthålla de grundläggande mänskliga rättigheterna, inbegripet egendomsrätten, för de inhemska folken i regionen.

1.  Europaparlamentet stöder kraftfullt den operation som Irak har inlett för att befria Mosul från IS/Daish. Parlamentet betraktar denna operation som en avgörande del av de pågående globala insatserna för att tillfoga IS/Daish ett varaktigt nederlag. Parlamentet uttrycker sin tillförsikt om att Irak kommer att vinna denna kamp mot en gemensam fiende och befria Mosul och andra delar av landet från IS/Daish.

2.  Europaparlamentet uttrycker återigen sitt fulla stöd för Iraks oberoende, territoriella integritet och suveränitet liksom landets rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda detta.

3.  Europaparlamentet är bekymrat över den senaste tidens spänningar mellan regionala aktörer. Parlamentet kräver full respekt för Iraks territoriella integritet och suveränitet och kräver att inga militära åtgärder vidtas i Irak utan den irakiska regeringens samtycke. Parlamentet betonar vikten av att främja en dialog mellan Irak och länderna i regionen i syfte att bygga upp ett säkrare Mellanöstern.

4.  Europaparlamentet påminner om att de irakiska myndigheterna måste vidta konkreta åtgärder för att skydda civila under insatsen, bland annat genom att utöva ett effektivt befäl och en effektiv kontroll över milisgrupperna och vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att undvika civila dödsfall och kränkningar av de mänskliga rättigheterna under angreppet. Parlamentet betonar att styrkorna på marken måste följa internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning under insatsen.

5.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd till republiken Irak och dess folk när det gäller erkännandet av en politiskt, socialt och ekonomiskt livskraftig provins som omfattar Nineveslätten, Tall Afar och Sinjar, i överensstämmelse med den lagligt berättigade önskan om regionalt självstyre som de inhemska folken uttryckt.

6.  Europaparlamentet betonar att rätten för de fördrivna folken från Nineveslätten, Tall Afar och Sinjar, varav många är internflyktingar inom Irak, att återvända till sina ursprungliga hemtrakter bör vara en politisk prioritering för den irakiska regeringen med stöd från EU, dess medlemsstater och det internationella samfundet. Parlamentet betonar att med stöd från Iraks regering och den kurdiska regionala regeringen bör deras grundläggande mänskliga rättigheter, inbegripet egendomsrätten, återupprättas fullt ut och stå över alla andras anspråk på egendomsrätt.

7.  Europaparlamentet betonar att Nineveslättens, Tall Afars och Sinjars inhemska folkgrupper – kristna (kaldéer/syrianer/assyrier), yazidier, turkmener och övriga – har rätt till säkerhet, skydd och regionalt självstyre inom republiken Iraks federala struktur.

8.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt det pågående våld och de massavrättningar som förövas av IS/Daish i Irak. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över de återkommande rapporterna om IS/Daishs användning av barn, äldre, kvinnor och utsatta personer som mänskliga sköldar mot de pågående militära operationerna för att befria norra Irak.

9.  Europaparlamentet noterar den akuta signalen från FN:s humanitära samordnare om bristen på adekvat finansiering inför en möjlig humanitär katastrof av en helt ny omfattning till följd av Mosuloffensiven. Parlamentet välkomnar EU:s engagemang i Irak, framför allt dess tidigare insatser när det gäller humanitärt bistånd och avlägsnandet av improviserade sprängladdningar, som kommer att vara viktigt för att flyktingar och internflyktingar ska kunna återvända så snart som möjligt. Parlamentet uppmanar trots detta enträget EU och dess medlemsstater att öka insatserna för stabilisering av de befriade områdena.

10.  Europaparlamentet uppmanar Iraks regering och dess internationella partner att prioritera en fredlig lösning av frågor som rör republiken Iraks omtvistade interna gränser.

11.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att följa internationell humanitär rätt under och efter stridigheterna och att i konflikten respektera principerna om proportionalitet, åtskillnad och försiktighet. Parlamentet uppmanar eftertryckligen alla parter i konflikten att öppna humanitära korridorer för att möjliggöra för och hjälpa civila att fly undan konflikten, för att undvika att civila blir fast i Mosul och utnyttjas av IS/Daish som mänskliga sköldar, att ge tillgång till säkerhet och humanitärt bistånd och garantera bistånd och skydd för civila under säkerhetsprövningen, i enlighet med nationella och internationella normer, särskilt för att se till att familjer inte separeras och att barn inte utsätts för risker, samt att upprätta en FN-mekanism för övervakning av tredje part. Parlamentet kräver i synnerhet att alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas för att se till att barn och deras familjer skyddas från bombningar och att minimera antalet dödsfall och skydda civil infrastruktur, framför allt skolor och sjukhus.

12.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla aktörer som bekämpar IS/Daish i Irak att inleda en varaktig, långsiktig och inkluderande politisk samverkan och dialog i syfte att lägga grunden för ett Irak fritt från radikala och extremistiska rörelser. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater, den globala koalitionen mot IS, det internationella samfundet och internationella aktörer att samarbeta med de nationella och regionala regeringarna i Irak för en hållbar säkerhetslösning på Nineveslätten, i Tall Afar och i Sinjar.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU, FN och hela det internationella samfundet att samarbeta med den nationella regeringen och de regionala regeringarna i Irak för att övervaka återintegreringen av alla irakier och etniska och religiösa minoriteter som har tvingats fly.

14.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaterna och det internationella samfundet att ge praktiskt och diplomatiskt stöd till en hållbar och inkluderande struktur för regionen efter konflikten, med särskild hänvisning till möjligheten till en autonom provins som omfattar Nineveslätten, Sinjar och Tall Afar och som ska representeras politiskt av de inhemska folken i regionen. Det är viktigt att konfessionella hjälporganisationer involveras i samordnade humanitära insatser, särskilt för fördrivna etniska och religiösa minoriteter.

15.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater och det internationella samfundet att erbjuda Iraks regering tekniskt stöd vid genomförandet av beslutet att inrätta en provins på Nineveslätten, i enlighet med regeringsbeslutet av den 21 januari 2014, och vid ytterligare decentralisering genom att även inrätta provinser för Tall Afar och Sinjar, och att stödja de nya provinsförvaltningarna så att de kan nå sin fulla potential.

16.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att erbjuda sin bona officia i förhandlingarna med Kurdistans regionala regering och den irakiska regeringen efter befrielsen, för att se till att de etniska minoritetsgrupperna i regionen, framför allt kristna (kaldéer/syrianer/assyrier), yazidier, turkmener, shabaker och kakaier, kan åtnjuta sina legitima rättigheter och inkluderas i en ny förvaltningsstruktur som upprättas för att förhindra att nya konflikter blossar upp.

17.  Europaparlamentet uppmuntrar EU:s medlemsstater att, i samarbete med den irakiska regeringen, lägga till lokala säkerhetsstyrkor till förteckningen över styrkor som har rätt att motta hjälp. Lokala säkerhetsstyrkor bör omfatta lokala styrkor som arbetar för att skydda Nineveslättens, Tall Afars och Sinjars och andra regioners mycket utsatta etniska och religiösa minoritetsgrupper från jihadist- och salafisthotet.

18.  Europaparlamentet påminner om att en grundläggande politisk hörnsten för försoning och utveckling är att skydda civila och respektera humanitär rätt och att det är det enda sättet att besegra hat och splittring samt att det är viktigt att inte ge näring åt ytterligare spänningar mellan grupper och att lägga grunden för ett stabilt och välmående Irak.

19.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen den Irakledda militära koalitionen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkra bevisningen om de krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts av IS/Daish för att säkerställa ansvarsskyldighet.

20.  Europaparlamentet betonar att det är av avgörande betydelse att på ett effektivt sätt och i god tid tillhandahålla säkerhet, genom verkligt säkra vägar där skydd kan upprätthållas, inbegripet genom minröjning och återupprättande av rättsstaten, och grundläggande tjänster såsom sjukvård, el och utbildning, i de befriade områdena. Parlamentet varnar för att ett misslyckande att tillhandahålla grundläggande tjänster, säkerhet och en långsiktig strategi för att ta itu med de bakomliggande orsakerna och insatser för social sammanhållning skulle kunna leda till att extremistiska krafter återuppstår. Parlamentet vill därför se ett starkt samband mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete för att garantera kontinuitet i biståndet från humanitärt bistånd till stabilisering, motståndskraft och utveckling i Irak.

21.  Europaparlamentet understryker vikten av Mosul för hela Irak och kräver att minoriteterna är representerade i en ny förvaltning för Mosul. Parlamentet betonar de etniska och religiösa minoriteternas legitima rätt att delta i politiken och få sin egendomsrätt återställd. Parlamentet efterlyser en fredlig samexistens och full respekt för rättigheterna hos de olika etniska och religiösa minoriteter som historiskt sett har haft en stark närvaro och levt fredligt sida vid sida med varandra – i synnerhet yazidier i Sinjarbergen, kaldéer/syrianer/assyrier på Nineveslätten och turkmener i Tell Afar och i delar av Kirkuks guvernement, och kräver även att åtgärder vidtas för att se till att flyktingar ska kunna återvända på ett säkert sätt.

22.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Iraks regering att med stöd från EU och dess medlemsstater tillhandahålla resurser för minröjning i de områden som IS/Daish tidigare har ockuperat samt att samarbeta med lokala råd som representerar minoriteterna för att säkerställa fungerande samordning och undvika förseningar som skulle kunna hindra flyktingar och internflyktingar från att återvända.

23.  Europaparlamentet betonar behovet av att fortsätta att bekämpa ytterligare spridning i regionen och på andra håll i världen av islamistisk-jihadistiska ideologier, inbegripet salafist-jihadismen som tjänar som en teologisk och politisk uppmaning till IS/Daish brott, även efter Mosuls befrielse. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att utöva påtryckningar för att folkmordsbrott, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts i Irak, Syrien, Libyen och på andra håll av IS/Daish ska hänskjutas till Internationella brottmålsdomstolen.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering och FN:s generalsekreterare.

 

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0171.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2014)0027.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0071.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2016)0051.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy