Procedure : 2016/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-1162/2016

Indgivne tekster :

RC-B8-1162/2016

Forhandlinger :

PV 26/10/2016 - 15

Afstemninger :

PV 27/10/2016 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0423

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 148kWORD 75k
25.10.2016
PE593.588v01-00}
PE593.589v01-00}
PE593.593v01-00}
PE593.594v01-00}
PE593.596v01-00}
PE593.597v01-00}
PE593.598v01-00} RC1
 
B8-1162/2016}
B8-1163/2016}
B8-1167/2016}
B8-1168/2016}
B8-1170/2016}
B8-1171/2016}
B8-1172/2016} RC1

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

EFDD (B8-1162/2016)

S&D (B8-1163/2016)

ECR (B8-1167/2016)

GUE/NGL (B8-1168/2016)

ALDE (B8-1170/2016)

PPE (B8-1171/2016)

Verts/ALE (B8-1172/2016)


om situationen for journalister i Tyrkiet (2016/2935(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska for PPE-Gruppen
Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen
Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Curzio Maltese for GUE/NGL-Gruppen
Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for journalister i Tyrkiet (2016/2935(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, især beslutning af 15. januar 2015 om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier(1),

–  der henviser til sin beslutning af 14. april 2016 om 2015-rapporten om Tyrkiet(2),

–  der henviser til Kommissionens 2015-rapport om Tyrkiet af 10. november 2015,

–  der henviser til den fælles erklæring af 16. juli 2016 fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissæren for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn, om situationen i Tyrkiet,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Tyrkiet af 18. juli 2016,

–  der henviser til erklæringen af 21. juli 2016 fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissær Johannes Hahn om erklæringen af undtagelsestilstand i Tyrkiet,

–  der henviser til det møde, der fandt sted som led i den politiske dialog på højt plan mellem EU og Tyrkiet den 9. september 2016,

–  der henviser til, at respekt for retsstatsprincippet, herunder ytringsfriheden, er en af EU's kerneværdier,

–  der henviser til, at retten til ytringsfrihed er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), som Tyrkiet er part i,

–  der henviser til henstillingerne i udtalelsen om artiklerne 216, 299, 301 og 314 i Tyrkiets straffelov, som blev vedtaget på Venedigkommissionens 106. plenarmøde (Venedig, den 11.-12. marts 2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at et kupforsøg fandt sted i Tyrkiet den 15. juli 2016, hvorunder mere end 250 personer blev dræbt og mere end 2 100 såret;

B.  der påpeger vigtigheden af at forsvare demokratiet, herunder at forpligte sig fuldt ud på menneskerettighederne og retsstatsprincippet, samt af, at EU, Europarådet og Tyrkiet samarbejder herom; der påpeger, at Tyrkiet er en central partner for Den Europæiske Union;

C.  der henviser til, at det tyrkiske politi ifølge Det Europæiske Journalistforbund og den tyrkiske journalistforening efter kupforsøget den 15. juli 2016 har arresteret mindst 99 journalister og forfattere, hvoraf de fleste til dato ikke er blevet formelt tiltalt, hvilket bringer antallet af mediefolk, som er frihedsberøvet af grunde, som menes at have at gøre med deres udøvelse af retten til ytringsfrihed, op på mindst 130 pr. 20. oktober 2016; der henviser til, at 64 af de journalister, der blev arresteret efter den 15. juli 2016, er blevet løsladt; der henviser til, at de frihedsberøvede journalister er blevet nægtet retten til advokatbistand og tilbageholdes under umenneskelige forhold, hvor de udsættes for trusler og mishandling; der henviser til forlydender om, at chefredaktørerne for det lukkede dagblad Özgür Gündem, Bilir Kaya og Inan Kizilkaya, er blevet tortureret i fængslet;

D.  der henviser til, at medier og journalister allerede før det fejlslagne kupforsøg var udsat for restriktioner og pres af stort omfang; der henviser til, at de tyrkiske myndigheder ifølge Komitéen til Beskyttelse af Journalister efter kupforsøget har lukket mere end 100 radio- og tv-stationer, aviser, magasiner, forlag og distributionsvirksomheder, hvorved mere end 2 300 journalister og mediefolk er blevet arbejdsløse; der henviser til, at mindst 330 journalister har fået annulleret deres pressekort;

E.  der henviser til, at der blandt de frihedsberøvede journalister bl.a. befinder sig den kendte romanforfatter Asli Erdogan, som ligeledes var bestyrelsesmedlem og klummeskribent på det nu lukkede kurdiske dagblad Özgür Gündem, akademiker og klummeskribent Mehmet Altan og hans bror Ahmet Altan, der er forfatter og tidligere redaktør af ugeavisen Taraf;

F.  der henviser til, at mange af disse anholdelser ifølge Human Rights Watch blev foretaget uden skygge af bevis for, at de pågældende havde deltaget i det mislykkede kupforsøg; der henviser til, at retten til en retfærdig rettergang skal sikres, og at retsvæsenets behandling af medierelaterede sager vidner om dets manglende upartiskhed og uafhængighed;

1.  fordømmer på det kraftigste kupforsøget i Tyrkiet den 15. juli 2016; støtter Tyrkiets legitime institutioner; beklager det store antal døde og sårede; giver udtryk for sin solidaritet med ofrene og deres familier;

2.  anerkender den tyrkiske regerings ret og pligt til at reagere på kupforsøget; understreger imidlertid, at den tyrkiske regering ikke må bruge den fejlslagne militære magtovertagelse som påskud til at undertrykke den legitime og fredelige opposition yderligere og forhindre, at journalister og medier fredeligt udøver deres ytringsfrihed, gennem overdrevne og ulovlige tiltag og foranstaltninger;

3.  opfordrer de tyrkiske myndigheder til at løslade de journalister og mediearbejdere, der er frihedsberøvet uden tungtvejende beviser for kriminel aktivitet, herunder kendte journalister såsom som Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdogan, Murat Aksoy, Ahmet Altan og Mehmet Altan; understreger, at journalister ikke bør frihedsberøves på grund af indholdet af deres journalistik eller påståede tilhørsforhold, herunder i tilfælde, hvor der er rejst tiltale mod dem, og understreger nødvendigheden af at sikre, at varetægtsfængsling kun forekommer rent undtagelsesvis;

4.  minder om, at en fri og pluralistisk presse er et væsentligt element i ethvert demokrati ligesom retfærdig rettergang, uskyldsformodning og domstolenes uafhængighed; minder de tyrkiske myndigheder om, at medier og journalister skal behandles med største omhu, da ytringsfriheden og mediefriheden til enhver tid er centrale elementer i et velfungerede demokratisk og åbent samfund;

5.  beklager, at undtagelsesbestemmelser er også blevet anvendt til at chikanere familiemedlemmer til journalister, der er flygtet til udlandet eller gået under jorden, herunder ved at annullere deres pas eller midlertidigt frihedsberøve dem i de anklagedes sted;

6.  er alvorligt bekymret over lukningen af over 150 mediekanaler; anmoder om, at de genåbnes, deres uafhængighed genoprettes og at deres afskedigede arbejdstagere får deres job tilbage på lovformelig vis; opfordrer de tyrkiske myndigheder til at sætte en stopper for den ofte anvendte praksis med at misbruge bestemmelser i straffeloven til at udpege formyndere for private medieorganisationer og til at standse myndighedernes indblanding i driften af uafhængige nyhedsmedier, herunder i forbindelse med redaktionelle beslutninger, fyringer af journalister og redaktører, samt presset mod og intimideringen af kritiske medier og journalister; fordømmer de tyrkiske myndigheders forsøg på at intimidere og udvise udenlandske korrespondenter;

7.  opfordrer den tyrkiske regering til at indsnævre anvendelsesområdet for undtagelsesforanstaltninger, så de ikke længere kan anvendes til at begrænse ytringsfriheden; understreger, at efterforskningen af påstået indblanding i statskupforsøget skal udføres i overensstemmelse med retten til en retfærdig rettergang, på upartisk vis og på grundlag af tungtvejende beviser frem for blot personers tilknytningsforhold, hvilket kan resultere i kollektiv afstraffelse;

8.  understreger, at Tyrkiet står over for en reel terrortrussel; gentager imidlertid, at den bredt definerede tyrkiske antiterrorlovgivning ikke må anvendes til at straffe journalister for at udøve deres ret til ytringsfrihed; opfordrer til, at Venedigkommissionens henstillinger fra marts 2016 og reformen af terrorbekæmpelseslovgivningen gennemføres hurtigst muligt;

9.  opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og medlemsstaterne til fortsat nøje at overvåge de praktiske konsekvenser af undtagelsestilstanden og sikre, at alle retssager mod journalister overvåges;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Tyrkiets præsident, regering og parlament.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0014.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0133.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik