Menettely : 2016/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-1162/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1162/2016

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 15

Äänestykset :

PV 27/10/2016 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0423

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 137kWORD 76k
25.10.2016
PE593.588v01-00}
PE593.589v01-00}
PE593.593v01-00}
PE593.594v01-00}
PE593.596v01-00}
PE593.597v01-00}
PE593.598v01-00} RC1
 
B8-1162/2016}
B8-1163/2016}
B8-1167/2016}
B8-1168/2016}
B8-1170/2016}
B8-1171/2016}
B8-1172/2016} RC1

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

EFDD (B8-1162/2016)

S&D (B8-1163/2016)

ECR (B8-1167/2016)

GUE/NGL (B8-1168/2016)

ALDE (B8-1170/2016)

PPE (B8-1171/2016)

Verts/ALE (B8-1172/2016)


toimittajien tilanteesta Turkissa (2016/2935(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE-ryhmän puolesta
Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta
Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Curzio Maltese GUE/NGL-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittajien tilanteesta Turkissa (2016/2935(RSP))  

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista ja erityisesti 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman ”Ilmaisunvapaus Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus”(1),

–  ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta(2),

–  ottaa huomioon komission 10. marraskuuta 2015 antaman Turkkia koskevan vuoden 2015 kertomuksen,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin 16. heinäkuuta 2016 antaman yhteisen julkilausuman Turkin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Turkista,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Johannes Hahnin 21. heinäkuuta 2016 antaman julkilausuman Turkkiin julistetusta poikkeustilasta,

–  ottaa huomioon 9. syyskuuta 2016 käydyn EU:n ja Turkin välisen korkean tason poliittisen vuoropuhelun,

–  toteaa, että oikeusvaltion periaatteiden, myös sananvapauden, kunnioittaminen, kuuluu EU:n keskeisiin arvoihin,

–  ottaa huomioon ilmaisunvapautta koskevan oikeuden, joka on vahvistettu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, joiden sopimusvaltio Turkki on,

–  ottaa huomioon Venetsian komission 106. täysistunnossaan (Venetsia 11.–12. maaliskuuta 2016) hyväksymät Turkin rikoslain 216, 299, 301 ja 314 pykälää koskevaan lausuntoon sisältyvät suositukset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että Turkissa tehtiin 15. heinäkuuta 2016 vallankaappausyritys, jossa kuoli yli 250 ihmistä ja loukkaantui yli 2 100;

B.  toteaa, että demokratian puolustaminen sitoutuen täysipainoisesti ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltion periaatteeseen on tärkeää ja että on yhtä tärkeää, että EU, Euroopan neuvosto ja Turkki tekevät tässä asiassa yhteistyötä; toteaa, että Turkki on unionin keskeinen kumppani;

C.  toteaa, että Euroopan journalistiliiton ja Turkin toimittajayhdistyksen mukaan Turkin poliisi on pidättänyt 15. heinäkuuta 2016 tehdyn vallankaappausyrityksen jälkeen ainakin 99 toimittajaa ja kirjailijaa ja että useimpia vastaan ei ole toistaiseksi nostettu syytteitä, mikä tarkoittaa, että 20. lokakuuta 2016 maassa oli pidätettynä vähintään 130 media-alan työntekijää ja syiden arvellaan liittyvän sananvapauden käyttämiseen; ottaa huomioon, että 15. heinäkuuta 2016 jälkeen pidätetyistä toimittajista 64 on vapautettu; toteaa, että vangituilta toimittajilta on evätty oikeus tavata asianajaja ja että heitä pidetään epäinhimillisissä oloissa, joissa heitä uhkaillaan ja kohdellaan huonosti; panee merkille epäilyt siitä, että lakkautetun Özgür Gündem -päivälehden päätoimittajia Bilir Kayaa ja Inan Kizilkayaa on kidutettu vankilassa;

D.  ottaa huomioon, että tiedotusvälineille asetetut rajoitukset ja toimittajiin kohdistuva painostus olivat huomattavia jo ennen epäonnistunutta vallankaappausyritystä; toteaa, että Committee to Protect Journalists -järjestön mukaan Turkin viranomaiset ovat vallankaappausyrityksen jälkeen sulkeneet yli sadan yleisradioyrityksen, sanomalehden, aikakauslehden, kustantamon ja jakeluyhtiön toimitilat ja että yli 2 300 toimittajaa ja media-alan työntekijää on menettänyt työpaikkansa; toteaa, että ainakin 330 toimittajalta on peruttu akkreditointi;

E.  toteaa, että pidätettyjen toimittajien joukossa ovat muun muassa tunnettu kirjailija Asli Erdoğan, joka toimi myös sittemmin lakkautetun kurdien Özgür Gündem -päivälehden asiantuntijalautakunnan jäsenenä ja kolumnistina, sekä tutkija ja kolumnisti Mehmet Altan ja tämän veli Ahmet Altan, joka on kirjailija ja Taraf-viikkolehden entinen päätoimittaja;

F.  ottaa huomioon, että Human Rights Watch -järjestön mukaan monet näistä oikeustoimista on toteutettu ilman mitään todisteita syytettyjen osallistumisesta epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen; katsoo, että oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on taattava ja että tiedotusvälineitä koskevien tapausten käsittely oikeusjärjestelmässä on osoittanut, että käsittely ei ole puolueetonta eikä riippumatonta;

1.  tuomitsee voimakkaasti Turkissa 15. heinäkuuta 2016 tapahtuneen vallankaappausyrityksen; tukee Turkin legitiimejä instituutioita; pitää valitettavana uhrien suurta määrää; ilmaisee myötätuntonsa uhreille ja heidän omaisilleen;

2.  on tietoinen Turkin hallituksen oikeudesta ja vastuusta reagoida vallankaappausyritykseen; korostaa kuitenkin, että epäonnistunutta sotilasvallankaappausta ei voida käyttää tekosyynä sille, että Turkin hallitus vaientaa legitiimiä ja rauhanomaista oppositiota ja estää kohtuuttomin ja laittomin keinoin ja toimin toimittajia ja tiedotusvälineitä harjoittamasta rauhanomaisesti sananvapauttaan;

3.  kehottaa Turkin viranomaisia vapauttamaan vangitut toimittajat ja media-alan työntekijät, mikäli näitä vastaan ei ole vakuuttavaa näyttöä rikollisesta toiminnasta; toteaa, että näihin kuuluu tunnettuja toimittajia, kuten Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdoğan, Murat Aksoy, Ahmet Altan ja Mehmet Altan; tähdentää, että toimittajia ei saisi pidättää uutisoinnin sisällön tai väitettyjen kytkösten perusteella, mukaan luettuina tapaukset, joissa toimittajia vastaan on nostettu syytteitä, ja korostaa, että on varmistettava tutkintavankeuden pysyminen poikkeuksena;

4.  muistuttaa, että vapaa ja moniarvoinen lehdistö on olennainen osa demokratiaa, kuten myös oikeudenmukainen oikeudenkäynti, syyttömyysolettama ja oikeuslaitoksen riippumattomuus; muistuttaa Turkin viranomaisia siitä, että on noudatettava hyvin suurta varovaisuutta toimittaessa tiedotusvälineiden ja toimittajien kanssa, koska sananvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus ovat keskeisiä demokraattisen ja avoimen yhteiskunnan toiminnassa;

5.  pitää valitettavana, että poikkeustilan aikana sovellettavia säännöksiä on käytetty myös ulkomaille paenneiden tai piilossa pysyttelevien toimittajien perheenjäsenten häiritsemiseen esimerkiksi peruuttamalla heidän passinsa tai pidättämällä heidät väliaikaisesti syytettyjen sijasta;

6.  on erittäin huolissaan siitä, että maassa on suljettu yli 150 tiedotusvälinettä; edellyttää, että nämä tiedotusvälineet saavat jatkaa toimintaansa, niiden riippumattomuus palautetaan ja irtisanotut työntekijät otetaan takaisin töihin asianmukaista prosessia soveltaen; kehottaa Turkin viranomaisia lopettamaan rikoslain säännösten väärinkäytön, jossa yksityisten mediaorganisaatioiden johtokuntiin nimitetään edunvalvojia, ja riippumattomien uutistoimistojen toimintaan puuttumisen, mukaan lukien puuttuminen toimituksellisiin päätöksiin, toimittajien ja päätoimittajien erottamiset sekä arvostelua esittävien uutistoimistojen ja toimittajien painostaminen ja pelottelu; tuomitsee Turkin viranomaisten yritykset pelotella ulkomaisia kirjeenvaihtajia ja karkottaa heidät maasta;

7.  kehottaa Turkin hallitusta kaventamaan poikkeustilatoimien soveltamisalaa, jotta niitä ei voida enää käyttää sananvapauden tukahduttamiseen; korostaa, että väitettyä osallistumista vallankaappausyritykseen koskevat tutkimukset olisi toteutettava oikeudenmukaisesti, puolueettomasti ja vakuuttavien todisteiden pohjalta eikä pelkästään yhteyksien perusteella, koska viimeksi mainittu saattaa johtaa kollektiiviseen rangaistukseen;

8.  tähdentää, että Turkkiin kohdistuu todellinen terrorismin uhka; toteaa kuitenkin jälleen kerran, että maan väljästi määriteltyä terrorisminvastaista lainsäädäntöä ei saisi käyttää sananvapauttaan käyttävien toimittajien rankaisemiseen; kehottaa panemaan kiireesti täytäntöön Venetsian komission maaliskuussa 2016 antamat suositukset ja uudistamaan nykyisen terrorismin vastaisen lainsäädännön;

9.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja jäsenvaltioita seuraamaan edelleen tiiviisti poikkeustilasta aiheutuvia käytännön seurauksia ja varmistamaan, että toimittajia vastaan käynnistettyjä kaikkia oikeudenkäyntejä seurataan;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Turkin presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0014.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0133.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö